Dạy học khám phá chủ đề ứng dụng của đạo hàm ở trường Trung học phổ thông

14 7 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/03/2018, 12:49

đào tạo" vào các trƣờng Sƣ pha ̣m tƣ̀ thời điể m đó Chính vậy, có nhiều tác giả nghiên cứu dạy học khám phá Một số luận văn Thạc sĩ đãnghiên cứu DHKP nhƣ: + Hoàng Thị Mỹ Hạnh, Dạy học khám phá có hƣớng dẫn chủ đề phƣơng trình, bất phƣơng trình mũ logarit chƣơng trình toán lớp 12 ban nâng cao, Trƣờng ĐHGD - ĐHQGHN, 2012 + Đặng Khắc Quy, Vận dụng phƣơng pháp dạy học khám phá có hƣớng dẩn chứng minh bất đẳng thức trƣờng Trung học phổ thông, Trƣờng ĐHSP Thái Nguyên, 2009 + Nguyễn Thúy Quỳnh, Vận dụng lý thuyết dạy học khám phá dạy học môn sinh học lớp Trung học sở, Trƣờng ĐHGD - ĐHQGHN, 2012 Với luận văn trên, tác giả nêu rõ đƣợc sở lí luận DHKP giải dạng tập, xây dựng tình chủ đề nghiên cứu theo hƣớng khám phá Tuy nhiên, tác giả chƣa liên hệ đƣợc DHKP số PPDH tích cực khác để thấy rõ đƣợc điểm mạnh thách thức vận dụng dHKP vào giảng dạy Đồng thời, tác giả chƣa xây dựng đƣợc tình điển hình dạy học mơn Tốn theo hƣớng khám phá Mục đích nghiên cứu - Tở ng quan phần sở lý luận PPDH tích cực, đặc biệt dạy học khám phá với mức đô ̣ yêu cầ u khác quá trình da ̣y ho ̣c Toán trƣờng phổ thông Footer Page 10 of 27 Header Page 11 of 27 - Nghiên cứu nô ̣i dung mục đích yêu cầu, phƣơng pháp dạy học chủ đề ứng dụng đạo hàm l ớp 12 Trên cở đó phát hiê ̣n đƣơ ̣c nhƣ̃ng ƣu điể m , nhƣ̃ng ̣n chế và nhƣ̃ng khó khăn của giáo viên , học sinh về phƣơng pháp giảng dạy giáo viên lực học tập học sinh - Đề xuấ t mô ̣t số biê ̣n pháp cách tiế p câ ̣n da ̣y ho ̣c khám phá chủ đề ứng dụng đạo hàm (ban nâng cao) - Vâ ̣n du ̣ng da ̣y học khám phá để thiết kế số hoạt động d ạy học mô ̣t số giáo chủ đề ứng dụng đạo hàm Tƣ̀ đó , góp phầ n nâng cao hiệu đở i mới phƣơng pháp da ̣y ho ̣c môn Toán ở trƣờng THPT - Thƣ̣c nghiê ̣m sƣ pha ̣m để kiể m tra hiê ̣u quả của viê ̣c da ̣y ho ̣c t heo phƣơng pháp đề xuất Phạm vi nghiên cứu - Nghiên cƣ́u nô ̣i dung ứng dụng đạo hàm lớp12 (ban nâng cao) trƣờng THPT - Nghiên cứu thực tiễn dạy học thầy trò chủ đề ứng dụng đạo hàm khối 12 trƣờng THPT Chƣơng Mỹ A - Hà Nội Mẫu khảo sát Quá trình dạy học chủ đề ứng dụng ứng dụng đạo hàm lớp 12 nâng cao trƣờng Trung học phổ thông Chƣơng Mỹ A - Hà Nội Vấn đề nghiên cứu - Thế nào là phƣơng pháp da ̣y học khám phá? - Mô ̣t số phƣơng pháp da ̣y ho ̣c theo tiế p câ ̣n khám phá - Tiêu chí của mô ̣t tiết dạy học khám phá gì? - Vâ ̣n du ̣ng tiế p câ ̣n dạy học khám phá vào dạy ứng dụng đạo hàm nhƣ thế nào? Giả thuyết khoa học Footer Page 11 of 27 Header Page 12 of 27 Nế u vâ ̣n du ̣ng tiế p câ ̣n DH khám phá chủ đề ứng dụng đạo hàm bằ ng cách tổ chức, hƣớng dẫn HS tƣ̣ phát hiê ̣n lời giải thì HS ho ̣c tâ ̣p mơ ̣t cách chủ ̣ng, tích cực, sáng tạo Tƣ̀ đó , góp phầ n nâng cao chấ t lƣ ợng dạy học Toán trƣờng THPT Phƣơng pháp nghiên cứu - Nghiên cứu lý luận - Điều tra quan sát Thực nghiệm sƣ phạm Luận 9.1 Luận lý thuyết Cơ sở lý luâ ̣n của phƣơng pháp da ̣y ho ̣c khám phá 9.2 Luận thực tế - Kế t quả điề u tra thông qua phiế u hỏi dành cho giáo viên học sinh THPT đã da ̣y học chủ đề ứng dụng đạo hàm - Kế t quả của thƣ̣c nghiê ̣m sƣ pha ̣m da ̣y ho ̣c ứng dụng đạo hàm theo khám phá 10 Cấu trúc luận văn Ngoài lời giới thiệu, mở đầu, lời cảm ơn luận văn gồm có chƣơng Chƣơng 1: Mơ ̣t số nô ̣i dung bản liên quan đế n da ̣y ho ̣c khám phá Chƣơng 2: Thiết kế số tình dạy học khám phá chủ đề ứng dụng đạo hàm lớp 12 nâng cao Chƣơng 3: Thực nghiệm sƣ phạm Footer Page 12 of 27 Header Page 13 of 27 ANH MỤC CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyễn Hữu Châu (2005) , Những vấn đề chương trình trình NXB Giáo dục Vũ Cao Đàm (2010), Giáo trình phương pháp nghiên cứu khoa học NXB Giáo dục Hồng Thị Mỹ Hạnh (2012), Dạy học khám phá có hướng dẫn chủ đề phương trình, bất phương trình mũ logarit chương trình tốn lớp 12 ban nâng cao Luận văn thạc sĩ Sƣ phạm Toán ĐHGD ĐHQGHN Nguyễn Văn Hiến (2009), “Rèn luyện lực khám phá Tốn học”, Tạp chí Giáo dục số 225 kì tháng 11 Trần Bá Hồnh (2004), “Dạy học hoạt động khám phá có hƣớng dẫn” Thông tin khoa học giáo dục, số 102 Trần Bá Hoành (2002), “Những đặc trƣng phƣơng pháp dạy học tích cực” Tạp chí Giáo dục, số 32 Nguyễn Thị Vân Hƣơng - Nguyễn Thị Hồng Quý (2009), “ Quy trình vận dụng DHKP để giáo dục môi trƣờng môi trƣờng tự nhiên xã hội” Tạp chí Giáo dục số 220 kì tháng 8 Nguyễn Bá Kim (2002), Phương pháp dạy học mơn Tốn NXB ĐHSP Nguyễn Thành Kỉnh (2009), “Đổi PPDH theo hƣớng tích cực hóa ngƣời họ”c Tạp chí Giáo dục số 223 kì tháng 10 10 Nguyễn Kỳ (1194), Học Toán theo phương pháp học tích cực NCGD 11 Luật giáo dục nghị định hƣớng dẫn (2008) NXB ĐH K TQD 12 Nguyễn Phú Lộc, Bùi Phƣơng Uyên (2009), “Dạy học định lí với vấn đề tìm kiếm” Tạp chí Giáo dục số 208 13 Bùi Văn Nghị (2008), Giáo trình phương pháp dạy học nội dung cụ thể mơn Tốn NXB Đại học Sƣ phạm Footer Page 13 of 27 Header Page 14 of 27 14 Bùi văn NGhị (2009) , Vận dụng lí luận vào thực tiễn dạy học mơn Tốn trường phổ thơng NXB Đại học Sƣ phạm 15 Trần Phƣơng (2008), Tuyển tập chuyên đề luyện thi đại học mơn Tốn NXB Hà Nội 16 Polya Geogre (1997), Giải toán nhƣ NXB Giáo dục 17 Đặng Khắc Quy (2009), Vận dụng phương pháp dạy học khám phá có hướng dẩn chứng minh bất đẳng thức trường Trung học phổ thơng Luận văn Thạc sĩ Sƣ phạm Tốn, ĐHSP Thái Nguyên 18 Dƣơng Thị Quỳnh, Ngô Thị Tâm (2010), “Một số biện pháp bồi dƣỡng hứng thú học tập cho học sinh dạy học giải tập toán” Tạp chí Giáo dục số 229 kì tháng 19 Nguyễn Thúy Quỳnh (2012), Vận dụng lý thuyết dạy học khám phá dạy học môn sinh học lớp Trung học sở Luận văn Thạc sĩ Sƣ phạm Sinh, ĐHGD - ĐHQGHN 20 Quách Thị Phƣơng Thúy (2013), Phát triển lực giải vấn đề dạy học nội dung đạo hàm chương trình tốn trung học phổ thơng Luận văn Thạc sĩ Sƣ phạm Tốn, ĐHGD – ĐHQGHN 21 Nguyễn Cảnh Toàn (1997), Tập cho học sinh giỏi làm quen dần với nghiên cứu toán học, NXB Giáo dục 22 Bùi Quang Trƣờng (2009), Những dạng tốn điển hình đề thi tuyển sinh Đại học 23 Sách giáo khoa sách giáo viên Giải tích 12 nâng cao (2009) NXBGD 24 Đảng cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IX (2001) NXB Chính trị Quốc gia Footer Page 14 of 27 ... sát Quá trình dạy học chủ đề ứng dụng ứng dụng đạo hàm lớp 12 nâng cao trƣờng Trung học phổ thông Chƣơng Mỹ A - Hà Nội Vấn đề nghiên cứu - Thế nào là phƣơng pháp da ̣y học khám phá? - Mô ̣t... u tra thông qua phiế u hỏi dành cho giáo viên học sinh THPT đã da ̣y học chủ đề ứng dụng đạo hàm - Kế t quả của thƣ̣c nghiê ̣m sƣ pha ̣m da ̣y ho ̣c ứng dụng đạo hàm theo khám phá 10... pháp bồi dƣỡng hứng thú học tập cho học sinh dạy học giải tập tốn” Tạp chí Giáo dục số 229 kì tháng 19 Nguyễn Thúy Quỳnh (2012), Vận dụng lý thuyết dạy học khám phá dạy học môn sinh học lớp Trung
- Xem thêm -

Xem thêm: Dạy học khám phá chủ đề ứng dụng của đạo hàm ở trường Trung học phổ thông, Dạy học khám phá chủ đề ứng dụng của đạo hàm ở trường Trung học phổ thông

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay