Dạy học khám phá chủ đề ứng dụng của đạo hàm ở trường Trung học phổ thông

14 24 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/03/2018, 12:49

... sát Quá trình dạy học chủ đề ứng dụng ứng dụng đạo hàm lớp 12 nâng cao trƣờng Trung học phổ thông Chƣơng Mỹ A - Hà Nội Vấn đề nghiên cứu - Thế nào là phƣơng pháp da ̣y học khám phá? - Mô ̣t... u tra thông qua phiế u hỏi dành cho giáo viên học sinh THPT đã da ̣y học chủ đề ứng dụng đạo hàm - Kế t quả của thƣ̣c nghiê ̣m sƣ pha ̣m da ̣y ho ̣c ứng dụng đạo hàm theo khám phá 10... pháp bồi dƣỡng hứng thú học tập cho học sinh dạy học giải tập tốn” Tạp chí Giáo dục số 229 kì tháng 19 Nguyễn Thúy Quỳnh (2012), Vận dụng lý thuyết dạy học khám phá dạy học môn sinh học lớp Trung
- Xem thêm -

Xem thêm: Dạy học khám phá chủ đề ứng dụng của đạo hàm ở trường Trung học phổ thông, Dạy học khám phá chủ đề ứng dụng của đạo hàm ở trường Trung học phổ thông

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay