Đánh giá việc giảng dạy kiến thức chuyên ngành bằng tiếng Anh trong Chương trình tiên tiến tại Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

16 9 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/03/2018, 12:49

Header Page of 27 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI VIỆN ĐẢM BẢO CHẤT LƢỢNG GIÁO DỤC TRẦN THỊ BÍCH VÂN ĐÁNH GIÁ VIỆC GIẢNG DẠY KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH BẰNG TIẾNG ANH TRONG CHƢƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN TẠI TRƢỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ Hà Nội - 2014 Footer Page of 27 Header Page of 27 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI VIỆN ĐẢM BẢO CHẤT LƢỢNG GIÁO DỤC TRẦN THỊ BÍCH VÂN ĐÁNH GIÁ VIỆC GIẢNG DẠY KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH BẰNG TIẾNG ANH TRONG CHƢƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN TẠI TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Chuyên ngành: Đo lƣờng đánh giá giáo dục (60140120) LUẬN VĂN THẠC SĨ Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS NGUYỄN THỊ TUYẾT Hà Nội - 2014 Footer Page of 27 Header Page of 27 MỤC LỤC Trang DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Error! Bookmark not defined DANH MỤC BẢNG BIỂU Error! Bookmark not defined DANH MỤC HÌNH VẼ, SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ Error! Bookmark not defined MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu đề tài Đối tƣợng khách thể nghiên cứu đề tài 3.1 Đối tượng nghiên cứu 3.2 Khách thể nghiên cứu Câu hỏi nghiên cứu giả thuyết nghiên cứu 4.1 Câu hỏi nghiên cứu 4.2 Giả thuyết nghiên cứu Nội dung nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu Cấu trúc luận văn CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VÀ CƠ SỞ LÝ THUYẾTError! Bookmark not defined 1.1 Tổng quan nghiên cứu liên quan Error! Bookmark not defined 1.1.1 Ở nước Error! Bookmark not defined 1.1.2 Ở nước Error! Bookmark not defined 1.2 Cơ sở lý thuyết nghiên cứu Error! Bookmark not defined 1.2.1 Chương trình tiên tiến Error! Bookmark not defined 1.2.3 Hoạt động giảng dạy Error! Bookmark not defined 1.2.4 Tiêu chí đánh giá chất lượng hoạt động giảng dạyError! Bookmark not defined 1.2.5 Một số phương thức đánh giá hoạt động giảng dạy giảng viênError! Bookmark not 1.2.6 Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng giảng dạyError! Bookmark not defined Footer Page of 27 Header Page of 27 CHƢƠNG 2: THIẾT KẾ VÀ TỔ CHỨC NGHIÊN CỨUError! Bookmark not defined 2.1 Bối cảnh địa bàn nghiên cứu Error! Bookmark not defined 2.2 Phƣơng pháp cách tiến hành nghiên cứu Error! Bookmark not defined 2.2.1 Quy trình nghiên cứu Error! Bookmark not defined 2.2.2 Mơ hình lý thuyết nghiên cứu đề tài Error! Bookmark not defined 2.2.3 Thiết kế tổ chức nghiên cứu Error! Bookmark not defined 2.2.4 Thiết kế công cụ đo lường Error! Bookmark not defined 2.2.5 Đánh giá công cụ đo lường Error! Bookmark not defined 2.2.5.1 Độ tin cậy độ hiệu lực công cụ đo thử nghiệmError! Bookmark not defined 2.2.5.2 Độ tin cậy hiệu lực cơng cụ đo thứcError! Bookmark not defined CHƢƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ VIỆCError! Bookmark not defined GIẢNG DẠY KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH BẰNG TIẾNG ANH TRONG CTTT TẠI TRƢỜNG ĐH NÔNG LÂM TP.HCM Error! Bookmark not defined 3.1 Thực trạng giảng dạy môn chuyên ngành tiếng Anh CTTT trƣờng ĐH Nông Lâm TP.HCM Error! Bookmark not defined 3.1.1 Kết đánh giá chất lượng việc giảng dạy kiến thức chuyên ngành hoàn toàn tiếng Anh CTTT theo đánh giá chung sinh viên giảng viên tự đánh giá Error! Bookmark not defined 3.1.2 Kết đánh giá chất lượng việc giảng dạy kiến thức chuyên ngành hoàn toàn tiếng Anh CTTT theo tiêu chí đánh giáError! Bookmark not defined 3.1.3 Kết nghiên cứu mức độ đánh giá hoạt động giảng dạy kiến thức chuyên ngành tiếng Anh CTTT 58 3.1.4 Mối liên hệ kết đánh giá (KQĐG) hai nhóm sinh viên đánh giá giảng viên tự đánh giá xét đến yếu tố ảnh hưởngError! Bookmark not defined 3.1.4.1 Nhóm sinh viên đánh giá giảng viên Error! Bookmark not defined 3.1.4.2 Nhóm giảng viên tự đánh giá Error! Bookmark not defined 3.1.5 So sánh khác biệt kết đánh giá yếu tố nhóm đối tượng nhóm đối tượng đánh giá Error! Bookmark not defined Footer Page of 27 Header Page of 27 3.1.5.1 So sánh khác biệt kết đánh giá yếu tố nhóm sinh viên đánh giá giảng viên Error! Bookmark not defined 3.1.5.2 So sánh khác biệt kết đánh giá yếu tố nhóm giảng viên tự đánh giá Error! Bookmark not defined 3.1.5.3 So sánh khác biệt kết đánh giá hai đối tượng đánh giá sinh viên đánh giá giảng viên giảng viên tự đánh giáError! Bookmark not defined 3.2 Các yếu tố ảnh hƣởng đến hiệu tiếp thu kiến thức chuyên ngành đƣợc giảng dạy tiếng Anh sinh viên theo học CTTTError! Bookmark not defined 3.2.1 Xây dựng mơ hình hồi quy chung Error! Bookmark not defined 3.2.2 Phân tích yếu tố ảnh hưởng tới hiệu tiếp thu kiến thức chuyên ngành tiếng Anh sinh viên Error! Bookmark not defined 3.3 Ƣu điểm hạn chế việc giảng dạy kiến thức chuyên ngành tiếng Anh CTTT Trƣờng ĐH Nông Lâm TP.HCM Error! Bookmark not defined 3.3.1 Ưu điểm việc dạy học kiến thức chuyên ngành tiếng Anh CTTT Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM Error! Bookmark not defined 3.3.2 Hạn chế việc dạy học kiến thức chuyên ngành tiếng Anh CTTT Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM Error! Bookmark not defined 3.4 Những biện pháp nâng cao chất lƣợng dạy học kiến thức chuyên ngành tiếng Anh CTTT Error! Bookmark not defined KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT Error! Bookmark not defined Kết luận Error! Bookmark not defined Đề xuất Error! Bookmark not defined TÀI LIỆU THAM KHẢO 10 PHỤ LỤC Error! Bookmark not defined Footer Page of 27 Header Page of 27 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Sự phát triển kinh tế tri thức, xu tồn cầu hố tốc độ tiến nhanh nhƣ vũ bão khoa học - công nghệ đặt trƣớc nghiệp giáo dục đào tạo, đặc biệt giáo dục đại học, nƣớc phát triển nhiều vận hội thách thức Từ nhu cầu nguồn nhân lực có chất lƣợng để phát triển kinh tế - xã hội thời kỳ hội nhập từ học kinh nghiệm nƣớc khu vực, Việt Nam cần phải xây dựng trƣờng đại học nghiên cứu đẳng cấp quốc tế, trƣớc mắt phát triển số khoa, ngành mạnh trƣờng đại học tiếp cận với trình độ tiên tiến khu vực quốc tế Một giải pháp để đạt đƣợc mục đích áp dụng số chƣơng trình đào tạo trƣờng đại học tiên tiến giới vào giảng dạy tiếng Anh số trƣờng đại học Việt Nam Năm 2006, nhằm áp dụng công nghệ đào tạo tiên tiến đại học đối tác Hoa Kỳ để nâng cao chất lƣợng đào tạo đại học Việt Nam, Bộ Giáo dục Đào tạo triển khai dự án quốc gia “Chƣơng trình tiên tiến” sau năm thực xây dựng đƣợc 35 ngành đào tạo theo chuẩn quốc tế trƣờng đại học Việt Nam Có thể coi bƣớc đột phá, tạo dựng mơ hình giáo dục đại học ngành, trƣờng sau phát triển nhân rộng sang ngành khác, trƣờng khác tác động tích cực đến tồn hệ thống giáo dục đại học theo hƣớng đổi tồn diện với chi phí thấp Điểm khác biệt chƣơng trình tiên tiến (CTTT) với chƣơng trình tài năng, chất lƣợng cao chƣơng trình liên kết là: chƣơng trình đào tạo đƣợc “nhập khẩu” từ trƣờng đại học tiên tiến giới (gồm qui trình, kế hoạch đào tạo, qui định học vụ, quản lý đào tạo) đƣợc giảng dạy tiếng Anh; đối tƣợng đào tạo sinh viên (SV) trúng tuyển vào trƣờng đại học có trình độ tiếng Anh đáp ứng yêu cầu Tuy nhiên, qua báo cáo đánh giá thực trạng ban đầu dự án cho thấy trình độ tiếng Anh giảng viên (GV) Footer Page of 27 Header Page of 27 sinh viên hạn chế làm ảnh hƣởng đến hiệu trình dạy học tiếng Anh Thời lƣợng học tiếng Anh ngắn, gây khó khăn cho sinh viên chuyển sang môn học sở Khả giảng dạy tiếng Anh giảng viên Việt Nam hạn chế, phƣơng pháp giảng dạy (PPGD) chƣa đổi mạnh mẽ; đội ngũ trợ giảng thiếu chƣa phát huy hiệu cao, đặc biệt môn khoa học Việc mời giảng viên trƣờng đối tác sang tham gia giảng dạy có nhiều khó khăn khơng hạn chế kinh phí mà quỹ thời gian giảng viên trƣờng đối tác Do vậy, khó khăn lớn mà sinh viên theo học CTTT gặp phải sinh viên không hiểu nắm hết đƣợc nội dung giảng mà giảng viên truyền đạt Những hạn chế ba ngun chính: là, trình độ tiếng Anh sinh viên thấp, từ chƣơng trình cách dạy, cách học tiếng Anh khơng trọng đến việc rèn luyện kỹ nghe, nói, đọc, viết cho ngƣời học mà chủ yếu phục vụ công tác thi cử nằm đạt yêu cầu đề nên khả sử dụng ngoại ngữ sinh viên kém; hai là, phát âm tiếng Anh giảng viên Việt Nam chƣa chuẩn, giảng viên chƣa quen với phƣơng pháp truyền đạt, giảng dạy tiếng Anh, đặc biệt giảng dạy kiến thức chuyên môn tiếng Anh trình độ tiếng Anh giảng viên sinh viên đáp ứng đƣợc yêu cầu; ba là, thời gian giảng dạy giảng viên nƣớc ngắn, phần lớn giảng dạy - tuần/đợt nên hội cho sinh viên quen với việc phát âm âm điệu, ngữ điệu làm quen với phong cách giao tiếp phƣơng pháp giảng dạy giảng viên ngữ Từ năm 2008 đến nay, Trƣờng ĐH Nông Lâm TP.HCM xây dựng triển khai thực đƣợc hai chƣơng trình đào tạo tiên tiến ngành Thú y ngành Khoa học - Công nghệ thực phẩm, đào tạo đƣợc gần 400 sinh viên Trong trình theo học CTTT đƣợc giảng dạy hoàn toàn tiếng Anh, sinh viên trƣờng gặp nhiều khó khăn trở ngại nên kết học tập đạt đƣợc chƣa đáp ứng đƣợc mục tiêu đề Do vậy, với mục đích phục vụ cho trình đánh giá hoạt động giảng dạy CTTT mà nhà trƣờng thực tìm giải pháp nhằm cải tiến nâng cao chất lƣợng dạy học tiếng Anh CTTT, Footer Page of 27 Header Page of 27 chọn đề tài “Đánh giá việc giảng dạy kiến thức chuyên ngành tiếng Anh Chương trình tiên tiến Trường Đại học Nơng Lâm Thành phố Hồ Chí Minh” làm vấn đề nghiên cứu Với việc thực đề tài này, tác giả mong muốn đánh giá đƣợc thực trạng giảng dạy kiến thức chuyên ngành tiếng Anh CTTT mà nhà trƣờng đào tạo, tìm ƣu điểm – hạn chế việc giảng dạy kiến thức chuyên ngành hoàn toàn tiếng Anh CTTT nhằm đƣa biện pháp khắc phục đƣợc khó khăn trở ngại giảng viên sinh viên đƣợc dạy học mơn học chun ngành hồn tồn tiếng Anh, giúp nâng cao chất lƣợng dạy học CTTT Trƣờng ĐH Nơng Lâm TP.HCM Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu đề tài Nghiên cứu có mục đích xây dựng sở lý luận cho việc nâng cao chất lƣợng giảng dạy môn học chuyên ngành tiếng Anh CTTT thông qua việc đánh giá thực trạng giảng dạy phân tích yếu tố ảnh hƣởng đến hiệu tiếp thu kiến thức chuyên ngành đƣợc giảng dạy hoàn hoàn tiếng Anh sinh viên CTTT Trƣờng ĐH Nơng Lâm TP.HCM Trên sở đó, nghiên cứu hƣớng đến mục tiêu/nhiệm vụ nghiên cứu sau:  Trên sở lý luận việc đánh giá hoạt động giảng dạy, hoạt động giảng dạy môn học chuyên ngành tiếng Anh dựa nghiên cứu tƣơng tự đƣợc tiến hành nƣớc giới, xây dựng công cụ đo lƣờng để đánh giá mức độ đạt đƣợc chất lƣợng giảng dạy môn học chuyên ngành tiếng Anh CTTT Trƣờng ĐH Nông Lâm TP.HCM  Từ kết khảo sát kết đánh giá thực trạng rút ƣu điểm hạn chế việc giảng dạy kiến thức chuyên ngành tiếng Anh CTTT  Nghiên cứu phân tích số yếu tố ảnh hƣớng đến hiệu tiếp thu kiến thức chuyên ngành đƣợc giảng dạy hoàn hoàn tiếng Anh sinh viên CTTT Footer Page of 27 Header Page of 27  Đề xuất số giải pháp nâng cao chất lƣợng dạy học môn học chuyên ngành tiếng Anh CTTT Trƣờng ĐH Nông Lâm TP.HCM Đối tƣợng khách thể nghiên cứu đề tài 3.1 Đối tượng nghiên cứu Đánh giá việc giảng dạy kiến thức chuyên ngành tiếng Anh CTTT Trƣờng ĐH Nông Lâm TP.HCM 3.2 Khách thể nghiên cứu - Sinh viên hệ quy tập trung đƣợc đào tạo theo CTTT từ năm 2010 đến năm 2012 hai ngành Thú y Khoa học - Công nghệ thực phẩm Trƣờng ĐH Nông Lâm TP.HCM - Giảng viên tham gia giảng dạy trực tiếp môn học chuyên ngành thuộc hai CTTT Thú y Khoa học - Công nghệ thực phẩm Trƣờng ĐH Nông Lâm TP.HCM - Cán quản lý chƣơng trình, lãnh đạo khoa, trƣờng, mơn,… Câu hỏi nghiên cứu giả thuyết nghiên cứu 4.1 Câu hỏi nghiên cứu Câu hỏi 1: Thực trạng giảng dạy môn học chuyên ngành tiếng Anh CTTT Trƣờng ĐH Nông Lâm TP.HCM nhƣ có ƣu điểm - hạn chế gì? Câu hỏi 2: Những yếu tố ảnh hƣởng đến hiệu tiếp thu kiến thức chuyên ngành qua giảng dạy tiếng Anh sinh viên CTTT? 4.2 Giả thuyết nghiên cứu Giả thuyết 1: Việc giảng dạy kiến thức chuyên ngành hoàn toàn tiếng Anh CTTT Trƣờng ĐH Nông Lâm TP.HCM có nhiều ƣu điểm nhiên tồn số hạn chế cần khắc phục Giả thuyết 2: Các yếu tố ảnh hƣởng đến hiệu tiếp thu kiến thức chuyên ngành qua giảng dạy tiếng Anh sinh viên CTTT bao gồm: Phƣơng pháp giảng dạy giảng viên, cách trình bày giảng giảng viên, nội dung giảng tiếng Anh giảng viên, giáo trình tài liệu tiếng Anh, lực Footer Page of 27 Header Page 10 of 27 ngoại ngữ giảng viên, lực chuyên môn giảng viên, khả nghe, đọc hiểu, viết, nói chuyên môn tiếng Anh sinh viên phƣơng pháp học tập sinh viên Nội dung nghiên cứu  Thực trạng giảng dạy kiến thức chuyên ngành tiếng Anh CTTT Trƣờng ĐH Nông Lâm TP.HCM  Ƣu điểm hạn chế giảng dạy kiến thức chuyên ngành tiếng Anh CTTT Trƣờng ĐH Nông Lâm TP.HCM  Các giải pháp nâng cao chất lƣợng dạy học môn học chuyên ngành CTTT Trƣờng ĐH Nông Lâm TP.HCM  Các yếu tố tác động đến hiệu tiếp thu kiến thức chuyên ngành sinh viên CTTT đƣợc giảng dạy hoàn toàn tiếng Anh Phƣơng pháp nghiên cứu Phương pháp hồi cứu tài liệu Sử dụng phƣơng pháp phân tích, tổng hợp, hệ thống hóa tƣ liệu để xây dựng sở lý thuyết đánh giá hoạt động giảng dạy Phương pháp điều tra khảo sát Thực qua hai bƣớc nghiên cứu sơ nghiên cứu thức:  Nghiên cứu sơ bộ: Thực thông qua phƣơng pháp định tính, sử dụng kỹ thuật vấn sâu thử nghiệm phiếu điều tra  Nghiên cứu thức: Thực thông qua phƣơng pháp nghiên cứu định lƣợng, sử dụng kỹ thuật thu thập thông tin qua việc lấy phiếu điều tra Phương pháp vấn sâu Phƣơng pháp vấn sâu đƣợc sử dụng để bổ sung xác định tính xác thơng tin thu đƣợc qua phiếu hỏi Phương pháp thống kê toán học Phân tích số liệu thu thập đƣợc phép tính thống kê mơ tả suy diễn nhƣ tính tỷ lệ phần trăm, tần số xuất hiện, tƣơng quan, hồi quy giúp trả lời Footer Page 10 of 27 Header Page 11 of 27 câu hỏi nghiên cứu đề Sử dụng phần mềm thống kê nhƣ SPSS, QUEST việc thực phép tốn thống kê xác định chất lƣợng cơng cụ Phạm vi nghiên cứu  Đề tài tập trung đánh giá thực trạng hoạt động giảng dạy môn học chuyên ngành tiếng Anh CTTT thông qua việc khảo sát ý kiến đánh giá nhóm sinh viên theo học CTTT khóa từ 2010 đến năm 2012, nhóm giảng viên tham gia giảng dạy mơn học chun ngành nhóm cán quản lý trực tiếp hai CTTT ngành Thú y ngành Khoa học - Công nghệ thực phẩm thuộc Trƣờng ĐH Nơng Lâm TP.HCM Ngồi ra, việc dạy học môn học tiếng Anh, môn học Khoa học Mác – Lênin, Giáo dục quốc phòng Giáo dục thể chất đƣợc giảng dạy tiếng Việt CTTT khn khổ luận văn chƣa đề cập đến  Về thời gian nghiên cứu: Học kỳ 2, năm học 2013 - 2014, từ tháng 01/2014 đến tháng 07/2014 Cấu trúc luận văn Luận văn gồm 132 trang, đó: Mở đầu (6 trang) Chƣơng 1: Tổng quan Cơ sở lý thuyết nghiên cứu (32 trang) Chƣơng 2: Thiết kế tổ chức nghiên cứu (15 trang) Chƣơng 3: Kết nghiên cứu đánh giá việc giảng dạy kiến thức môn học chuyên ngành tiếng Anh CTTT (29 trang) Kết luận đề xuất (4 trang) Tài liệu tham khảo (5 trang) Phụ lục (41 trang) Footer Page 11 of 27 Header Page 12 of 27 TÀI LIỆU THAM KHẢO A Tài liệu tiếng Việt [1] Vũ Thị Phƣơng Anh, Nguyễn Bích Hạnh (2004), Năng lực tiếng Anh sinh viên trường đại học địa bàn TP.HCM trước yêu cầu kinh tế tri thức: thực trạng giải pháp, Hội thảo Giáo dục Đào tạo Đại học – Cao đẳng Đáp ứng nhu cầu nhân lực cho phát triển công nghiệp TP.HCM 12/11/2004 [2] Nguyễn Thuần Anh (2011), Triển khai giảng dạy chuyên ngành lồng ghép ngoại ngữ, Bộ mơn Đảm bảo Chất lƣợng An tồn Thực phẩm, Khoa Công Nghệ Thực phẩm, Trƣờng Đại học Nha Trang [3] Trần Thị Tú Anh (2008), Nghiên cứu đánh giá chất lượng giảng dạy đại học Học viện Báo chí Tuyên truyền, Luận văn thạc sĩ, Hà Nội [4] Bộ Giáo dục Đào tạo (2008), Đề án Đào tạo theo CTTT số trường đại học Việt Nam giai đoạn 2008 – 2015 [5] Nguyễn Đức Chính (2001), Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng đào tạo dùng cho trường đại học Việt Nam, ĐHQG Hà Nội [6] Nguyễn Đức Chính (2003), Đánh giá giảng viên, ĐHQG Hà Nội [7] Nguyễn Kim Dung (2008), “Đề nghị chuẩn đánh giá giảng viên sư phạm giai đoạn mới”, Kỷ yếu hội thảo Xây dựng tiêu chuẩn chất lượng cho trường sư phạm Việt Nam, Trung tâm Đánh giá Kiểm.định Chất lƣợng Giáo dục, Viện Nghiên cứu Giáo dục, Trƣờng Đại.học Sƣ phạm TP.HCM, 26/08 [8] Nguyễn Kim Dung (2008), “Định nghĩa thuật ngữ lĩnh vực đảm bảo kiểm định chất lượng giáo dục”, Viện nghiên cứu giáo dục [9] Nguyễn Kim Dung (2010), Cách viết Mục tiêu chung Mục tiêu cụ thể thực giảng dạy nhà trường phổ thông, Viện nghiên cứu giáo dục Footer Page 12 of 27 10 Header Page 13 of 27 [10] Ngô Doañ Đaĩ (2012), Tài liệu học tập môn học "Quản lý kiểm định chất lượng giáo dục", [11] Lê Đình (2008), Đánh giá giảng dạy - nhân tố quan trọng đảm bảo nâng cao chất lượng giáo dục đại học”, ĐH Huế [12] Nguyễn Thúy Hồng (2010), Thiết kế dạy học theo định hướng đổi phương pháp dạy học", Viện CL CTGD [13] Nguyễn Tấn Hùng (2010), Dạy học song ngữ - Phương pháp tốt để nâng cao trình độ chun mơn ngoại ngữ sinh viên nay, Tạp chí Khoa học Cơng nghệ, Đại học Đà nẵng, số 2(37), 2010, 192-197 [14] Trịnh Trúc Lâm Nguyễn Văn Hộ (2011), Những kỹ đảm bảo cho hoạt động giáo dục người giảng viên đạt hiệu quả, NXB ĐHQG [15] Lê Đức Ngọc (2003), Đo lường đánh giá giáo dục, Viện Đảm bảo chất lƣợng ĐHQGHN [16] Lê Đức Ngọc (2009), Đo lường đánh giá thành học tập, TT Kiểm định Đo lƣờng đánh giá chất lƣợng giáo dục, Hà Nội [17] Phạm Văn Quyết - Nguyễn Quý Thanh (2012), Phương pháp nghiên cứu xã hội học, NXB Đại học quốc gia Hà Nội [18] Nguyễn Thị Thanh Thanh (2010), Đa dạng hóa hình thức giảng dạy ngoại ngữ phương pháp dạy học theo dự án, Trƣờng Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng [19] Phạm Xuân Thanh (2007), Đánh giá chất lượng sở giáo dục Phần I, Cục khảo thí Kiểm định chất lƣợng, Bộ GD & ĐT [20] Lâm Quang Thiệp (2012), Đo lường đánh giá hoạt động học tập nhà trường, NXB Đại học Sƣ Phạm Hà Nội [21] Nguyễn Quang Thuấn (2011), Chuẩn đánh giá dạy học ngoại ngữ, Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Ngoại ngữ 27 (2011) 115-123 [22] Nguyễn Văn Toàn (2009), Khả biện pháp thực giảng dạy chuyên môn ngoại ngữ, đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, Đại học Huế Footer Page 13 of 27 11 Header Page 14 of 27 [23] Nguyễn Thị Tuyết (2008), Tiêu chí đánh giá giảng viên, Tạp chí khoa học ĐHQGHN, Khoa học Xã hội Nhân văn 24 (2008) 131-135 [24] Hoàng Văn Vân (2009), Nghiên cứu phát triển hệ thống nhóm nội dung phương pháp giảng dạy, nâng cao lực tiếng Anh cho sinh viên đại học cao học ĐHQGHN đáp ứng nhu cầu hội nhập khu vực toàn cầu hóa, Đại học Quốc gia Hà Nội B Tài liệu tiếng Anh [25] Adonis P David, Jonathan V.Macayan (2010), “The assessment Handbook”, Assessment of teacher performance, Vol.3, PEMEA [26] Arreola, R A (1986), Evaluating the Dimensions of Teaching Instructional Evaluation, 8(2), 4-14 [27] Berk, R A (2005), “Survey of 12 Strategies to Measure Teaching Effectiveness”, International Journal of Teaching and Learning in Higher Education, Volume 17 [28] Bustos Orosa, M.A (2008), Inquiring into Filipino teachers “conceptions of good teaching: A qualitative research study”, The Asia-Pacific Education Researcher, 17(2), 157-171 [29] Centra, J.A (1977), How universities evaluate faculty performance: A survey of department heads, Princeton, NJ: Educational testing service, Report GREB No 75-5bR [30] Danielson, C., & McGreal, T.L (2000), Teacher evaluation to enhance professional practice [Electronic version], Princeton, New Jersey: Educational Testing Service [31] De Guzman, E (2000), Evolving and testing of a faculty performance evaluation model, Siyasik, 7(1), 1-26 [32] Ella A.Erway (1984), “What is listening competence”, International Listening Association, July 12, 1984 [33] Fink, L Dee (1999), Evaluation your own teaching, Published in Improving College Teaching by Peter Seldin (ed.) Footer Page 14 of 27 12 Header Page 15 of 27 [34] Fink, L Dee (2002), “Improving the evaluation of college teaching”, A guide to falculty development by Kay Herr Gillespie (ed), Bolton, MA: Anker University of Oklahoma, Instructional Development Program, pp 46-58 [35] James H MC Millan, (2000) Classroom assessment principles and practice for effective instruction, Virginia Commonwealth University [36] Jean Brewster (2004), Content-based language teaching: a way to keep students motivated and challenged?, The IATEFL Young Learners SIG Publication [37] Kim, J (2010), Effective communication Language Teaching tin a Test – Preparation Class: Is it possile?” Hawaii Pacific University TESOL Working Paper Series (1,2), 39-43 [38] Nhundu, T J (1999), “Assessing teacher performance: A comparison of self- and supervisor ratings on leniency, halo, and restriction of range errors”, Zambezia, 26(1), 35-53 [39] Nunan, D (1988), Second language teaching and learning, Boston: Heinle & Heinle [40] OECD (2009), “A conceptual Framework and examples of Country Practices”, the OECD - Mexico Workshop Towards a Teacher Evaluation Framework in Mexico: International Practices, Criteria and Mechanisms, Mexico City, 1-2 December, 2009 [41] Ross, J., & Bruce, C (2005), “Teaching self-assessment: A mechanism for facilitating professional growth”, Paper presented at the annual meeting of the American Educational Research Association, Montreal [42] Scriven, M (1991) Evaluation thesaurus (4th Ed.) Thousand Oaks, CA: Sage [43] Tamara Lucas, Ana Maria Villegas and Margaret Freedson-Gonzalez (2008), Linguistically responsive teacher education: preparing classroom teachers to teach English language learners, Journal of Teacher Education, 59 (4) Sept-Oct 2008: pp 361-373 Footer Page 15 of 27 13 Header Page 16 of 27 [44] Tigelaar, D., Dolmans, D., Wolfhagen, I., & Vleuten, C (2004), “The Development and Validation of a Framework for Teaching Competencies in higher education”, Higher Education, 48(2), 253-268 [45] T.Lobanova Yu Shunin (2008), Competence – based education – a common European strategy, Education technology, Imformation Systems Management Institute [46] Zachariah O Wanzare (2002), Rethinking teacher evaluation in the Third world: The case of Kenya, Educational Management Administration and Leadership, Vol.30, No.2, 213-229 C Tài liệu website [47] http://ft.hcmuaf.edu.vn/ [48] http://vet.hcmuaf.edu.vn/ [49] http://www.hpu.edu/CHSS/LangLing/TESOL/ProfessionalDevelopment/201 080TWPfall10 /KimCLT.pdf [50] http://www.oisp.hcmut.edu.vn/chuong-trinh-dao-tao-dai-hoc/chuong-trinh- tien-tien-illinois.html [51] http://w.w.w.amazon.com/mckeachie-teachingtips-12th edition/dp/B001/CJUHOW/ Footer Page 16 of 27 14 ... học tiếng Anh CTTT, Footer Page of 27 Header Page of 27 chọn đề tài Đánh giá việc giảng dạy kiến thức chuyên ngành tiếng Anh Chương trình tiên tiến Trường Đại học Nơng Lâm Thành phố Hồ Chí Minh ... điểm việc dạy học kiến thức chuyên ngành tiếng Anh CTTT Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM Error! Bookmark not defined 3.3.2 Hạn chế việc dạy học kiến thức chuyên ngành tiếng Anh CTTT Trường ĐH Nông. .. ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI VIỆN ĐẢM BẢO CHẤT LƢỢNG GIÁO DỤC TRẦN THỊ BÍCH VÂN ĐÁNH GIÁ VIỆC GIẢNG DẠY KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH BẰNG TIẾNG ANH TRONG CHƢƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN TẠI TRƢỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá việc giảng dạy kiến thức chuyên ngành bằng tiếng Anh trong Chương trình tiên tiến tại Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh, Đánh giá việc giảng dạy kiến thức chuyên ngành bằng tiếng Anh trong Chương trình tiên tiến tại Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay