Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, xử lý chất thải rắn y tế tại một số bệnh viện công lập trên địa bàn tỉnh Nghệ An

12 8 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/03/2018, 12:49

Header Page of 27 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN PHẠM THỊ Y LANH ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ, XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN Y TẾ TẠI MỘT SỐ BỆNH VIỆN CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC Hà Nội – 2015 Footer Page of 27 Header Page of 27 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN PHẠM THỊ Y LANH ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ, XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN Y TẾ TẠI MỘT SỐ BỆNH VIỆN CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN Chuyên ngành: Khoa học Môi trường Mã số: 60440301 LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC PGS.TS Trần Yêm Hà Nội – 2015 Footer Page of 27 Header Page of 27 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn: “Đánh giá thực trạng đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quản lý, xử lý chất thải rắn y tế số bệnh viện công lập địa bàn tỉnh Nghệ An” cơng trình nghiên cứu thân với hướng dẫn PGS.TS Trần Yêm Nội dung, kết trình bày luận văn trung thực chưa công bố luận văn trước Tôi xin chịu trách nhiệm nghiên cứu Tác giả Phạm Thị Y Lanh i Footer Page of 27 Header Page of 27 LỜI CẢM ƠN Trong trình học tập hồn thành luận văn này, tơi nhận giảng dạy tận tình thầy cơ, hỗ trợ quan công tác, động viên từ gia đình Với lòng kính trọng biết ơn sâu sắc, xin chân thành cảm ơn PGS.TS Trần m nhiệt tình, tận tâm hướng dẫn tơi học tập, nghiên cứu khoa học thực luận văn Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới thầy cô giáo khoa Môi trường, trường Đại học Khoa học Tự nhiên trang bị cho kiến thức bổ ích, thiết thực nhiệt tình, ân cần dạy bảo năm vừa qua Tôi xin trân trọng cảm ơn tập thể quan công tác (Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Nghệ An) tạo điều kiện thuận lợi trình tơi thực hồn thành luận văn Hà Nội, tháng 05 năm 2015 Tác giả Phạm Thị Y Lanh ii Footer Page of 27 Header Page of 27 MỤC LỤC MỞ ĐẦU .1 CHƯƠNG TỔNG QUAN 1.1 Khái niệm chung: 1.1.1 Khái niệm chất thải rắn y tế: 1.1.2 Thành phần, tính chất chất thải rắn y tế: 1.1.2.1 Các nhóm chất thải y tế: 1.1.2.1 Các loại chất thải rắn y tế nguy hại phát sinh sở y tế: 1.1.3 Đặc điểm chất thải rắn y tế nguồn phát sinh .6 1.1.3 Tác động chất thải rắn y tế 1.1.3.1 Ảnh hưởng chất thải rắn y tế tới đời sống xã hội: 1.1.3.2 Ảnh hưởng chất thải rắn y tế tới môi trường: 12 1.2 Công tác quản lý, xử lý chất thải rắn y tế Việt Nam Nghệ An: .13 1.2.1 Công tác quản lý, xử lý chất thải rắn y tế Việt Nam: 13 1.2.1.1 Đối với chất thải rắn y tế nguy hại: 13 1.2.1.2 Đối với chất thải rắn thông thường: 16 1.2.2 Hiện trạng công tác quản lý chất thải y tế bệnh viện tỉnh Nghệ An 16 1.2.2.1 Đối với chất thải rắn y tế nguy hại: 17 1.2.2.2 Đối với chất thải rắn thông thường: 19 1.2.3 Quy định pháp luật hành quản lý chất thải rắn bệnh viện: 20 1.3 Tình hình phát triển hệ thống khám chữa bệnh địa bàn tỉnh Nghệ An: 20 1.3.1 Điều kiện kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An: 20 1.3.2 Quy hoạch phát triển hệ thống khám chữa bệnh địa bàn tỉnh Nghệ An: 21 CHƯƠNG ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 25 2.1 Đối tượng nghiên cứu: .25 2.1.1 Bệnh viện công lập tuyến Trung ương: 25 2.1.2 Bệnh viện công lập tuyến tỉnh: .25 2.1.3 Bệnh viện công lập tuyến huyện: 25 2.1.3.1 Bệnh viện đa khoa huyện Anh Sơn: 26 iii Footer Page of 27 Header Page of 27 2.1.3.2 Bệnh viện đa khoa huyện Đô Lương: 26 2.2 Thời gian nghiên cứu: 26 2.3 Phương pháp nghiên cứu: 26 2.3.1 Phương pháp thu thập, tổng hợp số liệu: 26 2.3.2 Phương pháp khảo sát thực địa, điều tra thu thập thông tin: 26 2.3.3 Tổng hợp, phân tích số liệu: 27 CHƯƠNG KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN .32 3.1 Kết khảo sát, điều tra bệnh viện: 32 3.1.1 Tình hình hoạt động thực tế bệnh viện: .32 3.1.2 Tình hình phát sinh công tác quản lý, xử lý chất thải rắn y tế bệnh viện: 33 3.1.2.1 Bệnh viện Phong Da liễu Quỳnh Lập: 33 3.1.2.2 Bệnh viện đa khoa Khu vực Tây Nam: 38 3.1.2.3 Bệnh viện đa khoa huyện Đô Lương: 43 3.1.2.4 Bệnh viện đa khoa huyện Anh Sơn: 48 3.1.3 Đánh giá thực trạng chung theo nhóm tiêu chí: 53 3.1.3.1 Đối với chất thải rắn thông thường: 53 3.1.3.2 Đối với chất thải rắn y tế nguy hại: 53 3.2 Tồn môi trường liên quan đến quản lý chất thải y tế: 56 3.2.1 Vấn đề chung: 56 3.2.2 Nguyên nhân: 57 3.3 Đề xuất giải pháp: 58 3.3.1 Căn đề xuất giải pháp: 58 3.3.1.1 Giải pháp công nghệ: 58 3.3.1.2 Mơ hình xử lý chất thải rắn y tế nguy hại: 59 3.3.1.3 Giải pháp thu gom, phân loại, lưu giữ vận chuyển chất thải rắn nguy hại sở y tế: 61 3.3.1.4 Giải pháp kinh phí: 61 3.3.1.5 Giải pháp sở hạ tầng: 63 iv Footer Page of 27 Header Page of 27 3.3.1.6 Giải pháp Tổ chức quản lý: 64 3.3.2 Các giải pháp đề xuất: .64 3.3.2.1 Giải pháp công tác quản lý, xử lý bệnh viện: 65 3.3.2.2 Giải pháp công tác xử lý chất thải y tế địa bàn tỉnh: 66 3.3.2.3 Giải pháp nâng cao hiệu quản lý nhà nước: 71 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 72 TÀI LIỆU THAM KHẢO 74 v Footer Page of 27 Header Page of 27 DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1 Lượng chất thải phát sinh bệnh viện Bảng 1.2 Khối lượng thải phát rắn sinh khoa bệnh viện (kg/ngày/người) Bảng 3.1 Thông tin số giường bệnh nhân viên bệnh viện 32 Bảng 3.2 Lượng chất thải rắn phát sinh Bệnh viện Phong Da liễu Quỳnh Lập .33 Bảng 3.3 Công tác phân loại chất thải rắn nguồn Bệnh viện Phong Da liễu Quỳnh Lập 34 Bảng 3.4 Công tác vận chuyển chất thải y tế Bệnh viện Phong Da liễu Quỳnh Lập 34 Bảng 3.5 Khu vực lưu giữ chất thải y tế Bệnh viện Phong Da liễu Quỳnh Lập 35 Bảng 3.6 Công tác xử lý chất thải rắn Bệnh viện Phong Da liễu Quỳnh Lập 36 Bảng 3.7 Lượng chất thải rắn phát sinh Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Nam 38 Bảng 3.8 Công tác phân loại chất thải rắn nguồn Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Nam 39 Bảng 3.9 Công tác vận chuyển chất thải y tế Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Nam 40 Bảng 3.10 Khu vực lưu giữ chất thải y tế Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Nam .41 Bảng 3.11 Công tác xử lý chất thải rắn Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Nam 42 Bảng 3.12 Lượng chất thải rắn phát sinh Bệnh viện Đa khoa huyện Đô Lương 43 Bảng 3.13 Công tác phân loại chất thải rắn nguồn Bệnh viện Đa khoa huyện Đô Lương 44 Bảng 3.14 Công tác vận chuyển chất thải y tế Bệnh viện Đa khoa huyện Đô Lương .45 Bảng 3.15 Khu vực lưu giữ chất thải y tế Bệnh viện Đa khoa huyện Đô Lương 45 Bảng 3.16 Công tác xử lý chất thải rắn Bệnh viện Đa khoa huyện Đô Lương .46 Bảng 3.17 Lượng chất thải rắn phát sinh Bệnh viện Đa khoa huyện Anh Sơn 48 Bảng 3.18 Công tác phân loại chất thải rắn nguồn Bệnh viện Đa khoa huyện Anh Sơn 49 Bảng 3.19 Công tác vận chuyển chất thải y tế Bệnh viện Đa khoa huyện Anh Sơn 50 Bảng 3.20 Khu vực lưu giữ chất thải y tế Bệnh viện Đa khoa huyện Anh Sơn 50 vi Footer Page of 27 Header Page of 27 Bảng 3.21 Công tác xử lý chất thải rắn Bệnh viện Đa khoa huyện Anh Sơn 51 Bảng 3.22 Điểm đánh gia theo nhóm tiêu chí 54 Bảng 3.23 Tổng mức đầu tư theo giai đoạn .61 vii Footer Page of 27 Header Page 10 of 27 DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 1.1 Ảnh hưởng việc sử dụng lò đốt chất thải rắn y tế lây nhiễm .10 Hình 3.1 Mơ hình xử lý chất thải rắn y tế lây nhiễm công nghệ không đốt 68 viii Footer Page 10 of 27 Header Page 11 of 27 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt Bộ Tài nguyên Môi Trường (2005), Báo cáo Quy hoạch tổng thể quản lý chất thải rắn công nghiệp chất thải nguy hại (giai đoạn 2006-2010 tầm nhìn đến 2020) Bộ Tài nguyên Môi trường, Báo cáo Hiện trạng môi trường năm 2011, chuyên đề chất thải rắn Bộ Y tế (2007), Quyết định số 43/2007/QĐ-BYT việc ban hành Quy chế quản lý chất thải y tế Chính phủ (1999), Quyết định số 155/1999/QĐ-TTg Ngày 16 tháng 07 năm 1999 Thủ tướng Chính phủ việc ban hành Quy chế quản lý chất thải nguy hại Chính phủ (2007), Quyết định số 197/2007/Q Đ - TTg ngày 28/12/2007 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh Nghệ An đến năm 2020 (Lĩnh vực y tế) Chính phủ (2011), Quyết định số 2038/QĐ-TTg ngày 15 tháng 11 năm 2011 phê duyệt đề án tổng thể xử lý chất thải y tế giai đoạn 2011 - 2015 định hướng đến năm 2020 Chính phủ (2013), Quyết định số 1058/QĐ-TTG ngày 04 tháng 07 năm 2013 việc phê duyệt danh mục dự án “hỗ trợ quản lý chất thải y tế nhằm giảm phát thải chất nhiễm hữu khó phân hủy thủy ngân” quỹ mơi trường tồn cầu (GEF) viện trợ khơng hồn lại thơng qua ngân hàng giới (WB) Chính phủ (2011), Quyết định số 2038/QĐ-TTg ngày 15 tháng 11 năm 2011 phê duyệt đề án tổng thể xử lý chất thải y tế giai đoạn 2011 - 2015 định hướng đến năm 2020 Cục Thống kê tỉnh Nghệ An (2013), Niên giám thống kê tỉnh Nghệ An năm 2013 10 Đoàn Nguyên (2007), Quản lý xử lý chất thải bệnh viện, Tạp chí Tài ngun Mơi trường, tháng 10/2007 74 Footer Page 11 of 27 Header Page 12 of 27 11 Quốc hội (2005), Luật Bảo vệ môi trường Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 52/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 12 Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Nghệ An, Báo cáo Hiện trạng môi trường năm 2011 chuyên đề chất thải y tế bệnh viện địa bàn tỉnh Nghệ An 13 Trịnh Thị Thanh, Nguyễn Khắc Kinh (2005), Quản lý chất thải nguy hại, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội 14 UBND tỉnh Nghệ An, Quyết định số 97/2010/QĐ-UBND ngày việc phê duyệt quy hoạch mạng lưới khám, chữa bệnh tỉnh Nghệ An giai đoạn năm 2011 đến 2020 15 Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An, Quyết định số 5402/QĐ-UBND.ĐTXD ngày 27 tháng 12 năm 2012 việc phê duyệt đề án tổng thể xử lý chất thải rắn y tế nguy hại địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2012 - 2020, có tính đến 2025 16 Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An, Quyết định số 2532/QĐ-UBND.ĐTXD ngày 20 tháng năm 2013 Quyết định việc phê duyệt kế hoạch quản lý chất thải y tế tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2013 - 2015 17 Quy chuẩn kỹ thuật môi trường nước thải, khí thải, chất thải rắn lĩnh vực y tế Tiếng Anh 18 Asep newletter (1992), “Solid wastes management in developing countries: The need to adapt western technologies and management systems” 19 Beltel.V et.al (1993), “A survey of public attiudes to recycling in glasgow”, University of strathclyde, glasgow council, U.K 20 Cointrean.S.J (1982), “Environmental management of urban solid wastes in developing countries”, Washington D.C, World bank, Urban development 21 Calvin R.Brunner (1993), “Hazardous waste incineration”, McGraw – Hill 22 Freank.K (1995), “Management of solid waste in developing countries”, WHO, regional office for South – East Asia” 23 WHO (1994), “Management of hospital wastes in developing countries” 75 Footer Page 12 of 27 ... PHẠM THỊ Y LANH ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ, XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN Y TẾ TẠI MỘT SỐ BỆNH VIỆN CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN Chuyên ngành: Khoa... trạng đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quản lý, xử lý chất thải rắn y tế số bệnh viện công lập địa bàn tỉnh Nghệ An cơng trình nghiên cứu thân với hướng dẫn PGS.TS Trần Y m Nội dung, kết trình b y. .. đời sống xã hội: 1.1.3.2 Ảnh hưởng chất thải rắn y tế tới môi trường: 12 1.2 Công tác quản lý, xử lý chất thải rắn y tế Việt Nam Nghệ An: .13 1.2.1 Công tác quản lý, xử lý chất thải rắn
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, xử lý chất thải rắn y tế tại một số bệnh viện công lập trên địa bàn tỉnh Nghệ An, Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, xử lý chất thải rắn y tế tại một số bệnh viện công lập trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay