Đánh giá mức độ ô nhiễm BTEX trong không khí khu vực dân cư thuộc quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

13 24 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/03/2018, 12:49

... GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN Nguyễn Công Tập ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ Ô NHIỄM BTEX TRONG KHÔNG KHÍ KHU VỰC DÂN CƯ THUỘC QUẬN HAI BÀ TRƯNG, THÀNH PHỐ HÀ NỘI Chuyên ngành: Khoa học môi trường... điểm ô nhiễm chất BTEX khơng khí khu vực nghiên cứu 46 3.3.1 Đặc điểm ô nhiễm phân bố theo thời gian 46 3.3.2 Đặc điểm ô nhiễm phân bố theo không gian 53 3.4 Đánh giá nguy... thông Đại La - Minh Khai 43 3.2.2 Nồng độ BTEX khơng khí khu vực nút giao thông Đại Cồ Việt - Trần Khát Chân 44 3.2.3 Nồng độ BTEX khơng khí khu vực nút giao thông Trần Khát Chân
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá mức độ ô nhiễm BTEX trong không khí khu vực dân cư thuộc quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, Đánh giá mức độ ô nhiễm BTEX trong không khí khu vực dân cư thuộc quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay