Đánh giá một số yếu tố ảnh hưởng đến mức độ ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động học của sinh viên trường Cao đẳng sư phạm Sóc Trăng

17 25 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/03/2018, 12:49

... Thực trạng mức độ ứng dụng CNTT HĐH sinh viên trƣờng Cao đẳng sƣ phạm Sóc Trăng ii) Chỉ yếu tố tác động mức độ tác động yếu tố đến mức độ ứng dụng CNTT HĐH sinh viên Từ nghiên cứu đề xuất số gợi... cứu: Sinh viên giáo viên trƣờng Cao đẳng sƣ phạm Sóc Trăng 4.2.Đối tượng nghiên cứu Một số yếu tố tác động đến mức độ ứng dụng CNTT HĐH sinh viên Câu hỏi nghiên cứu Mức độ ứng dụng CNTT hoạt động. .. ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI VIỆN ĐẢM BẢO CHẤT LƢỢNG GIÁO DỤC HUỲNH DƢƠNG TRUNG TRỰC ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN MỨC ĐỘ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG HOẠT ĐỘNG HỌC CỦA SINH
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá một số yếu tố ảnh hưởng đến mức độ ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động học của sinh viên trường Cao đẳng sư phạm Sóc Trăng, Đánh giá một số yếu tố ảnh hưởng đến mức độ ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động học của sinh viên trường Cao đẳng sư phạm Sóc Trăng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay