Đánh giá một số yếu tố ảnh hưởng đến mức độ ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động học của sinh viên trường Cao đẳng sư phạm Sóc Trăng

17 1 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/03/2018, 12:49

Header Page of 27 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI VIỆN ĐẢM BẢO CHẤT LƢỢNG GIÁO DỤC - HUỲNH DƢƠNG TRUNG TRỰC ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN MỨC ĐỘ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG HOẠT ĐỘNG HỌC CỦA SINH VIÊN TRƢỜNG CAO ĐẲNG SƢ PHẠM SÓC TRĂNG LUẬN VĂN THẠC SĨ Hà Nội – Năm 2014 Footer Page of 27 Header Page of 27 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI VIỆN ĐẢM BẢO CHẤT LƢỢNG GIÁO DỤC HUỲNH DƢƠNG TRUNG TRỰC ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN MỨC ĐỘ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG HOẠT ĐỘNG HỌC CỦA SINH VIÊN TRƢỜNG CAO ĐẲNG SƢ PHẠM SÓC TRĂNG Ngành: Đo lƣờng đánh giá giáo dục (Mã ngành đào tạo: 60140120) LUẬN VĂN THẠC SĨ Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS TS Nguyễn Quý Thanh Hà Nội – Năm 2014 Footer Page of 27 Header Page of 27 MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN Error! Bookmark not defined MỤC LỤC QUY ƢỚC VIẾT TẮT TRONG LUẬN VĂNError! Bookmark not defined DANH MỤC BẢNG BIỂU VÀ HÌNH ẢNH Error! Bookmark not defined MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu đề tài Ý nghĩa nghiên cứu Khách thể đối tƣợng nghiên cứu Câu hỏi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Giới hạn nghiên cứu đề tài 10 Chƣơng TỔNG QUAN VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬNError! Bookmark not defined 1.1 Tổng quan nghiên cứu vấn đề Error! Bookmark not defined 1.2 Chuẩn lực CNTT cho sinh viên Error! Bookmark not defined 1.3 Khung lý thuyết nghiên cứu đề tài Error! Bookmark not defined 1.4 Các khái niệm sử dụng nghiên cứu Error! Bookmark not defined 1.4.1 Hoạt động học sinh viên Error! Bookmark not defined 1.4.2 Ứng dụng CNTT hoạt động học Error! Bookmark not defined 1.4.3 Mức độ ứng dụng CNTT Error! Bookmark not defined Footer Page of 27 Header Page of 27 1.4.4 Các yếu tố đƣợc chọn nghiên cứu Error! Bookmark not defined Kết luận Chƣơng Error! Bookmark not defined Chƣơng THIẾT KẾ VÀ TỔ CHỨC NGHIÊN CỨUError! Bookmark not defined 2.1 Thực trạng ứng dụng CNTT trƣờng CĐSP Sóc TrăngError! Bookmark not def 2.2 Mẫu nghiên cứu Error! Bookmark not defined 2.3 Quy trình nghiên cứu Error! Bookmark not defined 2.4 Xây dựng công cụ đo lƣờng Error! Bookmark not defined 2.4.1 Xác định báo Error! Bookmark not defined 2.4.2 Xây dựng công cụ đo lƣờng Error! Bookmark not defined 2.4.3 Đánh giá độ tin cậy, độ hiệu lực công cụ Error! Bookmark not defined Chƣơng KẾT QUẢ KHẢO SÁT VÀ PHÂN TÍCH SỐ LIỆUError! Bookmark not de 3.1 Kết khảo sát mức độ ứng dụng CNTT HĐH sinh viênError! Bookma 3.1.1 Phân tích mức độ ứng dụng CNTT HĐH sinh viênError! Bookmark not d 3.1.2 Phân tích yếu tố ảnh hƣởng đến mức độ ứng dụng CNTT HĐH sinh viên Error! Bookmark not defined 3.2 Phân tích so sánh đặc điểm giới tính, khóa học, dân tộcError! Bookmark no 3.3 Phân tích nhân tố khẳng định (CFA) mơ hình cấu trúc tuyến tính (SEM) Error! Bookmark not defined Kết luận chƣơng Error! Bookmark not defined KẾT LUẬN Error! Bookmark not defined Tài liệu tham khảo 11 Phụ lục Error! Bookmark not defined Footer Page of 27 Header Page of 27 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Sinh viên ngƣời theo học trƣờng đại học, cao đẳng - nơi đào tạo nguồn nhân lực chất lƣợng cao, đáp ứng yêu cầu xã hội Sinh viên ngƣời học tập, nghiên cứu, ngƣời tìm kiếm, khai thác tri thức Khác với học sinh phổ thông, bên cạnh hoạt động chủ đạo học tập, lĩnh hội tri thức thầy, ngƣời sinh viên phải có nhiệm vụ tự học, tự nghiên cứu sở tƣ độc lập Công nghệ thông tin mở triển vọng to lớn việc đổi phƣơng pháp hình thức dạy học Chẳng hạn, sinh viên làm việc tự lực với máy tính, với Internet, học theo hình thức lớp học phân tán qua mang, học qua cầu truyền hình Cơng nghệ phần mềm phát triển mạnh, phần mềm giáo dục đạt đƣợc thành tựu đáng kể nhƣ: Office, Cabri, Crocodile, SketchPad/Geomaster SketchPad, Maple/Mathenatica, ChemWin, LessonEditor/VioLet… hệ thống WWW, Elearning phần mền đóng gói, tiện ích khác Do phát triển cơng nghệ thơng tin truyền thơng mà ngƣời có tay nhiều cơng cụ hỗ trợ cho q trình học Nhờ có sử dụng phần mềm mà sinh viên trung bình, chí sinh viên trung bình yếu hoạt động tốt mơi trƣờng học tập Những khả mẻ ƣu việt công nghệ thông tin truyền thông nhanh chóng làm thay đổi cách sống, cách làm việc, cách học tập, cách tƣ quan trọng cách định ngƣời Do đó, mục tiêu việc ứng dụng cơng nghệ thơng tin việc học nâng cao bƣớc chất lƣợng học tập sinh viên.Tạo điều Footer Page of 27 Header Page of 27 kiện để sinh viên chủ động tìm kiếm tri thức, xếp hợp lý trình tự học tập, tự rèn luyện thân Chỉ thị 58 đƣợc Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ƣơng Đảng Cộng sản Việt Nam khóa VIII ban hành ngày 17/10/2000 xác định: Công nghệ thông tin động lực quan trọng phát triển, với số ngành công nghệ cao khác làm biến đổi sâu sắc đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội giới đại Ứng dụng phát triển công nghệ thông tin nhằm thúc đẩy công đổi mới, phát triển nhanh đại hóa ngành kinh tế, tăng cƣờng lực cạnh tranh doanh nghiệp, hỗ trợ có hiệu trình chủ động hội nhập kinh tế quốc dân, nâng cao chất lƣợng sống nhân dân, bảo đảm an ninh quốc phòng tạo khả tắt đón đầu để thực thắng lợi nghiệp công nghiệp hóa, đại hóa Thực Chỉ thị 58, 10 năm qua, lĩnh vực công nghệ thông tin truyền thông Việt Nam đạt đƣợc nhiều thành tựu quan trọng Thành lập Bộ Bƣu Viễn thơng (nay Bộ Thơng tin Truyền thơng) góp phần thúc đẩy phát triển công nghệ thông tin truyền thơng Mơi trƣờng sách cho ứng dụng phát triển công nghệ thông tin truyền thông tƣơng đối hồn thiện Cơng nghiệp cơng nghệ thơng tin dần trở thành ngành kinh tế mũi nhọn đất nƣớc, có tỉ lệ đóng góp cho tăng trƣởng GDP đất nƣớc ngày cao Ngành công nghiệp phần mềm Việt Nam có bƣớc tiến vƣợt bậc, lọt vào nhóm 10 nƣớc hấp dẫn gia cơng phần mềm xuất Từ năm 2002, Việt Nam có tên đồ cơng nghệ thơng tin giới Hạ tầng viễn thông Việt Nam đạt chuẩn quốc tế Ứng dụng công nghệ thông tin đƣợc triển khai rộng khắp nƣớc, từ hoạt động quản lý nhà nƣớc đến sản xuất kinh doanh, nâng cao chất lƣợng, hiệu hoạt động kinh tế xã hội Trong Báo cáo tổng kết việc thực Chỉ thị 58-CT/TW Bộ Chính Footer Page of 27 Header Page of 27 trị “Đẩy mạnh ứng dụng phát triển công nghệ thông tin phục vụ nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa” Bộ Thông tin Truyền thông tổ chức ngày 10/5/2013, đƣa thông tin tƣơng đối đầy đủ q trình phát triển ngành cơng nghệ thơng tin Việt Nam 10 năm qua Tuy nhiên Báo cáo nói nhiều mạng máy tính, quyền điện tử, chƣa tập trung vào mảng kinh doanh ứng dụng cơng nghệ thơng tin Báo cáo chƣa nói rõ tình hình ứng dụng cơng nghệ thơng tin ngành nhƣ giáo dục, y tế, nông nghiệp… Chỉ thị 29/2001/CT-BGD&ĐT Bộ trƣởng Bộ Giáo dục Đào tạo nêu rõ: “Đối với giáo dục đào tạo, cơng nghệ thơng tin có tác động mạnh mẽ, làm thay đổi phƣơng pháp, phƣơng thức dạy học Công nghệ thông tin phƣơng tiện để tiến tới xã hội học tập” Năm học 2008-2009 đƣợc chọn “Năm học đẩy mạnh ứng dụng CNTT, đổi quản lý tài xây dựng trƣờng học thân thiện, học sinh tích cực”, tạo bƣớc đột phá ứng dụng CNTT giáo dục tạo tiền đề phát triển ứng dụng CNTT năm Chỉ thị 55/2008/CT-BGDĐT nhấn mạnh: “Triển khai áp dụng CNTT dạy học, hỗ trợ đổi phƣơng pháp giảng dạy, tích hợp ứng dụng CNTT môn học cách hiệu sáng tạo nơi có điều kiện thiết bị tin học…” Ứng dụng CNTT hoạt động dạy học hƣớng mang tính chiến lƣợc q trình cải cách giáo dục Việt Nam CNTT đóng góp công cụ, phƣơng thức giải pháp hữu hiệu hỗ trợ đắc lực cho việc thực đổi nội dung phƣơng pháp Xét cách tồn diện, CNTT vừa cơng cụ hỗ trợ vừa nội dung phƣơng pháp nhằm đạt đƣợc mục tiêu giáo dục trình dạy học Nghị TW2, khóa VIII nhấn mạnh: “Đổi mạnh mẽ phương pháp giáo dục - đào tạo, khắc phục lối truyền thụ chiều, rèn luyện thành Footer Page of 27 Header Page of 27 nếp tư sáng tạo người học Từng bước áp dụng phương pháp tiên tiến phương tiện vào trình dạy học, bảo đảm điều kiện thời gian tự học, tự nghiên cứu học sinh, sinh viên đại học.”[25] Cuộc cách mạng khoa học công nghệ, đặc biệt công nghệ thông tin truyền thông tạo điều kiện thuận lợi để đổi nội dung, phƣơng pháp hình thức tổ chức giáo dục, đổi quản lý giáo dục, tiến tới giáo dục điện tử đáp ứng nhu cầu cá nhân ngƣời học Chiến lƣợc phát triển giáo dục 2011-2020 Chính phủ Việt Nam[23] nêu rõ: Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin truyền thông dạy học, đến năm 2015, 100% giảng viên đại học, cao đẳng đến năm 2020, 100% giáo viên giáo dục nghề nghiệp phổ thơng có khả ứng dụng công nghệ thông tin truyền thông dạy học Biên soạn sử dụng giáo trình, sách giáo khoa điện tử Hƣớng dẫn nhiệm vụ CNTT năm học 2012-2013 Bộ GD-ĐT[6] yêu cầu triển khai Quyết định số 698/QĐ-TTg ngày 01/6/2009 Thủ tƣớng Chính phủ nhấn mạnh: “Đẩy mạnh việc ứng dụng CNTT trƣờng phổ thông nhằm đổi phƣơng pháp dạy học theo hƣớng giáo viên tự tích hợp CNTT vào mơn học thay học mơn tin học Giáo viên môn chủ động tự soạn tự chọn tài liệu phần mềm (mã nguồn mở) để giảng dạy ứng dụng CNTT”[22] Việc ứng dụng CNTT hoạt động học sinh viên mức độ nào, yếu tố ảnh hƣởng đến mức độ làm để nâng cao mức độ ứng dụng CNTT việc học cho sinh viên đến chƣa có nghiên cứu đƣợc tiến hành địa bàn tỉnh Sóc Trăng Trƣớc thực trạng chúng tơi chọn đề tài “Đánh giá số yếu tố ảnh hưởng đến mức độ ứng dụng CNTT hoạt động học sinh viên trường Cao đẳng sư phạm Sóc Trăng” với mong muốn góp phần thúc đẩy việc ứng dụng CNTT Footer Page of 27 Header Page of 27 hoạt động học sinh viên Mục tiêu nghiên cứu đề tài Nghiên cứu đánh giá mức độ ứng dụng CNTT HĐH sinh viên đồng thời xác định mối tƣơng quan yếu tố có ảnh hƣởng đến mức độ ứng dụng CNTT sinh viên Kết nghiên cứu cho thấy: i) Thực trạng mức độ ứng dụng CNTT HĐH sinh viên trƣờng Cao đẳng sƣ phạm Sóc Trăng ii) Chỉ yếu tố tác động mức độ tác động yếu tố đến mức độ ứng dụng CNTT HĐH sinh viên Từ nghiên cứu đề xuất số gợi ý lãnh đạo trƣờng Cao đẳng sƣ phạm Sóc Trăng, nhằm nâng cao mức độ ứng dụng CNTT HĐH sinh viên, góp phần nâng cao chất lƣợng giáo dục Ý nghĩa nghiên cứu Ý nghĩa khoa học Kết nghiên cứu minh họa, củng cố lí thuyết mức độ ứng dụng CNTT sinh viên, khẳng định yếu tố ảnh hƣởng đến mức độ ứng dụng CNTT Nêu thực trạng vấn đề cần quan tâm, góp phần nâng cao chất lƣợng giáo dục Ý nghĩa thực tiễn Với lãnh đạo: Từ liệu thu thập đƣợc việc xác định yếu tố tác động đến mức độ ứng dụng CNTT HĐH sinh viên, nghiên cứu đề xuất gợi ý nhằm thúc đẩy việc ứng dụng CNTT học tập Footer Page of 27 Header Page 10 of 27 cách có hiệu Lãnh đạo trƣờng coi luận khoa học để xây dựng kế hoạch phát triển ứng dụng CNTT học tập cho sinh viên, phục vụ mục đích nâng cao chất lƣợng giáo dục Với sinh viên: Kết nghiên cứu Đề tài giúp sinh viên nhận thức rõ đƣợc vai trò việc ứng dụng CNTT HĐH yếu tố ảnh hƣởng đến hoạt động này, từ chủ động khắc phục khó khăn có kế hoạch phát triển chun mơn nhƣ hỗ trợ bạn bè Khách thể đối tƣợng nghiên cứu 4.1.Khách thể nghiên cứu: Sinh viên giáo viên trƣờng Cao đẳng sƣ phạm Sóc Trăng 4.2.Đối tượng nghiên cứu Một số yếu tố tác động đến mức độ ứng dụng CNTT HĐH sinh viên Câu hỏi nghiên cứu Mức độ ứng dụng CNTT hoạt động học sinh viên chịu ảnh hưởng yếu tố nào? Phƣơng pháp nghiên cứu 6.1 Các phương pháp thu thập thông tin 6.1.1.Các phương pháp thu thập thơng tin định tính Nghiên cứu tài liệu Footer Page 10 of 27 Header Page 11 of 27 Thu thập phân tích tài liệu lí luận, sách, báo, tạp chí, cơng trình nghiên cứu khoa học, văn bản, chủ trƣơng Đảng, Nhà nƣớc, Bộ Giáo dục Đào tạo… có liên quan đến việc ứng dụng CNTT HĐH, phƣơng pháp học tập,… nhằm hệ thống hóa để làm sở lí luận cho nghiên cứu Phương pháp vấn sâu Phỏng vấn 15 sinh viên 10 giáo viên tiêu chí đánh giá mức độ ứng dụng CNTT HĐH sinh viên đồng thời qua phát lỗi ngữ nghĩa câu hỏi cấu trúc bảng hỏi để điều chỉnh Phỏng vấn sâu chuyên gia để xác định yếu tố ảnh hƣởng đến mức độ ứng dụng CNTT HĐH sinh viên 6.1.2.Các phương pháp thu thập thông tin định lượng Phƣơng pháp điều tra xã hội học thu thập thông tin việc ứng dụng CNTT HĐH sinh viên, mức độ, yếu tố ảnh hƣởng đến trình ứng dụng CNTT HĐH nhƣ khó khăn sinh viên gặp phải trình ứng dụng CNTT HĐH Bảng hỏi đƣợc phát cho 289 sinh viên học trƣờng Cao đẳng sƣ phạm Sóc Trăng với phƣơng pháp chọn mẫu ngẫu nhiên phân tầng theo khóa học dạng tỉ lệ 6.2.Phương pháp xử lý phân tích thơng tin 6.2.1.Phương pháp xử lý phân tích thơng tin định tính Tác giả phân loại chia nhóm tài liệu thu thập đƣợc Thông tin thu thập đƣợc từ vấn sâu đƣợc phân loại, so sánh tổng hợp để chỉnh sửa cho câu hỏi bảng hỏi phù hợp Sử dụng máy ghi âm sổ ghi chép phục vụ phƣơng pháp vấn sâu Footer Page 11 of 27 Header Page 12 of 27 6.2.2.Phương pháp xử lý phân tích thơng tin định lượng Tác giả sử dụng phần mềm Microsoft Excel SPSS 16, AMOS 20 để mã hóa, nhập liệu phân tích thống kê Sử dụng phƣơng pháp thống kê mô tả để nhận biết mức độ ứng dụng CNTT sinh viên Kế tiếp, dùng kiểm định độ tin cậy thang đo Cronbach’s Alpha để kiểm định thang đo Sau cùng, phƣơng pháp phân tích CFA mơ hình cấu trúc tuyến tính (SEM) đƣợc sử dụng để kiểm định độ tin cậy, giá trị phân biệt, giá trị hội tụ, tính đơn nguyên khái niệm nghiên cứu, đồng thời đánh giá mức độ ảnh hƣởng khái niệm Giới hạn nghiên cứu đề tài Giới hạn khách thể địa bàn nghiên cứu đề tài giáo viên sinh viên học trƣờng Cao đẳng sƣ phạm Sóc Trăng 10 Footer Page 12 of 27 Header Page 13 of 27 Tài liệu tham khảo Tài liệu tiếng Việt: Bộ Thông tin Truyền thông, Báo cáo Đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin Bộ, quan ngang Bộ, quan thuộc Chính phủ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2013 www.mic.gov.vn, ngày cập nhật 5/8/2014 Bộ Thông tin Truyền thông, Hướng dẫn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng kế hoạch ứng dụng Công nghệ thông tin hoạt động quan nhà nước năm 2015, www.mic.gov.vn, ngày cập nhật 30/7/2014 Bộ tƣ pháp, Khảo sát thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin đăng ký quản lý hộ tịch tỉnh Thừa Thiên Huế,www.moj.gov.vn, cập nhật ngày 10/07/2014 Vũ Cao Đàm (2011), Giáo trình Phương pháp luận nghiên cứu khoa học, NXB Giáo dục Việt Nam Phạm Xuân Hậu (2010), Ứng dụng CNTT để nâng cao hiệu dạyhọc Nghiên cứu khoa học trường Đại học Sư phạm, Kỷ yếu Hội thảo khoa học "Tăng cƣờng lực ứng dụng Công nghệ thông tin Đào tạo Nghiên cứu Khoa học", tr Nguyễn Văn Hòa (2010), Năng lực ứng dụng công nghệ thông tin hoạt động dạy học giảng viên trường đại học sư phạm – đại học Huế, Luận văn thạc sĩ, Viện đảm bảo chất lƣợng giáo dục, ĐHQG Hà Nội Lê Huy Hoàng Lê Xuân Quang (2011), e-Learning ứng dụng 11 Footer Page 13 of 27 Header Page 14 of 27 dạy học, VVOB Viet Nam Trần Thị Hƣơng (2009), Giáo dục học đại cương, MXB Đại học Sƣ phạm TP.HCM Intel (2012) Website chương trình giáo dục Intel Việt Nam, www.intel.com/education/vn 10.Nguyễn Vĩnh Khƣơng(2012), Thực trạng ứng dụng CNTT quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học trường Đại học sư phạm thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2008-2012,đề tài NCKH,ĐHSPTPHCM 11.Đào Thái Lai, Vũ Trọng Rỹ, Lê Đông Phƣơng, Ngơ Dỗn Đãi (2011), Thực trạng đổi phương pháp dạy học đại học, Kỷ yếu Hội thảo toàn quốc khoa học giáo dục, Hà Nội 12.Trần Thị Bích Liễu (2010), Chính sách chuẩn giáo dục ICT, Tạp chí Quản lí giáo dục 13.Nguyễn Văn Nghiêm (2013), Đánh giá yếu tố ảnh hƣởng đến mức độ ứng dụng công nghệ thông tin hoạt động dạy học giáo viên THPT – tỉnh Bình Phước, Luận văn thạc sĩ, Viện đảm bảo chất lƣợng giáo dục, ĐHQG Hà Nội 14.MOET (2011), Hướng dẫn thực nhiệm vụ CNTT năm học 2011 2012, Số 4960/BGD-ĐT-CNTT 15.MOET (2012), Hướng dẫn thực nhiệm vụ CNTT năm học 2012 2013, Số 4987/BGD-ĐT-CNTT 16.Tƣ liệu (2013), Chuyên gia lĩnh vực ứng dụng CNTT hoạt động dạy học 17.Microsoft (2008), Sử dụng công nghệ thông tin dạy học, NXB Giáo dục Việt Nam 18.MOET (2008), Chỉ thị tăng cường giảng dạy, đào tạo ứng dụng công nghệ thông tin ngành giáo dục giai đoạn 2008-2012, Bộ 12 Footer Page 14 of 27 Header Page 15 of 27 GD Đào tạo Việt Nam, số 55/2008/CT-BGD-ĐT 19.Hội đồng Quốc gia đạo biên soạn Từ điển bách khoa Việt Nam (2011) Từ Điển Bách Khoa Việt Nam (phiên điện tử), www.bachkhoatoanthu.gov.vn 20.Quốc hội Việt Nam (2006), Luật Cơng nghệ thơng tin nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Số 67/2006/QH11 ngày 29 tháng năm 2006 21.Quách Tuấn Ngọc (2009), Ứng dụng CNTT ngành giáo dục hướng đến giáo dục điện tử, Bộ GD Đào tạo Việt Nam 22.Jef Peeraer (2011), Công nghệ thông tin cho dạy học tích cực, NXB Giáo dục Việt Nam 23.Jef Peeraer Trần Nữ Mai Thy (2011), Ứng dụng Công nghệ thông tin giáo dục Việt Nam: Từ sách tới thực tế, VVOB Viet Nam, tr 24.Chính Phủ Việt Nam (2012), Chiến lược phát triển giáo dục 20112020, Số 711/QĐ-TTg ngày 13 tháng năm 2012 25.Phạm Văn Quyết Nguyễn Quý Thanh (2010), Phương pháp nghiên cứu khoa học xã hội, NXB ĐHQG Hà Nội 26 Trần Quang Q (2009), Nghiên cứu đề xuất mơ hình ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý điều hành văn phòng Bộ Giáo dục Đào tạo, Viện khoa học giáo dục Việt Nam 27.Trần Thị Kim Thu (2011), Giáo trình điều tra xã hội học,Hà Nội, NXB ĐH Kinh tế quốc dân 255 trang 28.Hoàng Trọng Chu Nguyễn Mộng Ngọc (2008), Phân tích liệu nghiên cứu với SPSS, NXB Hồng Đức 29.Nguyễn Văn Tuấn (2009), Lý luận dạy học, ĐH SPKT TP.HCM 30.TW (2000), Nghị Trung ương - khóa VIII 13 Footer Page 15 of 27 Header Page 16 of 27 31.UBND thành phố Cần thơ, Ứng dụng phát triển Phần mềm nguồn mở hoạt động quan nhà nước, Kế hoạch phát triển ứng dụng CNTT thành phố Cần Thơ năm 2014, Cantho.gov.vn, cập nhật ngày 03/7/2014 32 UBND thành phố Hải Phòng, Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin hoạt động quan nhà nước thành phố Hải Phòng giai đoạn 2011-2015, Haiphong.gov.vn, cập nhật ngày 10/4/2013 33 UBND thành phố Sóc Trăng, Kế hoạch ứng dụng phát triển công nghệ thông tin năm 2014,Soctrang.gov.vn, ngày cập nhật 30/8/2013 Tài liệu tiếng Anh 34.Al-Zaidiyeen, N.J., L.L Mei, and F.S Fook, Teachers’ Attitudes and Levels of Technology Use in Classrooms: The Case of Jordan Schools International Education Studies, 2010 3(2) 35.Alampay, E A (2006) Beyond access to ICTs: Measuring capabilities in the information society International Journal of Education and Development using Information and Communication Technology (IJEDICT), 2(3), 4-22 36.Australia, D.o.E.a.T.W., Teacher ICT skills 2006, Australia: Department of Education and Training Western Australia 37.Castillo, N., The Level of ICT Use and Expertise by Teachers in Chilean Secondary Schools Universidad del Bío-Bío, Chile, 2002 38.Hennessy, S., D Harrison, and L Wamakote, Teacher Factors Influencing Classroom Use of ICT in Sub-Saharan Africa Itupale Online Journal of African Studies, 2010 39.Isleem, M.I., Relationships of selected factors and the level of computer use for instructional purposes by technology education teachers in ohio 14 Footer Page 16 of 27 Header Page 17 of 27 public schools: a statewide survey, 2003, Ohio State University 40.Lim, C.P., C.S Chai, and D Churchill, Leading ICT in Education Practices: A Capacity-building Toolkit for Teacher Education Institutions in the Asia-Pacific 2010: Microsoft Partners-in-Learning (Asia-Pacific) 41.Mumtaz, S (2000) Factors Affecting Teachers' Use of Information and Communications Technology: a review of the literature Journal of Information Technology for Teacher Education, 9(3), 319-342 42.Peeraer, J and P.V Petegem, Factors Influencing Integration of ICT in Higher Education in Vietnam Proceedings of Global Learn 2010, 2010 43.Raosoft, I Sample Size Calculator 2004; Available from: http://www.raosoft.com/samplesize.html 44.Schacter, J., The Impact of Education Technology on Student Achievement: What the Most Current Research Has to Say Milken Family Foundation, 1999 45.Systems, C.R Sample Size Calculator 2012; Available from: http://www.surveysystem.com/sscalc.htm 46.UNESCO, Regional Guidelines on Teacher Development for Pedagogy-Technology Integration 2005, Bangkok: UNESCO Asia and Pacific Regional Bureau for Education 47.UNESCO and Microsoft, UNESCO ICT Competency Framework for Teachers, ed 2.0 2011: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 15 Footer Page 17 of 27 ... Thực trạng mức độ ứng dụng CNTT HĐH sinh viên trƣờng Cao đẳng sƣ phạm Sóc Trăng ii) Chỉ yếu tố tác động mức độ tác động yếu tố đến mức độ ứng dụng CNTT HĐH sinh viên Từ nghiên cứu đề xuất số gợi... cứu: Sinh viên giáo viên trƣờng Cao đẳng sƣ phạm Sóc Trăng 4.2.Đối tượng nghiên cứu Một số yếu tố tác động đến mức độ ứng dụng CNTT HĐH sinh viên Câu hỏi nghiên cứu Mức độ ứng dụng CNTT hoạt động. .. ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI VIỆN ĐẢM BẢO CHẤT LƢỢNG GIÁO DỤC HUỲNH DƢƠNG TRUNG TRỰC ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN MỨC ĐỘ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG HOẠT ĐỘNG HỌC CỦA SINH
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá một số yếu tố ảnh hưởng đến mức độ ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động học của sinh viên trường Cao đẳng sư phạm Sóc Trăng, Đánh giá một số yếu tố ảnh hưởng đến mức độ ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động học của sinh viên trường Cao đẳng sư phạm Sóc Trăng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay