Đảng bộ huyện Thanh Sơn (Phú Thọ) lãnh đạo thực hiện chính sách dân tộc từ năm 2007 đến năm 2014

18 8 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/03/2018, 12:48

Header Page of 27 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN …………………………… HOÀNG THỊ HƢƠNG THANH ĐẢNG BỘ HUYỆN THANH SƠN (PHÚ THỌ) LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH DÂN TỘC TỪ NĂM 2007 ĐẾN NĂM 2014 LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam Hà Nội - 2015 Footer Page of 27 Header Page of 27 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN ……………………………… HOÀNG THỊ HƢƠNG THANH ĐẢNG BỘ HUYỆN THANH SƠN (PHÚ THỌ) LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH DÂN TỘC TỪ NĂM 2007 ĐẾN NĂM 2014 Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam Mã số: 60 22 03 15 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS TS Lê Sỹ Giáo Hà Nội – 2015 Footer Page of 27 Header Page of 27 MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Lí chọn đề tài Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài 3 Mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Nguồn tài liệu phương pháp nghiên cứu .6 Đóng góp luận văn 7 Cấu trúc luận văn Chƣơng ĐẢNG BỘ HUYỆN THANH SƠN LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH DÂN TỘC CỦA ĐẢNG – CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN Error! Bookmark not defined 1.1 Cơ sở lý luận Error! Bookmark not defined 1.1.1 Các nguyên tắc sách dân tộc theo tư tưởng Hồ Chí Minh Error! Bookmark not defined 1.1.2 Quan điểm, chủ trương Đảng dân tộc sách dân tộc Error! Bookmark not defined 1.2 Cơ sở thực tiễn Error! Bookmark not defined 1.2.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội huyện Thanh SơnError! Bookmark not defined 1.2.2 Sinh thái nhân văn tranh phân bố cư dân - dân tộcError! Bookmark not defined 1.2.3 Văn hóa dân tộc thiểu số phong phú đa dạngError! Bookmark not defined 1.2.4 Q trình thực sách dân tộc trước năm 2007 Đảng huyện Thanh Sơn Error! Bookmark not defined TIỂU KẾT CHƢƠNG Error! Bookmark not defined Footer Page of 27 Header Page of 27 Chƣơng CHỦ TRƢƠNG VÀ QUÁ TRÌNH CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH DÂN TỘC CỦA ĐẢNG BỘ HUYỆN THANH SƠN TỪ KHI CHIA TÁCH HUYỆN ĐẾN NĂM 2014 Error! Bookmark not defined 2.1 Chủ trƣơng Đảng huyện Thanh Sơn thực sách dân tộc từ năm 2007 đến năm 2014 Error! Bookmark not defined 2.2 Quá trình Đảng huyện Thanh Sơn lãnh đạo thực sách dân tộc từ năm 2007 đến năm 2014 Error! Bookmark not defined 2.2.1 Lãnh đạo thực sách đồn kết Error! Bookmark not defined 2.2.2 Lãnh đạo thực sách bình đẳng Error! Bookmark not defined 2.2.3 Lãnh đạo thực sách tương trợ Error! Bookmark not defined TIỂU KẾT CHƢƠNG Error! Bookmark not defined Chƣơng MỘT SỐ NHẬN XÉT VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM Error! Bookmark not defined 3.1 Nhận xét Error! Bookmark not defined 3.1.1 Ưu điểm Error! Bookmark not defined 3.1.2 Hạn chế Error! Bookmark not defined 3.2 Bài học kinh nghiệm Error! Bookmark not defined TIỂU KẾT CHƢƠNG Error! Bookmark not defined KẾT LUẬN Error! Bookmark not defined TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC Footer Page of 27 Header Page of 27 MỞ ĐẦU Lí chọn đề tài Trước nay, vấn đề dân tộc quan hệ dân tộc vấn đề phức tạp giới Từ thập niên cuối kỷ XX năm đầu kỷ XXI, biến cố giới nói lên dân tộc vấn đề thời nóng bỏng nhân loại Do việc tìm kiếm đường giải vấn đề dân tộc ln nhà trị khoa học giới đặc biệt ý, quan tâm Ngay từ thời dựng nước, Việt Nam quốc gia đa dân tộc Trong tiến trình phát triển hàng ngàn năm, dân tộc dù tộc người khác luôn sát cánh bên xây dựng bảo vệ Tổ quốc với truyền thống: “Bầu thương lấy bí cùng; Tuy khác giống chung giàn” Trong 54 dân tộc tụ cư lãnh thổ người Kinh chiếm đa số, lại 53 dân tộc thiểu số Phần lớn dân tộc thiểu số thường sống miền núi, vùng sâu, vùng xa - nơi có vị trí chiến lược an ninh quốc phòng, đời sống họ nhiều khó khăn vật chất lẫn tinh thần Ở nơi trình độ dân trí thấp, nhiều phong tục tập qn lạc hậu tồn Chính điều ảnh hưởng lớn đến phát triển sống họ mà phần tử phản động thường triệt để lợi dụng để phá hoại nhằm gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, gây bất ổn an ninh, trị địa bàn trọng yếu này.Trước thực trạng đó, năm qua, Đảng Nhà nước đặc biệt quan tâm đến vấn đề dân tộc, hoạch định nhiều chủ trương sách nhằm thực qn bình đẳng dân tộc, đồn kết, tơn trọng, giúp phát triển, không ngừng cải thiện, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa gặp nhiều khó khăn Hiện nay, bối cảnh hội nhập quốc tế diễn mạnh mẽ ngày sâu rộng, tạo nhiều hội thách thức cho nước giới, Việt Nam trường hợp ngoại lệ Đứng trước hội thách thức to lớn ấy, để xây dựng đất nước lên bắt kịp với xu phát triển giới, đường lối phát triển Đảng, vấn đề dân tộc ln chiếm vị trí đặc biệt quan Footer Page of 27 Header Page of 27 trọng Thực tiễn Việt Nam, công tác dân tộc, thực sách dân tộc đặt nhiều vấn đề cần quan tâm giải như: quan hệ dân tộc - tộc người, di dân tự do, đói nghèo, tranh chấp đất đai, bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống…Vấn đề đặt Đảng Nhà nước phải xây dựng hệ thống sách dân tộc hợp lý, đảm bảo mang lại quyền bình đẳng thực cho dân tộc Thanh Sơn huyện miền núi thuộc phía Tây Nam tỉnh Phú Thọ Trên địa bàn huyện có 16 dân tộc chung sống, dân tộc thiểu số chiếm 61% dân số toàn huyện bao gồm dân tộc Mường, Dao,Tày, Nùng…Các dân tộc vốn có truyền thống đồn kết, gắn bó lâu đời Qua thời kỳ cách mạng, đồng bào dân tộc lòng, tin tưởng vào lãnh đạo Đảng Nhà nước, góp phần quân dân nước đánh thắng giặc ngoại xâm, giành độc lập tự do, xây dựng quê hương ngày văn minh, giàu đẹp Do việc thực tốt sách dân tộc huyện Thanh Sơn góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, ổn định trị - xã hội phát triển bền vững Xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau, nguyên nhân lịch sử để lại điều kiện địa lý, tự nhiên địa bàn cư trú vơ khắc nghiệt nên trình độ phát triển kinh tế - xã hội đời sống đồng bào dân tộc thiểu số địa bàn huyện gặp nhiều khó khăn.Vì cơng tác dân tộc việc thực sách dân tộc Đảng vấn đề Đảng huyện Thanh Sơn đặc biệt quan tâm nhằm bước cải thiện, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho đồng bào dân tộc, góp phần củng cố khối đại đồn kết tồn dân, ổn định trị- xã hội Vì vậy, nghiên cứu thực sách dân tộc Đảng huyện Thanh Sơn từ năm 2007 đến năm 2014 nhằm làm rõ quan điểm, chủ trương Đảng dân tộc thực sách dân tộc khơng có ý nghĩa khoa học mặt lý luận mà có giá trị mặt thực tiễn Đồng thời nêu rõ thành công, hạn chế, rút kinh nghiệm lãnh đạo thực sách dân tộc việc cần thiết Chính vậy, tơi định chọn vấn đề “Đảng huyện Thanh Sơn (Phú Thọ) lãnh đạo thực sách dân tộc từ năm 2007 đến năm 2014” làm đề tài luận văn Thạc sĩ, chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam Footer Page of 27 Header Page of 27 Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Vấn đề dân tộc sách dân tộc Việt Nam từ trước tới giới khoa học quan tâm nghiên cứu Trên phạm vi nước có nhiều cơng trình đề cập đến vấn đề nhiều góc độ khác Nhìn cách tổng thể, cơng trình nghiên cứu liên quan chia thành nhóm chủ yếu sau: Nhóm thứ nhất: Sự tổng kết Đảng Cộng sản Việt Nam, rút kinh nghiệm, đề đường lối, chủ trương sách dân tộc nước ta Sự tổng kết phản ánh Văn kiện Đại hội VI, VII, VIII, IX , số Nghị Hội nghị Ban chấp hành Trung ương, Nghị Bộ trị Đây quan điểm đánh giá thức Đảng q trình lãnh đạo thực sách dân tộc Nhóm thứ hai: Những nghiên cứu đề cập đến sách dân tộc xuất như: - Sách “Các dân tộc thiểu số phát triển kinh tế - xã hội miền núi” Bế Viết Đẳng (cb), NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1996 - Sách “Bảo đảm bình đẳng tăng cường hợp tác dân tộc phát triển kinh tế - xã hội nước ta” tác giả Hồng Chí Bảo, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2009 - Sách “Chính sách dân tộc, vấn đề lý luận thực tiễn”, Nxb Sự thật, Hà Nội, 1990 - Sách “Vấn đề dân tộc định hướng xây dựng sách dân tộc thời kỳ cơng nghiệp, hóa đại hóa” Viện nghiên cứu sách dân tộc miền núi, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002 - Sách “Bước đầu tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh vấn đề dân tộc Việt Nam” Học viện Chính trị quốc gia Hồ CHí Minh, Nxb Chính trị quốc qia Hà Nội, 1996 - Sách “Kinh tế miền núi dân tộc - Thực trạng, vấn đề, giải pháp” tác giả Phạm Văn Vang, Nxb Khoa học kỹ thuật, Hà Nội, 1996 - Sách “Văn hóa phát triển dân tộc Việt Nam” Nông Quốc Chấn (cùng nhiều tác giả), Nxb Văn hóa Dân tộc, Hà Nội, 1997 Footer Page of 27 Header Page of 27 - Sách “Chính sách pháp luật Đảng, Nhà nước dân tộc”, Nxb Văn hóa xã hội, Hà Nội, 2000 - Sách “Về vấn đề dân tộc công tác dân tộc nước ta” Ủy ban Dân tộc, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2001 - Sách “55 công tác dân tộc miền núi ( 1946 - 2001)” Ủy ban Dân tộc, Nxb Chính trị quốc gia Hà Nội, 2001 - Sách “Miền núi Việt Nam: thành tựu phát triển năm đổi mới” Ủy ban Dân tộc, Nxb Nông nghiệp, 2002 - Sách “Một số vấn đề giảm nghèo dân tộc thiểu số Việt Nam” tác giả Bùi Minh Đạo, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội, 2003 - Sách “Về cơng tác dân tộc” Hồ Chí Minh, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2003 - Sách “Góp phần nghiên cứu dân tộc học Việt Nam” tác giả Phan Hữu Dật, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2003 - Sách “Một số vấn đề đổi nội dung quản lý nhà nước phương thức công tác dân tộc” Ủy ban Dân tộc - Viện dân tộc, Nxb Văn hóa dân tộc, Hà Nội, 2004 - Sách “Chính sách dân tộc Đảng Nhà nước Việt Nam” tác giả Lê Ngọc Thắng, Nxb Trường Đại học Văn hóa Hà Nội, 2005 - Sách “Phát triển bền vững vùng dân tộc thiểu số miền núi Việt Nam” Nguyễn Văn Chương chủ biên, Nxb Văn hóa dân tộc, Hà Nội, Hà Nội, 2006 - Sách “Phát triển nông thôn miền núi dân tộc thời kỳ kinh tế chuyển đổi” Viện Dân tộc học Việt Nam, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội, 2007 - Sách “Những vấn đề sách dân tộc nước ta nay” Phan Xuân Sơn, Lưu Văn Quảng đồng chủ biên, Nxb Lý luận trị, Hà Nội, 2006.V.v Nhóm thứ ba: Một số luận án tiến sỹ, Luận văn Thạc sỹ chuyên ngành lịch sử liên quan như: “Mấy suy nghĩ đổi việc thực sách dân tộc Đảng ta” (1995) tác giả Bùi Xuân Vinh; “Đổi việc thực sách dân tộc địa bàn tỉnh Bình Dương Bình Phước” (2001) Luận án Tiến sỹ Triết Footer Page of 27 Header Page of 27 học tác giả Phạm Cơng Tâm; “Thực sách dân tộc Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đại hóa” (2006), Luận án Tiến sỹ Triết học tác giả Nguyễn Thị Phương Thúy; “Đổi việc thực sách dân tộc thời kỳ đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đại hóa (từ thực tiễn tỉnh miền núi phía Bắc)” (2001), Luận văn Thạc Sỹ Triết học tác giả Nguyễn Thị Phương Thủy; “Các Đảng tỉnh khu vực Bắc Tây Nguyên lãnh đạo thực sách dân tộc từ năm 1996 đến 2005” (2007), Luận văn Thạc sỹ Lịch sử Phạm Văn Hồ; “Đổi việc thực sách dân tộc tỉnh Điện Biên giai đoạn nay” (2006), Luận văn Thạc sỹ Lịch sử tác giả Hoàng Thu Thủy; “Đảng tỉnh Thái Nguyên lãnh đạo thực sách dân tộc từ 1997 đến 2005” (2007), Luận văn Thạc sỹ Triết học Vũ Quang Trọng; “Đảng tỉnh Quảng Ninh lãnh đạo thực sách dân tộc Đảng dân tộc thiểu số thời kỳ 1996-2007” (2012) Những công trình nghiên cứu đề cập đến nhiều phương diện khác lý luận thực tiễn vấn đề dân tộc việc thực sách dân tộc Đảng Tuy nhiên, đến chưa có cơng trình nghiên cứu cách đầy đủ, tồn diện, có tính hệ thống q trình Đảng thực sách dân tộc địa bàn huyện Thanh Sơn từ chia tách huyện năm 2007 đến năm 2014 Các cơng trình nghiên cứu nói nguồn tài liệu quan trọng, sở để tiếp thu, kế thừa, bổ sung phát triển trình thực luận văn Mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu - Mục tiêu: Nghiên cứu, làm rõ trình Đảng huyện Thanh sơn lãnh đạo thực sách dân tộc Đảng dân tộc thiểu số Thanh Sơn, qua đúc rút kinh nghiệm trình Đảng huyện Thanh Sơn lãnh đạo thực sách dân tộc - Nhiệm vụ: Đi sâu nghiên cứu nhằm làm sáng rõ + Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội + Tình hình phân bố dân tộc, dân cư địa bàn huyện Thanh Sơn Footer Page of 27 Header Page 10 of 27 + Trình bày khái qt quan điểm Đảng, sách Nhà nước vấn đề dân tộc thực sách dân tộc + Phân tích làm rõ q trình thực sách dân tộc Đảng nhân dân huyện Thanh Sơn lãnh đạo đạo Đảng huyện Thanh Sơn từ năm 2007 đến năm 2014 + Đánh giá kết đạt hạn chế, từ đúc rút kinh nghiệm trình lãnh đạo thực sách dân tộc Đảng huyện Thanh sơn thời gian Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu - Đối tƣợng nghiên cứu: Luận văn nghiên cứu đến vấn đề có liên quan đến việc thực sách dân tộc Đảng huyện Thanh Sơn từ năm 2007 đến 2014 - Phạm vi nghiên cứu: + Về thời gian: Luận văn tập trung nghiên cứu trình lãnh đạo Đảng huyện Thanh Sơn việc thực sách dân tộc thời gian từ năm 2007 đến 2014 + Không gian: Địa bàn huyện Thanh Sơn tỉnh Phú Thọ Nguồn tài liệu phƣơng pháp nghiên cứu - Nguồn tài liệu: Các tài liệu chủ yếu thực đề tài bao gồm văn kiện kỳ đại hội Đảng liên quan đến vấn đề dân tộc sách dân tộc; văn pháp luật quy định Nhà nước sách dân tộc; nghị Huyện ủy Thanh Sơn, định, thị Ủy ban nhân dân huyện Thanh Sơn tài liệu sở, ban, ngành; cơng trình nghiên cứu công bố liên quan đến đề tài luận văn - Phƣơng pháp nghiên cứu: Luận văn sử dụng phương pháp lịch sử phương pháp lôgic chủ yếu đồng thời kết hợp phương pháp khác như: phương pháp phân tích, tổng hợp, phương pháp thống kê, so sánh gắn với lí luận thực tiễn để thực Footer Page 10 of 27 Header Page 11 of 27 Đóng góp luận văn - Luận văn góp phần hệ thống quan điểm, chủ trương trình Đảng huyện Thanh Sơn lãnh đạo thực sách dân tộc thời gian từ năm 2007 đến 2014 - Cung cấp thêm luận có liên quan đến việc thực sách dân tộc Đảng huyện Thanh Sơn, qua góp phần giúp quan huyện nghiên cứu, hoạch định chủ chương, sách phát triển kinh tế- xã hội địa bàn huyện, vùng dân tộc thiểu số cho phù hợp - Luận văn làm tài liệu tham khảo, phục vụ hoạt động nghiên cứu giảng dạy sách dân tộc Đảng thời kỳ đổi - Rút kinh nghiệm, đề xuất kiến nghị việc thực sách dân tộc năm Cấu trúc luận văn Ngoài phần mở đầu kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, phụ lục, luận văn gồm chương: - Chương 1: Đảng huyện Thanh Sơn lãnh đạo việc thực sách dân tộc – Cơ sở lý luận thực tiễn - Chương 2: Chủ trương trình đạo thực sách dân tộc Đảng huyện Thanh Sơn từ chia tách huyện đến năm 2014 - Chương 3: Một số nhận xét học kinh nghiệm Footer Page 11 of 27 Header Page 12 of 27 TÀI LIỆU THAM KHẢO Ban tư tưởng - Văn hóa Trung ương (2002), Vấn đề dân tộc sách dân tộc Đảng Cộng sản Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia Hà Nội Bùi Tuyết Mai (cùng nhiều tác giả) (2001), Người Mường đất tổ Hùng Vương, Nxb Văn hóa- Thơng tin Hà Nội Hồng Chí Bảo (2009), Bảo đảm bình đẳng tăng cường hợp tác dân tộc phát triển kinh tế - xã hội nước ta, Nxb Chính trị quốc gia Hà Nội Trịnh Quang Cảnh (2005), Phát huy vai trò đội ngũ tri thức dân tộc thiểu số nước ta nghiệp cách mạng nay, Nxb Chính trị quốc gia Hà Nội Nông Quốc Chấn (cùng nhiều tác giả) (1997), Văn hóa phát triển dân tộc Việt Nam, Nxb Văn hóa dân tộc, Hà Nội Lê Duy Đại (2002), Một số sách thực sách cán vùng miền núi dân tộc thiểu số nay, Tạp chí Dân tộc học, (số 4), tr.3-8 Đảng Tỉnh Phú Thọ (2003), Chương trình hành động số 40- CT/CU ngày 30/05/2003 thực nghị 24 Hội nghị lần thứ Ban chấp hành Trung ương Đảng ( khóa IX) Đảng huyện Thanh Sơn (2010), Văn kiện Đại hội đại biểu huyện Thanh Sơn lần thứ XXIV Đảng huyện Thanh Sơn (2015), Văn kiện Đại hội đại biểu huyện Thanh Sơn lần thứ XXV 10 Đảng Cộng sản Việt Nam (2001), Văn kiện Đảng toàn tập, Tập 12, Nxb Chính trị quốc gia Hà Nội 11 Đảng Cộng sản Việt Nam (2002), Văn kiện Đảng toàn tập, Tập 21, Nxb Chính trị quốc gia Hà Nội 12 Đảng Cộng sản Việt Nam (2005), Văn kiện Đảng toàn tập thời kỳ đổi mới, Nxb Chính trị quốc gia Hà Nội 13 Đảng Cộng sản Việt Nam (1977), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV, Nxb Sự thật, Hà Nội Footer Page 12 of 27 Header Page 13 of 27 14 Đảng Cộng sản Việt Nam (1978), Văn kiện Đảng sách dân tộc, Nxb Sự thật, Hà Nội 15 Đảng Cộng sản Việt Nam (1982), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V, Tập I, Nxb Sự thật, Hà Nội 16 Đảng Cộng sản Việt Nam (1987), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI, Nxb Sự thật, Hà Nội 17 Đảng Cộng sản Việt Nam (1991), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, Nxb Sự thật, Hà Nội 18 Đảng Cộng sản Việt Nam (1991), Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội, Nxb Sự thật, Hà Nội 19 Đảng Cộng sản Việt Nam (1996), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 20 Đảng Cộng sản Việt Nam (2000), Các nghị Trung ương 1996-1999, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 21 Đảng Cộng sản Việt Nam (2001), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 22 Đảng Cộng sản Việt Nam (2003), Nghị Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX công tác dân tộc, Hà Nội 23 Đảng Cộng sản Việt Nam (2006), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 24 Đảng Cộng sản Việt Nam (2011), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 25 Bùi Minh Đạo (Chủ biên) (2003), Một số vấn đề giảm nghèo dân tộc thiểu số Việt Nam, Nxb Khoa học Xã hội, Hà Nội 26 Bế Viết Đẳng (chủ biên) (1996), Các dân tộc thiểu số phát triển kinh tế- xã hội miền núi, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 27 Phan Hữu Dật (chủ biên) (2001), Mấy vấn đề lý luận thực tiễn cấp bách liên quan đến mối quan hệ dân tộc nay, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 28 Phan Hữu Dật (2004), Góp phần nghiên cứu dân tộc học Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội Footer Page 13 of 27 Header Page 14 of 27 29 Phan Hữu Dật (chủ biên) (1998), Sắc thái văn hóa địa phương tộc người chiến lược phát triển đất nước, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội 30 Lê Sỹ Giáo (chủ biên) (2004), Dân tộc học đại cương, Nxb Giáo dục, Hà Nội 31 Lê Mậu Hãn (chủ biên) (2004), Đảng Cộng sản Việt Nam :các đại hội hội nghị Trung ương, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 32 Nguyễn Thị Thanh Hòa (2012), Đảng Tỉnh Quảng Ninh lãnh đạo thực sách dân tộc Đảng dân tộc thiểu số thời kỳ 1996-2007, Luận văn Thạc sỹ Lịch sử, chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản, Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng giảng viên lý luận trị, Đại học Quốc gia Hà Nội 33 Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (1995), Triết học Mác-Lênin, Chương trình cao cấp, Tập III, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 34 Hội đồng quốc gia đạo biên soạn Từ điển bách khoa Việt Nam (2007), Từ điển bách khoa Việt Nam, Tập I, Nxb Từ điển bách khoa 35 Hồ Chí Minh (2000), Tồn tập, tập 4, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 36 Hồ Chí Minh (2000), Tồn tập, tập 5, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 37 Hồ Chí Minh (2000), Tồn tập, tập 9, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 38 Hồ Chí Minh (2000), Tồn tập, tập 10, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 39 Hồ Chí Minh (2000), Tồn tập, tập 11, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 40 Hồ Chí Minh (2000), Tồn tập, tập 12, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 41 Hồ Chí Minh (2003),Về cơng tác dân tộc,Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 42 Một số văn kiện sách dân tộc- miền núi Đảng nhà nước (1992), Nxb Sự thật, Hà Nội 43 Hoàng Đức Nghi (2001), Về công tác dân tộc 10 năm đổi ( 19902000), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 44 Lê Hữu Nghĩa (chủ biên) (2001), Một số vấn đề xây dựng đội ngũ cán lãnh đạo chủ chốt cấp huyện người dân tộc Tây Nguyên, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 45 Nguyễn Quốc Phẩm, Trịnh Quốc Tuấn (1999), Mấy vấn đề lý luận thực tiễn dân tộc quan hệ dân tộc Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 46 Hoàng Phê (chủ biên) (1998), Từ điển tiếng việt, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội Footer Page 14 of 27 Header Page 15 of 27 47 Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Thanh Sơn (2014), Báo cáo kết công tác giáo dục dân tộc năm học 2012-1013 48 Phạm Xuân Sơn, Lưu Văn Quảng (đồng chủ biên) (2006), Những vấn đề sách dân tộc nước ta nay, Nxb Lý luận trị, Hà Nội 49 Phan Xuân Sơn (2003), “Một số cách tiếp cận vấn đề dân tộc sách dân tộc nước ta nay” , Tạp chí Lý luận trị, số 8/200 50 Lê Ngọc Thắng (2005), Chính sách dân tộc Đảng nhà nước Việt Nam, Trường Đại học Văn hóa, Hà Nội 51 Thủ tướng Chính phủ (1998), Quyết định số 133/1998/QĐ-TTg, ngày 23/7/1998 Thủ tướng phủ việc phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia xóa đói, giảm nghèo 52 Thủ tướng Chính phủ (1998), Quyết định số 135/1998/QĐ-TTg, ngày 31/7/1998 Thủ tướng phủ việc phê duyệt chương trình phát triển kinh tế - xã hội xã đặc biệt khó khăn miền núi, vùng sâu, vùng xa 53 Thủ tướng Chính phủ (1998), Nghị định số 20/1998/ND-CP sách trợ giá, trợ cước 54 Thủ tướng Chính phủ (1998), Quyết định số 134/2004/QĐ-TTg, ngày 20/7/2004 Thủ tướng phủ số sách hỗ trợ nhà ở, đất ở, đất sản xuất nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn 55 Thủ tướng Chính phủ (2004), Nghị định số 53/2004/ND-CP, ngày 18/2/2004 Thủ tướng phủ việc phê duyệt chương trình phát triển kinh tế - xã hội xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn 56 Thủ tướng Chính phủ (2004), Nghị định số 53/2004/ND-CP, ngày 18/2/2004 phủ việc kiện toàn tổ chức máy làm công tác dân tộc thuộc Ủy ban nhân dân cấp 57 Thủ tướng Chính phủ (2006), Quyết định số 07/2006/QĐ-TTg, ngày 10/1/2006 Thủ tướng phủ việc phê duyệt chương trình phát triển kinh tế- xã hội xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc miền núi giai đoạn 2006-2010 Footer Page 15 of 27 Header Page 16 of 27 58 Thủ tướng Chính phủ (2007), Quyết định số 32/2007/QĐ-TTg, ngày 05/3/2007 Thủ tướng phủ việc cho vay vốn phát triển sản xuất hộ đồng bào dân tộc thiểu số vùng đặc biệt khó khăn 59 Thủ tướng Chính phủ (2007), Quyết định số 33/2007/QĐ-TTg, ngày 5/3/2007 Thủ tướng phủ sách hỗ trợ di dân thực định canh định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2007-2010 60 Thủ tướng Chính phủ (2010), Chỉ thị số 1971/2010/CT-TTg, ngày 27/10/2010 Thủ tướng phủ Tăng cường cơng tác dân tộc thời kỳ cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước 61 Nguyễn Thị Phương Thủy (2001),„„Đổi việc thực sách dân tộc thời kỳ đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đại hóa (từ thực tiễn tỉnh miền núi phía Bắc)‟‟, Luận văn Thạc Sĩ Triết học, chuyên nghành chủ nghĩa xã hội khoa học, Học viện trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội 62 Nguyễn Thị Phương Thúy (2006),„„Thực sách dân tộc Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đại hóa‟‟, Luận văn Tiến sĩ Triết học, chuyên ngành Chủ nghĩa xã hội khoa học, Học viện trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội 63 Tỉnh ủy Phú Thọ (2013), Báo cáo tổng kết 10 năm thực Chỉ thị số 06CT/TQ Ban bí thư củng cố thực mạng lưỡi y tế sở 64 Tỉnh ủy Phú Thọ (2013), Báo cáo tổng kết 15 năm thực Nghị hội nghị lần thứ Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa VIII) „„Xây dựng phát triển văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà sắc dân tộc‟‟(19882013) 65 Ủy ban dân tộc (2001), Về vấn đề dân tộc công tác dân tộc nước ta, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 66 Ủy ban nhân dân huyện Thanh Sơn (2005), Báo cáo tổng kết năm thực chương trình 135 giai đoạn 1999-2005 67 Ủy ban nhân dân huyện Thanh Sơn (2008), Báo cáo tổng kết năm (20042008) thực định 134/2004/ QD-TTg địa bàn huyện Thanh Sơn tỉnh Phú Thọ Footer Page 16 of 27 Header Page 17 of 27 68 Ủy ban nhân dân huyện Thanh Sơn (2008), Báo cáo tổng kết năm thực Nghị số 24 Hội nghị lần thứ Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) cơng tác dân tộc địa bàn huyện Thanh Sơn 69 Ủy ban nhân dân huyện Thanh Sơn (2009), Báo cáo tổng phong trào thi đua yêu nước đồng bào dân tộc thiểu công tác dân tộc 2004 - 2009 70 Ủy ban nhân dân huyện Thanh Sơn (2013), Báo cáo tổng kết thực phong trào „„Toàn dân đồn kết xây dựng đời sống văn hóa‟‟ ( 1998- 2012) 71 Ủy ban nhân dân huyện Thanh Sơn (2010), Báo cáo tổng kết thực Chương trình 135 sách vùng đồng bào dân tộc miền núi giai đoạn 2006-2010 72 Ủy ban nhân dân huyện Thanh Sơn (2010), Báo cáo tổng kết 10 năm thực công tác xây dựng „„Làng, khu dân cư văn hóa‟‟ tồn huyện Thanh Sơn 73 Ủy ban nhân dân huyện Thanh Sơn (2011), Báo cáo tình hình thực sách dân tộc giai đoạn 2005-2010 huyện Thanh Sơn 74 Ủy ban nhân dân huyện Thanh Sơn (2012), Báo cáo việc thực sách, pháp luật đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc địa bàn huyện 75 Ủy ban nhân dân huyện Thanh Sơn (2013), Báo cáo công tác bảo tồn, phát huy phát triển văn hóa dân tộc thiểu số huyện Thanh Sơn 76 Ủy ban nhân dân huyện Thanh Sơn (2013), Báo cáotổng kết 15 năm thực phong trào „„Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa‟‟ (1998-2012) 77 Ủy ban nhân dân huyện Thanh Sơn (2013), Đề án „„Nâng cao lực đội ngũ cán người dân tộc thiểu số huyện Thanh Sơn‟‟ 78 Ủy ban nhân dân huyện Thanh Sơn (2013), „„Thanh Sơn 180 năm truyền thống đổi phát triển‟‟ 79 Ủy ban nhân dân huyện Thanh Sơn (2013), Báo cáo tổng kết 10 năm thực Chỉ thị số 06- CT/TQ Ban bí thư củng cố thực mạng lưỡi y tế sở 80 Ủy ban nhân dân huyện Thanh Sơn (2013), Báo cáo tổng kết 15 năm thực Nghị hội nghị lần thứ Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa VIII) „„Xây dựng phát triển văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà sắc dân tộc‟‟ (1988- 2013) Footer Page 17 of 27 Header Page 18 of 27 81 Ủy ban nhân dân huyện Thanh Sơn (2014), Báo cáo tổng kết thực Chương trình 135 giai đoạn II, bổ sung hai năm 2011- 2012 82 Ủy ban nhân dân huyện Thanh Sơn (2014), Báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước Đại hội đại biểu đồng bào dân tộc thiểu số 2009-2014 83 Đặng Nghiêm Vạn (2003), cộng đồng quốc gia dân tộc Việt Nam, Nxb Đại học quốc gia TP Hồ Chí Minh Footer Page 18 of 27 ... thực sách dân tộc Đảng nhân dân huyện Thanh Sơn lãnh đạo đạo Đảng huyện Thanh Sơn từ năm 2007 đến năm 2014 + Đánh giá kết đạt hạn chế, từ đúc rút kinh nghiệm trình lãnh đạo thực sách dân tộc Đảng. .. ĐẠO THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH DÂN TỘC CỦA ĐẢNG BỘ HUYỆN THANH SƠN TỪ KHI CHIA TÁCH HUYỆN ĐẾN NĂM 2014 Error! Bookmark not defined 2.1 Chủ trƣơng Đảng huyện Thanh Sơn thực sách dân tộc từ năm 2007. .. cứu, làm rõ trình Đảng huyện Thanh sơn lãnh đạo thực sách dân tộc Đảng dân tộc thiểu số Thanh Sơn, qua đúc rút kinh nghiệm trình Đảng huyện Thanh Sơn lãnh đạo thực sách dân tộc - Nhiệm vụ: Đi
- Xem thêm -

Xem thêm: Đảng bộ huyện Thanh Sơn (Phú Thọ) lãnh đạo thực hiện chính sách dân tộc từ năm 2007 đến năm 2014, Đảng bộ huyện Thanh Sơn (Phú Thọ) lãnh đạo thực hiện chính sách dân tộc từ năm 2007 đến năm 2014

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay