Đảng bộ huyện Thanh Sơn (Phú Thọ) lãnh đạo thực hiện chính sách dân tộc từ năm 2007 đến năm 2014

18 25 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/03/2018, 12:48

... thực sách dân tộc Đảng nhân dân huyện Thanh Sơn lãnh đạo đạo Đảng huyện Thanh Sơn từ năm 2007 đến năm 2014 + Đánh giá kết đạt hạn chế, từ đúc rút kinh nghiệm trình lãnh đạo thực sách dân tộc Đảng. .. ĐẠO THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH DÂN TỘC CỦA ĐẢNG BỘ HUYỆN THANH SƠN TỪ KHI CHIA TÁCH HUYỆN ĐẾN NĂM 2014 Error! Bookmark not defined 2.1 Chủ trƣơng Đảng huyện Thanh Sơn thực sách dân tộc từ năm 2007. .. cứu, làm rõ trình Đảng huyện Thanh sơn lãnh đạo thực sách dân tộc Đảng dân tộc thiểu số Thanh Sơn, qua đúc rút kinh nghiệm trình Đảng huyện Thanh Sơn lãnh đạo thực sách dân tộc - Nhiệm vụ: Đi
- Xem thêm -

Xem thêm: Đảng bộ huyện Thanh Sơn (Phú Thọ) lãnh đạo thực hiện chính sách dân tộc từ năm 2007 đến năm 2014, Đảng bộ huyện Thanh Sơn (Phú Thọ) lãnh đạo thực hiện chính sách dân tộc từ năm 2007 đến năm 2014

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay