Đặc điểm ngữ âm của thổ ngữ Quảng Nam qua cứ liệu điều tra ở vùng Hội An

100 29 0
  • Loading ...
1/100 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/03/2018, 12:48

... chính + âm cuối Kiểu 4: Âm tiết có âm đầu + âm chính + âm cuối Kiểu 5: Âm tiết có âm đầu + âm đệm + âm chính Kiểu 6: Âm tiết có âm đầu + âm đệm + âm chính + âm cuối Kiểu 7: Âm tắc hầu + âm chính... chính âm đệm, âm chính âm cuối Ngoài phần điệu ra, âm tiết thở ngữ Quảng Nam có kiểu kết hợp âm vị sau: Kiểu 1: Âm tiết có âm chính Kiểu 2: Âm tiết có âm đầu + âm chính Kiểu 3: Âm tiết có âm. .. người miêu tả thổ ngữ Quảng Nam dựa phương diện ngữ âm học Trong Nhận xét về nguyên âm của phương ngữ ở tỉnh Qua ng Nam, ông miêu tả những biến thể nguyên âm vần tùy theo âm cuối đứng
- Xem thêm -

Xem thêm: Đặc điểm ngữ âm của thổ ngữ Quảng Nam qua cứ liệu điều tra ở vùng Hội An, Đặc điểm ngữ âm của thổ ngữ Quảng Nam qua cứ liệu điều tra ở vùng Hội An

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay