Đặc điểm ngữ âm của thổ ngữ Quảng Nam qua cứ liệu điều tra ở vùng Hội An

100 5 0
  • Loading ...
1/100 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/03/2018, 12:48

Header Page of 27 LỜI CẢM ƠN Trong trình làm luận văn tốt nghiệp mình, tơi nhận quan tâm, giúp đỡ tận tình thầy, cô giáo Khoa Ngôn ngữ học, Trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn, Đại học quốc gia Hà Nợi nhiệt tình giảng dạy tạo mọi điều kiện thuận lợi thời gian học tập nghiên cứu khoa Ngồi ra, tơi xin gửi lời cảm ơn đến UBND TP Hội An, UBND phường Cẩm Nam, Trung tâm Quản lý Bảo tồn Di sản Văn hóa Hợi An (có thể thêm bạn bè, anh chị ) nhiệt tình giúp đỡ, cung cấp những thông tin, tài liệu cần thiết tạo mọi điều kiện cho trình điều tra phường Cẩm Nam, TP Hợi An để góp phần hồn thành tốt luận văn Đặc biệt, Tơi xin gửi lời cảm ơn chân thành, lòng biết ơn sâu sắc đến GS TS Trần Trí Dõi, người truyền nhiệt huyết nghiên cứu, tận tình hướng dẫn, dạy, giúp đỡ, tạo mọi điều kiện cho trình thực đề tài Cho phép tơi gửi đến q trường, Thầy, Cơ giáo, lòng biết ơn sâu sắc chân thành Tôi xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2015 Tác giả luận văn TOHYAMA Emi Footer Page of 27 Header Page of 27 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết qủa nêu luận văn trung thực, minh bạch chưa cơng bố bất kỳ cơng trình khác Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2015 Tác giả luận văn TOHYAMA Emi Footer Page of 27 Header Page of 27 MỤC LỤC MỞ ĐẦU TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI VÀ MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU PHẠM VI NGHIÊN CỨU NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU NGUỒN TƯ LIỆU VÀ CỘNG TÁC VIÊN PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU LỊCH SỬ NGHIÊN CỨU Ý NGHĨA KHOA HỌC BỐ CỤC CỦA LUẬN VĂN 10 MỘT VÀI NÉT KHÁI QUÁT VỀ TP.HỘI AN VÀ PHƯỜNG CẨM NAM CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LY THUYẾT 11 1.1 Những khái niệm đơn vị ngữ âm tiếng Việt 11 1.1.1 Âm vị 11 1.1.2 Âm tố 11 1.1.3 Âm tiết 11 1.1.4 Hình vị 12 1.1.5 Vần 13 1.2 Một số khái niệm liên quan đến phương ngữ học 13 1.2.1 Phương ngữ 13 1.2.2 Thổ ngữ 14 1.3 Phương ngữ tiếng Việt 14 1.3.1 Phân vùng phương ngữ 14 1.3.2 Đặc điểm ngữ âm vùng phương ngữ 16 Footer Page of 27 Header Page of 27 CHƯƠNG 2: ĐẶC ĐIỂM NGỮ ÂM CỦA THỔ NGỮ QUẢNG NAM 20 2.1 Cấu trúc âm tiết 20 2.2 Âm đầu 21 2.2.1 Dẫn nhập 21 2.2.2 Tiêu chí khu biệt 22 2.2.3 Số lượng âm vị 23 2.2.4 Mô tả âm đầu thổ ngữ Quảng Nam 24 2.2.5 Tiểu kết 30 2.3 Âm đệm 31 2.3.1 Dẫn nhập 31 2.3.2 Sư phân bố âm đệm tiếng Quảng Nam 32 2.3.3 Các biến thể âm vị /-w-/ 32 2.3.4 Miêu tả đặc điểm âm đệm thổ ngữ Quảng Nam 32 2.3.5 Nhận xét 37 2.4 Âm 38 2.4.1 Dẫn nhập 38 2.4.2 Tiêu chí khu biệt 38 2.4.3 Số lượng 40 2.4.4 Miêu tả nguyên âm thổ ngữ Quảng Nam 40 2.4.5 Nhận xét 48 2.4.6 Thảo luận 50 2.5 Âm cuối 52 2.5.1 Dẫn nhập 52 2.5.2 Tiêu chí khu biệt 53 2.5.3 Số lượng 53 2.5.4 Sư phân bố âm cuối tiếng Quảng Nam 54 2.5.5 Mô tả đặc điểm âm cuối thổ ngữ Quảng Nam 54 Footer Page of 27 Header Page of 27 2.6 Thanh điệu 58 2.6.1 Dẫn nhập 58 2.6.2 Hệ thống điệu tiếng Việt 58 2.6.3 Thanh điệu phương ngữ tiếng Việt 59 2.6.4 Tiêu chí phương thức tạo 60 2.6.5 Mô tả đặc điểm điệu thổ ngữ Quảng Nam 61 2.6.6 Nhận xét 63 2.6.7 Thảo luận 66 CHƯƠNG 3: THỔ NGỮ QUẢNG NAM VÀ VIỆC HÌNH THÀNH CHỮ QUỐC NGỮ 71 3.1 Đặt vấn đề 71 3.2 Từ điển Việt – Bồ – La 72 3.3 Mô tả đặc điểm ngữ âm TĐVBL 73 3.3.1 Chữ 73 3.3.2 Cấu trúc âm tiết 74 3.3.3 Phụ âm đầu 74 3.3.4 Phụ âm kép âm nối /l/ 77 3.3.5 Âm đệm: /-w-/ 78 3.3.6 Nguyên âm 80 3.3.7 Âm cuối 81 3.3.8 Thanh điệu 82 3.4 Tiểu kết 83 KẾT LUẬN 85 TÀI LIỆU THAM KHẢO 87 PHỤ LỤC 92 Footer Page of 27 Header Page of 27 DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1: Danh sách âm vị âm đầu thổ ngữ Quảng Nam 23 Bảng 2: Âm đầu chữ quốc ngữ 30 Bảng 3: Sự biến đổi phụ âm đầu có âm đệm 36 Bảng 4: Hệ thống nguyên âm thổ ngữ Quảng Nam 40 Bảng 6: Sự kết hợp với âm cuối /-j, -w/ 56 Bảng 7: Cao độ điệu thổ ngữ Quảng Nam 64 Bảng 8: Cao độ bậc điệu thổ ngữ Quảng Nam 65 Bảng 9: Trường độ điệu thổ ngữ Quảng Nam 65 Bảng 10: Danh sách âm vị phụ âm đầu tiếng Việt kỷ XVII 75 Bảng 11: So sánh cách viết Phụ âm đầu TĐVBL chính tả 77 Bảng 12: Âm lượt TĐVBL 79 Bảng 13: Danh sách âm vị nguyên âm TĐVBL 80 Bảng 14: Danh sánh âm vị âm cuối tiếng Việt kỷ XVII 81 Footer Page of 27 Header Page of 27 DANH MỤC HÌNH Hình 1:.Bản đồ Hội An Hình 2: Bản đồ điều tra ngữ âm thổ ngữ Quảng Nam 10 Hình 3: Cấu trúc âm tiết tiếng Việt 12 Hình 4: Hệ thống điệu tiếng Việt 17 Hình 5.: Mơ hình biến đổi nguyên âm kết hợp với âm cuối 51 Hình 6: Mơ hình phương thức tạo 60 Hình 7: Hệ thống điệu thổ ngữ Quảng Nam 61 Hình 8: Đường nét điệu thổ ngữ Quảng Nam 62 Hình 9: So sánh đường nét hỏi ngã thổ ngữ Quảng Nam 62 Hình 10: Các chất giọng kẹt thanh, thường thở 68 Hình 11: Âm tiết mả (Quảng Nam) 68 Hình 12: Âm tiết mã (Quảng Nam) 69 Hình 13 : Âm tiết mả (Hà Nội) 69 Hình 14: Âm tiết mã (Hà Nội) 70 Footer Page of 27 Header Page of 27 QUY ƯỚC VỀ PHIÊN ÂM VÀ KÝ HIỆU Trong luận văn, sử dụng cách phiên âm quốc tế (IPA) Khi trích dẫn tài liệu, sẽ trích dẫn nguyên cách ghi âm cách tác giả trước Cách phiên âm quốc tế (IPA), sử dụng theo phong chữ Viện Ngôn ngữ học Muà hè (SIL) Một số ký hiệu sử dụng luận văn sau: Kí hiệu Ý nghĩa Ví dụ [] Phiên âm ngữ âm học [a:], [ta], [nɔ:m1] // Phiên âm âm vị học /e/, /m/, /j/ () Các từ tiếng Việt nɔ:m1 (Nam) - Tài liệu tham khảo đặt ngoặc vng, có số trang Ví dụ [1, tr.20] nghĩa tài liệu tham khảo số 1, trang 20 Footer Page of 27 Header Page of 27 MỞ ĐẦU TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI VÀ MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU Theo nhà Việt ngữ học nước, tranh phương ngữ tiếng Việt phong phú đa dạng, đặc biệt phương ngữ miền Trung Việt Nam tiếng Huế, tiếng Hà Tĩnh, tiếng Nghệ An Mặc dù kết nghiên cứu lịch sử phát triển tiếng Việt nhiều điểm khác biệt giọng nói cách phát âm, từ ngữ, phong cách diễn đạt ngữ pháp tiếng nói vùng miền, hình thành phương ngữ thở ngữ Tuy nhiên, một số phương ngữ chưa quan tâm nghiên cứu nhiều Về phương diện phương ngữ học, tiếng Quảng Nam một phương ngữ thuộc phương ngữ Nam Bộ Về mặt ngữ âm, tiếng Quảng Nam có những đặc điểm riêng, đặc biệt hệ thống nguyên âm âm cuối Những nét đặc trưng tạo nên mợt “giọng Quảng” đặc biệt tranh phương ngữ tiếng Việt Với vị trí địa lý tiện lợi, cảng thị Hội An phát triển sớm ngành thương mại một “cảng biển quốc tế” Vì vậy, nhiều thương gia nước ngồi nhiều người dân tộc khác đến để sinh sống làm việc Bên cạnh hoạt động mậu dịch buôn bán, từ cuối kỷ XVI, nhà giáo sĩ vào Hội An để bắt đầu truyền đạo Kitô giáo q trình đó, họ sử dụng mẫu tự La tinh để ghi chép tiếng Việt Có thể nói rằng, việc La tinh hố làm cõ sở cho trình hình thành nên chữ Quốc ngữ Footer Page of 27 Header Page 10 of 27 Những nét đặc trưng thổ ngữ Hợi An hình thành thơng qua mợt q trình tiếp xúc với những thở ngữ, phương ngữ tiếng Việt khác ngoại ngữ khác chịu ảnh hưởng từ ngơn ngữ Cơng trình nhằm mục đích cung cấp mợt tài liệu mô tả hệ thống ngữ âm một số những thổ ngữ Quảng Nam phường Cẩm Nam, TP Hợi An, tỉnh Quảng Nam tìm hiểu nét đặc trưng ĐỚI TƯỢNG NGHIÊN CỨU Đối tượng nghiên cứu luận văn hệ thống ngữ âm một thổ ngữ Quảng Nam phường Cẩm Nam, TP Hội An Trong này, mô tả phân tích hệ thống ngữ âm qua so sánh, đối chiếu với hệ thống chính tả tiếng Việt cách phiên âm từ điển Việt – Bồ – La Alexandre de Rhodes vào kỷ 17 Trong luận văn này, sử dụng từ thổ ngữ Quảng Nam với quan niệm “tiếng nói hàng ngày người dân” sinh sống thành phố vùng khác tỉnh Quảng Nam PHẠM VI NGHIÊN CỨU Tôi tập trung vào vấn đề sau đây: - Mô tả đặc điểm hệ thống ngữ âm tiếng Quảng Nam khảo sát vai trò q trình hình thành chữ quốc ngữ Hệ thống ngữ âm thổ ngữ Quảng Nam, gồm: + Hệ thống phụ âm đầu + Âm đệm + Hệ thống âm chính âm cuối + Hệ thống điệu - Đối chiếu cách đánh phiên âm tiếng Việt từ điển Việt – Bồ – La Footer Page 10 of 27 Header Page 86 of 27 lại) ML mlời (lời nói), mlớn (lớn) TL tlẻ (trẻ), tlên (trên), tlước (trước) Trong thổ ngữ Quảng Nam không tồn phụ âm tở hợp có âm nối /l/ Tuy nhiên, có âm quặt / ʈ / rõ ràng một số từ địa phương lủng (thủng), lạt (nhạt), lu (mờ), lú (nhú).v.v 3.3.5 Âm đệm: /-w-/ Trong TĐVBL, Rhodes ghi phân biệt rõ ràng giữa âm tiết có âm đệm khơng có âm đệm 3.3.5.1 Cách thể của âm đệm + Âm đệm /w/ có hai cách viết Ghi ŏ: hŏa (hoa), ngŏệt (nguyệt), lŏệt (luật) Ghi u: khuya - Trường hợp biến âm đệm Trường hợp tìm thấy ít thièn (thuyền)4 So với thổ ngữ Quảng Nam, âm đệm xuất đầy đủ ít biến 3.3.5.2 Các âm lướt bán nguyên âm Về mặt ký tự, từ điển VBL có hai đặc điểm nữa bán nguyên âm ĕ ă Hai bán nguyên âm phát âm ngắn, không tự tồn kết hợp với nguyên âm khác tăóc (tóc), dĕạy (dạy), ɓĕào (vào) Đặc biệt nguyên âm kết hợp vợi âm cuối bán nguyên âm /w/, /j/ /k͡p/ biến thể phụ âm cuối /k/ Trong tiếng Thanh Chiêm tìm thấy tượng nặng [nɛaŋ] Trong cuốn từ điển VBL, tìm thấy được ba cách viết từ “Thuyền” sau: Thuyèn(226), Thuièn(56, 58, Chương ba- Về danh từ), Thièn(764) 78 Footer Page 86 of 27 Header Page 87 of 27 TĐVBL Chinh tả aõ ong ạõ ung at ăt âọc ơc ăóc óc ěa a ěám ám ěạy ay ěỗ ỗ 10 ěổ ỗ 11 ěọc oc 12 ěốt ốt 13 ěào 14 oục ôc 15 ŏục ôc 16 oục uc STT Bảng 12: Âm lượt TĐVBL Cách viết thêm â hay ă ghi trước nguyên âm [o] hay [ɔ] vần khép 1, 4, 5, giống tượng [ɔ] thành [a] hay [o] thành [ɔ] âm tiết có âm cuối gối lưỡi – mơi hóa /-ŋ͡m, -k͡p / thổ ngữ Quảng Nam Cách viết 6, 7, giống tượng ă phát âm với âm [ɛ:] hay [ɛ̆a] thổ ngữ Quảng Nam 79 Footer Page 87 of 27 Header Page 88 of 27 Cách viết 14, 15, ngun âm tròn mơi phát âm kéo dài mở miệng Trong thổ ngữ Quảng Nam, [o] kết hợp với êm cuối /-ŋ͡m, -k͡p/, phát âm âm [ɔ:] 3.3.6 Nguyên âm Số lượng âm vị có chức nguyên âm: 14 - Nguyên âm đơn: /a:, a, ɤ, ʌ, ɨ, ɛ, e, i, ɔ, o, u / - Ngun âm đơi: /iǝ, uǝ, ɨǝ/ - Có đối lập giữa a dài /a:/ a ngắn /a/ Dòng trước Dòng giữa Khơng tròn mơi Ngun âm đơi Dòng sau Tròn mơi iǝ (iê) ɨǝ (ươ) uǝ () Cao/ Khép i ɨ u Trung bình/ Nửa khép e ɤ o Nửa mở ɛ ʌ ɔ Thấp/ Mở a / a: Bảng 13: Danh sách âm vị nguyên âm TĐVBL Nguyên âm dòng trước: i, ê e /i/ ghi y hay i ê dạng ngắn nguyên âm e Nguyên âm dòng giữa: ư, ơ, â, a ă ă dạng ngắn nguyên âm a Ngun âm dòng sau bao gồm u, o Ngồi ra, có ba ngun âm đơi iê, ươ Trong từ điển VBL có mợt cách viết đặc biệt oũ, ũ, aõ Đó biểu kết hợp giữa dạng ngắn nguyên âm o, ô, u phụ âm cuối ng/ŋ͡m/ oũ (ông), aõ (ong), cũ (cung) 80 Footer Page 88 of 27 Header Page 89 of 27 Nguyên âm ngắn ă /a/, ít xuất từ điển VBL, nhiều ghi chữ a /a:/, dù có đối lập giữa hai nguyên âm a ă nêu Sự lẫn lộn phân bố trước tất âm cuối /-p, -m, -t, -n, -k,-ŋ / Như tiếng Quảng Nam phương ngữ Nam Bộ, Rhodes hay ghi chép nguyên âm ê bàng chữ e, dù có đối lập giữa hai nguyên âm e ê Ngoài ra, nguyên âm ô nhiều viết chữ o Hai cách viết xuất với điều kiện i) âm tiết mở, ii) có âm cuối /-t/ /-ch/ /-w/ iii) Riêng ô>o xuất với âm cuối /-j/ iv) Riêng ê>e xuất với âm cuối /-n/ Trong TĐVBL, tượng nguyên âm [a] thành [ɔ] 3.3.7 Âm ći Theo cơng trình nghiên cứu K Gregerson (1969), Nguyễn Tài Cản (1995), Nguyễn Văn Lợi (2010), danh sách âm vị đảm nhiệm âm cuối tiếng Việt kỷ XVII sau: Labial Apical Dorsal Glottal Stop p /p/ /t/ ch /c/ , k /k/ Ɂ Nasal m /m/ n /n/ nh /ɲ/, ng /ŋ/ u, o /w/ i, y /j/ Bảng 14: Danh sánh âm vị âm cuối tiếng Việt thế kỷ XVII - Số lượng âm vị âm cuối: 10 Phụ âm cuối âm tắc: /-p, -t, -k, c / Phụ âm cuối âm mũi: /-m, -n, -ŋ, - ɲ / Bán nguyên âm: /-j, -w / 81 Footer Page 89 of 27 Header Page 90 of 27 / -w, -y/ : Trong những biến đổi đây, Từ điển VBL có tượng biến âm cuối a:j > a: Tuy nhiên, tơi tìm thấy mợt ví dụ: cá (cái này) Có khu biệt rõ ràng giữa âm cuối [-n, -t ] [-ŋ, -k ] Sýò biêìn ðơỊi [-n, -t ] thành [-ŋ, -k ] hâÌu nhý chýa xy Phụ âm cuối [-n, -t] tồn một cách đầy đủ 3.3.8 Thanh điệu 3.3.8.1 Cách mô tả điệu của Rhodes Trong “Chương Về dấu dấu hiệu khác nguyên âm” “Báo cáo vắn tắt tiếng An Nam hay Đông Kinh”, De Rhodes mô tả điệu sau: - Thanh ngang : “Vì thứ giọng giọng phát âm không uốn tiếng chút (…) vậy, những tiếng có giọng này, khơng ghi mợt dấu nào; mợt dấu hiệu đủ để phân biệt (…)” - Thanh sắc: “Thứ hai giọng sắc, giọng phát âm cách nhấn tiếng đẩy tiếng giống người biểu lộ giận, (…)” - Thanh huyền: “Thứ ba giọng trầm, phát âm cách hạ thấp tiếng (…)” - Thanh ngã: “Thứ bốn giọng uốn cong, diễn tả cách uốn caong tiếng phát từ đáy ngực, sau nâng lên mợt cách cao vang, (…)” - Thanh nặng: “Thứ năm giọng gọi nặng trĩu hay cực nhọc, giọng diễn tả việc phát âm từ đáy ngực với nặng trĩu hay cực nhọc đó, ghi dấu chấm dưới, (…)” 82 Footer Page 90 of 27 Header Page 91 of 27 - Thanh hỏi: “Sau hết, giọng thứ sáu giọng nhẹ, phát với việc uốn cong tiếng cách nhẹ nhàng, có thời quen hỏi, itane (phải không ) ? những tiếng giống vậy, dấu hiệu ghi dấu hỏi.” Cách mô tả Rhodes cho ông ý đến cao độ, đường nét uốn cong để phân biệt rõ ràng mô tả đầy đủ điệu 3.3.8.2 Sự lẫn lộn của Thanhh điệu TĐVBL Xét từ vựng TĐVBL, so với hệ thống điệu theo chữ quốc ngữ có đặc điểm sau: - Thanh huyền đánh dấu ngang (tức khơng có dấu) TĐVBL: khoảng 25 ví dụ TĐVBL - Thanh hỏi đánh dấu ngã TĐVBL: khoảng 20 ví dụ TĐVBL Hiện tượng tìm thấy âm tiết mở nửa mở - Thanh ngã đánh dấu hỏi TĐVBL: khoảng 80 ví dụ TĐVBL 3.4 Tiểu kết Về mặt âm đầu, thổ ngữ Quảng Nam (Cẩm Nam – TP Hội An) cách phiên âm TĐVBL khác âm bật âm thở Thổ ngữ Quảng Nam không tồn tạo hai Có đầy đủ âm quặt lưỡi mà Rhodes đề cập Về mặt âm nối /l/, giữ phụ âm đầu / ʈ / mợt số từ địa phương có âm đầu nh > l m > l Về mặt âm lướt bán nguyên âm, thổ ngữ Quảng Nam có tượng gần Tuy nhiên, nguyên âm, phụ âm cuối âm đệm, cách phiên âm TĐVBL thổ ngữ Quảng Nam ít điểm giống 83 Footer Page 91 of 27 Header Page 92 of 27 Diều cho rằng, đến lúc Rhodes Đàng trong, tượng biến đổi ngữ âm đặc biệt thổ ngữ Quảng Nam a: > o:, aj > a:, aw>a:, {-n, -t} > {- ŋ, -k} chưa phổ biến Về tượng [-n, -t] thành [- ŋ, -k], Hoàng Thị Châu (1990) cho “ (…) trước cuối thế kỷ XVIII tiếng Việt ở Hội An- Đà Nẵng chưa có những nét khác biệt so với phát âm ở Đàng Ngồi.” Riêng tượng biến đởi phụ âm cuối này, bà khẳng định nguyên nhân giao tiếp với cộng đồng Hoa, cụ thể cư dân Triều Châu Phương ngữ họ khơng có âm cuối [-n, -t] [- ŋ, -k] thay cho chúng Về hoạt động người Triều Châu nói riêng người Quảng Đơng nói chung Hợi An, tham khảo những cơng trình nghiên cứu Nguyẽ̂n Chí Trung (2010), Trần Văn An (2005) Trần Ánh (2014) Về biến đổi nguyên âm, đặc biệt biến đổi a: > o: , khơng tìm thấy phương ngữ khu vực khác Sự hạn chế mặt địa lý cho rằng, tượng biến đởi xảy lâu bị di hay xảy chưa phổ biến Sau nay, cần phải khảo sát thêm những biến đổi ngữ âm 84 Footer Page 92 of 27 Header Page 93 of 27 KẾT LUẬN Các âm vị đảm nhiệm âm đầu có 22 âm vị So với hệ thống chữ quốc ngữ, Các âm vị đảm nhiệm âm đầu thiếu khu biệt giữa gi d Hai âm vị thể với âm tố [j] Thở ngữ có âm quặt lưỡi / ʈ / / ʂ / Âm đệm thổ ngữ Quảng Nam hay biến phương ngữ Nam Bộ âm đệm làm thay đổi âm sắc phụ âm đầu đứng trước Tuy nhiên, âm đệm thể với âm tố [o] kết hợp với nguyên âm /a / hay /a:/, yếu tố âm [o] hòa nhập vào nguyên âm thành nguyên âm dài [a:] Các âm vị đảm nhiệm âm chính nguyên âm có 15 âm vị Có đối lập trường đợ giữa / ɨ / ,/ ɨ: / / a /, / a: / Khi kết hợp với phụ âm cuối, nguyên âm / a: / thể với âm [ɔ:] Hai nguyên âm /a / / ɔ:/ bổ sung vị trí trống nguyên âm [a:] Nguyên âm / ɔ:/ biến đổi thành [a:] trước âm cuối [-ŋ͡m, -k͡p], nguyên âm /a / biến đổi thành [a:] trước âm cuối /-m, -p/ kết hợp với âm cuối /- ŋ/, nguyên âm /a/ biến đổi thành [ɛ:] Các nguyên âm đôi thành nguyên âm đơn dài chúng kết hợp với âm cuối Hiện tượng giống phương ngữ Nam Bộ Các âm vị đảm nhiệm âm cuối có âm vị phụ âm âm vị bán nguyên âm, đủ số lương âm vị hệ thống chữ quốc ngữ Âm cuối [-n, -t] biến đổi sang [-ŋ, -k] Các âm tố [-ŋ̟, -k̟, -ŋ͡m, -k͡p] khơng có quan hệ phân bố bở sung độc lập với âm vị /-ŋ, -k / 85 Footer Page 93 of 27 Header Page 94 of 27 Trong thổ ngữ Quảng Nam, nguyên âm, phụ âm kết hợp chúng, tức vần biến đởi đặc biệt Sự biến đởi thay đởi hệ thống vần tạo nên nét đặc trưng “giọng Quảng” Hệ thống điệu thổ ngữ Quảng Nam có thanh, có tượng lẫn lợn giữa ngã hỏi thành gần ngã Tuy nhiên, đặc điểm đây, từ vựng Từ điển Việt – Bồ – La Alexandre de Rhodes Về mặt phụ âm đầu, tiếng Việt TĐVBL thổ ngữ Quảng Nam có liên quan, nhiên, mặt vần, hai tiếng Việt ít điểm trùng so với phương ngữ khác chính người biên soạn TĐVBL; giáo sĩ Alexandre de Rhodes sinh sống Hội An những khu vực sung quanh Điều cho rằng, biến đổi ngữ âm những tượng phổ biến thời điểm giáo sĩ Châu Âu sang Việt Nam vào Đàng Về mặt phụ âm cuối, biến đởi phổ biến sau kỷ XVIII thông qua tiếp xúc ngôn ngữ phương ngữ cộng đồng Hoa sống Hội An Về mặt nguyên âm, chưa kất luận biến đởi xuất từ với nguyên nhân nào, khẳng định biến đởi khơng phở biến thời điểm Rhodes Đàng 86 Footer Page 94 of 27 Header Page 95 of 27 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu tiếng Việt Andrea Hòa Phạm (2014), Ngơn ngữ biến đổi số phận của nguyên âm /a/ giọng Quảng Nam,Tạp chí Ngôn ngữ, số 6, tr 10-18 Ban Chấp hành Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam xã Cẩm Nam (1992), Lịch sử Dấu tranh Cách mạng xã Cẩm Nam (1945 - 1975) Bùi Thị Lân (2012), Đặc điểm hình thức – ngữ nghĩa thơ ca dân gian Quảng Nam, LATS ngữ văn, Trường đại học Vinh Cao Xuân Hạo (1986) , Nhận xét về nguyên âm của phương ngữ ở tỉnh Quảng Nam, Ngôn ngữ, Đinh Trọng Tuyên (2011), Đinh Bá Truyền Dinh trấn Thanh Chiêm Quảng Nam Điện Bàn, Quảng Nam Đoàn Thiện Thuật (2007) Ngữ âm tiếng Việt, nhà xuất Đại học Quốc gia Hà Nội Đỗ Quang Chính (1972), Lịch sử chữ quốc ngữ 1620 - 1659, nhà suất Đuốc Sáng Hồng Cao Cương (2003 - 2004), Về chữ q́c ngữ hiện nay, Ngôn ngữ số 12 (2003) tr.1-8, số (2004) tr 29-35 Hoàng Thị Châu (2009) ,Phương ngữ học tiếng Việt, nhà xuất Đại học Quốc gia Hà Nợi 10 Hồng Thị Châu (1990), Về ngơn ngữ lai ở Hội An - Đà Nẵng vào thế ký 18 Hội thảo Quốc tế “Đô thị cổ Hội An”, Đà Nẵng 22, 23/8/1990, tr.161-168 87 Footer Page 95 of 27 Header Page 96 of 27 11 Huỳnh Cơng Tín (1999) Hệ thớng ngữ âm của tiếng Sài Gòn (so với phương ngữ Hà Nội sớ phương ngữ khác ở Việt Nam) Tóm tắt luận án Tiến sĩ Ngơn ngữ học, thành phố Hồ Chí Minh 12 Huỳnh Công Tín (2007), Từ điển từ ngữ Nam Bộ, nhà xuất Khoa học Xã hội 13 Lý Tồn Thắng (1996), Về vai trò của Alexandre De Rhodes đới với sự chế tác hồn chỉnh chữ q́c ngữ, Ngơn ngữ, số 1; tr 1-8 14 Lý Tồn Thắng (2005), Đất Quảng tiến trình lịch sử chữ quốc ngữ, Khoa học Xã hội Việt Nam, số 3; tr 29-42 15 Niên giám Thông kê Hội An 2014 (2015), TP Hợi An 16 Nguyẽ̂n Chí Trung (2010), Cư dân Faifo-Hội An lịch sử, nhà xuất Đà Nẵng 17 Nguyễn Kim Thản (1982), Tiếng Việt đường phát triển, nhà xuất Khoa học Xã hội 18 Nguyễn Tài Cẩn (1995), Giáo trình lịch sử ngữ âm tiếng Việt, nhà xuất Giáo dục 19 Nguyễn Thiện Giáp (2010), Từ vựng học tiếng Việt, nhà xuất Giáo dục Việt Nam 20 Nguyễn Văn Lợi (2002), Thanh điệu vài thở ngữ Nghệ An từ góc nhìn đờng đại lịch đại Tạp chí Ngơn ngữ số 3, tr 1-12 21 Phạm Văn Hảo (2009), Từ điển Phương ngữ tiếng Việt, nhà xuất Khoa học Xã hội 22 Trần Ánh (2014), Nghề buôn tên hiệu buôn đời sống văn hóa Hội An, nhà xuất Văn hóa Thơng tin 88 Footer Page 96 of 27 Header Page 97 of 27 23 Trần Trí Dõi (2006), Thử giải thích hiện tượng có năm điệu vài phương ngữ Việt Tập chí Ngôn ngữ, số 8,tr 13-21 24 Trần Trí Dõi (2011), Một vài vấn đề nghiên cứu so sánh lịch sử nhóm ngôn ngữ Việt – Mường, nhà xuất Đại học Quốc gia, Hà Nội 25 Trần Văn An - Trần Ánh - Nguyễn Chí Trung (2005), Xã Minh Hương với thương cảng Hội An Thế kỷ XVII – XIX, TRUNG TÂM BẢO TỒN DI SẢN – DI TÍCH QUẢNG NAM 26 Võ Xuân Trang (1997), Phương ngữ Bình Trị Thiên, nhà xuất Khoa học xã hội Tài liệu nước ngoài 27 Alexandre de Rhodes (1991), Từ điển Annam-Lusitan-Latinh, nhà xuất khoa học xã hợi 28 Andrea Hòa Phạm (2003) Vietnamese Tone: A New Analysis Routledge, New York 29 Andrea Hòa Phạm (2009), The identity of non-identified sounds: glottal stop, prevocalic /w/ and tripthongs in Vietnamese Proceedings of the 3rd Toronto Workshop on East Asian Languages Toronto: University of Toronto Press 30 BABA Ryoji (2008), Phương ngữ Higo cuốn Từ điển Nhật – Bồ, Thông báo nghiên cứu cao học trường Đại học Prefecture Kumamoto., số (「日葡辞書」の肥後方言, 『熊本県立大学大学 院文学研究科論集』1 号, 2008) 89 Footer Page 97 of 27 Header Page 98 of 27 31 Brunelle, Marc (2003), Tone Coarticulation in Northern Vietnamese, The 15th International Conference of Phonetic Sciences, Barcelona Tr 2673-2676 32 H Masoeró (1912), Études sur la phonétique historique de la langue annamite, BEFEO 12, tr 1-126 33 Haudricourt, A.-G (1954) De l'origine des tons en vietnamien Journal Asiatique, 69-82 34 Honda, K (2006) F0 and phonation types in Nghe Tinh Vietnamese tones Proceedings of the 11th Australasian International Conference on Speech Science and Technology (pp 454–459) Auckland, New Zealand: University of Auckland 35 Kenneth Gregerson (1969), A study of Middle Vietnamese phonology, 2nd Edition, Summer Institute of Linguistics 36 Ladefoged, P., & Maddieson, I (1996) The Sounds of the World's Languages Oxford: Blackwell 37 M Gordon, P Ladefoged (2001), Phonation types: a cross-linguistic overview, Journal of Phonetics, Elsevier 38 M Felrus (1982), Spirantisation des obstruantes mediales et formation du systeme consonantique du vietnamien, CLAO 11/1, tr.83-106 39 Dương Văn An biên soạn ; Trịnh Khắc Mạnh, Nguyễn Văn Nguyên dịch (1997), Ô Châu Cận Lục 烏州近録, nhà xuất Khoa học Xã Hội 40 Roland Jacques (2006), Portuguese Pioneers of Vietnamese Linguistic Prior to 1650, nhà xuất Orchid Press, Bangkok 41 Shimizu Masaaki (2012) The Quảng Nam dialect of Vietnamese in 90 Footer Page 98 of 27 Header Page 99 of 27 Historical Perspective, the First International Conference on Asian Geolinguistics, 2012.12, International Conference (Proceedings) 42 Shimizu Masaaki (2014), The Distribution of Final Palatals in Vietnamese Dialects, The 2nd International Conference on Asian Geolinguistics, Bangkok, Thailand, May 24-25, 2014 43 Từ điển Nhật – Bồ (1973), nhà xuất Bensei (『日葡辞書』1973、勉誠社) 91 Footer Page 99 of 27 Header Page 100 of 27 PHỤ LỤC 92 Footer Page 100 of 27 ... chính + âm cuối Kiểu 4: Âm tiết có âm đầu + âm chính + âm cuối Kiểu 5: Âm tiết có âm đầu + âm đệm + âm chính Kiểu 6: Âm tiết có âm đầu + âm đệm + âm chính + âm cuối Kiểu 7: Âm tắc hầu + âm chính... chính âm đệm, âm chính âm cuối Ngoài phần điệu ra, âm tiết thở ngữ Quảng Nam có kiểu kết hợp âm vị sau: Kiểu 1: Âm tiết có âm chính Kiểu 2: Âm tiết có âm đầu + âm chính Kiểu 3: Âm tiết có âm. .. người miêu tả thổ ngữ Quảng Nam dựa phương diện ngữ âm học Trong Nhận xét về nguyên âm của phương ngữ ở tỉnh Qua ng Nam, ông miêu tả những biến thể nguyên âm vần tùy theo âm cuối đứng
- Xem thêm -

Xem thêm: Đặc điểm ngữ âm của thổ ngữ Quảng Nam qua cứ liệu điều tra ở vùng Hội An, Đặc điểm ngữ âm của thổ ngữ Quảng Nam qua cứ liệu điều tra ở vùng Hội An

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay