Đa dạng hóa loại hình kinh doanh nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

22 5 0
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/03/2018, 12:48

Header Page of 27 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - NGUYỄN THU QUỲNH ĐA DẠNG HỐ LOẠI HÌNH KINH DOANH NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM Chuyên ngành: Mã số: 60 34 05 LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN TRỊ KINH DOANH NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS Trịnh Thị Hoa Mai Hà Nội - 2009 Footer Page of 27 Header Page of 27 CHƢƠNG MỞ ĐẦU 1.1 I Tính cấp thiết đề tài Nền kinh tế giới chuyển vận động theo xu hướng quốc tế hóa, tồn cầu hóa hội nhập kinh tế quốc tế đòi hỏi nước ta phải thực đường lối đổi cho phù hợp với tiến trình phát triển chung nhân loại Trên quan điểm đó, Đảng Nhà nước ta bước thực triệt để đường lối đổi kinh tế theo xu hướng hội nhập Hiện Việt Nam trở thành thành viên thức WTO từ năm 2007 Vì vậy, yêu cầu cấp thiết đặt Việt Nam phải nhận diện hội thách thức lĩnh vực dịch vụ ngân hàng để kịp thời có bước cải cách thích hợp nhằm hạn chế tối đa rủi ro kinh tế nước, đảm bảo để Việt Nam trở thành nước có vị trường quốc tế Khơng nằm ngồi quỹ đạo chung, Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam không ngừng đổi để nâng cao sức cạnh tranh thị trường trở thành ngân hàng chủ lực lĩnh vực đầu tư phát triển Tuy nhiên, hoạt động Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam chưa đáp ứng yêu cầu hội nhập Các hoạt động ngân hàng chủ yếu hoạt động ngân hàng truyền thống, chưa đa dạng nên chưa đáp ứng nhu cầu khác khách hàng Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam tiến trình hội nhập có cam kết việc tham gia hội nhập với thể chế tài khu vực quốc tế Theo cam kết Ngân hàng thương mại có lộ trình cụ thể để thực tuân theo Tiến tới hội nhập Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam có thuận lợi, hội để nâng cao vị bên cạnh gặp khơng thách thức, khó khăn thời gian tới Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn đó, việc triển khai nghiên cứu đề tài thực cần thiết Footer Page of 27 Header Page of 27 Tình hình nghiên cứu 1.2 II Cho đến nay, có số cơng trình nghiên cứu viết tạp chí đề cập đến vấn đề phát triển dịch vụ ngân hàng Việt Nam trình hội nhập kinh tế quốc tế - Luận văn “Quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng Đầu tư phát triển Việt Nam” tác giả Lê Thị Hồng Điều nghiên cứu nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng thời gian qua BIDV, từ đưa giải pháp nhằm quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng tốt - Luận văn “Cơ chế quản lý vốn tập trung Ngân hàng Đầu tư phát triển Việt Nam”, tác giả Trương Võ Kim Ngân nghiên cứu đưa sở lý luận quản trị vốn tự có NHTM, q trình triển khai ứng dụng chế quản lý vốn tập trung BIDV, từ rút thành tựu tồn thực tiễn ứng dụng đồng thời đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện chế quản lý vốn tập trung BIDV - Luận văn “Một số giải pháp nhằm nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng Đầu tư phát triển Việt Nam trình hội nhập”, tác giả Thân Thị Vân nghiên cứu lý luận thực trạng lực cạnh tranh Ngân hàng Đầu tư phát triển Việt Nam từ đưa số giải pháp nhằm nâng cao lực cạnh tranh như: nâng cao lực tài chính, tăng vốn điều lệ Tuy nhiên, chưa có cơng trình viết đề cập cụ thể, chi tiết đến vấn đề phát triển dịch vụ ngân hàng để nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam đặc biệt sau Việt Nam gia nhập WTO Do đó, với đề tài: “Đa dạng hóa loại hình kinh doanh nhằm nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam”, tác giả muốn đóng góp cách nhìn đầy đủ tồn diện đa dạng hóa loại hình dịch vụ ngân hàng Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam nhằm tăng vị thế, lực cạnh tranh ngân hàng trình hội nhập phát triển Footer Page of 27 Header Page of 27 III Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu  Mục đích nghiên cứu: - Làm sáng tỏ lý luận cạnh tranh, tiêu chí đánh giá lực cạnh tranh ngân hàng TMCP, luận khoa học cần thiết phải nâng cao lực cạnh tranh NHTM Việt Nam góp phần phát triển kinh tế thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế - Làm rõ thực trạng lực cạnh tranh NHTM Việt Nam yếu tố ảnh hưởng đến lực cạnh tranh NHTM Việt Nam  Nhiệm vụ nghiên cứu: - Đánh giá đóng góp cho kinh tế tồn lực cạnh tranh NHTM Việt Nam, đồng thời phân tích số nguyên nhân tồn đưa đề xuất để nâng cao lực cạnh tranh NHTM Việt Nam, góp phần phát triển kinh tế thời kỳ hội nhập - Phân tích thực trạng kinh doanh loại hình dịch vụ ngân hàng Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam, từ đưa kết đạt được, hạn chế nguyên nhân vai trò đóng góp loại hình kinh doanh vào tăng trưởng ngân hàng, nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng - Đề xuất số giải pháp nhằm đa dạng hóa loại hình kinh doanh để nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam IV Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu đề tài là: - Những lý luận cạnh tranh lực cạnh tranh NHTM nhân lực, quản trị, tài chính, sản phẩm dịch vụ, cơng nghệ, uy tín thương hiệu mạng lưới; yếu tố ảnh hưởng đến lực cạnh tranh NHTM môi trường vĩ mô mà NHTM hoạt động - Thực trạng kinh doanh loại hình dịch vụ (huy động vốn, tín dụng, tốn nước nước ngồi) Ngân hàng Đầu tư Phát triển Footer Page of 27 Header Page of 27 Việt Nam để rút điểm mạnh hạn chế từ đề số giải pháp nhằm đa dạng hóa loại hình dịch vụ ngân hàng để nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam - Giải pháp kiến nghị nhằm nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng Đầu tư phát triển Việt Nam trình hội nhập kinh tế quốc tế Phạm vi thời gian nghiên cứu: Đề tài nghiên cứu toàn hệ thống Ngân hàng Đầu tư phát triển Việt Nam sở số lĩnh vực hoạt động BIDV (huy động vốn, tín dụng, tốn nước), số liệu vể lĩnh vực hoạt động hệ thống BIDV khoảng thời gian từ năm 2005 đến năm 2008 V Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp phân tích, tổng hợp: Trên sở phân tích số liệu q khứ từ thơng tin tài liệu, báo cáo công bố định hướng phát triển Ngành để đưa xu hướng vận động phát triển đối tượng nghiên cứu - Phương pháp thống kê, so sánh: Trên sở thống kê số liệu thu thập lĩnh vực hoạt động cụ thể năm, so sánh hiệu hoạt động qua năm với số ngân hàng khác lĩnh vực hoạt động thời gian hoạt động - Phương pháp tư lôgic: Dựa số liệu thực tế để đánh giá mức độ hiệu hoạt động kinh doanh lĩnh vực dịnh vụ, mạnh cần phát huy vị lực cạnh tranh Ngân hàng Đầu tư phát triển Việt Nam trình hội nhập, làm sở để vạch chiến lược giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động Ngân hàng - Phương pháp vật biện chứng vật lịch sử: sở số liệu khứ làm để đưa đánh giá, nhận định tình hình hoạt động ngân hàng Footer Page of 27 Header Page of 27 1.3 VI Dự kiến đóng góp luận văn Hệ thống hoá vấn đề lý luận cạnh tranh lực cạnh tranh, khái quát xu cạnh tranh NHTM thời gian tới, đánh giá điểm mạnh, điểm yếu, thời thách thức NHTM Việt Nam trình hội nhập kinh tế quốc tế Phân tích đầy đủ tồn diện loại hình dịch vụ ngân hàng Đầu tư phát triển Việt Nam, kết đạt hạn chế lĩnh vực hoạt động kinh doanh ngân hàng thời gian qua Đưa định hướng phát triển sở đa dạng hóa mảng dịch vụ nhằm nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam đặc biệt giai đoạn Việt Nam vừa gia nhập WTO 1.4 VII Bố cục luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận danh mục tài liệu tham khảo, luận văn kết cấu thành chương, bao gồm: Chương 1: Một số vấn đề chung đa dạng hóa loại hình kinh doanh Ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng đa dạng hóa loại hình kinh doanh nhằm nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam Chương 3: Giải pháp đa dạng hóa loại hình kinh doanh nhằm nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam giai đoạn tới Footer Page of 27 Header Page of 27 CHƢƠNG Chƣơng 1: Một số vấn đề chung đa dạng hóa loại hình kinh doanh Ngân hàng thƣơng mại 2.1 1.1 Năng lực cạnh tranh Ngân hàng thương mại 2.1.1 1.1.1 Khái niệm lực cạnh tranh ngân hàng thương mại Trước hết tìm hiểu khái niệm lực cạnh tranh doanh nghiệp, theo WEF (1997) báo cáo khả cạnh tranh tồn cầu lực cạnh tranh hiểu khả , lực mà doanh nghiệp trì vị trí cách lâu dài có ý chí thị trường cạnh tranh, bảo đảm thực tỷ lệ lợi nhuận với tỷ lệ đòi hỏi tài trợ mục tiêu doanh nghiệp, đồng thời đạt mục tiêu doanh nghiệp đặt Năng lực cạnh tranh chia làm cấp: - Năng lực cạnh tranh quốc gia: lực kinh tế đạt tăng trưởng bền vững, thu hút đầu tư, đảm bảo ổn định kinh tế, xã hội, nâng cao đời sống nhân dân - Năng lực cạnh tranh doanh nghiệp: khả trì mở rộng thị phần, thu lợi nhuận doanh nghiệp môi trường cạnh tranh nước Năng lực cạnh tranh doanh nghiệp thể qua hiệu kinh doanh doanh nghiệp, lợi nhuận thị phần mà doanh nghiệp đạt - Năng lực cạnh tranh sản phẩm dịch vụ: đo thị phần sản phẩm dịch vụ thể thị trường Khả cạnh tranh sản phẩm, dịch vụ phụ thuộc vào lợi cạnh tranh Nó dựa vào chất lượng, tính độc đáo sản phẩm, dịch vụ, yếu tố công nghệ chứa sản phẩm dịch vụ Cũng giống doanh nghiệp, Ngân hàng thương mại doanh nghiệp doanh nghiệp đặc biệt, Ngân hàng thương mại tồn mục đích cuối lợi nhuận Do vậy, Ngân hàng thương mại tìm đủ biện pháp để cung cấp sản phẩm, dịch vụ có chất lượng cao với nhiều lợi ích cho khách hàng, với mức giá chi phí cạnh tranh nhất, bên cạnh đảm bảo tính xác, độ tin cậy tiện lợi nhằm thu hút khách hàng, mở Footer Page of 27 Header Page of 27 rộng thị phần nhằm đạt lợi nhuận cao cho ngân hàng Do vậy, cạnh tranh Ngân hàng thương mại tranh đua, giành giật khách hàng dựa tất khả năng, tiềm lực, lợi mà ngân hàng có để đáp ứng tốt nhu cầu khách hàng thông qua việc cung cấp sản phẩm dịch vụ có chất lượng cao, mang tính đặc trưng riêng so với Ngân hàng thương mại khác thị trường, tạo lợi cạnh tranh, làm tăng lợi nhuận ngân hàng, tạo uy tín, thương hiệu vị thương trường Năng lực cạnh tranh ngân hàng thương mại khả ngân hàng tạo ra, trì phát triển liên tục lợi nhằm mục đích tối đa hóa lợi ích cổ đơng sở mở rộng thị phần, đạt mức lợi nhuận cao mức trung bình ngành đồng thời đảm bảo hoạt động kinh doanh an tồn, lành mạnh có khả chống đỡ rủi ro cao vượt qua biến động bất lợi môi trường kinh doanh 2.1.2 1.1.2 Các tiêu chí đánh giá lực cạnh tranh Ngân hàng thương mại 1.1.2.1 Năng lực tài chính: Năng lực tài Ngân hàng thương mại thể qua yếu tố sau:  Vốn tự có: Về mặt lý thuyết, vốn điều lệ vốn tự có đóng vai trò quan trọng hoạt động ngân hàng Vốn điều lệ cao giúp ngân hàng tạo uy tín thị trường tạo lòng tin nơi cơng chúng Vốn tự có thấp đồng nghĩa với sức mạnh tài yếu khả chống đỡ rủi ro ngân hàng thấp Quy mô khả huy động vốn: Khả huy động vốn tiêu chí đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh ngân hàng Khả huy động vốn thể tính hiệu quả, lực uy tín ngân hàng thị trường Khả huy động vốn tốt có nghĩa ngân hàng sử dụng sản phẩm dịch vụ, hay công cụ huy động vốn có hiệu quả, thu hút khách hàng  Khả khoản: Footer Page of 27 Header Page of 27 Theo chuẩn mực quốc tế, khả toán ngân hàng thể qua tỷ lệ tài sản “có” tốn tài sản “nợ” phải toán Chỉ tiêu đo lường khả ngân hàng đáp ứng nhu cầu tiền mặt người tiêu dùng Khi nhu cầu tiền mặt người gửi tiền bị giới hạn, uy tín ngân hàng bị giảm cách đáng kể, kết ngân hàng bị phá sản để điều xảy  Khả sinh lời: Khả sinh lời thước đo đánh giá tình hình kinh doanh Ngân hàng thương mại Mức sinh lời phân tích qua thông số sau: (tỷ lệ thu nhập sau thuế vốn tự có – return on equity) ROE: thể tỷ lệ thu nhập đồng vốn chủ sở hữu (tỷ lệ thu nhập sau thuế tổng tài sản – return on assets) ROA: thể khả sinh lời tổng tài sản - đánh giá công tác quản lý ngân hàng, cho thấy khả chuyển đổi tài sản ngân hàng thành thu nhập ròng  Mức độ rủi ro: Mức độ rủi ro ngân hàng thường đo lường tiêu sau: - Hệ số an tồn vốn (CAR: capital adequacy ratio): Chính tỷ lệ vốn chủ sở hữu tổng tài sản có rủi ro chuyển đổi (theo ủy ban giám sát tín dụng Basel) Theo chuẩn quốc tế CAR tối thiểu phải phải đạt 8% Tỷ lệ cao cho thấy khả tài ngân hàng mạnh, tạo uy tín, tin cậy khách hàng với ngân hàng lớn Footer Page of 27 Header Page 10 of 27 - Chất lượng tín dụng (tỷ lệ nợ hạn): Chất lượng tín dụng thể chủ yếu thông qua tỷ lệ nợ hạn/tổng nợ Nếu tỷ lệ thấp cho thấy chất lượng tín dụng Ngân hàng thương mại tốt, tình hình tài ngân hàng lành mạnh ngược lại tình hình tài NHTM cần quan tâm 1.1.2.2 Tính đa dạng sản phẩm dịch vụ: Với đặc tính riêng ngân hàng sản phẩm dịch vụ khác biệt Ngân hàng thương mại phát huy khả cạnh tranh khơng sản phẩm mà thể tính độc đáo, đa dạng sản phẩm dịch vụ Một ngân hàng tạo khác biệt riêng cho loại sản phẩm sở sản phẩm truyền thống làm cho danh mục sản phẩm trở lên đa dạng hơn, điều đáp ứng hầu hết nhu cầu khác khách hàng khác nhau, từ dễ dàng chiếm lĩnh thị phần làm tăng sức cạnh tranh ngân hàng Ngồi ra, Ngân hàng thương mại sử dụng sản phẩm dịch vụ bổ trợ khác để thu hút khách hàng, tạo thu nhập cho ngân hàng cung cấp kê định kỳ, tư vấn tài chính… 1.1.2.3 Nguồn nhân lực: Trong doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ Ngân hàng thương mại yếu tố người có vai trò quan trọng việc thể chất lượng dịch vụ Đội ngũ nhân viên ngân hàng người trực tiếp đem lại cho khách hàng cảm nhận ngân hàng sản phẩm dịch vụ ngân hàng, đồng thời tạo niềm tin khách hàng Đó đòi hỏi quan trọng đội ngũ nhân viên ngân hàng, từ giúp ngân hàng chiếm giữ thị phần tăng hiệu kinh doanh để nâng cao lực cạnh tranh Năng lực cạnh tranh nguồn nhân lực Ngân hàng thương mại phải xem xét hai khía cạnh số lượng chất lượng lao động  Về số lượng lao động: Footer Page 10 of 27 Header Page 11 of 27 Để mở rộng mạng lưới nhằm gia tăng thị phần phục vụ khách hàng, Ngân hàng thương mại định phải có lực lượng lao động đủ số lượng Tuy nhiên, cần so sánh tiêu mối tương quan với hệ thống mạng lưới hiệu kinh doanh để nhìn nhận suất lao động người lao động ngân hàng  Về chất lượng lao động: Chất lượng nguồn nhân lực ngân hàng thể qua tiêu chí: - Trình độ văn hóa đội ngũ lao động: bao gồm trình độ học vấn kỹ hỗ trợ ngoại ngữ, tin học, khả giao tiếp, thuyết trình, định, giải vấn đề,… Tiêu chí quan trọng tảng thể khả người lao động ngân hàng học hỏi, nắm bắt công việc để thực tốt kỹ nghiệp vụ - Kỹ quản trị nhà điều hành, trình độ chun mơn nghiệp vụ kỹ thực nghiệp vụ nhân viên: tiêu chí quan trọng định đến chất lượng dịch vụ mà ngân hàng cung cấp cho khách hàng Ngân hàng thương mại cần đội ngũ nhân viên với kỹ nghiệp vụ cao, có khả tư vấn cho khách hàng để tạo lòng tin với khách hàng, qua tạo ấn tượng tốt ngân hàng Như vậy, chất lượng nguồn nhân lực có vai trò quan trọng định lực cạnh tranh Ngân hàng thương mại Chất lượng nguồn nhân lực kết cạnh tranh khứ đồng thời lại lực cạnh tranh ngân hàng tương lai Có đội ngũ cán thừa hành nhân viên giỏi, có khả sáng tạo thực thi chiến lược giúp ngân hàng hoạt động ổn định phát triển bền vững Có thể khẳng định nguồn nhân lực đủ số lượng đầy đủ chất lượng biểu lực cạnh tranh cao Ngân hàng thương mại 1.1.2.4 Năng lực cơng nghệ: Trong lĩnh vực ngân hàng việc áp dụng công nghệ yếu tố tạo nên sức mạnh cạnh tranh Ngân hàng thương mại Để nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ nhằm đáp ứng yêu cầu khách hàng, yếu tố Footer Page 11 of 27 Header Page 12 of 27 người nhu cầu cơng nghệ vô quan trọng thiếu, đặc biệt Việt Nam hội nhập sâu rộng vào kinh tế giới, mà cam kết mở cửa hoạt động lĩnh vực ngân hàng tiến hành theo lộ trình, cạnh tranh ngày khốc liệt có tham gia đầy đủ ngân hàng nước Việt Nam Cơng nghệ góp phần tạo nên chuyển biến mang tính độc đáo tiện ích hơn, giúp nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng Việt Nam với ngân hàng nước (vốn có sẵn tiềm lực tài chính, trình độ cơng nghệ vượt trội) Ngày nay, NHTM triển khai phát triển sản phẩm ứng dụng công nghệ cao, sử dụng sản phẩm dịch vụ mang tính chất công nghệ làm thước đo cho cạnh tranh, đặc biệt lĩnh vực toán sản phẩm dịch vụ điện tử khác Công nghệ thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế yếu tố sống còn, định vị thế, phát triển tồn Ngân hàng thương mại Trong diễn đàn quốc tế “banking vietnam“ khẳng định việc sử dụng cơng nghệ thơng tin cơng cụ để khẳng định lực cạnh tranh Ngân hàng thương mại, phát triển sản phẩm dịch vụ E-banking xu hướng thời thượng, công nghệ yếu tố tạo nên khác biệt Ngân hàng thương mại kinh doanh 1.1.2.5 Năng lực quản trị điều hành ngân hàng: Một yếu tố quan trọng định đến thành bại hoạt động kinh doanh doanh nghiệp vai trò người lãnh đạo, định họ có tầm ảnh hưởng đến toàn hoạt động doanh nghiệp Năng lực quản trị, kiểm soát điều hành nhà lãnh đạo ngân hàng có vai trò quan trọng việc đảm bảo tính hiệu quả, an tồn hoạt động ngân hàng Tầm nhìn nhà lãnh đạo yếu tố then chốt để ngân hàng có chiến lược kinh doanh đắn dài hạn Thông thường đánh giá lực quản trị, kiểm soát, điều hành ngân hàng người ta xem xét đánh giá chuẩn mực chiến lược mà ngân hàng xây dựng cho hoạt động Hiệu hoạt động cao, có tăng trưởng theo thời gian khả vượt qua bất trắc chứng cho lực quản trị cao ngân hàng Footer Page 12 of 27 Header Page 13 of 27 Một số tiêu chí thể lực quản trị ngân hàng là: - Chiến lược kinh doanh ngân hàng: bao gồm chiến lược marketing (xây dựng uy tín, thương hiệu), phân khúc thị trường, phát triển sản phẩm dịch vụ, - Cơ cấu tổ chức khả áp dụng phương thức quản trị ngân hàng hiệu - Sự tăng trưởng kết hoạt động kinh doanh ngân hàng 1.1.2.6 Danh tiếng, uy tín khả hợp tác: Hoạt động lĩnh vực ngân hàng gắn liền với yếu tố uy tín ngân hàng đó, tâm lý người tiêu dùng yếu tố định sống đến hoạt động ngân hàng với hiệu ứng dây chuyền tâm lý người tiêu dùng mang lại Vì thế, danh tiếng uy tín Ngân hàng thương mại yếu tố nội lực vơ to lớn, định thành cơng hay thất bại ngân hàng thương trường Việc gia tăng thị phần, mở rộng mạng lưới hoạt động, tăng thu nhập phụ thuộc nhiều vào uy tín Ngân hàng thương mại Tuy nhiên, uy tín Ngân hàng thương mại tạo lập sau khoảng thời gian dài thơng qua hình thức sở hữu, đội ngũ nhân viên, việc ứng dụng sản phẩm mang tính cơng nghệ cao, việc đáp ứng đầy đủ thỏa đáng nhu cầu người tiêu dùng Vì vậy, để tạo uy tín danh tiếng thương trường, Ngân hàng thương mại phải nỗ lực luôn cải biến sản phẩm dịch vụ để đáp ứng nhu cầu ngày cao khó tính khách hàng Ngày nay, ngồi danh tiếng uy tín mình, Ngân hàng thương mại phải thể liên kết lẫn hoạt động kinh doanh mình, kiện Ngân hàng thương mại hợp tác với Tổ chức tín dụng có uy tín danh tiếng khách thương trường, hợp tác chiến lược ngân hàng hay tổ chức tài chính, tập đồn kinh tế lớn góp phần nâng cao sức mạnh cạnh tranh Ngân hàng thương mại thương trường 2.1.3 1.1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến lực cạnh tranh Ngân hàng thương mại: Các đặc điểm hoạt động kinh doanh Ngân hàng thương mại thể lực cạnh tranh Ngân hàng thương mại đó, để phát huy Footer Page 13 of 27 Header Page 14 of 27 lực cạnh tranh trên, Ngân hàng thương mại chịu ảnh hưởng nhân tố từ bên ngồi, là: 1.1.3.1 Môi trường kinh doanh: Môi trường kinh doanh Ngân hàng thương mại thể đặc điểm sau:  Tình hình kinh tế ngồi nước: - Nội lực kinh tế quốc gia thể qua quy mô mức độ tăng trưởng GDP, dự trữ ngoại hối, … - Độ ổn định kinh tế vĩ mô thông qua tiêu số lạm phát, lãi suất, tỷ giá hối đoái, cán cân toán quốc tế,… - Độ mở cửa kinh tế thể qua rào cản, gia tăng nguồn vốn đầu tư trực tiếp, gia tăng hoạt động xuất nhập - Tiềm tài chính, hiệu hoạt động doanh nghiệp hoạt động địa bàn nước xu chuyển hướng hoạt động doanh nghiệp nước vào nước Các yếu tố tác động đến khả tích lũy đầu tư người dân, khả thu hút tiền gửi, cấp tín dụng phát triển sản phẩm Ngân hàng thương mại, khả mở rộng thu hẹp mạng lưới hoạt động ngân hàng… Từ làm giảm hay tăng nhu cầu mở rộng tín dụng, triển khai dịch vụ, mở rộng thị phần Ngân hàng thương mại Để đạt mục tiêu trên, Ngân hàng thương mại áp dụng chiến lược khác để nâng cao khả cạnh tranh Sự biến động kinh tế giới tác động đến lưu lượng vốn nước vào Việt Nam thơng qua hình thức đầu tư trực tiếp gián tiếp Ngồi ra, chúng ảnh hưởng đến tình hình hoạt động chung Ngân hàng thương mại, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có tham giao quan hệ toán, mua bán với doanh nghiệp nước Ngân hàng thương mại nước Điều ảnh hưởng đến hoạt động Ngân hàng thương mại nước ảnh hưởng đến lực cạnh tranh Ngân hàng thương mại nước Footer Page 14 of 27 Header Page 15 of 27  Hệ thống pháp luật, mơi trường văn hóa, xã hội, trị: Với đặc điểm đặc biệt hoạt động kinh doanh NHTM chịu chi phối ảnh hưởng nhiều hệ thống pháp luật khác nhau, luật dân sự, luật xây dựng, luật đất đai, luật cạnh tranh, luật tổ chức tín dụng Bên cạnh đó, Ngân hàng thương mại chịu quản lý chặt chẽ từ NHNN xem trung gian để NHNN thực thi sách tiền tệ Do vậy, sức mạnh cạnh tranh Ngân hàng thương mại phụ thuộc nhiều vào sách tiền tệ, tài phủ NHNN Ngoài hệ thống văn pháp luật nước, Ngân hàng thương mại phải chịu quy định, chuẩn mực chung tổ chức thương mại giới (WTO) việc quản trị hoạt động kinh doanh Do vậy, thay đổi hệ thống pháp luật, chuẩn mực quốc tế, sách tiền tệ NHNN ảnh hưởng trực tiếp đến lực cạnh tranh Ngân hàng thương mại 1.1.3.2 Sự gia tăng nhu cầu sử dụng dịch vụ ngân hàng kinh tế: Với trình mở cửa kinh tế, tự hóa hội nhập thị trường tài tiền tệ, cạnh tranh với ngành ngân hàng tất yếu ngày trở nên gay gắt liệt Hiện nay, cạnh tranh Ngân hàng thương mại khơng dừng loại hình dịch vụ truyền thống (huy động cho vay) mà cạnh tranh thị trường sản phẩm dịch vụ Phân tích yếu tố thấy nhu cầu dịch vụ ngân hàng tương lai gần ngày tăng cao:  Sự biến đổi cấu dân cư, tăng dân số (đặc biệt khu vực đô thị), tăng lên khu công nghiệp, khu đô thị dẫn đến số doanh nghiệp cá nhân có nhu cầu sử dụng dịch vụ ngân hàng tăng lên rõ rệt  Thu nhập bình quân đầu người hầu hết quốc gia nâng lên, qua dịch vụ ngân hàng có bước phát triển tương ứng  Các hoạt động giao thương quốc tế ngày phát triển làm gia tăng nhu cầu toán quốc tế qua ngân hàng Footer Page 15 of 27 Header Page 16 of 27  Số lao động di cư quốc gia tăng lên nên nhu cầu chuyển tiền tốn qua ngân hàng có chiều hướng tăng cao Ngồi ra, thị trường tài phát triển khách hàng có nhiều lựa chọn Các yêu cầu khách hàng dịch vụ ngân hàng ngày cao khắt khe chất lượng, giá cả, tiện ích lẫn phong cách phục vụ Đây vừa động lực áp lực buộc ngân hàng phải đổi hoàn thiện nhằm đáp ứng nhu cầu khách hàng nâng cao khả cạnh tranh 1.1.3.3 Sự phát triển thị trường tài ngành phụ trợ liên quan với ngành ngân hàng Thị trường tài nước phát triển mạnh điều kiện để ngân hàng phát triển gia tăng đầu tư vào ngành có lợi nhuận, từ dẫn đến gia tăng mức độ cạnh tranh ngân hàng với Mặt khác, đặc điểm hoạt động loại hình định chế tài có mối liên hệ chặt chẽ có bổ trợ lẫn nhau, ngành bảo hiểm thị trường chứng khoán với ngân hàng Sự phát triển thị trường bảo hiểm thị trường chứng khoán mặt chia sẻ thị phần với ngân hàng, mặt khác lại hỗ trợ cho tăng trưởng ngân hàng thơng qua việc cắt giảm chi phí tạo điều kiện để ngân hàng đa dạng hóa dịch vụ, tăng khả cạnh tranh nhờ tận dụng lợi theo phạm vi, mở rộng mạng lưới khách hàng thông qua khách hàng kinh doanh chứng khoán, mua bảo hiểm (phát triển dịch vụ cho vay cầm cố chứng khốn, giấy tờ có giá, mở rộng kênh huy động vốn….) Ngồi ra, phát triển ngân hàng phụ thuộc nhiều vào phát triển khoa học kỹ thuật phát triển ngành, lĩnh vực kinh doanh khác tin học viễn thơng, giáo dục đào tạo, kiểm tốn Đây ngành phụ trợ mà phát triển giúp ngân hàng nhanh chóng đa dạnh hóa dịch vụ, tạo lập thương hiệu uy tín, thu hút nguồn nhân lực có kế hoạch đầu tư hiệu thị trường tài vững mạnh Footer Page 16 of 27 Header Page 17 of 27 2.2 1.2 Đặc điểm loại hình kinh doanh ngân hàng: Có thể nói ngân hàng loại hình doanh nghiệp đặc biệt, loại hình kinh doanh ngân hàng thể dạng sản phẩm dịch vụ, nên mơ hình phương thức kinh doanh ngân hàng có đặc điểm đặc thù riêng so với loại hình doanh nghiệp khác Trên sở loại hình kinh doanh mà ngân hàng thực hiện, ngân hàng khai thác đặc điểm mạnh loại hình kinh doanh để tạo nên khác biệt nhằm nâng cao lực cạnh tranh Kinh doanh ngân hàng có đặc điểm sau: Thứ nhất: sản phẩm ngân hàng mang tính vơ hình Khơng giống sản phẩm vật chất, sản phẩm dịch vụ ngân hàng mang tính vơ hình tức khách hàng khơng thể nhìn thấy được, không nghe hay ngửi thấy trứơc mua chúng mà cảm nhận đánh giá chúng sử dụng Quyết định mua sử dụng sản phẩm phụ thuộc vào uy tín, thương hiệu ngân hàng đó, lời khuyên nhận xét người sử dụng sản phẩm đó, kinh nghiệm thân, đánh giá chủ quan dựa biểu vật chất bề sản phẩm trực tiếp có liên quan đến chất lượng sản phẩm Vì thế, ngân hàng cần vận dụng biểu vật chất để “làm cho vơ hình trở thành hữu hình” Thứ 2: sản phẩm ngân hàng mang tính khơng tách rời q trình sản xuất, phân phối sử dụng Khác với sản phẩm vật chất, trình cung cấp trình tiêu dùng sản phẩm ngân hàng diễn đồng thời, đặc biệt có tham gia trực tiếp khách hàng vào q trình cung ứng Điều đòi hỏi ngân hàng phải có phối hợp chặt chẽ phận việc cung ứng sản phẩm dịch vụ, xác định nhu cầu khách hàng, nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ, phát triển hoạt động chăm sóc khách hàng đại hố hệ thống cung ứng Thứ 3: sản phẩm ngân hàng mang tính khơng ổn định khó xác định chất lượng Sản phẩm dịch vụ ngân hàng cấu thành nhiều yếu tố khác trình độ đội ngũ nhân viên, kỹ thuật cơng nghệ trình độ khách hàng Đồng thời thực khơng gian khác nên tạo tính không đồng cách thức thực Các yếu tố lại thường xuyên biến động, Footer Page 17 of 27 Header Page 18 of 27 đặc biệt đội ngũ nhân viên giao dịch trực tiếp yếu tố định tạo không ổn định khó xác định chất lượng sản phẩm dịch vụ ngân hàng Vì vậy, ngân hàng cần trọng nâng cao chất lượng quản trị nhân sự, áp dụng biện pháp kiểm soát chất lượng dịch vụ 2.3 1.3 Đa dạng hóa loại hình kinh doanh vấn đề nâng cao lực cạnh tranh cho ngân hàng bối cảnh hội nhập: 2.3.1 1.3.1 Khái niệm đa dạng hoá: Theo đại từ điển Kinh tế thị trường, đa dạng hoá kinh doanh sách lược kinh doanh xí nghiệp lúc kinh doanh từ hai ngành nghề trở lên; xí nghiệp áp dụng kinh doanh đa dạng, tham gia vào hoạt động sản xuất tiêu thụ nhiều loại hàng hoá dịch vụ Trước tiên cần chọn phương hướng da dạng hoá, chọn loại để đa dạng hố tương đối hữu hiệu Kinh doanh đa dạng hố khơng hạn chế chỗ mở rộng chủng loại sản phẩm mà gồm mở rộng phạm vi sản xuất thị trường Mục đích để phân tán nguy cơ, tránh cho thị trường loại hàng hố có biến động ảnh hưởng đến thu lợi lợi dụng đầy đủ tiềm lực sản xuất tiềm lực tiêu thụ thị trường, tận dụng sản phẩm phụ tiết kiệm chi phí tiêu thụ Như vậy, Ngân hàng thương mại, đa dạng hố quy mơ hình thức thực dịch vụ việc ngân hàng kinh doanh nhiều hình thức dịch vụ khác nhau, tạo phong phú, đa dạng tồn dịch vụ tài mà ngân hàng cung cấp cho tất đối tượng khách hàng kinh tế Đồng thời, đa dạng hố khơng hạn chế việc mở rộng hình thức thực dịch vụ, mà bao hàm mở rộng, phát triển dịch vụ phạm vi, quy mơ Điều có nghĩa ngân hàng cần trì mơ hình hoạt động đa năng, phục vụ loại hình dịch vụ cho tất đối tượng kinh tế không để tăng thu nhập cho ngân hàng mà làm giảm bớt rủi ro kinh doanh 2.3.2 1.3.2 Lợi ích từ đa dạng hố loại hình kinh doanh Ngân hàng:  Đa dạng hoá giúp Ngân hàng thương mại nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh: Footer Page 18 of 27 Header Page 19 of 27 - Thứ nhất, đa dạng hoá giúp Ngân hàng thương mại phân tán giảm rủi ro Một Ngân hàng thương mại kinh doanh dịch vụ đa dạng phân tán rủi ro nâng cao lợi nhuận ngân hàng Bởi vì, theo dịch vụ truyền thống cổ điển, ngân hàng thu lợi nhuận chủ yếu từ hoạt động tín dụng, tín dụng lại lĩnh vực chứa đựng nhiều rủi ro bất trắc Do ngân hàng vào bị động sau cấp tín dụng cho khách hàng, quản lý hoạt động tín dụng phụ thuộc vào nhiều yếu tố ngân hàng: khách hàng, pháp luật, hiệu lực pháp chế Nhà nước, mức độ phát triển kinh tế v.v Thực tế có nhiều Ngân hàng thương mại giới bị phá sản đầu tư vốn mà không thu hồi nợ Chỉ với tỷ lệ nợ khó đòi vượt q - 5% tổng dư nợ làm cho Ngân hàng thương mại khơng lợi nhuận dần vốn tự có Vì thực kinh doanh mạnh đa dạng loại hình dịch vụ khác bên cạnh tín dụng phương sách hiệu để phân tán bớt rủi ro, giữ vững ổn định ngân hàng Lợi nhuận thu từ dịch vụ khác nhau, bổ sung cho thị trường biến động giúp cho ngân hàng ổn định mức doanh lợi Do vậy, ngày NHTM cố gắng đa dạng hoá dịch vụ mình, thực câu châm ngơn: "đừng đặt tất trứng bạn vào rổ" - Thứ hai, đa dạng hố quy mơ hình thức thực dịch vụ ngân hàng làm tăng lợi nhuận Ngân hàng thương mại Khi thực đa dạng hoá, Ngân hàng thương mại mở rộng thị trường khách hàng, tạo khả tăng doanh thu lợi nhuận Với nhiều hình thức dịch vụ khác nhau, Ngân hàng thương mại khai thác khoảng trống thị trường, kể khoảng trống nhỏ, để tăng thêm thị phần Mặt khác, đa dạng hoá giúp ngân hàng sử dụng triệt để, có hiệu nguồn vốn, sở vật chất kỹ thuật đội ngũ cán bộ; vậy, giảm chi phí quản lý, chi phí hoạt động, tăng lợi nhuận tối đa cho ngân hàng - Thứ ba, đa dạng hố quy mơ hình thức thực dịch vụ ngân hàng thúc đẩy nghiệp vụ phát triển Các nghiệp vụ Ngân hàng thương mại có mối quan hệ hữu cơ, có tác động qua lại với tạo thành Footer Page 19 of 27 Header Page 20 of 27 thể thống thúc đẩy phát triển Huy động vốn tạo nguồn cho thực nghiệp vụ tín dụng phát triển dịch vụ; ngược lại, nghiệp vụ tín dụng dịch vụ thực tốt tạo điều kiện để thu hút khách hàng với nguồn tiền nhàn rỗi họ Kinh tế thị trường phát triển, doanh nghiệp đa dạng hoá kinh doanh nhu cầu dịch vụ ngân hàng, tài ngày phong phú đa dạng Điều đòi hỏi phục vụ ngân hàng phải đầy đủ hơn, hồn thiện Chỉ đa dạng hố quy mơ hình thức thực dịch vụ, ngân hàng cung cấp nhiều sản phẩm dịch vụ cách nhanh chóng, linh hoạt, có chất lượng cho khách hàng kinh tế Hơn nữa, việc phục vụ khách hàng theo phương thức "trọn gói" ưu việt phương thức đơn lẻ CHƢƠNG - Thứ tư, đa dạng hố quy mơ hình thức thực dịch vụ ngân hàng làm tăng khả cạnh tranh Ngân hàng thương mại kinh tế thị trường Trong điều kiện có nhiều ngân hàng với hình thức sở TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt: Minh An (2005), “Chiến lược phát triển ngân hàng Trung Quốc”, Tạp chí Tài ngân hàng, số Tháng 12/2005 Bộ Kế hoạch Đầu tư (2005), Nghiên cứu khả cạnh tranh tác động tự hóa dịch vụ tài chính: Trường hợp ngành ngân hàng, Hà Nội Bộ Tài Chính (2006), Văn kiện Biểu thuế gia nhập WTO Việt Nam, NXB Tài chính, Tp Hồ Chí Minh Bộ Thương mại (2004), Kiến thức hội nhập kinh tế quốc tế, NXB Khoa học, Hà Nội Cạnh tranh khu vực ngân hàng dự án hỗ trợ thương mại đa biên II, báo cáo qui định liên quan đến cạnh tranh lĩnh vực ngân hàng Việt Nam, 15/12/2006 Bộ thương mại phối hợp Footer Page 20 of 27 Header Page 21 of 27 ủy Ban châu âu thực Hiệp định thương mại Việt Nam - Hoa kỳ Đặng Cơng Hồn (2004), Nâng cao khả cạnh tranh hệ thống Ngân hàng thương mại Việt Nam tiến trình hội nhập kinh tế Quốc tế, Luận văn thạc sỹ kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội, Khoa Kinh tế PGS.TS Trần Huy Hoàng (2007), Quản trị ngân hàng thương mại, NXB Lao động xã hội Nguyễn Thị Thanh Huyền (2006), “Khu vực ngân hàng sau gia nhập WTO: Kinh nghiệm Trung Quốc thực tiễn Việt Nam”, http://www.vneconomy.com.vn 10 Báo cáo thường niên năm 2005, 2006, 2007, 2008 Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam 11.Uỷ ban Quốc gia hợp tác kinh tế Quốc tế (2006), Nghiên cứu dịch vụ ngân hàng bối cảnh hội nhập Quốc tế, Nhà xuất Chính trị Quốc gia 12.Edward W Reed, Ph.D Edward K Gill, Ph D (1993), Ngân hàng thương mại, Nhà xuất Thành phố Hồ Chí Minh 13.Micheal E.Porter (1996), Chiến lược cạnh tranh, NXB Khoa học Kỹ Thuật Hà Nội Footer Page 21 of 27 Header Page 22 of 27 Footer Page 22 of 27 ... góp loại hình kinh doanh vào tăng trưởng ngân hàng, nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng - Đề xuất số giải pháp nhằm đa dạng hóa loại hình kinh doanh để nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng Đầu tư Phát. .. vấn đề chung đa dạng hóa loại hình kinh doanh Ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng đa dạng hóa loại hình kinh doanh nhằm nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam Chương... đề phát triển dịch vụ ngân hàng để nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam đặc biệt sau Việt Nam gia nhập WTO Do đó, với đề tài: Đa dạng hóa loại hình kinh doanh nhằm nâng
- Xem thêm -

Xem thêm: Đa dạng hóa loại hình kinh doanh nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Đa dạng hóa loại hình kinh doanh nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay