Chức năng gia đình trong quá trình đô thị hóa ở Hà Nội hiện nay

17 8 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/03/2018, 12:47

y Bích (1993), Đặc điểm gia đình đồng sơng Hồng, Nxb Văn hóa Thơng tin Trần Văn Bính (2010), Văn hóa Thăng Long - Hà Nội hội tụ tỏa sáng, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội Đỗ Thị Bình (2002), Gia đình Việt Nam người phụ nữ gia đình thời kỳ CNH, HĐH đất nước, Nxb Khoa học Xã hội, Hà Nội Phạm Thị Bình (2012), Tác động KTTT đến chức gia đình Việt Nam nay, LATS Triết học 10 C Mác – Ph Ăng ghen, Toàn tập, tập 6, Nxb Sự thật, Hà Nội, 1998 11 Chi cục Thống kê Thành phố Hà Nội (2010), Niên giám thống kê năm 2009, Nxb Thống kê Hà Nội 12 Phạm Tất Dong (2010), Những phẩm chất nhân cách người Thăng Long - Hà Nội, Chương trình khoa học cấp Nhà nước, KX.09, Nxb Hà Nội 13 Đảng Cộng sản Việt Nam (2011), Văn kiện Đại hội đại biểu tồn quốc lần thứ 11, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 14 Nguyễn Thị Đoan (1990), Bàn giáo dục gia đình: vài nét nghiên cứu gia đình Việt Nam, Viện khoa học xã hội 11 Footer Page 13 of 27 Header Page 14 of 27 15 Ngô Văn Giá (2007), Những biến đổi giá trị văn hố truyền thống làng ven Hà Nội thời kỳ đổi mới, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 16 Ngô Trung Hải, Phát triển bền vững cho vùng ven đô thị (http://laodong.com.vn/lao-dong-cuoi-tuan/phat-trien-ben-vung-chovung-ven-do-thi-56763.bld) 17 Nguyễn Minh Hoà (2004), Một số đặc điểm lối sống đô thị đại, Nxb Khoa học Xã hội 18 Tô Duy Hợp (1997), Xã hội học nông thôn, Nxb Khoa học Xã hội, Hà Nội 19 Vũ Thị Huệ (2010), Sự biến đổi văn hóa gia đình thị Hà Nội từ năm 1986 đến nay, LATS Văn hóa học 20 Trần Hùng, Nguyễn Quốc Thông (1995), Thăng Long – Hà Nội mười kỷ thị hóa, Nxb Xây Dựng, Hà Nội 21 Vũ Tuấn Huy (1996), Sự biến đổi cấu gia đình nơng thơn đồng Bắc Bộ, LAPTSKH Xã hội học 22 Vũ Tuấn Huy (2000), Bạo lực sở giới, Thư viện Trung tâm nghiên cứu khoa học gia đình phụ nữ 23 Nguyễn Văn Huyên (2003), Lối sống người Việt Nam tác động tồn cầu hóa, Tạp chí Triết học (12), tr.29-34 24 Đặng Cảnh Khanh (2007), Gia đình học, Nxb Chính trị - Hành chính, Hà Nội 25 Nguyễn Linh Khiếu (2001), Gia đình phụ nữ biến đổi văn hóa – xã hội nơng thơn, Nxb Khoa học Xã hội, Hà Nội 26 Nguyễn Linh Khiếu (2003), Nghiên cứu phụ nữ giới gia đình, Nxb Khoa học Xã hội, Hà Nội 27 Nghiêm Sĩ Liêm (2001), Vai trò gia đình việc giáo dục hệ trẻ nước ta nay, LATS Triết học 28 Đặng Thị Linh (1996), Vấn đề phụ nữ gia đình Việt Nam – thực trạng giải pháp, LAPTSKH Triết học 29 Trịnh Duy Luân (2004), Xã hội học đô thị, Nxb Khoa học Xã hội, Hà Nội 30 Trịnh Duy Ln (2011), Gia đình nơng thơn Bắc Bộ chuyển đổi, Nxb Khoa học Xã hội 12 Footer Page 14 of 27 Header Page 15 of 27 31 Dương Thị Minh (2004), Gia đình Việt Nam vai trò người phụ nữ gia đình nay, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 32 Nguyễn Hữu Minh (2009), Nghiên cứu gia đình giới thời kỳ đổi mới, Nxb Khoa học Xã hội 33 Mai Quỳnh Nam (2004), Gia đình gương xã hội học, Nxb Khoa học Xã hội, Hà Nội 34 Trần Đức Ngơn (chủ biên) (2006), Văn hố truyền thống ngoại thành Hà Nội tác động KTTT, Nxb Văn hoá Thơng tin, Hà Nội 35 Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2010), Báo cáo thực mục tiêu quốc gia bình đẳng giới năm 2009,Hà Nội 36 Lê Du Phong (chủ biên) (2002), Ảnh hưởng thị hóa đến nơng thơn ngoại thành Hà Nội: Thực trạng giải pháp, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 37 Phùng Hữu Phú (2010), Phát huy tiềm lực tự nhiên, kinh tế, xã hội giá trị lịch sử - văn hóa, phát triển bền vững Thủ Hà Nội đến năm 2020, Chương trình khoa học cấp Nhà nước, KX.09, Nxb Hà Nội 38 Lê Vinh Phúc (2012), Tác động ĐTH đến biến đổi xã hội khu vực ven đơ, Luận văn trị cao cấp, Học viện trị Quốc gia Hồ chí Minh 39 Vũ Văn Quân, Đoàn Minh Huấn, Nguyễn Quang Ngọc (2010), Quản lý phát triển Thăng Long - Hà Nội lịch sử học, Nxb Hà Nội, Hà Nội 40 Nguyễn Như Quyền (2011), Sự biến đổi kinh tế - xã hội q trình thị hóa Phường n Sở, quận Hồng Mai, Hà Nội, Luận văn Thạc sĩ Việt Nam học 41 Lê Thị Quý (2003), Suy nghĩ xây dựng chiến lược phát triển gia đình nay, Tạp chí Cộng sản, số 30 42 Lê Thị Quý (2010), Quản lý nhà nước gia đình: Lý luận thực tiễn Nxb Dân trí 43 Nguyễn Văn Sửu (2014), Cơng nghiệp hóa, thị hóa biến đổi sinh kế ven Hà Nội, Nxb Tri thức 44 Hà Văn Tác (2010), Vai trò gia đình phát triển nguồn nhân lực nghiệp CNH, HĐH Thành phố Hồ Chí Minh, LATS Triết học 13 Footer Page 15 of 27 Header Page 16 of 27 45 Nguyễn Văn Tân (2007), Lược sử Hà Nội, Nxb Từ điển Bách khoa, Hà Nội 46 Đặng Quang Thành (2000), Tình u – nhân gia đình – vấn đề nay, Nxb Trẻ 47 Trương Quang Thao (2001), Đô thị học, Nxb Xây dựng 48 Lê Thi (1994), Gia đình vấn đề giáo dục gia đình, Nxb Khoa học Xã hội, Hà Nội 49 Lê Thi (1996), Gia đình Việt Nam ngày nay, Nxb Khoa học Xã hội, Hà Nội 50 Lê Thi (1997), Vai trò gia đình việc xây dựng nhân cách người Việt Nam, Nxb Phụ nữ 51 Lê Thi (2002), Gia đình Việt Nam bối cảnh đất nước đổi mới, Nxb Khoa học Xã hội 52 Lê Thi (2006), Cuộc sống biến động nhân gia đình Việt Nam nay, Nxb Khoa học Xã hội, Hà Nội 53 Nguyễn Thị Thọ (2010), Đạo đức gia đình điều kiện KTTT nước ta nay, LATS Triết học 54 Chu Thị Thoa (2002), Bình đẳng giới gia đình nơng thơn đồng sơng Hồng nay, LATS Triết học 55 Tổng Cục thống kê, Điều tra biến động dân số kế hoạch hóa gia đình thời điểm 1/4/2013: Các kết chủ yếu 56 Nguyễn Thanh Tuấn (2007), Biến đổi văn hố thị Việt Nam nay, Nxb Văn hố Thơng tin 57 Nguyễn Đình Tuấn (2013), Biến đổi văn hóa cộng đồng dân cư vùng thị hóa: Nghiên cứu trường hợp phường Định Công xã Minh Khai, Hà Nội, LATS Nhân học 58 Bùi Văn Tuấn (2011), Đơ thị hóa vấn đề kinh tế - xã hội vùng ven đô Hà Nội nay, Luận văn Thạc sĩ, Đại học Quốc gia Hà Nội 59 Từ điển Triết học, Nxb Tiến Bộ, 1986 60 UNICEF (2008), Kết điều tra gia đình Việt Nam năm 2006, Bộ Văn hóa - Thể thao Du lịch, Tổng cục Thống kê, Viện Gia đình Giới 61 Lê Ngọc Văn (1994), Sự biến đổi chức xã hội hóa gia đình Việt Nam từ truyền thống đến đại 14 Footer Page 16 of 27 Header Page 17 of 27 62 Lê Ngọc Văn (1998), Gia đình Việt Nam với chức xã hội hoá, Nxb Giáo dục 63 Lê Ngọc Văn (2004), Thực trạng vấn đề đặt gia đình Việt Nam nay, Ủy ban Dân số - Gia đình Trẻ em 64 Lê Ngọc Văn (2006), Nghiên cứu gia đình - Lý thuyết nữ quyền, quan điểm giới, Nxb Khoa học Xã hội 65 Lê Ngọc Văn (2011), Gia đình biến đổi gia đình Việt Nam, Nxb Khoa học Xã hội 66 Nguyễn Tiến Vững (2002), Tư tưởng Ph Ăng ghen gia đình việc nhận thức vấn đề gia đình nước ta nay, Tạp chí Khoa học Chính trị, số 67 Nguyễn Tiễn Vững (2005), Gia đình q trình thị hóa thành phố Hồ Chí Minh, LATS Triết học 68 Trần Thị Kim Xuyến (2001), Gia đình vấn đề gia đình đại, Nxb Thống kê 69 Phạm Thị Bích n (2011), Đơ thị hố Việt Nam q trình cơng nghiệp hố, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ năm 2011 15 Footer Page 17 of 27 ... (2005), Gia đình q trình thị hóa thành phố Hồ Chí Minh, LATS Triết học 68 Trần Thị Kim Xuyến (2001), Gia đình vấn đề gia đình đại, Nxb Thống kê 69 Phạm Thị Bích Yên (2011), Đơ thị hố Việt Nam q trình. .. nhân gia đình – vấn đề nay, Nxb Trẻ 47 Trương Quang Thao (2001), Đô thị học, Nxb Xây dựng 48 Lê Thi (1994), Gia đình vấn đề giáo dục gia đình, Nxb Khoa học Xã hội, Hà Nội 49 Lê Thi (1996), Gia đình. .. Quản lý nhà nước gia đình: Lý luận thực tiễn Nxb Dân trí 43 Nguyễn Văn Sửu (2014), Cơng nghiệp hóa, thị hóa biến đổi sinh kế ven đô Hà Nội, Nxb Tri thức 44 Hà Văn Tác (2010), Vai trò gia đình phát
- Xem thêm -

Xem thêm: Chức năng gia đình trong quá trình đô thị hóa ở Hà Nội hiện nay, Chức năng gia đình trong quá trình đô thị hóa ở Hà Nội hiện nay

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay