Chức năng gia đình trong quá trình đô thị hóa ở Hà Nội hiện nay

17 51 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/03/2018, 12:47

... (2005), Gia đình q trình thị hóa thành phố Hồ Chí Minh, LATS Triết học 68 Trần Thị Kim Xuyến (2001), Gia đình vấn đề gia đình đại, Nxb Thống kê 69 Phạm Thị Bích Yên (2011), Đơ thị hố Việt Nam q trình. .. nhân gia đình – vấn đề nay, Nxb Trẻ 47 Trương Quang Thao (2001), Đô thị học, Nxb Xây dựng 48 Lê Thi (1994), Gia đình vấn đề giáo dục gia đình, Nxb Khoa học Xã hội, Hà Nội 49 Lê Thi (1996), Gia đình. .. Quản lý nhà nước gia đình: Lý luận thực tiễn Nxb Dân trí 43 Nguyễn Văn Sửu (2014), Cơng nghiệp hóa, thị hóa biến đổi sinh kế ven đô Hà Nội, Nxb Tri thức 44 Hà Văn Tác (2010), Vai trò gia đình phát
- Xem thêm -

Xem thêm: Chức năng gia đình trong quá trình đô thị hóa ở Hà Nội hiện nay, Chức năng gia đình trong quá trình đô thị hóa ở Hà Nội hiện nay

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay