Cải biến gen mã hóa enzyme phytase từ nấm mốc Aspergillus niger nhằm tăng khả năng hồi tính của phytase sau khi bị biến tính ở nhiệt độ cao

19 30 0
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/03/2018, 12:47

... Kim Anh CẢI BIẾN GEN MÃ HÓA ENZYME PHYTASE TỪ NẤM MỐC Aspergillus niger NHẰM TĂNG KHẢ NĂNG HỒI TÍNH CỦA PHYTASE SAU KHI BỊ BIẾN TÍNH Ở NHIỆT ĐỘ CAO Chuyên ngành: Sinh học thực nghiệm Mã số: 60420114... trò đảm bảo khả “đàn hồi nhiệt enzyme Phytase A niger khơng có liên kết nên dễ dàng bị bất hoạt khả hồi tính Việc cải biến trình tự axit amin phytase gia tăng tính “đàn hồi nhiệt enzyme Một... gen từ nấm mốc Aspergillus niger Phytase từ A niger có số ƣu điểm nhƣ hoạt động pH thấp, phù hợp với môi trƣờng axit dịch dày, có tính đặc hiệu chất với phytate cao, bền với tác động pepsin Phytase
- Xem thêm -

Xem thêm: Cải biến gen mã hóa enzyme phytase từ nấm mốc Aspergillus niger nhằm tăng khả năng hồi tính của phytase sau khi bị biến tính ở nhiệt độ cao, Cải biến gen mã hóa enzyme phytase từ nấm mốc Aspergillus niger nhằm tăng khả năng hồi tính của phytase sau khi bị biến tính ở nhiệt độ cao

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay