Các biện pháp quản lý giáo dục sức khỏe thể chất cho học sinh Trung học phổ thông ở trường Trung học phổ thông An Lão - Hải Phòng

13 29 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/03/2018, 12:47

... SỞ KÝ LUẬN CỦA QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC SỨC KHOẺ THỂ CHẤT TRONG TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG Cơ sở lý luận Khái niệm quản lý Bản chất quản lý Chức quản lý Các nguyên tắc quản lý Quản lý giáo dục. .. quản lý nhà trƣờng Quản lý giáo dục (QLGD) Quản lý nhà trƣờng Cơ sở lý luận khoa học quản lý giáo dục thể chất Khái niệm Giáo dục thể chất Chƣơng trình giáo dục thể chất Khái niệm dạy - học Quản. .. dựng biện pháp Các biện pháp quản lý GDSKTC cho học sinh Trƣờng trung học phổ thơng An Lão - Hải Phòng Biện pháp 1: Nâng cao lực, nhận thức cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, công nhân viên học sinh
- Xem thêm -

Xem thêm: Các biện pháp quản lý giáo dục sức khỏe thể chất cho học sinh Trung học phổ thông ở trường Trung học phổ thông An Lão - Hải Phòng, Các biện pháp quản lý giáo dục sức khỏe thể chất cho học sinh Trung học phổ thông ở trường Trung học phổ thông An Lão - Hải Phòng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay