Các biện pháp quản lý giáo dục sức khỏe thể chất cho học sinh Trung học phổ thông ở trường Trung học phổ thông An Lão - Hải Phòng

13 1 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/03/2018, 12:47

Header Page of 27 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC - - NGUYỄN NGỌC THỊNH CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ GIÁO DỤC SỨC KHOẺ THỂ CHẤT CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG Ở TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG AN LÃO HI PHềNG Chuyên ngành: Quản lý giáo dục Mã sè : 60 14 05 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC Ng-êi h-íng dÉn khao häc: PGS.TS LÊ NGỌC HÙNG HÀ NỘI - 2009 Footer Page of 27 Header Page of 27 LỜI CẢM ƠN Với tình cảm chân thành, tơi xin trân trọng cảm ơn đến Đại học quốc gia Hà Nội, Khoa sƣ phạm - Trƣờng đại học giáo dục, Giáo sƣ, Phó giáo sƣ, Tiến sĩ cán khoa học tận tình giảng dạy giúp đỡ tơi q trình học tập nghiên cứu Đặc biệt, tơi xin bày tỏ lòng chân thành biết ơn sâu sắc đến Thầy giáo PGS.TS Lê Ngọc Hùng ngƣời tận tình hƣớng dẫn, giúp đỡ tơi suốt q trình nghiên cứu hồn thành luận văn Xin cảm ơn Ban giám hiệu, tổ trƣởng, nhóm trƣởng chuyên môn, thầy cô giáo em học sinh Trƣờng trung học phổ thông An Lão - Hải Phòng nhiệt tình giúp đỡ tơi tìm hiểu thực trạng đóng góp ý kiến quý báu trình nghiên cứu đề tài Cảm ơn bạn đồng nghiệp, bạn bè gia đình ln động viên, cổ vũ tạo điều kiện thuận lợi cho tơi hồn thành xuất sắc khố học Mặc dù có nhiều cố gắng, nhƣng yếu tố khách quan nhƣ chủ quan nên không tránh khỏi sai sót Kính mong q thầy bạn đồng nghiệp dẫn góp ý Trân trọng! Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2009 Tác giả Nguyễn Ngọc Thịnh Footer Page of 27 Header Page of 27 NHỮNG DANH TỪ VIẾT TẮT TRONG LUẬN VĂN CNH-HĐH Cơng nghiệp hố hố đất nƣớc GDSKTC Giáo dục sức khoẻ thể chất TDTT Thể dục thể thao THPT Trung học phổ thông QLGDSKTC Quản lý giáo dục sức khoẻ thể chất QLGD Quản lý giáo dục GD&ĐT Giáo dục đào tạo XHCN Xã hội chủ nghĩa CNV Công nhân viên RLTT Rèn luyện thể thao XHH Xã hội hoá GDTC Giáo dục thể chất MỤC LỤC Footer Page of 27 Header Page of 27 Trang MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Mục đích nghiên cứu Nhiệm vụ nghiên cứu Khách thể đối tƣợng nghiên cứu Giả thiết khoa học 6 Giới hạn phạm vi nghiên cứu 7 Ý nghĩa vấn đề nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Cấu trúc luận văn Chƣơng 1: CƠ SỞ KÝ LUẬN CỦA QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC SỨC KHOẺ THỂ CHẤT TRONG TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG Cơ sở lý luận Khái niệm quản lý Bản chất quản lý Chức quản lý Các nguyên tắc quản lý Quản lý giáo dục quản lý nhà trƣờng Quản lý giáo dục (QLGD) Quản lý nhà trƣờng Cơ sở lý luận khoa học quản lý giáo dục thể chất Khái niệm Giáo dục thể chất Chƣơng trình giáo dục thể chất Khái niệm dạy - học Quản lý đội ngũ giáo viên nói chung giáo viên thể dục 1.5 thể thao nói riêng 1.5.1 Đặc điểm lao động đội ngũ giáo viên 1.5.2 Lao động ngƣời giáo viên mang tính chất đặc biệt 1.6 Vị trí, nhiệm vụ chƣơng trình giáo dục thể chất phân phối chƣơng trình bậc THPT 1.6.1 Vị trí, nhiệm vụ giáo dục thể chất trƣờng THPT 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.2 1.2.1 1.2.2 1.3 1.3.1 1.3.2 1.4 Footer Page of 27 9 11 11 13 15 15 17 22 23 32 34 34 34 35 37 37 Header Page of 27 nƣớc ta 1.6.2 Yếu tố đảm bảo cho GDTC trƣờng THPT 1.6.3 Khái niệm quản lý GDSKTC 1.6.4 Tầm quan trọng việc quản lý nhằm nâng cao chất lƣợng GDSKTC Chƣơng 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ GIÁO DỤC SỨC KHOẺ THỂ CHẤT Ở TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG AN LÃO – HẢI PHÒNG 39 40 45 Vài nét Trƣờng trung học phổ thơng An Lão - Hải 48 Phòng Thực trạng quản lý GDSKTC cho học sinh Trƣờng 2.2 50 THPT An Lão - Hải Phòng 2.2.1 Về tổ chức máy 50 2.2.2 Thực trạng biện pháp quản lý GDSKTC 52 Chƣơng 3: MỘT SỐ VẤN ĐỀ NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG VÀ HIỆU QUẢ CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ GIÁO DỤC SỨC KHOẺ THỂ CHẤT Ở TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THƠNG AN LÃO – HẢI PHỊNG 2.1 3.1 3.2 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4 3.2.5 3.2.6 Footer Page of 27 Những để xây dựng biện pháp Các biện pháp quản lý GDSKTC cho học sinh Trƣờng trung học phổ thơng An Lão - Hải Phòng Biện pháp 1: Nâng cao lực, nhận thức cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, công nhân viên học sinh GDSKTC Biện pháp 2: Tăng cƣờng kiểm tra, đánh giá, giám sát việc GDSKTC Biện pháp 3: Nâng cao vai trò tổ chức Đồn niên thơng qua kết hợp giáo dục khố với giáo dục ngoại khoá Biện pháp 4: Đẩy mạnh xã hội hoá GDSKTC Biện pháp 5: Thống quản lý giáo dục theo tinh thần giáo dục toàn diện Biện pháp 6: Thực bồi dƣỡng thƣờng xuyên chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên đổi phƣơng 69 70 70 72 74 76 77 79 Header Page of 27 pháp dạy học Thể dục trƣờng THPT An Lão 3.2.7 Biện pháp 7: Hoàn thiện sở vật chất, kinh phí phục vụ cho cơng tác GDSKTC 3.2.8 Biện pháp 8: Phối hợp chặt chẽ phận lãnh đạo, quản lý phòng, ban chức việc thực kế hoạch GDSKTC 3.2.9 Biện pháp 9: Thực công tác thi đua khen thƣởng kích thích động lực dạy học GDSKTC 3.3 Tổ chức thực biện pháp 3.3.1 Khảo sát mức độ cần thiết biện pháp quản lý GDSKTC 3.3.2 Đánh giá mức độ quan trọng biện pháp quản lý GDSKTC Đánh giá tính khả thi biện pháp quản lý 3.3.3 GDSKTC KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ Kết luận Khuyến nghị DANH MỤC CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC Footer Page of 27 81 82 84 86 87 89 93 99 99 101 104 Header Page of 27 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài "Sức khỏe vốn quý ngƣời, nhân tố quan trọng nghiệp xây dựng bảo vệ tổ quốc" Để thực thành cơng cơng cơng nghiệp hố - đại hố (CNH-HĐH) đất nƣớc Việt Nam nguồn nhân lực dồi dào, sung sức, khoẻ mạnh thể chất, tinh thần, trí tuệ vơ cần thiết Vấn đề đƣợc Đảng nhà nƣớc ta khẳng định từ sớm Chỉ thị, Nghị đòi hỏi ngƣời Việt Nam "Phát triển cao trí tuệ, cường tráng thể chất, sáng đạo đức, phong phú tinh thần"[50,04] Giáo dục sức khoẻ thể chất phận hữu hoạt động giáo dục nhà trƣờng, đóng góp tích cực hoạt động giúp cho học sinh nói chung học sinh trung học phổ thơng nói riêng phát triển cách tồn diện đức - trí - thể - mỹ lao Một nhiệm vụ quan trọng phải đƣợc quan tâm "Đào tạo hệ trẻ nước ta trở thành người có đủ lĩnh, phẩm chất lực đảm đương sứ mạng lịch sử mình" [115] Để có đƣợc nguồn nhân lực hùng hậu tƣơng lai, điều tất yếu phải quan tâm chăm lo nghiệp giáo dục, "đầu tư cho giáo dục đầu tư cho tương lai" [4] "muốn tiến hành cơng nghiệp hố, đại hố thắng lợi phải phát triển giáo dục, đào tạo, phát huy nguồn nhân lực người, yếu tố để phát triển nhanh bền vững " [114] Nghị Trung Ƣơng II khoá VIII Đảng Giáo dục, Đào tạo khoa học công nghệ đƣợc khẳng định: "Muốn xây dựng đất nước giàu mạnh, văn minh khơng có người phát triển trí tuệ, sáng đạo đức, lối sống mà phải người cường tráng thể chất Chăm lo cho người thể chất trách nhiệm toàn xã hội, tất cấp, ngành, đồn thể có Giáo dục - Đào tạo, Y tế Thể dục thể thao"[116] Giáo dục thể chất thể thao học đƣờng - Giáo dục sức khoẻ thể chất (GDSKTC) thực có vị trí quan trọng việc thực mục tiêu nói nhằm góp phần đào tạo hệ trẻ phát triển tồn diện, hồn thiện nhân cách, trí tuệ thể chất để phục vụ cho nghiệp cơng nghiệp hố, đại hố đất nƣớc, giữ vững tăng cƣờng an ninh quốc phòng Đứng trƣớc phát triển nhƣ vũ bão khoa học kỹ thuật, bùng nổ công nghệ thông tin, xu tồn cầu hố, việc học tập học sinh ngày có đòi hỏi cao nặng nề Song song với việc chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho học sinh, Footer Page of 27 Header Page of 27 hoạt động thể dục thể thao (TDTT) phƣơng tiện bổ ích để hợp lý hố chế độ hoạt động nghỉ ngơi, giữ gìn nâng cao sức khoẻ nhƣ lực hoạt động tất thời kỳ học tập Việc GDSKTC có tác dụng quan trọng trình rèn luyện đạo đức, ý chí thẩm mĩ cho học sinh Vì vậy, làm tốt việc GDSKTC đóng góp phần đáng kể vào việc đào tạo lớp học sinh có kiến thức, động, đƣợc phát triển toàn diện thể chất tinh thần Cấp trung học phổ thông (THPT) cấp học cuối hệ thống giáo dục phổ thông Trong cấp học tập trung học sinh tuổi từ 16 đến 18 tuổi, lứa tuổi phát triển sung mãn thể lực lứa tuổi tiền đề để em chuẩn bị bƣớc vào đời, tham gia đầy đủ hoạt động xã hội, lứa tuổi theo Luật quy định, đƣợc gọi tuổi vị thành niên Vì vậy, GDSKTC cho học sinh giai đoạn nhằm củng cố kiến thức tạo tiền đề vững cho việc rèn luyện sức khoẻ thể chất em sau Thực tốt chủ trƣơng, đƣờng lối Đảng nhiều năm qua, nhiều cán bộ, giáo viên giảng dạy môn giáo dục thể chất tận tuỵ phấn đấu cho mục tiêu cao quý giáo dục thể chất nhà trƣờng Những đóng góp tích cực hiệu họ việc thực nhiệm vụ xây dựng đƣợc phong trào TDTT thiếu niên nhƣ toàn xã hội Tuy nhiên, việc tổ chức giảng dạy mơn giáo dục thể chất nội khố nhƣ hoạt động ngoại khố trƣờng gặp nhiều khó khăn Sự thành cơng cơng tác giáo dục sức khoẻ thể chất cho học sinh không phụ thuộc vào chủ trƣơng, đƣờng lối, sách, mục tiêu, nội dung, phƣơng pháp, điều kiện sở vật chất, kỹ thuật mà phụ thuộc vào chất lƣợng đội ngũ giáo viên TDTT việc quản lý hoạt động GDSKTC nhà trƣờng Trƣờng THPT An Lão trƣờng loại trƣờng chuẩn quốc gia Trong năm qua có nhiều thay đổi lớn công tác quản lý, sở vật chất, chất lƣợng đội ngũ giáo viên v.v nên bƣớc nâng cao chất lƣợng giáo dục đào tạo Riêng hoạt động GDSKTC bên cạnh ƣu điểm đạt đƣợc có tồn cần phải đƣợc quan tâm là: - Hiệu hoạt động GDSKTC chƣa cao - Đội ngũ giáo viên giảng dạy mơn giáo dục thể chất nhiều hạn chế, chƣa theo kịp tốc độ phát triển nhƣ yêu cầu xã hội - Cơ sở vật chất thiếu, chƣa đồng bộ, khn viên tập luyện chƣa đáp ứng đủ với yêu cầu chƣơng trình Footer Page of 27 Header Page of 27 - Công tác quản lý môn giáo dục thể chất hiệu quả, chậm đổi tƣ nhƣ phƣơng thức quản lý - Các hình thức nhƣ thời gian dành cho hoạt động ngoại khoá mơn giáo dục thể chất nghèo nàn chắp vá Hiện nay, xã hội đặt yêu cầu cho tổ chức nhà trƣờng mà đặc biệt tổ chức Đoàn niên cộng sản Hồ Chí Minh Bởi vì: tổ chức, tập hợp, giáo dục cho đoàn viên niên nhiệm vụ đƣợc quy định Điều 16 - Điều lệ Đoàn niên: "1 Đại diện, chăm lo bảo vệ lợi ích hợp pháp, đáng cán bộ, đồn viên, thiếu nhi Tổ chức hoạt động, tạo môi trƣờng giáo dục, rèn luyện đồn viên, thiếu nhi nhằm góp phần thực nhiệm vụ trị, kinh tế, văn hố - xã hội, quốc phòng, an ninh địa phƣơng, đơn vị Phối hợp với quyền, đoàn thể tổ chức kinh tế - xã hội làm tốt công tác niên, chăm lo xây dựng Đồn, tích cực xây dựng sở Đồn, Hội, Đội địa bàn dân cƣ, tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng quyền." [41] Hoạt động Đoàn niên nhà trƣờng phận hữu trình sƣ phạm Phƣơng hƣớng nhiệm vụ cơng tác Đồn niên động viên giúp đỡ, tạo điều kiện cho đoàn viên niên học sinh thực tốt nhiệm vụ học tập, tu dƣỡng, rèn luyện đạo đức, tƣ cách, tác phong ngƣời cơng dân tƣơng lai Ngồi ra, Đồn niên có nhiệm vụ đặc biệt quan trọng tổ chức hoạt động giáo dục ngoại khố để góp phần củng cố, mở rộng, khắc sâu tri thức, giao lƣu học tập, tích luỹ kinh nghiệm, mở rộng quan hệ xã hội, hình thành kĩ giao tiếp, phát triển kỹ sống lực hoạt động xã hội Sản phẩm nhà trƣờng THPT niên học sinh có sức khoẻ tốt, đạo đức tốt kiến thức phổ thông để em sẵn sàng học lên bậc học (đại học, cao đẳng, ) xã hội tham gia vào lao động sản xuất Đó tố chất giúp em trở thành công dân tốt: có hiểu biết tơn trọng pháp luật, biết gìn giữ phát huy truyền thống tốt đẹp gia đình, dòng họ, dân tộc lực lƣợng trụ cột gia đình, xã hội Trong có phận niên ƣu tú có khả nắm giữ vị trí then chốt, dẫn đạo xã hội Sức khoẻ không tất cả, nhƣng yếu tố cho phép ngƣời có ƣớc mơ táo bạo, thực đƣợc dự định lớn lao Để em học sinh trung học có sức khoẻ tốt (sức khoẻ thể chất sức khoẻ tâm thần), đòi hỏi xã hội phải vào lo cho em, nhƣng vai trò nhà trƣờng THPT, đặc biệt Đoàn Footer Page of 27 Header Page 10 of 27 niên định Chỉ nơi Đồn niên giữ vai trò nòng cốt cơng tác GDSKTC cho học sinh nơi em học sinh có sức khoẻ tốt Hằng ngày em học tập, rèn luyện môi trƣờng tốt: có thầy dạy bảo, tổ chức, hƣớng dẫn; có bạn trang lứa đánh giá, tán đồng Trong mơi trƣờng em đƣợc học tập, đƣợc thể hiện, đƣợc bộc lộ khả năng, ƣu (có khiếu bẩm sinh) sức khoẻ, nhân cách em có điều kiện phát triển tự nhiên, phù hợp với quy chuẩn đạo đức xã hội Tuy nhiên, chƣa có nhiều nghiên cứu vấn đề QLGDTC nhà trƣờng nói chung trƣờng THPT nói riêng Sức khoẻ vốn quý ngƣời xã hội, nhƣng thực tế có quan niệm coi nhẹ vấn đề từ phía cán quản lý, giáo viên, học sinh phụ huynh học sinh Vì mục tiêu văn hố, em học sinh cấp THPT nhiều lúc nhiều nơi phải chịu nhiều áp lực học tập (chƣơng trình khố chƣơng trình học thêm) Điều đặt cần thiết phải tập trung nghiên cứu đánh giá cách khách quan QLGDTC để gợi suy nghĩ biện pháp nâng cao chất lƣợng hiệu công tác nhà trƣờng Là cán Đoàn nhiều năm trƣờng THPT, giành nhiều thời gian trực tiếp làm công tác GDSKTC thông qua đạo, tổ chức thực hoạt động tổ chức Đồn niên Do đó, nghiên cứu vấn đề tơi có điều kiện áp dụng kiến thức quản lý giáo dục học đƣợc vào đánh giá, tổng kết kinh nghiệm kiểm chứng số luận điểm khoa học Từ gợi suy nghĩ cần thiết để không ngừng cải tiến nhằm nâng cao chất lƣợng GDSKTC cho học sinh Với lý nêu trên, chọn đề tài: "Các biện pháp quản lý giáo dục sức khoẻ thể chất cho học sinh trung học phổ thông Trƣờng trung học phổ thông An Lão - Hải Phòng" Footer Page 10 of 27 Header Page 11 of 27 DANH MỤC CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO * Văn kiện, văn Bộ Giáo dục Đào tạo Điều lệ nhà trường, Hà nội 1997 Bộ Giáo dục Đào tạo Lý luận phương pháp GDTC Nxb TDTT, Hà nội 1998 Bộ Giáo dục Đào tạo Quy chế công tác GDTC nhà trường cấp, Hà nội 1993 Chỉ thị 106 CT-TW ngày 2-10-1958 Chỉ thị 180 CT - TW ngày 2-10-1958 Chỉ thị 36/CT - TW Ban chấp hành TW Đảng công tác TDTT giai đoạn Hà nội ngày 24-3-1994 Đảng Cộng sản Việt Nam Văn kiện Đại hội Đảng tồn quốc lần VIII Nxb Chính trị Quốc gia, Hà nội 1996 Đảng Cộng sản Việt Nam Văn kiện Đại hội Đảng tồn quốc lần IX Nxb Chính trị quốc gia, Hà nội 1997 Đảng Cộng sản Việt Nam Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần IX Nxb Chính trị quốc gia, Hà nội 2001 10 Hồ Chí Minh Vấn đề giáo dục Nxb giáo dục, Hà nội 1990 11 Hồ Chí Minh Giáo dục Việt Nam 1945 - 2005 Nxb trị quốc gia 12 Hồ Chí Minh Chủ Tịch Hồ Chí Minh với giáo dục Việt Nam Nxb Thành phố Hồ Chí Minh, 2003 13 Luật giáo dục Nxb Chính trị Quốc gia, 2005 14 Tuyển tập NCKH GDTC, sức khoẻ trường học cấp (Hội nghị khoa học GDTC, sức khoẻ ngành GD&ĐT lần 2), Bộ GD&ĐT Nxb TDTT, Hà nội 1998 15 Điều lệ Đoàn niên Nxb Thanh niên, Hà nội 2008 16 Các văn pháp luật hành giáo dục - đào tạo Nxb thống kê, Hà nội 11/2001 17 Đổi mới, nâng cao lực, vai trò, trách nhiệm, đạo đức đội ngũ giáo viên cán quản lý giáo dục xu Việt Nam hội nhập quốc tế Nxb lao động - xã hội, 2007 18 Những quy định hƣớng dẫn cơng tác quản lý tài kế tốn - kiểm toán tra - kiểm tra trƣờng học Nxb lao động - xã hội 19 Huỳnh Văn Hoài Hệ thống văn pháp luật quản lý tài đơn vị hành nghiệp Nxb thống kê Footer Page 11 of 27 Header Page 12 of 27 * Tác giả, tác phẩm 20 Đặng Quốc Bảo Các quan điểm quản lý nhà trường - Bài giảng lớp Thạc sĩ quản lý giáo dục Đại học quốc gia Hà nội 2007 21 Đặng Quốc Bảo Một số khái niệm QLGD - Trƣờng cán quản lý GD&ĐT, Hà nội 1997 22 Đặng Quốc Bảo Quản lý tài giáo dục - Bài giảng lớp Thạc sỹ quản lý giáo dục Đại học quốc gia Hà nội 2008 23 Đặng Quốc Bảo Phát triển nguồn nhân lực số phát triển người - Bài giảng lớp Thạc sỹ quản lý giáo dục Đại học quốc gia Hà nội 2008 24 Đặng Quốc Bảo - Đặng Xuân Hải Vai trò nhà nước quản lý giáo dục - Bài giảng lớp Thạc sĩ quản lý giáo dục Đại học quốc gia Hà nội năm 2007 25 Nguyễn Quốc Chí Sự phát triển quan điểm đại - Bài giảng lớp Thạc sĩ quản lý giáo dục Đại học quốc gia Hà nội năm 2006 26 Nguyễn Đức Chính Chất lượng giáo dục đánh giá giáo dục - Bài giảng lớp Thạc sĩ quản lý giáo dục Đại học quốc gia Hà nội năm 2006 27 Vũ Cao Đàm Phương pháp luận nghiên cứu khoa học - Nxb khoa học kỹ thuật Hà nội 1998 28 Phạm Minh Hạc Nguồn lực người, yếu tố định phát triển xã hội, Hà nội 1998 29 Đặng Xuân Hải Cơ cấu tổ chức quản lý hệ thống giáo dục quốc dân - Bài giảng lớp Thạc sĩ quản lý giáo dục Đại học quốc gia Hà nội năm 2007 30 Đặng Xuân Hải Quản lý giáo dục mối quan hệ với cộng đồng - Bài giảng lớp Thạc sĩ quản lý giáo dục Đại học quốc gia Hà nội năm 2007 31 Đặng Xuân Hải Quản lý thay đổi vận dụng lý thuyết quản lý thay đổi quản lý giáo dục - Bài giảng lớp Thạc sỹ quản lý giáo dục Đại học quốc gia Hà nội năm 2007 32 Lê Viết Lãm Thực trạng phát triển thể chất học sinh, sinh viên trước thềm kỷ 21 Nxb TDTT, Hà nội 2000 33 Nguyễn Thị Mỹ Lộc Quản lý nhân giáo dục - Bài giảng lớp Thạc sỹ quản lý giáo dục Đại học quốc gia Hà nội năm 2008 34 Nguyễn Thị Mỹ Lộc Tâm lý học quản lý - Bài giảng lớp Thạc sỹ quản lý giáo dục Đại học quốc gia Hà nội năm 2008 35 Nguyễn Quốc Chí, Nguyễn Thị Mỹ Lộc Những sở khoa học quản lý giáo dục đào tạo - Trƣờng quản lý cán giáo dục đào tạo, Hà nội 1997 Footer Page 12 of 27 Header Page 13 of 27 36 Nguyễn Quốc Chí, Nguyễn Thị Mỹ Lộc Những quan điểm giáo dục đại - Bài giảng lớp Thạc sỹ quản lý giáo dục Đại học quốc gia Hà nội năm 2007 37 Nguyễn Đức Chính Quản lý chất lượng giáo dục - Bài giảng lớp Thạc sỹ quản lý giáo dục Đại học quốc gia Hà nội 2008 38 Lê Ngọc Hùng Xã hội học giáo dục Nxb Lý luận trị Hà nội 2006 39 Tuyển tập nghiên cứu khoa học GDTC, sức khoẻ trƣờng học cấp (Hội nghị khoa học GDTC, sức khoẻ ngành GD&ĐT lần 2) Bộ GD&ĐT Nxb TDTT, Hà nội 1998 Footer Page 13 of 27 ... SỞ KÝ LUẬN CỦA QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC SỨC KHOẺ THỂ CHẤT TRONG TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG Cơ sở lý luận Khái niệm quản lý Bản chất quản lý Chức quản lý Các nguyên tắc quản lý Quản lý giáo dục. .. quản lý nhà trƣờng Quản lý giáo dục (QLGD) Quản lý nhà trƣờng Cơ sở lý luận khoa học quản lý giáo dục thể chất Khái niệm Giáo dục thể chất Chƣơng trình giáo dục thể chất Khái niệm dạy - học Quản. .. dựng biện pháp Các biện pháp quản lý GDSKTC cho học sinh Trƣờng trung học phổ thơng An Lão - Hải Phòng Biện pháp 1: Nâng cao lực, nhận thức cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, công nhân viên học sinh
- Xem thêm -

Xem thêm: Các biện pháp quản lý giáo dục sức khỏe thể chất cho học sinh Trung học phổ thông ở trường Trung học phổ thông An Lão - Hải Phòng, Các biện pháp quản lý giáo dục sức khỏe thể chất cho học sinh Trung học phổ thông ở trường Trung học phổ thông An Lão - Hải Phòng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay