Biện pháp quản lý công tác bồi dưỡng tại trường Bồi dưỡng Cán bộ Tài chính đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn hiện nay

15 17 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/03/2018, 12:47

... QLGD: Tâm lý học quản lý; Quản lý học Nhà trường 33 Phạm Viết Nhụ, Báo cáo đề tài khoa học cấp - Mã số B2003.53-TD12 “Định hướng đổi nội dung phương thức bồi dưỡng đội ngũ CBQLGD đáp ứng yêu cầu đổi... , Trường Cán quản lý Giáo dục Footer Page 13 of 27 Header Page 14 of 27 36 Nguyễn Văn Tạo, Các giải pháp đổi nội dung chương trình phương pháp đào tạo bồi dưỡng cán cơng chức ngành Tài đáp ứng. .. giáo dục, Trường Cán bộ quản lý Giáo dục, Hà Nội, 1984 31 Nguyễn Đức Kháng, Điều tra quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng cơng chức ngành Tài – Đề tài khoa học cấp Bộ, năm 1998 32 Nguyễn Thị Mỹ Lộc,
- Xem thêm -

Xem thêm: Biện pháp quản lý công tác bồi dưỡng tại trường Bồi dưỡng Cán bộ Tài chính đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn hiện nay, Biện pháp quản lý công tác bồi dưỡng tại trường Bồi dưỡng Cán bộ Tài chính đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn hiện nay

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay