Biện pháp quản lý công tác bồi dưỡng tại trường Bồi dưỡng Cán bộ Tài chính đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn hiện nay

15 4 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/03/2018, 12:47

2010, năm 2000 13 Bộ Tài chính, Chỉ thị số 01/2002/CT-BTC ngày 31/01/2002 Bộ trưởng Bộ Tài “về việc Bồi dưỡng kiến thức chuyên sâu, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ theo ngạch công chức bồi dưỡng kiến thức tin học cho CBCC ngành Tài chính” 14 Bộ Tài chính, Chỉ thị số 03/2003/CT-BTC Bộ trưởng Bộ Tài việc tăng cường cơng tác xây dựng ĐTBD đội ngũ cán Tài xã phường 15 Bộ Tài chính, Quyết định số 1334/QĐ-BTC ngày 21/4/2005 ban hành Quy chế ĐTBD CC, VC ngành Tài 16 Bộ Tài chính, Đề án: Đào tạo bồi dưỡng cơng chức, viên chức ngành tài đến năm 2010, năm 2007 17 UNESCO 1994, Higher Education Staff Development: Directions for the 21st Century 18 C.Mác Ăng-ghen toàn tập, Nxb CTQG, 1995 19 Học viện Chính trị Quốc gia (1998), Giáo trình quản lý hành nhà nước tập II NXBLĐ 20 Từ điển Tiếng Việt Nxb Khoa học xã hội Hà Nội, 1994 21 Luật giáo dục Nxb CTQG, Hà Nội, 2005 22 Đặng Quốc Bảo - Nguyễn Quốc Chí - Nguyễn Thị Mỹ Lộc - Nguyễn Quang Kính - Phạm Đỗ Nhật Tiến - Cẩm nang nâng cao lực và phẩm chất đội ngũ giáo viên, Nxb CTQG, HN, 2007 23 Đặng Quốc Bảo, Cẩm nang nâng cao lực quản lý Nhà trường (dành cho hiệu trưởng cán quản lý nhà trường – Nxb.Chính trị Quốc gia 2007 Footer Page 12 of 27 Header Page 13 of 27 24 Đặng Quốc Bảo, Quản lý Nhà nước giáo dục 2008 Tập giảng lớp Cao học Quản lý Giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội 25 Đỗ Minh Cương , Những vấn đề bản về quản lý KH &CN, Nxb CTQGHN, 1998 26 Vũ Cao Đàm , Giáo trình Phương pháp luận nghiên cứu khoa học Nxb.Giáo dục 2008 27 Phạm Minh Hạc , Về phát triển toàn diện người thời kỳ CNH -HĐH, Nxb CTQG HN, 2001 28 Bùi Hiển – Nguyễn Văn Giao –Nguyễn Hữu Quỳnh – Vũ Văn Tảo Từ điển Giáo dục học Nxb Từ điển Bách khoa Hà Nội, 2001 29 Lê Thị Thanh Hồng, Luận văn thạc sỹ quản lý hành chí nh công :“Đổi mới tổ chức và hoạt động quản lý nhà nước về đào tạo , bồi dưỡng cán bộ , công chức bộ máy hành chí nh nhà nước ở nước ta hiện 30 M.I Kônđacốp, Cơ sở lý luận khoa học quản lý giáo dục, Trường Cán bộ quản lý Giáo dục, Hà Nội, 1984 31 Nguyễn Đức Kháng, Điều tra quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng cơng chức ngành Tài – Đề tài khoa học cấp Bộ, năm 1998 32 Nguyễn Thị Mỹ Lộc, Các tập giảng lớp Cao học QLGD: Tâm lý học quản lý; Quản lý học Nhà trường 33 Phạm Viết Nhụ, Báo cáo đề tài khoa học cấp - Mã số B2003.53-TD12 “Định hướng đổi nội dung phương thức bồi dưỡng đội ngũ CBQLGD đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục phổ thông”, năm 2004 34 Phạm Viết Nhụ, Báo cáo tóm tắt đề tài khoa học cấpbộ:“Cải tiến phương pháp huấn luyện lớp BDCBQLGD Trường CBQLGD&ĐT trường hệ thống” – mã số: B98-53-07, năm 2000 35 Nguyễn Ngọc Quang , Những khái niệm bản về quản lý giáo dục , Trường Cán quản lý Giáo dục Footer Page 13 of 27 Header Page 14 of 27 36 Nguyễn Văn Tạo, Các giải pháp đổi nội dung chương trình phương pháp đào tạo bồi dưỡng cán cơng chức ngành Tài đáp ứng u cầu cơng nghiệp hóa, đại hóa hội nhập kinh tế quốc tế, năm 2005 37 Đỗ Hoàng Toàn, Lý thuyết quản lý Trường ĐHKTQD, HN, 1995 38 Hoàng Minh Thao, Tâm lý học quản lý Hà Nội, 2004 39 Đỗ Văn Thành, Bồi dưỡng kiến thức cho cán ngành Tài điều kiện đổi – Đề tài nghiên cứu khoa học cấp năm 1997 40 Phạm Sỹ Tuyên , Luận văn thạc sỹ quản lý giáo dục :“Biện pháp quản lý hoạt động bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên Trung học sở quận Hải An , thành phố Hải Phòng đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục” 41 Nguyễn Như Ý (chủ biên), Từ điển tiếng Việt thông dụng, Nxb Hà Nội 2003 42 Dương Thị Hoàng Yến, Luận văn thạc sỹ Quản lý Giáo dục:“Những biện pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bợ sở tại Trường Chính trị tỉnh Bắc Giang” 43 Nguyễn Ngọc Vân, Báo cáo đề tài khoa học “Cơ sở lý luận đào tạo, bồi dưỡng cán cơng chức hành theo nhu cầu cơng việc” Footer Page 14 of 27 Header Page 15 of 27 Footer Page 15 of 27 ... QLGD: Tâm lý học quản lý; Quản lý học Nhà trường 33 Phạm Viết Nhụ, Báo cáo đề tài khoa học cấp - Mã số B2003.53-TD12 “Định hướng đổi nội dung phương thức bồi dưỡng đội ngũ CBQLGD đáp ứng yêu cầu đổi... , Trường Cán quản lý Giáo dục Footer Page 13 of 27 Header Page 14 of 27 36 Nguyễn Văn Tạo, Các giải pháp đổi nội dung chương trình phương pháp đào tạo bồi dưỡng cán cơng chức ngành Tài đáp ứng. .. giáo dục, Trường Cán bộ quản lý Giáo dục, Hà Nội, 1984 31 Nguyễn Đức Kháng, Điều tra quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng cơng chức ngành Tài – Đề tài khoa học cấp Bộ, năm 1998 32 Nguyễn Thị Mỹ Lộc,
- Xem thêm -

Xem thêm: Biện pháp quản lý công tác bồi dưỡng tại trường Bồi dưỡng Cán bộ Tài chính đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn hiện nay, Biện pháp quản lý công tác bồi dưỡng tại trường Bồi dưỡng Cán bộ Tài chính đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn hiện nay

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay