Tài liệu bảo hiểm trách nhiệm

26 36 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/03/2018, 10:51

 Thiệt hại thực tế người thứ ba Thiệt hại người thứ ba tổng thiệt hại tài sản thiệt hại người  Mức độ lỗi chủ xe (lái xe) Sbt = Mức độ lỗi * thiệt hại người thứ 25/12/2012 14 8.2.5 Bồi thường tổn thất  Cách giải quyết:  Giải theo trách nhiệm chéo  Cách giải quyết: bước giống tai nạn đâm va BH tàu biển 25/12/2012 15 Ví dụ Hai xe ơtơ A B đâm va thời hạn BH, theo biên giám định có kết sau: Lỗi Chi phí sửa chữa xe Thiệt hại kinh doanh Xe A 40% Xe B 60% 20 10 60 40 ? Hãy xác định Sbt DNBH thiệt hại không bồi thường chủ xe Biết rằng: chủ xe tham gia đẩy đủ loại BH xe giới 25/12/2012 16 Ví dụ Hai xe ơtơ A B đâm va thời hạn BH, theo biên giám định có kết sau: Lỗi Chi phí sửa chữa xe Thiệt hại kinh doanh Xe A 40% Xe B 60% 20 10 60 40 ? Kết thay đổi chủ xe B tham gia BH với Sb = 90% Gb 25/12/2012 17 8.3 BH TNDS CSDLĐ NLĐ • Mối quan hệ với chếđộ TR TNLĐ – BNN BHXH • Đối tượng BH • Phạm vi BH • Sb P 18 12/25/2012 8.3.1 Đối tượng BH Phần TNDS CSDLĐ có TNLĐ – BNN xảy với NLĐ khiến người bị chết thương tật dẫn đến giảm khả LĐ tạm thời hay vĩnh viễn 19 12/25/2012 Điềukiệnphát sinh TNDS củaCSDLĐ đốivới NLĐ • Lỗi bất cẩn CSDLĐ • CSDLĐ vi phạm pháp luật an tồn LĐ • Phát sinh trách nhiệm thay CSDLĐ  Thường triển khai bắt buộc 20 12/25/2012 8.3.2 Phạm vi BH • DNBH chịu trách nhiệm chi trả bồi thường:  Chi phí y tế  Lương đầy đủ hàng tháng khoảng thời gian điều trị (NTGBH lựa chọn)  Nếu NLĐ : o Tử vong thương tật toàn vĩnh viễn (≥81%)  ≥30 tháng lương (NTGBH lựa chọn) o Thương tật phận vĩnh viễn  bồi thường theo tỷ lệ thương tật quy định 12/25/2012 21 8.3.2 Phạm vi BH • Các trường hợp loại trừ:  Chiến tranh, đình cơng, bạo loạn  NLĐ sử dụng chất kích thích  Lỗi cố ý gây thương tích cố ý làm thương tật trầm trọng thêm bên TGBH  TNLĐ –BNN phạm vi lãnh thổ quốc gia  TNLĐ - BNN phát sinh từ sx, cung cấp, xử lý hay chế biến khoáng chất amiăng sản phẩm có liên quan đến chất amiăng.v.v 12/25/2012 22 8.3.3 Sb, P • Sb:  Áp dụng trách nhiệm DNBH chi phí y tế phát sinh  Có nhiều mức để người TGBH lựa chọn 23 12/25/2012 Một số nghiệp vụ BH TN khác • BH trách nhiệm pháp lý người vận chuyển ngành hàng khơng dân dụng • BH trách nhiệm nghề nghiệp • BH trách nhiệmcông cộng trách nhiệmsản phẩm 25 12/25/2012 ... trách nhiệm pháp lý người vận chuyển ngành hàng khơng dân dụng • BH trách nhiệm nghề nghiệp • BH trách nhiệmcơng cộng trách nhiệmsản phẩm 25 12/25/2012 ... Từng mức Sb; o Từng trách nhiệm bồi thường chi phí y tế, cho W thời gian điều trị v.v  Có thể quy định số tiền định, tỷ lệ P 24 12/25/2012 Một số nghiệp vụ BH TN khác • BH trách nhiệm pháp lý người... CSDLĐ vi phạm pháp luật an toàn LĐ • Phát sinh trách nhiệm thay CSDLĐ  Thường triển khai bắt buộc 20 12/25/2012 8.3.2 Phạm vi BH • DNBH chịu trách nhiệm chi trả bồi thường:  Chi phí y tế  Lương
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu bảo hiểm trách nhiệm, Tài liệu bảo hiểm trách nhiệm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay