Tài liệu bảo hiểm trách nhiệm

26 58 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/03/2018, 10:51

... trách nhiệm pháp lý người vận chuyển ngành hàng khơng dân dụng • BH trách nhiệm nghề nghiệp • BH trách nhiệmcơng cộng trách nhiệmsản phẩm 25 12/25/2012 ... Từng mức Sb; o Từng trách nhiệm bồi thường chi phí y tế, cho W thời gian điều trị v.v  Có thể quy định số tiền định, tỷ lệ P 24 12/25/2012 Một số nghiệp vụ BH TN khác • BH trách nhiệm pháp lý người... CSDLĐ vi phạm pháp luật an toàn LĐ • Phát sinh trách nhiệm thay CSDLĐ  Thường triển khai bắt buộc 20 12/25/2012 8.3.2 Phạm vi BH • DNBH chịu trách nhiệm chi trả bồi thường:  Chi phí y tế  Lương
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu bảo hiểm trách nhiệm, Tài liệu bảo hiểm trách nhiệm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay