Lý thuyết chung về bảo hiểm thương mại

50 109 0
  • Loading ...
1/50 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/03/2018, 10:48

... 14 P: yêu cầu 04/08/2012 Đảm bảo khả chi trả, bồi thường cho khiếu nại dự tính suốt thời hạn BH Bù đắp chi phí quản lý Cung cấp khoản dự phòng Đảm bảo có lãi Đảm bảo tính cạnh tranh 15 (6) Quỹ... o Căn vào quy định pháp luật o Dựa vào thỏa thuận bên 10 (6) Quỹ BH  Nguồn hình thành: • Phí bảo hiểm (giá sản phẩm BH) • Lãi đầu tư • Nguồn khác 04/08/2012 11 (6) Quỹ BH 04/08/2012 P khoản tiền...2 NỘI DUNG Các Khái niệm chung Nguyên tắc họat động BHTM Phân loại BHTM Các chế độ BH áp dụng BHTS Thị trường BH Hợp đồng BHTM 04/08/2012 3.1 Các khái niệm chung Khái niệm BHTM Sự kiện
- Xem thêm -

Xem thêm: Lý thuyết chung về bảo hiểm thương mại, Lý thuyết chung về bảo hiểm thương mại

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay