Lý thuyết chung về bảo hiểm thương mại

50 66 0
  • Loading ...
1/50 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/03/2018, 10:48

THUYẾT CHUNG VỀ BẢO HiỂM THƯƠNG MẠI LOGO Ths Bùi Quỳnh Anh Khoa Bảo hiểm Đại học Kinh tế Quốc dân NỘI DUNG Các Khái niệm chung Nguyên tắc họat động BHTM Phân loại BHTM Các chế độ BH áp dụng BHTS Thị trường BH Hợp đồng BHTM 04/08/2012 3.1 Các khái niệm chung Khái niệm BHTM Sự kiện BH Giá trị BH (Gb) Số tiền BH (Sb ) Quỹ BHTM 04/08/2012 (1) Khái niệm BHTM 04/08/2012 BHTM biện pháp chia nhỏ tổn thất hay số người gặp loại RR dựa vào quĩ chung tiền lập đóng góp nhiều người có khả gặp RR thông qua hoạt động DNBH (2) Sự kiện BH 04/08/2012 Sự kiện khách quan bên thoả thuận pháp luật quy định mà kiện xảy DNBH trả, bồi thường cho người thụ hưởng (3) Đối tượng BH • Tài Sản • Trách nhiệm dân Hữu hình 04/08/2012 Vơ hình Có thể tính thành tiền??? • Tính mạng, tình trạngSK (4) Giá trị BH (Gb) 04/08/2012  Là giá trị thực tế đối tượng BH thời điểm tham gia BH  Được xác định cụ thể HĐBH (5) Số tiền BH (Sb) 04/08/2012  Là khoản tiền thể mức giới hạn trách nhiệm tối đa DNBH Sbt ≤ Sb  Được xác định cụ thể thời điểm ký kết HĐ (5) Số tiền BH (Sb) 04/08/2012  Cách xác định Sb: o Căn vào Gb: BH giá trị : Sb < Gb BH ngang giá trị: Sb = Gb BH giá trị: Sb > Gb o Căn vào quy định pháp luật o Dựa vào thỏa thuận bên 10 (6) Quỹ BH  Nguồn hình thành: • Phí bảo hiểm (giá sản phẩm BH) • Lãi đầu tư • Nguồn khác 04/08/2012 36 3.6 Hợp đồng BH 04/08/2012 37 (1) Khái niệm Hợp đồng BH 04/08/2012  Là thoả thuận bên mua BH DNBH, theo bên mua BH phải đóng P, DNBH trả, bồi thường cho người thụ hưởng xảy kiện BH 38 (2) Hình thức ký kế HĐBH • Trực tiếp người tham gia BH DNBH • Gián tiếp thông qua môi giới, đại 04/08/2012 39 (3) Chủ thể HĐ BH • Người bảo hiểm • Người bảo hiểm • Người tham gia bảo hiểm • Người thụ hưởng quyền lợi bảo hiểm 04/08/2012 40 (4) Các loại HĐBH o HĐBH người; o HĐBH tài sản; o HĐBH trách nhiệm dân 04/08/2012 (5) Thời hạn BH 41 04/08/2012  Là thời gian HĐBH có hiệu lực,  Kể từ ký kết HĐBH có chứng DNBH chấp nhận BH NTG BH đóng P (trừ trường hợp có thoả thuận khác HĐBH) kết thúc trách nhiệm BH 42 (6) Nội dung HĐBH 04/08/2012  Tên, địa DNBH, người tham gia BH, người BH người thụ hưởng;  Đối tượng bảo hiểm;  Sb, Gb BHTS;  Phạm vi BH, điều kiện BH;  Điều khoản loại trừ trách nhiệm BH; 43 (6) Nội dung HĐBH 04/08/2012  Thời hạn bảo hiểm;  P;  Thời hạn, phương thức chi trả, bồi thường;  Các quy định giải tranh chấp;  Ngày, tháng, năm giao kết hợp đồng Ngoài nội dung trên, HĐBH có nội dung khác bên thoả thuận 44 (7) Trách nhiệmcủa bên HĐBH 04/08/2012 Bên BH: • Giải thích cho bên mua BH nội dung nghiệp vụ, nội dung HĐBH • Cấp cho bên mua BH giấy chứng nhận BH, đơn BH sau giao kết HĐBH; • Chi trả, bồi thường nhanh chóng, xác; • Giải thích văn từ chối chi trả, bồi thường; 45 (7) Trách nhi ệm bên HĐBH 04/08/2012 • Phối hợp với bên mua BH để giải yêu cầu người thứ ba đòi bồi thường thiệt hại thuộc trách nhiệm BH xảy kiện BH; • Giữ bí mật thơng tin bên mua BH cung cấp • Đề phòng hạn chế tổn thất.v.v 46 (7) Trách nhiệmcủa bên HĐBH 04/08/2012 Bên mua BH: • Nộp P đầy đủ • Khai báo RR trung thực, xác: Khai báo RR ban đầu, khai báo gia tăng, thun giảm RR • Thơng báo thay đổi liên quan đến việc thực HĐBH • Thực biện pháp ĐFHC tổn thất • Thơng báo tổn thất nhanh chóng, xác 47 (8) Chấm dứt HĐBH • Khi kết thúc thời hạn bảo hiểm • Trước kết thúc thời hạn bảo hiểm 04/08/2012 48 (8) Chấm dứt trướckhi hết hạn HĐBH 04/08/2012 • Đối tượng BH khơng tồn • Sự kiện BH xảy DNBH hoàn thành toàn cam kết bồi thường • Khơng tồn khả đối tượng BH chịu RR BH • Bên mua BH khơng có quyền lợi BH • Khi bên vi phạm điều khoản HĐBH • Chấm dứt theo thoả thuận riêng bên 49 (9) HĐBH vơ hiệu 04/08/2012 • Khơng tồn đối tượng BH thời điểm giao kết hợp đồng (trừ số trường hợp) • Bên mua BH khơng có quyền lợi BH giao kết HĐ • Sự kiện BH xảy giao kết hợp đồng • Bên mua BH bên BH có hành vi lừa dối 50 04/08/2012 ... 14 P: yêu cầu 04/08/2012 Đảm bảo khả chi trả, bồi thường cho khiếu nại dự tính suốt thời hạn BH Bù đắp chi phí quản lý Cung cấp khoản dự phòng Đảm bảo có lãi Đảm bảo tính cạnh tranh 15 (6) Quỹ... o Căn vào quy định pháp luật o Dựa vào thỏa thuận bên 10 (6) Quỹ BH  Nguồn hình thành: • Phí bảo hiểm (giá sản phẩm BH) • Lãi đầu tư • Nguồn khác 04/08/2012 11 (6) Quỹ BH 04/08/2012 P khoản tiền...2 NỘI DUNG Các Khái niệm chung Nguyên tắc họat động BHTM Phân loại BHTM Các chế độ BH áp dụng BHTS Thị trường BH Hợp đồng BHTM 04/08/2012 3.1 Các khái niệm chung Khái niệm BHTM Sự kiện
- Xem thêm -

Xem thêm: Lý thuyết chung về bảo hiểm thương mại, Lý thuyết chung về bảo hiểm thương mại

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay