Tài liệu bảo hiểm nông nghiệp

29 39 0
  • Loading ...
1/29 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/03/2018, 10:47

BH nông nghiệp 06/08/2012 Ths Bùi Quỳnh Anh Khoa Bảo hiểm Đại học KTQD BH nông nghiệp 5.1 Sản xuất nông nghiệp BHNN 5.2 BH trồng 5.3 BH chăn nuôi (GT) 5.4 BHNN Việt nam 06/08/2012 5.1 Sản xuất nông nghiệp BHNN 06/08/2012 5.1.1 Đặc thù Sản xuất nông nghiệp 06/08/2012 5.1.2 Lịch sử BHNN • Năm 1898 BHNN triển khai nước Phổ dạng tương hỗ • Cuối TK 19, đầu TK 20, triển khai Mỹ thất bại • 1933: Nhật, Mỹ triển khai BH RR trồng Chính phủ tài trợ, DNBH nhà nước thực • Sau chiến tranh giới thứ 2, nhiều quốc gia triển khai mức độ khác  40 quốc gia 06/08/2012 5.1.3 Vai trò BHNN • Góp phần ổn định, khơi phục họat động SXNN đời sống người dân • Góp phần ổn định NSNN • Góp phần ổn định phát triển kinh tế bền vững 06/08/2012 5.2.BH trồng 5.2.1 Tổng quan BH trồng 5.2.2 Các chế độ BH áp dụng BH trồng 5.2.3 Phí BH trồng 5.2.4 Bồi thường tổn thất 06/08/2012 5.2.1 Tổng quan BH trồng Vườn ươm, giống Đối tượng - Sản lượng thu - Sản lượng thu - Giá trị BH hoạch hoạch hàng (lô cây) năm suốt thời gian - Giá trị gieo trồng - Giá trị sản - Giá trị sản Gb - Giá trị lượng thu lượng thu (lô hoạch thực tế hoạch hàng cây) bình quân năm - Giá trị W*p Tiêu thức 06/08/2012 Cây ngắn ngày Cây lâu năm Tiêu thức Cây ngắn ngày Cây lâu năm Vườn ươm, giống Xác định vào Gb Sb Thời hạn Gieo trồng tới năm tái tục Gieo trồng tới BH thu hoạch thu hoạch xong sản phẩm xong sản phẩm Đơn vị BH 06/08/2012 Đơn vị đo diện tích: ha, sào, m2 Cây (lơ cây) Tiêu thức Phạm vi Cây ngắn ngày Cây lâu năm Vườn ươm, giống • Hiện tượng bất ngờ không lường trước chưa khống chế, loại trừ BH • Đã áp dụng biện pháp ĐFHC tổn thất không tránh khỏi tổn thất 06/08/2012 10 Bước 1: Xác định sản lượng thu hoạch thực tế bình quân đơn vị diện tích BH n W = ∑ Qi i =1 n ∑ Si i =1 n = ∑ Wi * Si i =1 n ∑ Si i =1 Qi: sản lượng thu hoạch thực tế năm i Si: diện tích gieo trồng năm i Wi: suất gieo trồng năm i n: số năm lấy số liệu thống kê 06/08/2012 15 Bước 2: Xác định tỷ lệ phí Qt T = *100 W Qt: Sản lượng tổn thất bình quân đơn vị diện tích BH 06/08/2012 16 Xác định sản lượng tổn thất bình qn đơn vị diện tích BH m Qt = ∑ (W − Wt ) * St t =1 n ∑ Si (2.1) i =1 Qt: sản lượng tổn thất bình qn đơn vị diện tích BH năm i Wt: suất gieo trồng năm có tổn thất  Wt < W 06/08/2012 17 Xác định sản lượng tổn thất bình quân đơn vị diện tích BH • Có thể áp dụng chế độ BH • Cơng thức (2.1) thay đổi tương ứng 06/08/2012 18 Áp dụng chế độ BH bồi thường theo tỷ lệ m Qt = ∑ (W − Wt ) * St t =1 n ∑ Si *h (2.2) i =1 h: tỷ lệ bồi thường 06/08/2012 19 Áp dụng chế độ miễn thường có khấu trừ m Qt = ∑ (W − Wt − M W ) * St t =1 n ∑ Si (2.3) i =1 M: tỷ lệ miễn thường M*W: mức miễn thường đơn vị diện tích BH t: năm có tổn thất (W – Wt > M*W) 06/08/2012 20 Áp dụng chế độ miễn thường không khấu trừ m Qt = ∑ (W − Wt ) * St t =1 n ∑ Si (2.4) i =1 M: tỷ lệ miễn thường M*W: mức miễn thường đơn vị diện tích BH t: năm có tổn thất (W – Wt > M*W) 06/08/2012 21 Bước 3: Xác định phí f = T *W * p n p= ∑ pi i =1 n n = ∑ piQi i =1 n ∑ Qi i =1 pi: giá thực tế đơn vị sản phẩm năm i 06/08/2012 22 Bài tập Ví dụ Tình hình sản xuất lúa địa phương A vòng năm sau: Năm Diện tích gieo Năng suất trồng (ha) (tấn/ha) Giá lúa (đ/kg) 2007 12.000 6,9 3.000 2008 12.000 5,4 3.300 2009 11.500 6,2 3.500 2010 11.500 7,1 4.100 2011 11.000 7,5 4.500 06/08/2012 23 Bài tập Ví dụ • u cầu: Xác định P địa phương phải nộp tính đơn vị diện tích BH năm 2012 • Biết rằng: o Gb xác định giá trị sản lượng thu hoạch bình quân năm trước o d = 18% 06/08/2012 24 5.2.4 Bồi thường tổn thất (cây hàng năm) Giá trị tổn thất Giá trị sản Giá trị Giá trị tổn thất bồi = lượng tổn - tận thu - không thường thất thực tế (nếu có) bồi thường • Giá trị tổn thất thực tế  ước tính: o Mất trắng o Tổn thất phần  chăm sóc tiếp để thu hoạch • Giá trị tổn thất khơng bồi thường: o Áp dụng chế độ BH o Tổn thất không thuộc phạm vi BH 06/08/2012 25 Bài tập • Giả sử diện tích gieo trồng năm 2012 10.000 Do bão, 100 lúa trắng, giá trị tận thu 300.000 đ/ha  Hãy xác định Sbt thực tế DNBH 06/08/2012 26 Bài tập • Hãy xác định mức lãi (lỗ) DNBH địa phương A: o TH1: mua BH áp dụng tỷ lệ bồi thường 60% o TH2: mua BH áp dụng mức miễn thường 10% o TH3: mua BH với Gb = 110% giá trị sản lượng thu hoạch thực tế bình quân năm trước 06/08/2012 27 5.4.BHNN Việt nam • DNBH triển khai: Tổng cơng ty bảo hiểm Bảo Việt Groupama • DNBH dạng tiềm năng: Bảo Minh Công ty bảo hiểm ngân hàng nơng nghiệp 06/08/2012 28 Triển khai thí điểm BHNN • Quyết định số 315/QÐ-TTg v ề Thực thí điểm BHNN giai đo ạn 2011-2013 t ại 20 tỉnh nước • Bộ TC, Bộ NN PTNN văn hướng dẫn việc thực 06/08/2012 29 ...BH nông nghiệp 5.1 Sản xuất nông nghiệp BHNN 5.2 BH trồng 5.3 BH chăn nuôi (GT) 5.4 BHNN Việt nam 06/08/2012 5.1 Sản xuất nông nghiệp BHNN 06/08/2012 5.1.1 Đặc thù Sản xuất nông nghiệp 06/08/2012... 5.4.BHNN Việt nam • DNBH triển khai: Tổng cơng ty bảo hiểm Bảo Việt Groupama • DNBH dạng tiềm năng: Bảo Minh Công ty bảo hiểm ngân hàng nơng nghiệp 06/08/2012 28 Triển khai thí điểm BHNN • Quyết... f = T * W * p Phí đề phòng, hạn chế tổn thất Phí quản lý Phí dự trữ dự phòng Xác định f (số liệu thống kê n năm trước) Xác định sản lượng thu hoạch thực tế bình quân đơn vị diện tích BH Xác
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu bảo hiểm nông nghiệp, Tài liệu bảo hiểm nông nghiệp

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay