Bài giảng quản trị rủi ro trong doanh nghiêp

56 72 0
  • Loading ...
1/56 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/03/2018, 10:43

Sự cần thiết của quản trị rủi roNguy cơ rủi ro trong cuộc sống hàng ngày?Mức độ nghiêm trọng của tổn thất?Tác động của rủi ro và t.thất đối với:Cá nhânTổ chức, doanh nghiệpXã hộiCần thiết phải thiết lập các ch.trình QTRR? quản trị rủi ro doanh nghiêp Biên soạn: TS Nguyễn Hải Đường Bộ môn: Bảo hiểm - ĐH KTQD Chương Giới thiệu chung rủi ro quản trị rủi ro Sự cần thiết quản trị rủi ro  Nguy rủi ro sống hàng ngày?  Mức độ nghiêm trọng tổn thất?  Tác động rủi ro t.thất đối với:  Cá nhân  Tổ chức, doanh nghiệp  Xã hội  Cần thiết phải thiết lập ch.trình QTRR? Chương Giới thiệu chung rủi ro quản trị rủi ro Tác dụng QTRR:  Tác dụng doanh nghiệp, tổ chức:  Duy trì hoạt động  Cải thiện tình hình doanh thu, lợi nhuận DN  Giảm bớt sai lệch sử dụng nguồn lực  Duy trì tăng trưởng Chương Giới thiệu chung rủi ro quản trị rủi ro Tác dụng QTRR (tiếp):  Tác dụng d.nghiệp, tổ chức (tiếp):  Tạo tâm lý thoải mái  Xây dựng hình ảnh DN trước mắt quan quản lý, nhà cung cấp, khách hàng  Ổn định đời sống cho người lao động, gắn kết họ với doanh nghiệp, tổ chức Chương Giới thiệu chung rủi ro quản trị rủi ro Tác dụng QTRR (tiếp):  Tác dụng hộ gia đình:  Tăng an tồn cho hộ gia đình trước nguy rủi ro  Giải phóng áp lực tài trước nguy rủi ro  Tăng tạo tâm lý yên tâm, cải thiện yếu tố tinh thần,  Chương Giới thiệu chung rủi ro quản trị rủi roRủi ro khái niệm liên quan  Các khái niệm rủi ro?  Rủi ro ám kết cục không chắn hậu tình định  Sự không chắn  Sự khác rủi ro không chắn Chương Giới thiệu chung rủi ro quản trị rủi roRủi ro khái niệm liên quan (tiếp)  Hiểm họa  nguy cơ:  Nguy vật chất  Nguy tinh thần  Nguy đạo đức Hiểm hoạ nguy có khác nhau? Chương Giới thiệu chung rủi ro quản trị rủi ro 2.2 Phân loại rủi ro  Phân loại theo tính chất rủi roRủi ro tuý  Rủi ro đầu  Rủi ro  Phân loại rủi ro khía cạnh kinh doanhRủi ro giá  Rủi ro tỉ giá  Rủi ro tuý  Rủi ro khoản Chương Giới thiệu chung rủi ro quản trị rủi ro  Các chi phí rủi ro  Chi phí trực tiếp  Chi phí gián tiếp  Chi phí ngầm Chương Giới thiệu chung rủi ro quản trị rủi ro 1.5.Mối liên hệ quản trị rủi ro chức quản trị doanh nghiệp II Tổn thất tiềm tài sản  Những chủ thể có quyền lợi liên quan:      Chủ tài sản Chủ nợ đảm bảo Người bán, người mua Người thuê Người ủy thác II Tổn thất tiềm tài sản  Định giá tổn thất theo giá thị trường  Định giá tổn thất theo chi phí thay  Thơng thường  Có trừ hao mòn hữu hình lỗi thời  Trường hợp thay sửa chữa  Tổn thất mặt thời gian: giảm thu nhập, thu nhập cho thuê, gián đoạn hoạt động, gián đoạn kinh doanh bất ngờ, chi phí gia tăng hủy bỏ hợp đồng, chênh lệch tiên thuê, chi phí phát sinh III Tổn thất nguồn nhân lực  Tại phải quan tâm đến tt NNL:     Tính hiệu Trách nhiệm cuả chủ doanh nghiệp Mối quan hệ với cơng chúng Qui định Chính phủ, quan quản lý III Tổn thất nguồn nhân lực  Đánh giá tổn thất nguồn nhân lực:     Tỉ lệ tử vong Sức khỏe chi phí y tế Tuổi già Thất nghiệp  Đánh giá mức độ tổn thất người lao động:  Tổn thất tiềm ẩn thu nhập  Các chi phí phát sinh: chi phí chăm sóc y tế, … III Tổn thất nguồn nhân lực  Đánh giá tổn thất tổ chức:  Tổn thất người chủ chốt  Tổn thất các khoản tín dụng  Tổn thất hoạt động sản xuất bị đình trệ Chương Các công cụ trị rủi ro TS Nguyễn Thị Hải Đường Khoa Bảo hiểm – ĐH KTQD I Giới thiệu chung  Các công cụ trị rủi ro sử dụng để đối phó với rủi ro  Có thể sử dụng kết hợp nhiều cơng cụ  Mục đích cơng cụ trị rủi ro nhằm giảm thiểu nguy xảy rủi ro giảm thiểu mức độ nghiêm trọng tổn thất II Các cơng cụ kiểm sốt rủi ro  Các công cụ sử dụng nhằm giảm thiểu nguy xảy rủi ro giảm thiểu mức độ nghiêm trọng tổn thất  Hầu hết cơng cụ kiểm sốt rủi ro triển khai chưa có rủi ro  Lựa chọn công cụ phụ thuộc vào khả tài chính, qui mơ, mục tiêu kinh doanh doanh nghiệp II Các cơng cụ kiểm sốt rủi ro  Các cơng cụ kiểm sốt rủi ro:       Né tránh rủi ro Giảm thiểu rủi ro Giảm thiểu tổn thất Phân chia rủi ro Chuyển giao rủi ro qua hợp đồng (phi bảo hiểm) Các công cụ khác III Các công cụ tài trợ rủi ro  Tài trợ rủi ro việc tìm kiếm nguồn tài nhằm bù đắp cho tổn thất mà rủi ro gây  Tài trợ thụ động >< Tài trợ chủ động  Chỉ phát huy tác dụng sau rủi ro xảy III Các công cụ tài trợ rủi ro  Lưu giữ tổn thất:  Ưu điểm  Nhược điểm  Kết hợp lưu giữ tổn thất bảo hiểm???  Tự bảo hiểm (cative insurance):  Các nhà bảo hiểm ngành  Sử dụng lợi chế tái bảo hiểm  Đồng bảo hiểm>
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng quản trị rủi ro trong doanh nghiêp, Bài giảng quản trị rủi ro trong doanh nghiêp, Chương 1. Giới thiệu chung về rủi ro và quản trị rủi ro, Chương 2. Nhận dạng và đo lường rủi ro, tổn thất tiềm năng, Chương 3. Các loại tổn thất tiềm năng, II. Tổn thất tiềm năng về tài sản, III. Tổn thất về nguồn nhân lực, Chương 4. Các công cụ quả trị rủi ro, III. Các công cụ tài trợ rủi ro

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay