Bài 1 các cấp tổ chức trong thế giới sống

21 36 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/03/2018, 10:00

PHẦN MỘT GIỚI THIỆU CHUNG VỀ THẾ GIỚI SỐNG Bµi c¸c cÊp tỉ chøc cđa thÕ giíi sèng I/ Các cấp độ tổ chức giới sống: Sinh vật khác vật vô sinh điểm nào? ThÕ giới sống Cây bắt mồi Tua Cây lớn lên t, nc I/ Các cấp độ tổ chức thÕ giíi sèng: - Thế giới sinh vật tổ chức theo nguyên tắc thứ bậc chặt chẽ - Tế bào đơn vị cấu tạo nên thể sinh vật Mọi hoạt động sống diễn tế bào - Các cấp tổ chức tổ chức sống bao gồm: Tế bào , thể , quần thể , quần xã , hệ sinh thỏi Quan sát hình SGK phân biệt khái niệm mô, quan, hệ quan, thể, quần thể, quần xã, sinh ? Hãy xếp cấp độ quyển? tổ chức sống sau theo ®óng thø bËc? (1) (2) (3) (4) (6) (5) (7) (8) (9) (1) (2) (9) (4) (3) (6) (5) (7) (8) Vậy em hiểu thếcủa Có thể đảo vị trí tổ chức theo nguyên cấp tổ chức sống tập cbậc? không? tắc đ thứ Ví dụ? II/ Đặc điểm chung cấp tổ chức sống: Tổ chức theo nguyên tắc thứ - 1/ Tổ chức sống cấp dới làm tảng bậcxây dựng nên tổ chức sống cấp cao để + Vớ dụ: mơ hình thành từ tế bào, quan hình thành từ mơ, thể hình thành quan cÊp hệcao quan - Tổ tchức sống hn đặc điểm tổ chức sống cấp thp hn mà có đặc tính trội mà tổ chức sống cấp thp hn 1/ Tổ chức theo nguyên tắc thứ bËc - Đặc tính trội đặc điểm cấp tổ chức hình thành tương tác phận cấu thành + VD: Các tế bào thần kinh riêng lẽ có khả tiếp nhận, dẫn truyền xung thần kinh, tập hợp lại thành não lại có thêm khả như: tư duy, tình cảm Các đặc điểm trội tổ chức có tương tác phận cấu thành tổ chức Hái NÕu TB c¬ tim, mô tim, tim, hệ tuần hoàn bị tách khỏi thể có hoạt động đợc không, sao? Trả lời; Không Vì thiếu phối hợp điều chỉnh hệ quan khác nh hệ hô hấp, hệ tiêu hoá có thể toàn vẹn ** c tớnh ni tri c trưng cho giới sống: -Trao đổi chất lượng -Sinh sản -Sinh trưởng phát triển -Cảm ứng -Khả tự điều chỉnh -Khả tiến hóa thích nghi với mơi trường sống >> Tóm lại: Cơ thể sống hình thành tiến hóa tương tác vật chất theo qui luật lí hóa chọn lọc tự nhiên sàng lọc qua hàng triệu năm tiến hóa Em cã nhËn xÐt g× quan s¸t c¸c vÝ dơ sau? Hệ thống mở tự điều chỉnh - Là đặc điểm để phân biệt với giới vô a) H thng m - Sv trao đổi vật chất lợng với môi trờng, SV chịu tác động MT góp phần làm biến đổi môi trưêng b) Tự điều chỉnh - Mäi cÊp tæ chøc sống từ thấp đến cao có chế tự điều chỉnh đảm bảo trì điều hoà cân động hệ thống giúp tổ chức sống tồn phát triển Cho ví dụ khả tự điều chỉnh cấp tỉ chøc sèng? Nghiªn cøu SGK cho biÕt sù sèng đợc tiếp diễn nguyên nhân nào? Tự ADN Phát sinh đột biến 3/ Thế giới sống liên tục tiến hoá - Sự sống đợc tiếp diƠn liªn tơc nhê kế thừa thơng tin trªn ADN từ TB sang TB khác , từ hệ sang hệ khác Do SV Trái Đất có chung nguồn gốc + SV cã chế phát sinh biến dị di truyn , đợc chọn lọc tự nhiên giữ li cỏc a dạng thích nghi với mơi trường sống khác Do đó, sinh vật khơng ngừng tiến hóa tạo giới sống đa dạng phong phú Câu 1: Tổ chức sống sau thuộc cấp độ dới thể? a Quần xã c ại phân tử b Sinh d Quần thể Câu 2: Tổ chức sống sau có cấp độ lớn so với tổ chức sống lại? a Hệ sinh thái c Quần thể b Quần xã d Sinh Câu 4: Cấu trúc sống đợc xem đơn vị sống là: a Bào quan c Đại phân tử b Tế bào d Mô Câu 5: Một hệ thống hoàn chỉnh t ơng đối ổn định gồm qun xó SV vµ MT sèng gäi lµ: a Sinh qun c HST b Quần thể d Quần xã Câu 6: Đặc điểm hệ thống sống là: a Hệ mở, thờng xuyên TĐC với MT b Có khả tự điều chỉnh ...I/ Các cấp độ tổ chức giới sống: Sinh vật khác vật vô sinh điểm nào? Thế giới sống Cây bắt mồi Tua Cây lớn lên t, nc I/ Các cấp độ tổ chức cđa thÕ giíi sèng: - Thế giới sinh vật tổ chức theo... nguyên cấp tổ chức sống tập cbậc? không? tắc đ thứ Ví dụ? II/ Đặc điểm chung cấp tổ chức sống: Tổ chức theo nguyên tắc thứ - 1/ Tổ chức sống cấp dới làm tảng bậcxây dựng nên tổ chức sống cấp cao để... điểm tổ chức sống cấp thp hn mà có đặc tính trội mà tổ chức sống cấp thp hn 1/ Tổ chức theo nguyên tắc thø bËc - Đặc tính trội đặc điểm cấp tổ chức hình thành tương tác phận cấu thành + VD: Các
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 1 các cấp tổ chức trong thế giới sống, Bài 1 các cấp tổ chức trong thế giới sống, I/ C¸c cÊp ®é tæ chøc cña thÕ giíi sèng:, Hệ thống mở và tự điều chỉnh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay