Bài 1 các cấp tổ chức trong thế giới sống

21 53 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/03/2018, 10:00

...I/ Các cấp độ tổ chức giới sống: Sinh vật khác vật vô sinh điểm nào? Thế giới sống Cây bắt mồi Tua Cây lớn lên t, nc I/ Các cấp độ tổ chức cđa thÕ giíi sèng: - Thế giới sinh vật tổ chức theo... nguyên cấp tổ chức sống tập cbậc? không? tắc đ thứ Ví dụ? II/ Đặc điểm chung cấp tổ chức sống: Tổ chức theo nguyên tắc thứ - 1/ Tổ chức sống cấp dới làm tảng bậcxây dựng nên tổ chức sống cấp cao để... điểm tổ chức sống cấp thp hn mà có đặc tính trội mà tổ chức sống cấp thp hn 1/ Tổ chức theo nguyên tắc thø bËc - Đặc tính trội đặc điểm cấp tổ chức hình thành tương tác phận cấu thành + VD: Các
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 1 các cấp tổ chức trong thế giới sống, Bài 1 các cấp tổ chức trong thế giới sống, I/ C¸c cÊp ®é tæ chøc cña thÕ giíi sèng:, Hệ thống mở và tự điều chỉnh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay