Nghiên cứu mức sẵn lòng chi trả của người dân đối với dịch vụ cung cấp nước tại huyện càng long, tỉnh trà vinh

16 12 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/03/2018, 09:50

TĨM TẮT Đề tài “Nghiên cứu mức sẵn lòng chi trả người dân dịch vụ cung cấp nước huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh” đề tài nghiện cứu với mục tiêu tìm yếu tố ảnh hưởng đến mức sẵn lòng chi trả người dân dịch vụ cung cấp nước huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh, đánh giá mức độ bình qn sẵn lòng chi trả người dân, để từ đề xuất giải pháp sách thực thi phù hợp với yêu cầu thực tế tình hình phát triển địa phương, nâng mức sẵn lòng chi trả nhận thức người dân việc sử dụng nước Để nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến mức sẵn lòng chi trả, nghiên cứu áp dụng phương pháp đánh giá ngẫu nhiên (CVM), sở kết khảo sát hộ gia đình mức sẵn lòng chi trả cho việc sử dụng dịch vụ cấp nước Sau điều tra thu thập số liệu, sàn lọc sơ loại bỏ biến bỏ trống, thiếu thông tin dùng phương pháp định lượng xây dựng mơ hình hồi quy tuyến tính với phương pháp bình phương nhỏ thông thường (OLS), để xác định yếu tố ảnh hưởng đến mức sẵn lòng chi trả hộ gia đình sử dụng phần mềm SPSS EXCEL để phân tích đánh giá Kết tìm biến độc lập có tác động ảnh hưởng đến biến phụ thuộc mức sẵn lòng chi trả WTP gồm biến sau: biến giới tính chủ hộ (GT), biến khu vực sống chủ hộ trung tâm thị trấn/xã hay nông thôn (KV), biến số người hộ (SN), biến số người làm hộ (ĐL), biến tổng thu nhập hộ (TTN) biến lượng nước sử dụng tháng hộ gia đình (LN) Với thời gian, lực có giới hạn, đề tài nghiên cứu hạn chế định kết khoa học nghiên cứu dựa số liệu điều tra thực tế trực tiếp từ người dân, nên làm tài liệu cho nghiên cứu sau này, dịch vụ cung cấp nước khơng dịch vụ cơng ích xã hội hóa, lúc nghiên cứu thêm yếu tố ảnh hưởng đến mức sẵn lòng chi trả người dân dịch vụ cung cấp nước sạch, để đánh giá khả đầu tư cho dự án cấp nước, sở kêu gọi đầu tư tự huy động vốn nhân dân -iii- ABSTRACT Topic "Study the willingness of people to pay for water supply services in Cang Long district, Tra Vinh province" Is a research topic with the aim to find out factors affecting the willingness of people to pay for water supply services in Cang Long district, Tra Vinh province, Assess the average willingness to pay for the people, From there, propose solutions and enforcement policies that are in line with the actual development situation in the locality, raise the level of willingness to pay and awareness of people in the use of clean water To study the factors that affect the willingness to pay, The study used contingent value method (CVM), Based on the results of the household survey on willingness to pay for clean water supply After investigating data collection, the preliminary filtering stage eliminates empty variables, lack of information, and uses quantitative methods to construct a linear regression model with the least common squared method (OLS) , To identify factors affecting household willingness to pay and use of SPSS and EXCEL software for evaluation analysis Results showed that six independent variables had an impact, affecting the WTP willingness variable, including the following variables: gender of the household head (GT), change of living area of the head of household in the town center / Commune or rural (KV), change in household education (GPU), household variable (SN), household variable (DL), total household income (TTN) Over time, the capacity is limited, research topics are still limited but this is the scientific results are researched based on direct survey data from people, so can document For future research, when the water supply service is no longer a public service and socialized, then further factors can be explored that influence people's willingness to pay for Clean water services, to assess the possibility of investment in a water supply project, on which to call for investment or self-mobilization of capital among the people -iv- MỤC LỤC Trang Trang tựa Quyết định giao đề tài LỜI CAM ĐOAN .i LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT iii ABSTRACT iv DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT ix DANH SÁCH CÁC HÌNH x DANH SÁCH CÁC BẢNG xii CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Đối tượng nghiên cứu 1.4 Đối tượng khảo sát 1.5 Phạm vi nghiên cứu 1.6 Kết cấu luận văn CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU 2.1 Tổng quan huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh 2.1.1 Điều kiện tự nhiên 2.1.1.1 Vị trí địa lý 2.1.1.2 Khí hậu 2.1.1.3 Thủy văn 2.1.1.4 Đất đai 2.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội 2.1.2.1 Phát triển kinh tế 2.1.2.2 Dân số lao động -v- 2.1.2.3 Cơ sở hạ tầng .8 2.2 Tình hình hoạt động Trung tâm Nước VSMTNT TTV .8 2.3 Tính đặc thù sản xuất kinh doanh nước sạch, Trung tâm Nước VSMTNT tỉnh Trà Vinh .10 2.4 Tình hình sử dụng nước địa bàn huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh .11 2.4.1 Hiện trạng sử dụng nước địa bàn huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh 11 2.4.2 Tình hình sử dụng nước địa bàn huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh 12 2.4.3 Đánh giá tác động môi trường nước địa bàn huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh 12 CHƯƠNG 3: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU 15 3.1 Cơ sở luận 15 3.1.1 Khái niệm nước 15 3.1.2 Khái niệm mức sẵn lòng trả (Willingness To Pay – WTP) 16 3.1.3 Áp dụng phương pháp CVM vào đề tài nghiên cứu 19 3.2 Các nghiên cứu trước có liên quan 21 3.3 Phương pháp nghiên cứu .23 3.3.1 Phương pháp thu thập số liệu 23 3.3.1.1 Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp .23 3.3.1.2 Phương pháp thu thập số liệu sơ cấp 24 3.3.2 Phương pháp đánh giá ngẫu nhiên (CVM) .24 3.3.2.1 Lập bảng câu hỏi điều tra vấn 24 3.3.2.2 Chọn biến phụ thuộc WTP hay WTA .25 3.3.2.3 Phương pháp phân tích thống kê mơ tả .27 3.3.2.4 Phương pháp phân tích hồi quy .27 3.4 Mơ hình nghiên cứu .27 3.5 Mơ hình kinh tế lượng, phân tích ước lượng hàm WTP 30 CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 34 4.1 Phân tích thống kê mơ tả biến phụ thuộc .34 4.2 Tương quan biến phụ thuộc biến độc lập 35 -vi- 4.2.1 Giới tính chủ hộ 35 4.2.2 Tuổi chủ hộ 36 4.2.3 Khu vực sống chủ hộ trung tâm thị trấn/xã hay nông thôn 38 4.2.4 Trình độ học vấn chủ hộ 40 4.2.5 Nghề nghiệp chủ hộ theo 41 4.2.6 Số người hộ .43 4.2.7 Số người làm có thu nhập hộ .44 4.2.8 Tổng thu nhập hộ .46 4.2.9 Nguồn nước hộ gia đình sử dụng .47 4.2.10 Lượng nước sử dụng tháng hộ gia đình 49 4.2.11 Nhận thức môi trường nguồn nước 51 4.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến WTP 52 4.3.1 Kết mô hình hồi quy 52 4.3.2 Hệ thống kiểm định (Tests) 54 4.3.2.1 Kiểm định độ phù hợp mơ hình 54 4.3.2.2 Kiểm định tượng đa cộng tuyến 55 4.3.3 Phân tích nhận xét kết hồi quy 55 4.3.3.1 Nhận xét biến có ý nghĩa thống kê .55 4.3.3.2 Nhận xét biến khơng có ý nghĩa thống kê 58 4.3.4 Các hệ số số hồi quy chuẩn hóa (Standardized Coefficients) 60 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT HÀM Ý CHÍNH SÁCH 62 5.1 Kết luận 62 5.2 Đề xuất hàm ý sách nhằm nâng cao mức sẵn lòng chi trả 63 5.2.1 Đánh giá mức sẵn lòng chi trả người dân cho m3 nước .63 5.2.2 Đối với Trung tâm Nước VSMTNT tỉnh Trà Vinh .63 5.2.3 Một số giải pháp nhằm giúp người dân tiếp cận với dịch vụ cung cấp nước 66 5.3 Hạn chế hướng nghiên cứu đề tài 69 TÀI LIỆU THAM KHẢO 71 PHỤ LỤC 73 -vii- PHỤ LỤC 1: PHIẾU PHỎNG VẤN HỘ GIA ĐÌNH NGHIÊN CỨU MỨC SẴN LỊNG CHI TRẢ CỦA NGƯỜI DÂN ĐỐI VỚI DỊCH VỤ CUNG CẤP NƯỚC TẠI HUYỆN CÀNG LONG, TỈNH TRÀ VINH 73 PHỤ LỤC 2: CÁC KẾT QUẢ SỬ DỤNG PHẦN MỀM SPSS ĐỂ TÍNH TỐN 77 PHỤ LỤC 3: QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CHẤT LƯỢNG NƯỚC SINH HOẠT 87 PHỤ LỤC 4: DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG KHẢO SÁT 89 -viii- DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT TTNS&VSMTNT: Trung tâm Nước Vệ sinh môi trường nông thôn VSMTNT: Vệ sinh môi trường nông thôn &: Và XH: Xã hội TTV: Tỉnh Trà Vinh HCL: Huyện Càng Long ĐH: Đại Học KCN: Khu công nghiệp NM: Nước mặt NN: Nước ngầm QĐ: Quyết định SNN&PTNT Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn UBND: Ủy ban nhân dân TNHH: Trách nhiệm hữu hạn WTP: Willingness To Pay–WTP (Mức sẵn lòng trả) WTA: Mức sẵn lòng chấp nhận CVM: Contingert Value Method – CVM (Phương pháp đánh giá ngẫu nhiên) OLS: Ordinary Least Square (phương pháp bình phương nhỏ thơng thường) KHHGĐ: Kế hoạch hóa gia đình -ix- DANH SÁCH CÁC HÌNH Số hiệu hình Hình 2.1 Hình 2.2 Hình 2.3 Hình 2.4 Tên hình Bảng đồ hành tỉnh Trà Vinh Biểu đồ số hộ dân tỉnh Trà Vinh sử dụng nước Trung tâm Nước VSMTNT năm 2015 Biểu đồ tỷ lệ số hộ dân tỉnh Trà Vinh sử dụng nước Trung tâm Nước VSMTNT năm 2015 Biểu đồ số lượng người dân xã thị trấn huyện Càng Long sử dụng nước TTNS&VSMTNT cung cấp năm 2015 Trang 10 11 Hình 3.1 Đường cầu sản phẩm đường cung nhà sản xuất 16 Hình 3.2 Mơ hình nghiên cứu đề nghị 29 Hình 4.1 Biểu đồ tỷ lệ % theo mức sẵn lòng chi trả cho m3 nước chủ hộ 35 Hình 4.2 Biểu đồ tỷ lệ % chủ hộ theo giới tính 36 Hình 4.3 Biểu đồ mức sẵn lòng chi trả chủ hộ theo giới tính 36 Hình 4.4 Biểu đồ tỷ lệ % chủ hộ theo nhóm tuổi 37 Hình 4.5 Biểu đồ mức sẵn lòng chi trả chủ hộ theo nhóm tuổi 38 Hình 4.6 Biểu đồ tỷ lệ % chủ hộ theo khu vực 39 Hình 4.7 Biểu đồ mức sẵn lòng chi trả chủ hộ theo khu vực 39 Hình 4.8 Biểu đồ tỷ lệ % chủ hộ theo nhóm trình độ 40 Hình 4.9 Biểu đồ mức sẵn lòng chi trả chủ hộ theo nhóm trình độ 41 Hình 4.10 Biểu đồ tỷ lệ % chủ hộ theo nghệ nghiệp 42 Hình 4.11 Biểu đồ mức sẵn lòng chi trả chủ hộ theo nghệ nghiệp 43 Hình 4.12 Biểu đồ tỷ lệ % chủ hộ theo nhóm quy mơ hộ gia đình 43 Hình 4.13 Biểu đồ mức sẵn lòng chi trả theo nhóm quy mơ hộ gia đình 44 Hình 4.14 Biểu đồ tỷ lệ % chủ hộ theo nhóm số người làm có thu nhập 45 -x- Số hiệu hình Tên hình Trang Hình 4.15 Biểu đồ tỷ lệ % chủ hộ theo nhóm số người làm có thu nhập 46 Hình 4.16 Biểu đồ tỷ lệ % chủ hộ theo nhóm tổng thu nhập hộ 46 Hình 4.17 Biểu đồ mức sẵn lòng chi trả theo nhóm tổng thu nhập hộ 47 Hình 4.18 Hình 4.19 Hình 4.20 Hình 4.21 Biểu đồ tỷ lệ % chủ hộ theo nguồn nước hộ gia đình sử dụng Biểu đồ mức sẵn lòng chi trả theo nguồn nước hộ gia đình sử dụng Biểu đồ tỷ lệ % chủ hộ theo lượng nước sử dụng tháng Biểu đồ mức sẵn lòng chi trả theo lượng nước sử dụng tháng 48 49 50 50 Hình 4.22 Biểu đồ ỷ lệ % chủ hộ theo nhận thức môi trường 51 Hình 4.23 Biểu đồ mức sẵn lòng chi trả theo nhận thức môi trường 52 -xi- DANH SÁCH CÁC BẢNG Số hiệu bảng Bảng 2.1 Tên bảng Số hộ dân xã thị trấn huyện Càng Long sử dụng nước hợp vệ sinh từ nguồn năm 2015 Trang 12 Bảng 3.1 Bảng tổng hợp biến kỳ vọng dấu 32 Bảng 4.1 Kết hồi quy 53 Bảng 4.2 Bảng thống kê mức độ phù hợp mơ hình 54 Bảng 4.3 Bảng ANOVA 54 Bảng 4.4 Bảng thống kê tầm quan trọng biến độc lập biến phụ thuộc -xii- 60 CHƯƠNG GIỚI THIỆU 1.1 Tính cấp thiết đề tài Nước loại sản phẩm thiết yếu cho nhu cầu sinh hoạt, sản xuất, dịch vụ tầng lớp dânCùng với su hướng phát triển kinh tế, dân số ngày gia tăng, tốc độ thị hóa cơng nghiệp hóa đại hóa nhanh, chất lượng sống người dân cải thiện nâng cao Nhu cầu mặt hàng tiêu dùng thiết yếu, có nước ngày coi trọng, tình hình hạn hán, xâm nhập mặn, nguồn nước ngày cạn kiệt bị ô nhiễm Trong thời gian qua hoạt động cấp nước cấp nước cho nông thôn quan tâm Chính phủ, cấp Bộ Ngành nhà tài trợ quốc tế Đặc biệt, ngày 11/7/2007 Chính phủ ban hành Nghị định số 117/2007/NĐ-CP sản xuất, cung ứng tiêu thụ nước sở cho tổ chức, quản lý cấp nước nông thôn Nghị định số 124/2011/NĐ-CP ngày 28/12/2011 Về sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11 tháng năm 2007 Chính phủ sản xuất, cung cấp tiêu thụ nước Trung tâm Nước Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Trà Vinh đơn vị nghiệp công lập thành lập theo Quyết định số 187/1998/QĐ-UBT ngày 12/03/1998 UBND tỉnh Trà Vinh Trung Tâm trực tiếp quản lý cơng trình cấp nước huyện Càng Long phép thu phí sử dụng nước sinh hoạt hộ dân sử dụng nước từ cơng trình cấp nước Trung tâm quản lý theo Quyết định số 34/2012/QĐ-UBND ngày 21/11/2012 UBND tỉnh Trà Vinh để trang trãi kinh phí hoạt động, tu, bảo dưởng, sửa chữa cơng trình cấp nước đơn vị quản lý, đảm bảo cơng trình hoạt động lâu dài Việc nghiên cứu mức sẵn lòng trả người dân dịch vụ cấp nước có ý nghĩa quan trọng giúp hoạt động dịch vụ cấp nước có định hướng phát triển phù họp nhằm thỏa mãn tối đa nhu cầu đại đa số dân cư, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh phát triển nhanh bền vững -1- Để giải vấn đề chọn đề tài “Nghiên cứu mức sẵn lòng chi trả người dân dịch vụ cung cấp nước huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh” làm đề tài nghiên cứu nhằm xác định mức sẵn lòng chi trả người dân dịch vụ cung cấp nước khu vực, từ có sở để cấp quyền đưa mức thu phí phù hợp có sách hổ trợ hộ gia đình nghèo Đồng thời đưa giải pháp, định, sách nhằm thu hút nguồn vốn tài trợ từ tổ chức nước Trên sở nghiên cứu mức sẵn lòng chi trả người dân dịch vụ cấp nước sạch, qua phân tích đánh giá ý kiến, xác định khả năng, nhu cầu, nâng công suất, cải tiến công nghệ xử lý nước, nâng chất lượng, quản lý phục vụ phát triển mạng lướt cấp nước Tìm yếu tố ảnh hưởng đến mức sẵn lòng chi trả người dân dịch vụ cấp nước sạch, từ quyền địa phương đưa giải pháp sách phù hợp với yêu cầu thực tế tình hình phát triển địa phương việc nâng cao mức sẵn lòng chi trả nhận thức người dân việc sử dụng dịch vụ cấp nước Giúp ngành nước phát triển tự đầu tư dự án xây dựng cơng trình cấp nước phục vụ cho nhân dân vùng chưa có hệ thống cấp nước thời gian tới tốt Đồng thời có giải pháp việc xây dựng giá nước sách hổ trợ cho gia đình nghèo, để tạo thuận lợi cho người dân sử dụng dịch vụ cấp nước Qua giúp cho quyền phần hiểu rỏ ý thức người dân vấn đề sử dụng nước sạch, để có giải pháp tuyên truyền, vận động giúp người dân nhận thức việc sử dụng nước sạch, nâng cao ý thức cộng đồng từ cấp lãnh đạo quần chúng nhân dân để người nhận rỏ: bảo vệ tài nguyên nước vấn đề vệ sinh, bảo vệ môi trường điều kiện cho phát triển bền vững tỉnh đất nước, trách nhiệm người 1.2 Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu tổng quát đề tài sở nghiên cứu, thu thập số liệu điều tra khảo sát phân tích đánh giá ý kiến người dân mức sẵn lòng chi trả người dân dịch vụ cung cấp nước huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh Mục tiêu cụ thể: -2-  Mục tiêu 1: Xác định tìm yếu tố ảnh hưởng đến mức sẵn lòng chi trả người dân dịch vụ cung cấp nước huyện Càng Long, tỉnh Trà VinhMục tiêu 2: Phân tích đánh giá mức độ bình quân sẵn lòng chi trả người dân dịch vụ cung cấp nước huyện Càng Long, tỉnh Trà VinhMục tiêu 3: Đề xuất hàm ý sách  Để đạt mục tiêu nghiên cứu trên, Câu hỏi nghiên cứu đặt là: Yếu tố ảnh hưởng đến mức sẵn lòng chi trả người dân dịch vụ cấp nước huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh? Mức sẵn lòng chi trả người dân m3 nước bao nhiêu? Các hàm ý sách phù hợp đến dịch vụ cung cấp nước cho người dân? 1.3 Đối tượng nghiên cứu Trọng tâm đề tài nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến mức sẵn lòng chi trả người dân dịch vụ cấp nước huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh 1.4 Đối tượng khảo sát Đối tượng khảo sát hộ gia đình sống địa bàn huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh khu vực chưa có hệ thống cấp nước 1.5 Phạm vi nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu giới hạn địa bàn huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh khu vực chưa có hệ thống nước Theo nguồn số liệu Trung tâm Nước Vệ sinh môi trường nơng thơn tỉnh Trà Vinh cung cấp tính đến năm 2015 huyện Càng Long có khoảng 53,37 % tỉ lệ số người sử dụng nước theo QC 02:2009/BYT (Nguồn báo cáo Bội số nước Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn năm 2015), tỷ lệ người dân sử dụng nước thấp việc đánh giá mức sẳn lòng chi trả cho việc sử dụng nước sinh hoạt huyện Càng Long vấn đề cần thiết, nên đề tài thực địa bàn huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh 1.6 Kết cấu luận văn Luận văn trình bày chương sau: Chương 1: Giới thiệu Nêu lý chọn đề tài, mục tiêu nghiên cứu, đối tượng nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu kết cấu luận văn -3- Chương 2: Tổng quan địa bàn nghiên cứu Giới thiệu tổng quát điều kiện tự nhiên, vị trí địa lý, khí hậu, thủy văn, đất đai, điều kiện kinh tế - xã hội, dân số lao động, sở hạ tầng huyện Càng Long, tỉnh Trả Vinh Tình hình hoạt động Trung tâm Nước Vệ sinh môi trường nông thôn Trà Vinh đơn vị thực cấp nước địa bàn huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh Hiện trạng cung cấp nước sạch, tình hình sử dụng nước sạch, đánh giá tác động môi trường nước địa bàn huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh Chương 3: Cơ sở lý luận mô hình nghiên cứu Cơ sở luận: Nêu khái niệm nước sạch, khái niệm mức sẵn lòng trả (Willingness To Pay – WTP), phương pháp không dùng đường cầu, nhóm phương pháp dùng đường cầu, phân tích ưu điểm nhược điểm phương pháp đánh giá ngẫu nhiên (Contingert Value Method – CVM) để áp dụng phương pháp CVM áp dụng nghiên cứu trước có liên quan vào đề tài nghiên cứu sở để xây dụng mơ hình nghiên cứu đề nghị Phương pháp nghiên cứu: Nêu bước tiến hành phương pháp thu thập số liệu thứ cấp số liệu sơ cấp, phương pháp đánh giá ngẫu nhiên, lập bảng câu hỏi điều tra, phương pháp phân tích thống kê mơ tả, phương pháp phân tích hồi quy Xây dựng mơ hình nghiên cứu đề nghị mơ hình kinh tế lượng Chương 4: Kết nghiên cứu Phân tích đánh giá số liệu sơ cấp: sử dụng phần mền SPSS EXCEL để phân tích thống kê mơ tả biến phụ thuộc biến độc lập, mức sẵn lòng chi trả chủ hộ theo biến độc lập, phân tích kết hồi quy, đánh giá biến có ý nghĩa, kiểm định tượng đa cộng tuyến, từ tìm yếu tố ảnh hưởng đến mức sẵn lòng chi trả người dân dịch vụ cấp nước Chương 5: Kết luận kiến nghị Dựa vào kết nghiên cứu thực tiển địa phương tóm tắt kết luận đưa kiến nghị số giải pháp sách cở sở yếu tố tìm có tác động, ảnh hưởng, để nâng mức sẵn lòng chi trả nhận thức người dân dịch vụ cấp nước Đồng thời nêu lên hạn chế đề tài hướng nghiên cứu -4- TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt [1] Bộ Y Tế (2009), QCVN 02:2009/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia chất lượng nước sinh hoạt, Hà Nội [2] Chính phủ (2007), Nghị định 117/2007/NĐ-CP ngày 11/07/2007 sản xuất, cung cấp tiêu thụ nước [3] Lê Thị Ban Hoa (2013), Đánh giá mức sẵn lòng trả người dân biện pháp thích ứng với tượng biển xâm thực xã Phước Thuận huyện Xuyên Mộc tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Luận văn thạc sĩ trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh [4] Nguyễn Bá Huân (2016), "Ước lượng mức sẵn lòng chi trả cho sử dụng nước người dân huyện chương mỹ, thành phố Hà Nội", Tạp chí khoa học cơng nghệ lâm nghiệp, (1), Trường Đại học Lâm nghiệp [5] Nguyễn Trọng Hoài, Nguyễn Khánh Duy (2008), Phương pháp nghiên cứu định lượng cho lĩnh vực kinh tế điều Việt Nam, Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh [6] Nguyễn Văn Ngãi, Nguyễn Kim Phước, Phan Đình Hùng (2012), "Nghiên cứu mức sẵn lòng trả người dân dịch vụ cấp nước thành phố Cao Lãnh", Tạp chí Khoa học, 3(26), trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh [7] Nguyễn Văn Song & ctg (2011), "Xác định mức sẵn lòng chi trả hộ nông dân dịch vụ thu gom, quản lý xử lý chất thải rắn sinh hoạt địa bàn huyện Gia Lâm - Hà Nội", Tạp chí Khoa học phát triển, 9(5), tr.853 – 860, Trường Đại học Nông Nghiệp Hà Nội [8] N.Gregory Mankiw, (2003), Nguyên lý Kinh tế học, Trường Đại học Tổng hợp Harvard [9] Phòng Lao động - Thương binh Xã hội huyện Càng Long (2015), Báo cáo số liệu lao động, thất nghiệp 2015 -71- [10] Phòng Thống kê huyện Càng Long (2015), Báo cáo thống kê năm 2015, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh [11] R.Kerry Turner, David Pearce Ian Bateman, (1995), Kinh tế môi trường, TT Nghiên cứu Kinh tế & XH mơi trường tồn cầu, Đại học East Anglia Đại học Luân Đôn [12] Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn tỉnh Trà Vinh (2015), Báo cáo Kết thực số theo dõi đánh giá nước vệ sinh môi trường nông thôn, Trà Vinh [13] Trung tâm Nước Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Trà Vinh (2015), Báo cáo tổng kết năm 2015 phương hướng nhiệm vụ năm 2016 [14] Trung tâm Nước Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Trà Vinh (2015), Báo cáo tình hình sử dụng nước địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn năm 2011 – 2015 [15] UBND huyện Càng Long (2015), Báo cáo kế hoạch phát triển kinh - tế xã hội năm 2016-2020 huyện Càng Long -72- ... mục tiêu nghiên cứu trên, Câu hỏi nghiên cứu đặt là: Yếu tố ảnh hưởng đến mức sẵn lòng chi trả người dân dịch vụ cấp nước huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh? Mức sẵn lòng chi trả người dân m3 nước bao... đến dịch vụ cung cấp nước cho người dân? 1.3 Đối tượng nghiên cứu Trọng tâm đề tài nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến mức sẵn lòng chi trả người dân dịch vụ cấp nước huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh. .. dân dịch vụ cung cấp nước huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh Mục tiêu cụ thể: -2-  Mục tiêu 1: Xác định tìm yếu tố ảnh hưởng đến mức sẵn lòng chi trả người dân dịch vụ cung cấp nước huyện Càng Long,
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu mức sẵn lòng chi trả của người dân đối với dịch vụ cung cấp nước tại huyện càng long, tỉnh trà vinh , Nghiên cứu mức sẵn lòng chi trả của người dân đối với dịch vụ cung cấp nước tại huyện càng long, tỉnh trà vinh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay