Nghiên cứu mức sẵn lòng chi trả của người dân đối với dịch vụ cung cấp nước tại huyện càng long, tỉnh trà vinh

16 54 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/03/2018, 09:50

... mục tiêu nghiên cứu trên, Câu hỏi nghiên cứu đặt là: Yếu tố ảnh hưởng đến mức sẵn lòng chi trả người dân dịch vụ cấp nước huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh? Mức sẵn lòng chi trả người dân m3 nước bao... đến dịch vụ cung cấp nước cho người dân? 1.3 Đối tượng nghiên cứu Trọng tâm đề tài nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến mức sẵn lòng chi trả người dân dịch vụ cấp nước huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh. .. dân dịch vụ cung cấp nước huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh Mục tiêu cụ thể: -2-  Mục tiêu 1: Xác định tìm yếu tố ảnh hưởng đến mức sẵn lòng chi trả người dân dịch vụ cung cấp nước huyện Càng Long,
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu mức sẵn lòng chi trả của người dân đối với dịch vụ cung cấp nước tại huyện càng long, tỉnh trà vinh , Nghiên cứu mức sẵn lòng chi trả của người dân đối với dịch vụ cung cấp nước tại huyện càng long, tỉnh trà vinh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay