Các yếu tố ảnh hưởng đến sự tham gia của người dân trong việc xây dựng nhãn hiệu tập thể rau má châu thành, tiền giang

14 70 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/03/2018, 09:50

... việc xây dựng nhãn hiệu tập thể Rau má Châu Thành, Tiền Giang .Mục tiêu đề tài nhằm tìm hiểu yếu tố ảnh hưởng đến tham gia người dân việc xây dựng nhãn hiệu tập thể Rau má Châu Thành, Tiền Giang ... xuất rau má Châu Thành, Tiền Giang Tìm hiểu hiệu kinh tế từ việc sản xuất rau má nơng hộ Châu Thành, Tiền Giang Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến tham gia người dân việc xây dựng nhãn hiệu tập thể rau. .. hiệu tập thể 47 4.2.2 Nhu cầu xây dựng nhãn hiệu tập thể người nông dân trồng rau má 49 4.2.3 Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến ý định việc xây dựng nhãn hiệu tập thể rau má Châu Thành, Tiền Giangcủa
- Xem thêm -

Xem thêm: Các yếu tố ảnh hưởng đến sự tham gia của người dân trong việc xây dựng nhãn hiệu tập thể rau má châu thành, tiền giang , Các yếu tố ảnh hưởng đến sự tham gia của người dân trong việc xây dựng nhãn hiệu tập thể rau má châu thành, tiền giang , Danh mục ký hiệu, chữ viết tắt, CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay