Quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại thị trấn quang minh huyện mê linh, hà nội theo hướng xã hội hóa (tt)

25 8 0
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/03/2018, 09:31

NGUYỄN SƠN TÙNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ XÂY DỰNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC NỘI NGUYỄN SƠN TÙNG CHUN NGÀNG: QUẢN ĐƠ THỊ VÀ CƠNG TRÌNH QUẢN CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT TẠI THỊ TRẤN QUANG MINH, HUYỆN LINH, NỘI THEO HƯỚNG HỘI HĨA LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN ĐƠ THỊ VÀ CƠNG TRÌNH KHĨA 2015 - 2017 Nội - 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ XÂY DỰNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC NỘI NGUYỄN SƠN TÙNG Khóa: 2015 - 2017 QUẢN CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT TẠI THỊ TRẤN QUANG MINH - HUYỆN LINH - NỘI THEO HƯỚNG HỘI HĨA Chun ngành: Quản thị cơng trình Mã số: 60.58.01.06 LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN ĐƠ THỊ VÀ CƠNG TRÌNH NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS CÙ HUY ĐẤU Nội – 2017 LỜI CẢM ƠN Để hồn thành khóa học luận văn này, tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Trường Đại học Kiến trúc nội, Khoa Sau đại học khoa, phòng, ban liên quan tập thể cán bộ, giảng viên nhà trường tạo điều kiện thuận lợi thời gian tác giả học tập nghiên cứu Tác giả xin trân trọng cảm ơn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới thầy giáo PGS.TS Cù Huy Đấu tận tình hướng dẫn, giúp đỡ, động viên bảo tác giả suốt thời gian thực luận văn cung cấp nhiều thông tin khoa học có giá trị để luận văn hoàn thành Tác giả xin cảm ơn giúp đỡ cán quan: UBND Huyện Linh, UBND Thị trấn Quang Minh tạo điều kiện giúp đỡ tác giả trình thu thập tài liệu phục vụ luận văn Cuối cùng, tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn đến gia đình, người thân, bạn bè đồng nghiệp động viên, giúp đỡ tạo điều kiện tốt để tác giả hồn thành khóa học Xin trân trọng cảm ơn! nội, tháng năm 2017 TÁC GIẢ LUẬN VĂN Nguyễn Sơn Tùng LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận văn thạc sĩ cơng trình nghiên cứu khoa học độc lập Các số liệu khoa học, kết nghiên cứu Luận văn trung thực có nguồn gốc rõ ràng Tơi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm lời cam đoan nội, tháng năm 2017 TÁC GIẢ LUẬN VĂN Nguyễn Sơn Tùng MỤC LỤC Trang Lời cảm ơn Lời cam đoan Mục lục Danh mục ký hiệu, chữ viết tắt Danh mục hình vẽ, đồ thị PHẦN I: MỞ ĐẦU * chọn đề tài * Mục đích nghiên cứu * Đối tượng phạm vi nghiên cứu * Phương pháp nghiên cứu * Nội dung nghiên cứu * Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài * Những khái niệm khoa học liên quan đến luận văn * Cấu trúc luận văn PHẦN II: NỘI DUNG CHƯƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT TRÊN ĐỊA BÀN THỊ TRẤN QUANG MINH, HUYỆN LINH, THÀNH PHỐ NỘI 1.1 Khái quát huyện Linh, thành phố Nội 1.1.1 Tổng quan huyện Linh, thành phố Nội 1.1.2 Khái quát chung quản CTRSH huyện Linh thành phố Nội 11 1.2 Khái quát thị trấn Quang Minh 15 1.2.1 Vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên thị trấn Quang Minh .15 1.2.2 Đặc điểm kinh tế - hội .17 1.2.3 Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật 19 1.3 Tình hình phát sinh CTRSH địa bàn thị trấn Quang Minh 22 1.3.1 Khối lượng phát sinh CTRSH 22 1.3.2 Thành phần CTRSH .24 1.3.3 Sự gia tăng CTRSH địa bàn thị trấn Quang Minh 24 1.4 Thực trạng công tác quản CTRSH địa bàn thị trấn Quang Minh 25 1.4.1 Thực trạng công tác thu gom, vận chuyển, xử CTRSH 25 1.4.2 Thực trạng chế sách quản CTRSH 28 1.4.3 Thu phí vệ sinh mơi trường ngân sách tài cơng tác quản CTRSH 35 1.4.4 Thực trạng tham gia cộng đồng dân cư quản CTRSH 36 1.4.5 Tình hình thực hội hóa quản CTRSH 37 1.5 Đánh giá chung 38 1.5.1 Đánh giá hiệu thu gom, vận chuyển, xử CTRSH 38 1.5.2 Đánh giá cấu tổ chức quản 39 1.5.3 Đánh giá cơng tác hội hóa quản CTRSH địa bàn thị trấn Quang Minh, huyện Linh, thành phố Nội .41 CHƯƠNG CƠ SỞ KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN NGHIÊN CỨU QUẢN CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT TRÊN ĐỊA BÀN THỊ TRẤN QUANG MINH, HUYỆN LINH, THÀNH PHỐ NỘI THEO HƯỚNG HỘI HÓA 42 2.1 Cơ sở luận .42 2.1.1 Nguồn gốc phát sinh CTRSH đô thị 42 2.1.2 Thành phần tính chất CTRSH thị .43 2.1.3 Các q trình chuyển hóa CTRSH 47 2.1.4 Những tác động công tác quản CTRSH sức khỏe người, môi trường đô thị phát triển kinh tế hội 49 2.1.5 Các nguyên tắc quản CTRSH 53 2.1.6 Sự cần thiết hội hóa cơng tác quản CTRSH 56 2.2 Cơ sở pháp 56 2.2.1 Hệ thống văn pháp nhà nước ban hành liên quan đến CTRSH 56 2.2.2 Hệ thống văn pháp thành phố Nội ban hành liên quan đến CTRSH 57 2.3 Cơ sở thực tiễn 59 2.3.1 Kinh nghiệm quản CTRSH số đô thị giới 59 2.3.2 Bài học kinh nghiệm thực tiễn nước 63 CHƯƠNG ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP QUẢN CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT TRÊN ĐỊA BÀN THỊ TRẤN QUANG MINH, HUYỆN LINH, THÀNH PHỐ NỘI THEO HƯỚNG HỘI HÓA .68 3.1 Quan điểm nguyên tắc quản CTRSH địa bàn thị trấn Quang Minh, huyện Linh, thành phố Nội 68 3.1.1 Các quan điểm 68 3.1.2 Các nguyên tắc .68 3.2 Đề xuất mơ hình phân loại CTRSH nguồn .70 3.2.1 Đề xuất phân loại chất thải rắn sinh hoạt nguồn địa bàn thị trấn Quang Minh 70 3.2.2 Ưu, nhược điểm mơ hình phân loại CTRSH nguồn 72 3.3 Đề xuất mơ hình quản thu gom, vận chuyển xử CTRSH cho Thị trấn Quang Minh theo hướng hội hóa 73 3.3.1 Căn để đề xuất mơ hình quản CTRSH 73 3.3.2 Mơ hình tổng qt 74 3.3.3 Tổ chức thực mơ hình quản CTRSH theo hướng hội hóa thị trấn Quang Minh 79 3.4 Đề xuất bổ sung chế sách, văn pháp giải pháp liên quan đến hội hóa công tác quản CTRSH 84 3.4.1 Đề xuất bổ sung số chế sách liên quan đến hội hóa cơng tác quản CTRSH 84 3.4.2 Đề xuất ban hành văn pháp liên quan đến hội hóa cơng tác quản CTRSH 86 3.4.3 Đề xuất giải pháp liên quan đến hội hóa cơng tác quản chất thải rắn sinh hoạt 86 3.5 Đề xuất lộ trình thực hội hóa cơng tác quản CTRSH địa bàn thị trấn Quang Minh 87 3.5.1 Đề xuất lộ trình thực hội hóa cơng tác quản CTRSH địa bàn thị trấn Quang Minh đến năm 2030 87 3.5.2 Đề xuất số giải pháp hỗ trợ tiến hành lộ trình hội hóa cơng tác quản CTRSH địa bàn thị trấn Quang Minh .89 PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 91 Kết luận 91 Kiến nghị .92 TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Tên đầy đủ CTR Chất thải rắn CTRSH Chất thải rắn sinh hoạt HĐND Hội đồng nhân dân MTĐT Môi trường đô thị QHC Quy hoạch chung QLDA Quản dự án RTNH Rác thải nguy hại TN&MT Tài nguyên môi trường TCVN Tiêu chuẩn Việt Nam THCS Trung học sở TP Thành phố Ttg Thủ tướng UBND Ủy ban nhân dân VSMT Vệ sinh môi trường DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ Số hiệu Tên hình hình Hình 1.1 Vị trí huyện Linh đồ hành TP Nội Hình 1.2 Bản đồ Quy hoạch chung xây dựng huyện Linh tỷ lệ 1/10.000 Hình 1.3 Sơ đồ mạng lưới cơng trình hành Huyện Linh Hình 1.4 Khu tập kết rác Nhà máy xử chất thải Sơn Tây, Ba Vì, Nội Hình 1.5 Bản đồ Quy hoạch tổng mặt sử dụng đất thị trấn Quang Minh tỷ lệ 1:2000 Hình 1.6 Sơ đồ cấu tổ chức UBND thị trấn Quang Minh Hình 1.7 Đường cao tốc Bắc Thăng Long - Nội Bài chạy qua thị trấn Quang Minh Hình 1.8 Đường giao thơng nội thị trấn Quang Minh Hình 1.9 Mơ hình thu gom, vận chuyển xử CTRSH thị trấn Quang Minh Hình 1.10 Dụng cụ chứa rác thải sinh hoạt người dân Hình 1.11 Điểm tập kết rác tạm thời khu dân cư thị trấn Quang Minh Hình 1.12 Điểm tập kết rác trước cổng siêu thị Me Linh Plaza Hình 1.13 Sơ đồ hệ thống tổ chức quản CTR thị Việt Nam Hình 1.14 Cơ cấu tổ chức máy Công ty Cổ phần đầu tư phát triển rau Sơng Hồng Hình 1.15 Cơ cấu tổ chức máy Xí nghiệp Đơ thị Linh Hình 1.16 Xe thu gom đẩy tay hư hỏng, xuống cấp Hình 2.1 Sơ đồ nguồn gốc phát sinh CTRSH Hình 2.2 Thu gom xe thùng đẩy tay làm ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng Hình 2.3 Vứt rác bừa bãi làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến mơi trường Hình 2.4 Điểm tập kết rác tuyến đường gây cản trở giao thông mỹ quan thị Hình 2.5 Q trình phân loại chế biến phân vi sinh nhà máy xử CTR Hình 2.6 Bản đồ quy hoạch khu xử CTR thành phố Nội đến năm 2030 tầm nhìn 2050 Hình 2.7 Phân loại rác cơng viên rác Hàn Quốc Hình 2.8 Bãi chơn rác Semakau Landfill, Singapore Hình 2.9 Thu gom rác đường phố Đà Nẵng Hình 2.10 Phân loại rác thành phố Hồ Chí Minh Hình 3.1 Các loại thùng chứa tạm thời dùng để lưu trữ thu gom chất thải lề đường Hình 3.2 Nhân dân ký cam kết thực phân loại rác nguồn Hình 3.3 Thành viên niên tham gia dọn dẹp vệ sinh đường phố Hình 3.4 Cơng nhân thu gom CTRSH ngõ phố thị trấn Quang Minh DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU Số hiệu Tên bảng, biểu bảng, biểu Bảng 1.1 Bảng thống kê trạng cấp nước Bảng 1.2 Sự gia tăng CTRSH địa bàn thị trấn Quang Minh Bảng 1.3 Cơ cấu chuyên môn cán công nhân viên Xí nghiệp Sơng Hồng Bảng 1.4 Năng lực phương tiện Công ty cổ phần đầu tư phát triển rau Sơng Hồng Bảng 1.5 Tình hình tài công ty Bảng 2.1 Nguồn gốc phát sinh loại chất thải rắn Bảng 2.2 Tổng hợp thành phần CTRSH PHẦN I: MỞ ĐẦU * chọn đề tài Tốc độ thị hóa phát triển hội ngày nhanh không quốc gia mà diễn phạm vi tồn cầu, nhiều vấn đề mơi trường nảy sinh thực nỗi lo toàn hội Ở nước ta với phát triển kinh tế, tình trạng xuống cấp mơi trường ngày rõ nét Tại thành phố, khu công nghiệp, môi trường xấu nhanh, trở thành nguy đe dọa sống không người lao động trực tiếp, mà với cộng đồng dân cư Vì vậy, việc quản mơi trường đô thị, đặc biệt việc quản chất thải rắn đô thị vấn đề cấp bách Quản tổng hợp chất thải rắn ưu tiên công tác bảo vệ mơi trường, góp phần kiểm sốt nhiễm, hướng tới phát triển bền vững đất nước Thực tiễn quản CTR Việt Nam cho thấy, công tác quản CTR quan tâm nhiều đến quản CTR thị, khu vực nơng thơn khu ven đô đô thị lớn công tác quản CTR nhiều bất cập Ngày 04/4/2008, Chính phủ nghị định số 39/2008/NĐ-CP việc điều chỉnh địa giới hành xã, phường, thành lập thị trấn, phường thuộc huyện Linh, huyện Lập Thạch, thị Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc Thành lập thị trấn Quang Minh thuộc huyện Linh sở 889,6 diện tích tự nhiên 19.126 nhân khẩu, bao gồm 11 tổ dân phố, từ tổ dân phố số đến tổ dân phố số 11 Thị trấn Quang Minh q trình thị hóa mạnh mẽ địa điểm thu hút ngày nhiều nguồn nhân lực lao động từ địa phương từ tỉnh lân cận khác Đặc biệt địa bàn thị trấn có khu cơng nghiệp Quang Minh với 327 doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh kéo theo ba nghìn nhân công lao động sản xuất làm việc khu công nghiệp tạm trú địa bàn làm phát sinh lượng lớn CTR, tiềm ẩn nguy gây ô nhiễm môi trường làm thay đổi cảnh quan gây tác động xấu đến sức khỏe cộng đồng dân cư sinh sống địa bàn thị trấn Hệ thống quản chất thải yếu kém, chưa tổ chức hoàn chỉnh, phương tiện thu gom, vận chuyển thiếu, thiết bị cơng nghệ sử dụng cho trình phân loại xử chất thải chưa có đặc biệt khơng có bãi tập kết chất thải riêng biệt, điểm tập kết chất thải xen kẽ khu vực dân cư Mặt khác, ý thức bảo vệ môi trường người dân hạn chế, việc phân loại rác chưa thực nguồn gây nên nhiều khó khăn cho đội ngũ nhân viên thu gom vận chuyển Trước tình đề tài: “Quản chất thải rắn sinh hoạt thị trấn Quang Minh, huyện Linh, Nội theo hướng hội hóa” thực cần thiết có ý nghĩa thực tiễn * Mục đích nghiên cứu - Phân tích, đánh giá thực trạng quản CTRSH thị trấn Quang Minh, huyện Linh, Nội - Nghiên cứu sở khoa học thực tiễn kết hợp với kinh nghiệm quản chất thải rắn sinh hoạt số nước giới Việt Nam Từ đề xuất giải pháp quản CTRSH phù hợp * Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Quản chất thải rắn sinh hoạt - Phạm vi nghiên cứu: Thị trấn Quang Minh, huyện Linh, Nội * Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp điều tra, thống kê xử số liệu - Phương khảo sát thực địa, thu thập thông tin, tài liệu - Phương pháp phân tích tổng hợp, kế thừa, đối chiếu so sánh - Phương pháp tham khảo ý kiến chuyên gia 3 * Nội dung nghiên cứu - Đánh giá thực trạng công tác quản chất thải rắn sinh hoạt thị trấn Từ rút điểm mạnh tồn công tác quản CTRSH - Xây dựng sở khoa học thực tiễn nghiên cứu quản CTRSH thị trấn Quang Minh theo hướng hội hóa - Đề xuất số giải pháp cụ thể công tác quản phân loại, thu gom, vận chuyển xử CTRSH thị trấn Quang Minh theo hướng hội hóa nhằm đem lại tính hiệu cho môi trường * Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài - Ý nghĩa khoa học: Góp phần hồn thiện sở luận khoa học quản CTRSH - Ý nghĩa thực tiễn: Hoàn chỉnh giải pháp quản CTRSH theo hướng hội hóa nhằm đem lại hiệu kinh tế, hạn chế gây ô nhiễm môi trường nâng cao tính văn minh thị - Góp phần thực luật Bảo vệ môi trường 2014 * Những khái niệm khoa học liên quan đến luận văn: a) Chất thải rắn sinh hoạt [10] [19] [23] - Chất thải rắn Theo mục 10, Điều Luật bảo vệ môi trường ban hành năm 2005, hiểu chất thải rắn (CTR) vật chất thể rắn thải từ sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, sinh hoạt hoạt động khác Như vậy, thuật ngữ chất thải rắn bao hàm tất chất rắn hỗn hợp thải từ cộng đồng dân cư, chất thải rắn đặc thù từ ngành sản xuất nơng nghiệp, cơng nghiệp, khai khống dịch vụ khác - Chất thải rắn sinh hoạt Chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH), gọi rác thải sinh hoạt, chất rắn bị loại trình sống, sinh hoạt người động vật nuôi Chất thải rắn phát sinh từ khu vực đô thị - gọi chất thải rắn đô thị bao gồm loại chất thải rắn phát sinh từ hộ gia đình, khu cơng cộng, khu thương mại, cơng trình xây dựng, khu xử chất thải Trong đó, CTRSH chiếm tỷ lệ cao - Thành phần phát sinh CTRSH CTRSH phát sinh từ hoạt động hàng ngày người Rác thải sinh hoạt thải nơi lúc phạm vi thành phố khu dân cư, từ hộ gia đình, khu thương mại, chợ tụ điểm buôn bán, nhà hàng, khách sạn, cơng viên, khu vui chơi giải trí, viện nghiên cứu, trường học, quan nhà nước b) Quản chất thải rắn sinh hoạt [10] [23] [31] Quản chất thải hoạt động kiểm soát chất thải suốt trình từ phát sinh đến thu gom, vận chuyển, lưu trữ, xử lý, thải bỏ, tiêu hủy chất thải Do quản CTRSH bao gồm toàn hoạt động quản chất thải nêu Mục đích quản CTRSH bảo vệ sức khỏe cộng đồng, bảo vệ môi trường, giảm thiểu CTRSH, tận dụng tối đa vật liệu, tiết kiệm tài nguyên lượng, tái chế sử dụng tối đa thành phần hữu ích (hữu cơ, vơ tái chế) Ở Việt Nam, Bộ Tài nguyên Môi trường chịu trách nhiệm chiến lược cải thiện môi trường chung cho nước, tham mưu cho Chính phủ việc đề xuất pháp luật, sách quản mơi trường quốc gia, Bộ Xây dựng hướng dẫn chiến lược quản xây dựng đô thị, quản chất thải UBND tỉnh, thành phố đạo UBND Quận, Huyện, Thị xã, Thành phố trực thuộc Sở Tài nguyên Môi trường; Sở Xây dựng trực thuộc Tỉnh Thành phố thực nhiệm vụ bảo vệ môi trường đô thị, chấp hành nghiêm chỉnh chiến lược chung pháp luật bảo vệ môi trường phạm vi quản thông qua việc xây dựng quy tắc, quy chế cụ thể việc bảo vệ môi trường Công ty môi trường đô thị quan trực tiếp đảm nhận nhiệm vụ quản lý, thu gom, vận chuyển xử CTR 5 Các khái niệm công tác thực trình thực quản CTRSH [19]: + Thu gom CTR: Là hoạt động tập hợp, phân loại, đóng gói lưu giữ tạm thời CTR nhiều điểm thu gom tới địa điểm sở quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận + Lưu giữ tạm thời CTR: Là việc giữ CTR khoảng thời gian định nơi quan có thẩm quyền chấp thuận trước vận chuyển xử + Vận chuyển CTR: Là trình vận tải CTR từ nơi phát sinh, thu gom, lưu giữ, trung chuyển đến nơi xử lý, tái chế, tái sử dụng bãi chôn lấp CTR + Xử CTR: Là q trình sử dụng giải pháp cơng nghệ, kỹ thuật làm giảm, loại bỏ, tiêu hủy thành phần có hại khơng có ích CTR; thu hồi, tái chế, tái sử dụng lại thành phần có ích CTR + Chơn lấp CTR hợp vệ sinh: Là hoạt động chô lấp phù hợp với yêu cầu tiêu chuẩn kỹ thuật bãi chôn lấp CTR hợp vệ sinh c) Sự tham gia cộng đồng Công tác thu gom xử rác thải nói riêng cơng tác bảo vệ mơi trường nói chung giải cách hiệu có tham gia nhà khoa học, quan quản đặc biệt tham giam chủ động, tích cực cộng đồng Sự tham gia thể từ xác định vấn đề, biện pháp, cách thức cụ thể giải vấn đề môi trường rác thải gây nên Sự tham gia cộng đồng có ý nghĩa tăng quyền làm chủ trách nhiệm cộng đồng việc bảo vệ môi trường nhằm đảm bảo cho họ có quyền sống môi trường lành, sạch, đẹp, đồng thời hưởng lợi ích mơi trường sống đem lại Để làm việc này, kinh nghiệm cho thấy, quyền thị trải qua q trình tun truyền, vận động chí giải pháp cưỡng chế thực để người dân tiến hành phân loại rác nguồn 6 Sự đầu tư thỏa đáng nhà nước hội vào sở tái chế rác thải để đủ lực tiếp nhận, tiếp tục phân loại tái chế lượng rác phân loại sơ nguồn Như vậy, với phát triển kinh tế - hội, giác ngộ nhận thức cộng đồng, tham gia giám sát quản cộng đồng có vai trò ý nghĩa quan trọng công tác quản CTRSH địa phương Để tham gia cộng đồng vào giám sát quản CTRSH địa phương hiệu quả, cần kiện toàn xây dựng quy trình quản khoa học, đội ngũ cán có trình độ, có nhiệt tâm, tình nguyện khuyến cáo, vận động cộng đồng thu gom, phân loại rác thải Kết hợp vận dụng hệ thống trị địa phương xây dựng, theo dõi giám sát thực quy trình quản CRTSH d) hội hóa cơng tác quản chất thải rắn sinh hoạt Những năm gần đây, việc huy động nhân tố thị trường cộng đồng dân cư vào việc phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - hội gọi chung hội hóa hội hóa công tác CTRSH tham gia thành phần kinh tế, tổ chức quần chúng, hiệp hội nghề nghiệp vào hoạt động quản CTRSH phân loại, thu gom, vận chuyển xử * Cấu trúc luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận kiến nghị, tài liệu tham khảo, nội dung luận văn có ba chương: Chương 1: Thực trạng công tác quản chất thải rắn sinh hoạt địa bàn thị trấn Quang Minh, huyện Linh, thành phố Nội Chương 2: Cơ sở khoa học thực tiễn nghiên cứu quản chất thải rắn sinh hoạt thị trấn Quang Minh, huyện Linh, thành phố Nội theo hướng hội hóa Chương 3: Đề xuất số giải pháp quản chất thải rắn sinh hoạt thị trấn Quang Minh, huyện Linh, thành phố Nội theo hướng hội hóa THƠNG BÁO Để xem phần văn tài liệu này, vui lòng liên hệ với Trung Tâm Thông tin Thư viện – Trường Đại học Kiến trúc Nội Địa chỉ: T.13 – Nhà H – Trường Đại học Kiến trúc Nội Đ/c: Km 10 – Nguyễn Trãi – Thanh Xuân Nội Email: digilib.hau@gmail.com TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN 92 PHẦN III KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận a/ Cùng với tốc độ thị hóa thành phố Nội nói chung Thị trấn Quang Minh nói riêng, khối lượng CTRSH đô thị ngày tăng Tuy nhiên, kết đạt công tác thu gom, vận chuyển, xử chất thải thấp, làm ảnh hưởng đến môi trường đô thị, sức khỏe cộng đồng Vì vậy, việc nghiên cứu xử chất thải rắn sinh hoạt cho Thị trấn Quang Minh cấp thiết có ý nghĩa thực tiễn nhằm nâng cao hiệu công tác quản CTRSH thị trấn Quang Minh nói riêng nước nói chung b/ hội hóa cơng tác quản CTRSH thị trấn Quang Minh bước đầu thực Công ty cổ phần đầu tư phát triển rau Sông Hồng phụ trách việc thu gom, vận chuyển đến nơi xử thành phố Tuy nhiên, kết đạt chưa cao, hình thức thu gom cũ, khối lượng thu gom, vận chuyển Công ty cổ phần đầu tư phát triển rau Sơng Hồng thấp c/ Tác giả xây dựng sở khoa học thực tiễn nghiên cứu quản chất thải rắn sinh hoạt Thị trấn Quang Minh theo hướng hội hóa bao gồm sở luận (thành phần, đặc tính q trình chuyển hóa CTRSH; cần thiết hội hóa cơng tác quản CTRSH; đặc tính nguyên tắc quản CTRSH theo hướng hội hóa), sở pháp (hệ thống văn pháp quy; chiến lược quốc gia quản tổng hợp chất thải rắn đô thị, khu công nghiệp đến năm 2025 tầm nhìn đến 2050), kinh nghiệm thực tiễn quản chất thải rắn sinh hoạt theo hướng hội hóa số thị Việt Nam giới trạng quản CTRSH địa bàn Thị trấn Quang Minh d/ Để góp phần nâng cao hiệu hội hóa cơng tác quản CTRSH thị trấn Quang Minh, tác giả để xuất số giải pháp: 93 + Đề xuất mơ hình phân loại chất thải rắn sinh hoạt làm loại việc sử dụng túi giấy tái chế khơng thấm nước có quy ước màu phù hợp với loại chất thải + Đề xuất mơ hình thu gom, vận chuyển xử CTRSH cho thị trấn Quang Minh theo hướng hội hóa, tập trung cơng tác quản lý, thu gom, vận chuyển khu dân cư cũ, mới, cơng trình nhà thấp tầng cao tầng,… + Đề xuất bổ sung số chế, sách, văn pháp liên quan đến hội hóa, góp phần thúc đẩy, khuyến khích hội hóa cơng tác quản CTRSH + Đề xuất lộ trình thực hội hóa cơng tác quản chất thải rắn sinh hoạt đến năm 2030 Trong chia làm giai đoạn từ 2016 đến 2020, từ 2020 đến 2025, từ 2025 đến 2030 với mục tiêu cụ thể cho giai đoạn + Đề xuất số giải pháp hỗ trợ tiến hành lộ trình hội hóa tổ chức thể chế, tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cộng đồng Với đề xuất trạng công tác thu gom rác thải địa bàn thị trấn Quang Minh, tác giả kiến nghị ưu tiên thực giải pháp phân loại CTRSH nguồn Từ cải tiến hệ thống thu gom, vận chuyển toàn địa bàn thị trấn với mơ hình có tham gia người dân thành phần kinh tế Kiến nghị Để tạo điều kiện triển khai thực cơng tác quản CTRSH theo hướng hội hóa thị trấn Quang Minh số địa bàn khác, tác giả kiến nghị: a/ Đối với nhà nước: - Khuyến khích thành phần kinh tế cư dân đầu tư vào lĩnh vực thu gom, vận chuyển, xử CTRSH ưu đãi thuế (thậm chí miễn thuế số năm đầu hoạt động), cho vay vốn với lãi xuất thấp, cho mượn cho thuê mặt với giá thấp,…Hỗ trợ địa phương việc đào tạo nguồn nhân lực có chun mơn lĩnh vực quản CTRSH 94 - Xây dựng chế liên kết, hợp tác chặt chẽ nữa, tham mưu cho nhà nước việc đề chế, sách quản CTRSH với lộ trình hội hóa, chế tài xử hành vi xả CTRSH tùy tiện, vi phạm Luật bảo vệ môi trường b/ Đối với UBND huyện Linh: - Ban hành văn pháp quy quản CTRSH địa bàn Thị trấn, lập chế khuyến khích thu hút đầu tư nguồn lực hội vào cơng tác quản CTRSH Trong đó, cần nêu rõ chế quản lý, chế độ khen thưởng chế tài xử vi phạm thị trấn cần trọng công tác đào tạo nguồn nhân lực để phục vụ cho công tác quản - Sớm cho tiến hành xây dựng trạm trung chuyển rác để đảm bảo hiệu quả, giảm giá thành vận chuyển c/ Đối với Thị trấn Quang Minh: + Giảm dần thu gom rác xe đẩy tay tuyến đường > 3km, nhà mặt phố, khu thấp tầng, khu đô thị mới, tăng cường thu gom giới hóa + Đảm bảo thu gom 100% khối lượng chất thải rắn sinh hoạt + Thực cơng tác đấu thầu việc hội hóa CTRSH tồn khâu từ thu gom đến vận chuyển + Tăng cường cán chuyên trách thị trấn làm công tác quản môi trường + Nâng cao ý thức cộng đồng ý thức trách nhiệm người dân thị thơng qua hình thức tun truyền giáo dục, tập huấn từ việc phân loại rác nguồn, đổ rác giờ, nơi quy định TÀI LIỆU THAM KHẢO Báo cáo thường niên Công ty cổ phần đầu tư phát triển rau Sông Hồng Báo cáo tổng hợp Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - hội huyện Linh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 Bộ Xây Dựng, Viện Quy hoạch Đô thị Nông thôn , Quy hoạch chung xây dựng Huyện Linh đến năm 2030 – tầm nhìn đến năm 2050, thành phố Nội - tỷ lệ 1/10.000 Cổng thông tin điện tử Chính phủ Cổng thơng tin điện tử Huyện Linh Cổng thông tin điện tử Sở Tài nguyên Môi trường Nội Cổng thông tin điện tử Thành phố Nội Lê Cường (2015), Mơ hình giải pháp quản chất thải rắn sinh hoạt khu ven đô đô thị trung tâm thành phố Nội đến năm 2030, Luận án tiến sĩ Quản đô thị, trường Đại học Kiến trúc Nội Lê Cường (2011), Quản chất thải rắn sinh hoạt quận Đông - thành phố Nội theo hướng hội hóa, Luận văn thạc sĩ Quản đô thị, trường Đại học Kiến trúc Nội 10 Cù Huy Đấu, Trần Thị Hường (2009), Quản chất thải rắn đô thị, NXB Xây dựng 11 Trí Hòa (2010), Ven thách thức mang tên chất thải rắn, Báo Xây dựng 12 Hồ sơ lực Công ty cổ phần đầu tư phát triển rau Sông Hồng 13 Tưởng Thị Hội (2006), Quản chất thải rắn chất thải nguy hại, Viện Khoa học Công nghệ môi trường, Trường Đại học Bách khoa Nội 14 https://vi.wikipedia.org/wiki/Mê_Linh#cite 15 http://kenh14.vn/the-gioi/han-quoc-do-rac-cung-la-ca-mot-nghe-thuat20151011041710411.chn - https://vi.wikipedia.org/wiki/H%C3%A0_N%E1%BB%99i - http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/the-gioi/ao-rac-semakau-landfill(singapore)-ieu-it-duoc-biet-toi.html 16 Trần Thị Hường (2009), Phương pháp lựa chọn công nghệ xử chất thải rắn thích hợp, Kỷ yếu Hội thảo quốc gia: Cơng nghệ xử chất thải 17 Trần Thị Hường (2000), Việc lựa chọn khả sử dụng biện pháp xử chất thải rắn đô thị nước ta, Kỷ yếu Hội thảo khoa học môi trường đô thị, công nghiệp, nông thôn 18 Anh Khoa (2010), Cần Thơ: hội hóa thu gom, vận chuyển xử rác, website Bộ Tài nguyên Môi trường 19 Luật bảo vệ môi trường ban hành năm 2005 20 Đỗ Minh (2010), "Bội thực" nguồn chất thải Nội, Báo điện tử Vietnamnet 21 Niên giám thống kê Huyện Linh, thành phố Nội 22 Nguyễn Thị Ninh (2009), tham luận, Hội thảo khoa học Việt Nam - Nhật Bản "Quản môi trường đô thị cho quyền địa phương Việt Nam - lần thứ II" 23 Nguyễn Văn Phước (2008), Giáo trình quản xử chất thải rắn, NXB Xây dựng 24 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia ngưỡng chất thải nguy hại - QCVN 07:2009/BTNMT 25 Quyết định số 609/QĐ-TTg ngày 25/4/2014 việc phê duyệt Quy hoạch xử chất thải rắn thủ đô Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 26 Lê Minh Tâm (2008), Thành Phố Hồ Chí Minh kêu gọi hội hóa xử chất thải thị, Việt Báo 27 Nguyễn Hồng Tiến, Quản chất thải vùng ven thách thức, Tạp chí Xây dựng số 7/2011 28 Thông tư số 12/2011/TT-BTNMT ngày 14 tháng năm 2011 - Quy định Quản chất thải nguy hại 29 Ủy ban nhân dân Thành phố Nội (2014), Quyết định số 6694/QĐUBND ngày 16 tháng 12 năm 2014 việc phê duyệt quy hoạch chung xây dựng Huyện Linh, thành phố Nội, tỷ lệ 1/5000 30 Viện Quy hoạch xây dựng Nội, Quy hoạch phân khu đô thị N1, N2, N3, GN tỷ lệ 1/2000 1/5000 31 Nguyễn Trung Việt, Trần Thị Mỹ Diệu (2007), Quản chất thải rắn sinh hoạt, Tài liệu mơi trường Cơng ty mơi trường Tầm Nhìn Xanh ... cứu quản lý chất thải rắn sinh hoạt thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội theo hướng xã hội hóa Chương 3: Đề xuất số giải pháp quản lý chất thải rắn sinh hoạt thị trấn Quang Minh, ... PHÁP QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT TRÊN ĐỊA BÀN THỊ TRẤN QUANG MINH, HUYỆN MÊ LINH, THÀNH PHỐ HÀ NỘI THEO HƯỚNG XÃ HỘI HÓA .68 3.1 Quan điểm nguyên tắc quản lý CTRSH địa bàn thị trấn Quang Minh, ... TRÚC HÀ NỘI NGUYỄN SƠN TÙNG Khóa: 2015 - 2017 QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT TẠI THỊ TRẤN QUANG MINH - HUYỆN MÊ LINH - HÀ NỘI THEO HƯỚNG XÃ HỘI HĨA Chun ngành: Quản lý thị cơng
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại thị trấn quang minh huyện mê linh, hà nội theo hướng xã hội hóa (tt) , Quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại thị trấn quang minh huyện mê linh, hà nội theo hướng xã hội hóa (tt)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay