Nghiên cứu phương pháp tính dao động riêng của hệ dàn nhịp lớn có kể đến phi tuyến hình học (tt)

43 36 0
  • Loading ...
1/43 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/03/2018, 09:31

... văn tốt nghiệp cao học với đề tài: " Nghiên cứu phương pháp tính dao động riêng hệ dàn nhịp lớn có kể đến phi tuyến hình học '' Tôi xin chân thành cảm ơn cấp lãnh đạo Trường Đại học Kiến Trúc Hà... đến chuyển vị lớn dàn công việc phức tạp khó khăn.Các nghiên cứu lĩnh vực hạn chế Việc nghiên cứu phương pháp tính tốn hệ dàn nhịp lớn có kể đến yếu tố phi tuyến hình học (chuyển vị lớn) cần thiết... SAP200 0Nghiên cứu số ví dụ cụ thể so sánh kết  Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Hệ kết cấu dàn nhịp lớn - Phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu dao động riêng hệ kết cấu dàn nhịp lớn;
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu phương pháp tính dao động riêng của hệ dàn nhịp lớn có kể đến phi tuyến hình học (tt) , Nghiên cứu phương pháp tính dao động riêng của hệ dàn nhịp lớn có kể đến phi tuyến hình học (tt)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay