Nghiên cứu, đánh giá tình hình sử dụng tài nguyên và đề xuất các giải pháp phát triển bền vững nghề nuôi tôm trên cát ở huyện lệ thuỷ, tỉnh quảng bình

66 32 0
  • Loading ...
1/66 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/03/2018, 09:26

... giá tình hình sử dụng tài nguyên đề xuất giải pháp phát triển bền vững nghề nuôi tôm cát huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình cần thiết để góp phần sử dụng hợp lý tài nguyên thúc đẩy phát triển bền vững. .. đất, nước sở nuôi - Đề xuất giải pháp sử dụng hợp lý bền vững tài nguyên cho sở nuôi tôm cát, giúp phát triển bền vững nghề nuôi tôm cát huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình 1.3 Yêu cầu đề tài - Đưa... HỌC QUẢNG BÌNH KHOA NƠNG – LÂM – NGƢ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGHIÊN CỨU, ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG NGHỀ NUÔI TÔM TRÊN CÁT Ở HUYỆN LỆ
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu, đánh giá tình hình sử dụng tài nguyên và đề xuất các giải pháp phát triển bền vững nghề nuôi tôm trên cát ở huyện lệ thuỷ, tỉnh quảng bình , Nghiên cứu, đánh giá tình hình sử dụng tài nguyên và đề xuất các giải pháp phát triển bền vững nghề nuôi tôm trên cát ở huyện lệ thuỷ, tỉnh quảng bình

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay