Nghiên cứu quy trình ủ và đánh giá hiệu quả sử dụng của phân hữu cơ từ chất thải rắn hữu cơ sinh hoạt tại thành phố đồng hới tỉnh quảng bình

65 30 0
  • Loading ...
1/65 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/03/2018, 09:26

... QUẢNG BÌNH BỘ MƠN SINH HỌC – MƠI TRƯỜNG KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGHIÊN CỨU QUY TRÌNH Ủ VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG CỦA PHÂN HỮU CƠ TỪ CHẤT THẢI RẮN HỮU CƠ SINH HOẠT TẠI THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI... nghiệp: Nghiên cứu quy trình ủ đánh giá hiệu sử dụng phân hữu từ chất thải rắn hữu sinh hoạt thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tôi, số liệu kết nghiên. .. cứu - Xây dựng quy trình ủ phân hữu phù hợp từ chất thải hữu sinh hoạt - Đánh giá hiệu sử dụng sản phẩm phân hữu ủ từ chất thải rắn hữu sinh hoạt 1.3 Nội dung nghiên cứu - Nghiên cứu diễn biến
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu quy trình ủ và đánh giá hiệu quả sử dụng của phân hữu cơ từ chất thải rắn hữu cơ sinh hoạt tại thành phố đồng hới tỉnh quảng bình , Nghiên cứu quy trình ủ và đánh giá hiệu quả sử dụng của phân hữu cơ từ chất thải rắn hữu cơ sinh hoạt tại thành phố đồng hới tỉnh quảng bình

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay