Nghiên cứu quy trình ủ và đánh giá hiệu quả sử dụng của phân hữu cơ từ chất thải rắn hữu cơ sinh hoạt tại thành phố đồng hới tỉnh quảng bình

65 6 0
  • Loading ...
1/65 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/03/2018, 09:26

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH BỘ MƠN SINH HỌC – MƠI TRƯỜNG TRẦN TIẾN ĐẠT NGHIÊN CỨU QUY TRÌNH Ủ VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG CỦA PHÂN HỮU CƠ TỪ CHẤT THẢI RẮN HỮU CƠ SINH HOẠT TẠI THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI TỈNH QUẢNG BÌNH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH, 2017 TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH BỘ MƠN SINH HỌC – MƠI TRƯỜNG KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGHIÊN CỨU QUY TRÌNH Ủ VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG CỦA PHÂN HỮU CƠ TỪ CHẤT THẢI RẮN HỮU CƠ SINH HOẠT TẠI THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI TỈNH QUẢNG BÌNH Họ tên sinh viên: Trần Tiến Đạt Mã số sinh viên: DQB 05130043 Chuyên ngành: Quản lý tài nguyên môi trường Giảng viên hướng dẫn: Ths Võ Thị Nho QUẢNG BÌNH, 2017 LỜI CAM ĐOAN Khóa luận tốt nghiệp: “Nghiên cứu quy trình ủ đánh giá hiệu sử dụng phân hữu từ chất thải rắn hữu sinh hoạt thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình” Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tôi, số liệu kết nghiên cứu đề tài nghiên cứu khoa học trung thực, dựa q trình đo đạc, ghi chép tính tốn Đề tài chưa công bố cơng trình nghiên cứu khác Sinh viên TRẦN TIẾN ĐẠT Xác nhận giảng viên hướng dẫn (ký ghi rõ họ tên) LỜI CẢM ƠN Để hồn thành khóa luận này, trước hết em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới toàn thể quý thầy, cô giáo khoa Nông - Lâm - Ngư, Trường Đại học Quảng Bình giảng dạy nhiệt tình, tạo điều kiện tốt để em hồn thành khóa học năm vừa qua, đồng thời trang bị cho em kiến thức chuyên ngành quản lý tài nguyên môi trường Em xin gửi lời cảm ơn đến cô giáo hướng dẫn Ths.Võ Thị Nho người tận tình hướng dẫn, góp ý giúp đỡ em suốt q trình thực khóa luận tốt nghiệp Mặc dù có nhiều cố gắng thực đề tài cách tốt nhất, kiến thức thời gian hạn chế nên chắn khóa luận tốt nghiệp không tránh khỏi thiếu sót Em mong góp ý, sửa đổi quý thầy cô Em xin chân thành cảm ơn! Quảng Bình, tháng năm 2017 Sinh viên thực TRẦN TIẾN ĐẠT MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG BIỂU DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ, HÌNH ẢNH BẢN TĨM TẮT KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP PHẦN I: MỞ ĐẦU 1.1 Lí chọn đề tài 1.2 Mục đích nghiên cứu 1.3 Nội dung nghiên cứu 1.4 Đối tượng nghiên cứu 1.5 Thời gian phạm vi nghiên cứu 1.6 Phương pháp nghiên cứu 1.6.1 Phương pháp nghiên cứu lý thuyết 1.6.2 Phương pháp chuyên gia 1.6.3 Phương pháp phân tích tổng hợp số liệu 1.6.4 Phương pháp xây dựng mơ hình ủ phân hữu 1.6.4.1 Xác định tỉ lệ nguyên liệu đầu vào 1.6.4.2 Xác định chế phẩm sinh học 1.6.5 Phương pháp theo dõi thơng số mơ hình 1.6.5.1 Phương pháp xác định nhiệt độ đống ủ 1.6.5.2 Phương pháp xác định pH đống ủ 1.6.5.3 Phương pháp xác định độ giảm chiều cao đống ủ 1.6.5.4 Phương pháp xác định tốc độ phân hủy nguyên liệu 1.6.6 Đánh giá nhanh độ chín độ an tồn phân ủ 1.6.7 Phương pháp đánh giá hiệu phân ủ 1.6.7.1 Mơ hình sử dụng phân ủ làm thức ăn cho giun quế 1.6.7.2 Mơ hình sử dụng phân ủ trồng cải xanh PHẦN II: NỘI DUNG 10 CHƯƠNG I: TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 10 2.1 Tổng quan chất thải rắn sinh hoạt 10 2.1.1 Định nghĩa chất thải rắn sinh hoạt 10 2.1.2 Các nguồn phát sinh chất thải rắn sinh hoạt 10 2.1.3 Các phương pháp xử lý chất thải rắn sinh hoạt 11 2.2 Tổng quan ủ phân hữu 12 2.2.1 Khái niệm 12 2.2.2 Các yếu tố ảnh hưởng[4] 12 2.3 Tổng quan chế phẩm sinh học Trichoderma chế phẩm sinh học EM 19 2.3.1 Chế phẩm sinh học Trichoderma 19 2.3.2 Chế phẩm sinh học EM[13] 20 2.4 Các phương pháp xác định hiệu phân hữu 21 2.4.1 So sánh chất lượng mẫu phân với tiêu chuẩn chất lượng phân bón hữu cơ[8] 21 2.4.2 Đánh giá chất lượng phân mơ hình thực nghiệm 21 2.4.2.1 Tổng quan cải xanh[11] 21 2.4.2.2 Tổng quan giun quế 22 CHƯƠNG II: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 25 2.1 Kết diễn biến thông số mô hình xác định tỷ lệ nguyên liệu đầu vào 25 2.1.1 Kết diễn biến giá trị nhiệt độ 25 2.1.2 Kết diễn biến giá trị pH 26 2.1.3 Kết diễn biến độ giảm chiều cao 26 2.1.4 Kết tốc độ phân hủy nguyên liệu 27 2.2 Kết diễn biến thơng số mơ hình xác định chế phẩm sinh học 28 2.3 Mô hình ủ phân hữu từ chất thải rắn hữu sinh hoạt thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình 29 2.4 Kết đánh giá nhanh độ chín độ an tồn phân ủ 32 2.5 Kết mơ hình sử dụng phân ủ hữu nuôi giun quế 33 2.6 Kết sử dụng phân hữu trồng cải xanh 35 PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 38 3.1 Kết luận 38 3.2 Kiến nghị 38 PHỤ LỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt Nội dung CTR Chất thải rắn BNNPTNT Bộ nông nghiệp phát triển nông thôn TT Thông tư HSST Hệ số sinh trưởng KLGT Khối lượng giun tinh NSTB Năng suất trung bình KLTĐ Khối lượng thu DTGT Diện tích gieo trồng DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1.1: Các nghiệm thức xác định tỉ lệ nguyên liệu đầu vào Bảng 1.2: Các nghiệm thức xác định chế phẩm sinh học Bảng 2.1: Tỷ lệ C/N chất thải 15 Bảng 2.2: Các thông số quan trọng trình làm phân hữu hiếu khí 18 Bảng 2.3: Diễn biến thơng số nhiệt độ nghiệm thức 25 Bảng 2.4: Diễn biến thông số pH nghiệm thức 26 Bảng 2.5: Diễn biến thông số độ giảm chiều cao nghiệm thức 26 Bảng 2.6: Diễn biến thông số tốc độ phân hủy nguyên liệu nghiệm thức 27 Bảng 2.7: Diễn biến thông số theo dõi nghiệm thức xác định chế phẩm sinh học 28 Bảng 2.8: Diễn biến thông số pH nghiệm thức xác định chế phẩm sinh học 28 Bảng 2.9: Nguyên liệu chuẩn bị cho mơ hình ủ phân hữu từ chất thải rắn hữu sinh hoạt 30 Bảng 2.10: Chỉ tiêu đánh giá độ an toàn phân ủ 32 Bảng 2.11: Xác định độ hoai mục đống ủ sau tháng 33 Bảng 2.12: Khối lượng giun tinh tăng thêm mẫu 33 Bảng 2.13: Hệ số snh trưởng giun mẫu 34 Bảng 2.14: Khối lượng thức ăn tiêu thụ mẫu thực nghiệm 35 Bảng 2.15: Tốc độ phát triển chiều cao cây cải xanh 35 Bảng 2.16: Tốc độ phát triển số cây cải xanh 36 Bảng 2.17: Năng xuất trung bình cải xanh 37 - Cần xây dựng thêm nghiệm thức q trình ni giun quế, để so sánh chất lượng phân ủ hữu từ chất thải rắn sinh hoạt với loại phân ủ khác Trên số kiến nghị tơi q trình thực khóa luận tốt nghiệp, mong xem xét đánh giá hội đồng 39 PHỤ LỤC Hình 1: Quá trình thu gom phân loại chất thải rắn Hình 2: Quá trình chuẩn bị dụng cụ, nguyên liệu cho trình ủ Hình 3: Quá trình ủ phân hữu từ chất thải rắn sinh hoạt Hình 4: Quá trình đảo trộn đo thơng số Hình 5: Kết phân mẫu thử chọn tỉ lệ nguyên liệu chế phẩm sinh học Hình 6: Quá trình chuẩn bị nguyên liệu, khu vực ủ đống lớn vườn thực nghiệm Nơng Lâm Hình 7: Q trình ủ phân vườn thực nghiệm Nơng Lâm Hình 8: Q trình đảo trộn sau vườn thực nghiệm Nơng Lâm Hình 9: Kết phân ủ sau tháng Hình 10: Chuẩn bị khay ni chất cho q trình ni giun quế Hình 11: Thả giun giống vào khay ni Hình 12: Q trình tách giun Hình 13: Cân khối lượng giun Hình 14: Kết nghiệm thức mơ hình trồng cải xanh Hình 15: Kết nghiệm thức mơ hình trồng cải xanh Hình 16: Kết nghiệm thức mơ hình trồng cải xanh Phụ lục Số (Ban hành kèm theo Thông tư số 36/2010/TT-BNNPTNT ngày 24 tháng năm 2010 Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thơn) DANH MỤC PHÂN BĨN PHẢI CHỨNG NHẬN HỢP QUY VÀ CƠNG BỐ HỢP QUY STT Loại phân bón Chỉ tiêu phải chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy Urê - Hàm lượng Biuret Supe lân - Hàm lượng axít tự Phân lân nhập khẩu, DAP, phân lân nung chảy - Hàm lượng Cadimi (Cd) Phân hữu - Hàm lượng hữu tổng số - Hàm lượng Nt - Ẩm độ dạng bột - pH H2O tỷ trọng phân bón dạng lỏng Phân hữu sinh học - Hàm lượng hữu tổng số - Hàm lượng Nt - Hàm lượng axít Humíc phân bón sản xuất từ nguồn than bùn - Các chất sinh học phân bón sản xuất từ nguồn hữu khác than bùn - Ẩm độ phân bón dạng bột - pH H2O tỷ trọng phân bón dạng lỏng Phân hữu khống - Hàm lượng hữu tổng số - Ẩm độ phân bón thể rắn - Tổng hàm lượng: Nts+ P2O5hh+K2Oht; Nts+ P2O5hh; Nts + K2Oht; P2O5h + K2O5ht Phân hữu vi sinh - Ẩm độ phân bón dạng bột - Hàm lượng hữu tổng số - Mật độ chủng vi sinh vật có ích đăng ký STT Loại phân bón Phân vi sinh vật Chỉ tiêu phải chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy - Mật độ chủng vi sinh vật có ích đăng ký - Hàm lượng chất điều tiết sinh trưởng đăng ký Phân bón có bổ sung chất - Tổng hàm lượng chất điều tiết sinh trưởng đăng điều tiết sinh trưởng ký Các loại phân bón: Hữu cơ; Hữu khống; Hữu vi - Asen (As), sinh; Hữu sinh học sản - Cadimi (Cd), 10 xuất từ nguyên liệu rác thải - Chì (Pb), thị, phế thải cơng nghiệp -Thủy ngân (Hg), chế biến từ nông sản, thực - Mật độ Salmonella phẩm, phế thải chăn nuôi Theo phần B, phụ lục số thông tư quy định: Hàm lượng dinh dưỡng chấp nhận định lượng bắt buộc yếu tố phân Phụ lục số HÀM LƯỢNG DINH DƯỠNG ĐƯỢC CHẤP NHẬN VÀ ĐỊNH LƯỢNG BẮT BUỘC ĐỐI VỚI CÁC YẾU TỐ TRONG PHÂN (Ban hành kèm theo Thông tư số 36/2010/TT-BNNPTNT ngày 24 tháng năm 2010 Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn) B CHỈ TIÊU ĐỊNH LƯỢNG BẮT BUỘC TRONG PHÂN BÓN STT Chỉ tiêu Định lượng bắt buộc Phân hữu khoáng - Hàm lượng hữu tổng số Không thấp 15% - Ẩm độ: phân bón dạng bột Không vượt 25% - Tổng hàm lượng Nt+ P2O5II+K2OII; Nt+ P2O5II; NTS + K2OHH; P2O5II + K2Ohh Phân hữu Không thấp 8% STT Chỉ tiêu Định lượng bắt buộc - Ẩm độ phân bón dạng bột Không vượt 25% - Hàm lượng hữu tổng số Không thấp 22% - Hàm lượng đạm tổng số (Nt) Không thấp 2,5% - pHH20(đối với phân hữu bón qua lá) Trong khoảng từ -7 Phân hữu sinh học - Ẩm độ phân bón dạng bột Khơng vượt q 25% - Hàm lượng hữu tổng số Không thấp 22% - Hàm lượng Nt Không thấp 2,5% - Hàm lượng axit Humic (đối với phân chế biến từ than bùn) - Tổng hàm lượng chất sinh học (đối với phân chế biến từ nguồn hữu khác) - pHH2O (đối với phân hữu sinh học bón qua lá) Khơng thấp 2,5% Khơng thấp 2,0% Trong khoảng từ - Phân hữu vi sinh - Ẩm độ phân bón dạng bột Không vượt 30% - Hàm lượng hữu tổng số Không thấp 15% - Mật độ chủng vi sinh vật có ích Khơng thấp x 106 CFU/g (ml) Phân vi sinh vật - Mật độ chủng vi sinh vật có ích Khơng thấp x 108 CFU/g (ml) Phân có bổ sung chất điều tiết sinh trưởng - Tổng hàm lượng chất điều tiết sinh trưởng Không vượt 0,5% Phân urê - Hàm lượng biuret Không vượt 1,5% Phân supe lân - Hàm lượng axít tự Không vượt 4,0% Phân bón hữu cơ; hữu khống; hữu vi sinh; hữu sinh học sản xuất từ nguyên liệu rác thải đô thị, từ phế thải công nghiệp chế biến nông sản, thực phẩm, phế thải chăn nuôi; phân bón có nguồn gốc hữu STT Chỉ tiêu - Hàm lượng Asen (As) Không vượt 3,0 mg/kg (lít) ppm - Hàm lượng Cadimi (Cd) Khơng vượt 2,5 mg/kg (lít) ppm - Hàm lượng Chì (Pb) Khơng vượt q 300,0 mg/kg (lít) ppm - Hàm lượng Thủy ngân (Hg) - Mật độ vi khuẩn Salmonella 10 Định lượng bắt buộc Không vượt 2,0 mg/kg (lít) ppm Khơng phát 25g 25 ml mẫu kiểm tra (CFU) Phân lân nhập khẩu, phân DAP phân lân nung Không vượt 12,0 mg/kg chảy ppm - Hàm lượng Cadimi (Cd) TÀI LIỆU THAM KHẢO a, Tài liệu sách [1] T.S Trần Thị Mỹ Diệu, Giáo trình quản lí chất thải rắn sinh hoạt, Khoa cộng nghệ quản lí mơi trường, Trường ĐH Văn Lang [2] Trần Hiếu Nhuệ, Ứng Quốc Dũng Nguyễn Thị Kim Thái (2001) Quản lý chất thải rắn, Tập 1: Chất thải rắn đô thị NXB Xây Dựng [3] PGS.TS Nguyễn Lân Hùng, Nghề nuôi giun đất, số 28 tuyển tập 100 nghề cho nông dân [4].Trịnh Thị Thanh, Trần Yêm, Đồng Kim Loan (2004), Giáo trình cơng nghệ Mơi trường, NXB Quốc Gia Hà Nội [5] Nguyễn Quang Thạch CTV (2001) Báo cáo nghiệm thu đề tài độc lập cấp Nhà nước“ Nghiên cứu thử nghiệm tiếp thu công nghệ vi sinh vật hữu hiệu (EM) nông nghiệp vệ sinh môi trường”.Trung tâm Thông tin Tư liệu Khoa học Công nghệ , Bộ Khoa học & CN [6].Trịnh Văn Tuyên, Văn Hữu Tập, Vũ Thị Mai (2014) Giáo trình xử lý chất thải rắn chất thaỉ nguy hại, NXB khoa học kỹ thuật [7] Quy trình cơng nghệ ni giun quế, Trang trại giun quế PHT, Phú Cường, Sóc Sơn, Hà Nội [8].Thơng tư, Số: 36/2010/TT-BNNPTNT việc ban hành Quy định sản xuất, kinh doanh sử dụng phân bón [9] TCVN 7185:2002 tiểu ban kĩ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC 134/SC phân bón vi sinh vật biên soạn, Tổng cục tiêu chuẩn đo lường đề nghị, Bộ khoa học công nghệ ban hành b, Tài liệu web [10].http://songgianh.com.vn/san-pham-143/phan-bon-goc-155/phan-huu-covi-sinh-156/phan-huu-co-vi-sinh-song-gianh-135-2.html [11] Trung tâm liệu thực vật Việt Nam [12] http://www.hcmbiotech.com.vn/vi/news/phan-bon/san-pham-che-phamsinh-hoc-bima-trichoderma-91.html [13].http://giongcaytrong.net/140/81/Vat-tu-nong-nghiep/Che-pham-sinhhoc/Che-pham-sinh-hoc-EM.html TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH BỘ MƠN SINH HỌC – MƠI TRƯỜNG TRẦN TIẾN ĐẠT Giảng viên hướng dẫn Th.s Võ Thị Nho Hội đồng nghiệm thu Chủ tịch: Thư ký: Ủy viên phản biện 1: Ủy viên phản biện 2: Ủy viên Hội đồng: Khóa luận bảo vệ ngày 01 tháng 06 năm 2017 Tại: Trường Đại học Quảng Bình QUẢNG BÌNH, 2017 HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP Hội đồng nghiệm thu Chủ tịch: Thư ký: Ủy viên phản biện 1: Ủy viên phản biện 2: Ủy viên Hội đồng: QUẢNG BÌNH, 2017 ... QUẢNG BÌNH BỘ MƠN SINH HỌC – MƠI TRƯỜNG KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGHIÊN CỨU QUY TRÌNH Ủ VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG CỦA PHÂN HỮU CƠ TỪ CHẤT THẢI RẮN HỮU CƠ SINH HOẠT TẠI THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI... nghiệp: Nghiên cứu quy trình ủ đánh giá hiệu sử dụng phân hữu từ chất thải rắn hữu sinh hoạt thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tôi, số liệu kết nghiên. .. cứu - Xây dựng quy trình ủ phân hữu phù hợp từ chất thải hữu sinh hoạt - Đánh giá hiệu sử dụng sản phẩm phân hữu ủ từ chất thải rắn hữu sinh hoạt 1.3 Nội dung nghiên cứu - Nghiên cứu diễn biến
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu quy trình ủ và đánh giá hiệu quả sử dụng của phân hữu cơ từ chất thải rắn hữu cơ sinh hoạt tại thành phố đồng hới tỉnh quảng bình , Nghiên cứu quy trình ủ và đánh giá hiệu quả sử dụng của phân hữu cơ từ chất thải rắn hữu cơ sinh hoạt tại thành phố đồng hới tỉnh quảng bình

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay