Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn quận liên chiểu, thành phố đà nẵng

69 10 0
  • Loading ...
1/69 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/03/2018, 09:26

TRƢỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH BỘ MÔN SINH HỌC – MÔI TRƢỜNG TRƢƠNG THU HUYỀN ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP QUẢN CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN LIÊN CHIỂU, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH, 2017 TRƢỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH BỘ MÔN SINH HỌC – MÔI TRƢỜNG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP QUẢN CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN LIÊN CHIỂU, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Họ tên sinh viên: Trƣơng Thu Huyền Mã số sinh viên: DQB05130049 Chuyên ngành: Quản Tài nguyên Môi trƣờng Giảng viên hƣớng dẫn: Th.S Võ Thị Nho QUẢNG BÌNH, 2017 LỜI CAM ĐOAN Ðề tài: “Đánh giá trạng đề xuất giải pháp quản chất thải rắn sinh hoạt địa bàn quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng” Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi, số liệu kết nghiên cứu khóa luận trung thực, dựa sở nghiên cứu thuyết tham khảo tài liệu liên quan Đề tài chƣa đƣợc công bố cơng trình khác Sinh viên Trƣơng Thu Huyền Xác nhận giảng viên hƣớng dẫn (ký ghi rõ họ tên) Th.S Võ Thị Nho LỜI CẢM ƠN Để hồn thành khóa luận này, em xin gửi lời cảm ơn chân thành tri ân sâu sắc thầy cô Trƣờng Đại học Quảng Bình, đặc biệt thầy khoa Nơng - Lâm - Ngƣ tạo điều kiện tốt để thân em hồn thành tốt khóa luận em xin chân thành cảm ơn giáo Võ Thị Nho nhiệt tình hƣớng dẫn em suốt q trình thực khóa luận Em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Ban lãnh đạo giúp đỡ nhiệt tình anh chị Chuyên viên Phòng Tài nguyên Môi trƣờng Quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng tạo điều kiện thuận lợi cho em suốt thời gian thực tập Phòng Trong q trình thực tập nhƣ q trình làm báo cáo khóa luận khó tránh khỏi sai sót mong quý thầy, bỏ qua Đồng thời trình độ luận nhƣ kinh nghiệm thực tiễn nhiều hạn chế nên báo cáo không tránh khỏi thiếu sót, em mong nhận đƣợc ý kiến đóng góp thầy, anh chị quan để em rút đƣợc nhiều kinh nghiệm cho thân áp dụng vào để hoàn thành tốt cho báo cáo sau Sau cùng, em kính chúc q thầy, dồi sức khỏe thành công nghiệp cao quý Đồng thời, kính chúc cơ, chú, anh, chị Phòng Tài ngun Mơi trƣờng quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng dồi sức khỏe đạt đƣợc nhiều thành công tốt đẹp công việc Em xin chân thành cảm ơn! Sinh viên Trƣơng Thu Huyền MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG DANH MỤC CÁC HÌNH ẢNH TĨM TẮT ĐỀ TÀI PHẦN I MỞ ĐẦU 1.1 DO CHỌN ĐỀ TÀI 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.3 NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 1.4 ĐỐI TƢỢNG NGHIÊN CỨU 1.5 THỜI GIAN PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.6 PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 1.6.1 Phƣơng pháp nghiên cứu thuyết 1.6.2 Phƣơng pháp khảo sát thực địa 1.6.3 Phƣơng pháp thu thập số liệu, tài liệu 1.6.4 Phƣơng pháp tính tốn phát thải khí Methane 1.6.5 Phƣơng pháp đánh giá, phân tích, dự báo PHẦN II NỘI DUNG CHƢƠNG I TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 TỔNG QUAN VỀ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT 1.1.1 Khái niệm chất thải rắn sinh hoạt 1.1.2 Phƣơng pháp xác định đặc điểm chất thải rắn sinh hoạt 1.1.2.1 Nguồn phát sinh chất thải rắn sinh hoạt 1.1.2.2 Thành phần chất thải rắn sinh hoạt 1.1.2.3 Xác định thành phần chất thải rắn sinh hoạt 1.2 THU GOM VẬN CHUYỂN CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT 11 1.2.1 Các hình thức thu gom 11 1.2.2 Các kiểu thu gom 11 1.2.2.1 Kiểu thu gom lề đƣờng 11 1.2.2.2 Kiểu container di động (Hauled container systems – HCS) 11 1.2.2.3 Dịch vụ thu gom kiểu container cố định (Stationary container systems – SCS) 12 1.3 CÁC PHƢƠNG PHÁP XỬ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT 12 1.3.1 Chôn lấp 12 1.3.2 Ủ phân compost 12 1.4 SỰ HÌNH THÀNH ẢNH HƢỞNG CỦA KHÍ METHANE TỪ BÃI CHÔN LẤP CHẤT THẢI RẮN 13 1.4.1 Q trình hình thành khí Methane từ bãi chơn lấp chất thải rắn 13 1.4.2 Ảnh hƣởng Methane đến biến đổi khí hậu 15 1.4.3 Kiểm soát khí thải quản chất thải rắn nhằm giảm thiểu tác động biến đổi khí hậu 15 1.5 KHÁI QUÁT VỀ QUẬN LIÊN CHIỂU GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CHƢƠNG TRÌNH QUẬN “CÔNG NGHỆ XANH” 18 1.5.1 Khái quát Quận Liên Chiểu 18 1.5.1.1 Vị trí địa 18 1.5.1.2 Lịch sử hình thành 19 1.5.1.3 Tài nguyên 19 1.5.1.4 Cơ sở hạ tầng 20 1.5.1.5 Hành 20 1.5.1.6 Giáo dục 20 1.5.1.7 Kinh tế 21 1.5.2 Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội Quận Liên Chiểu đến năm 2020 21 1.5.2.1 Mục tiêu tổng quát 21 1.5.2.2 Mục tiêu cụ thể 22 1.5.3 Giải pháp thực chƣơng trình quận “cơng nghệ xanh” 22 CHƢƠNG II KẾT QUẢ THẢO LUẬN 23 2.1 HIỆN TRẠNG CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT TẠI QUẬN LIÊN CHIỂU, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 23 2.1.1 Khối lƣợng phát sinh tỷ lệ thu gom chất thải rắn sinh hoạt địa bàn quận Liên Chiểu 23 2.1.2 Thành phần chất thải rắn sinh hoạt 24 2.2 HIỆN TRẠNG QUẢN CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN LIÊN CHIỂU, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 26 2.2.1 Hiện trạng công tác thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt địa bàn quận Liên Chiểu [8], [11], [15] 26 2.2.1.1 Hình thức thu gom chất thải rắn sinh hoạt ðịa bàn quận 26 2.2.1.2 Các kiểu thu gom chất thải rắn sinh hoạt địa bàn quận 26 2.2.1.3 Tần suất thu gom 30 2.2.1.4 Trang thiết bị thu gom, vận chuyển 30 2.2.2 Bãi chôn lấp chất thải rắn 31 2.2.2.1 Tổng quan Bãi rác Khánh Sơn 31 2.2.2.2 Hiện trạng hạng mục xử Bãi rác Khánh Sơn 31 2.2.2.3 Nguyên tắc vận hành quy trình xử chất thải rắn Bãi rác Khánh Sơn 32 2.2.3 Đánh giá hệ thống quản chất thải rắn sinh hoạt quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng 36 2.2.3.1 Ƣu điểm 36 2.2.3.2 Nhƣợc điểm 38 2.3 TÍNH TỐN TẢI LƢỢNG PHÁT THẢI KHÍ METHANE TỪ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN LIÊN CHIỂU 39 2.3.1 Tính tốn lƣợng phát thải khí Methane năm 2016 quận Liên Chiểu 39 2.3.1.1 Khối lƣợng chất thải rắn sinh hoạt thu gom giai đoạn 2013 – 2016 39 2.3.1.2 Xác định thông số đầu vào mô hình 39 2.3.1.3.Tính tốn tải lƣợng phát thải khí Methane đến năm 2016 39 2.3.2 Dự báo phát thải khí Methane quận Liên Chiểu đến năm 2020 42 2.3.2.1 Dự báo gia tăng dân số 42 2.3.2.2 Dự báo gia tăng lƣợng chất thải rắn sinh hoạt 42 2.3.2.3 Dự báo khối lƣợng chất thải rắn sinh hoạt đƣợc thu gom địa bàn quận Liên Chiểu đến năm 2020 43 2.3.2.4 Ƣớc tính tải lƣợng phát thải khí Methane đến năm 2020 44 2.4 ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN LIÊN CHIỂU, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 45 2.4.1 Giải pháp chế, sách 45 2.4.2 Giải pháp kỹ thuật, công nghệ 46 2.4.2.1 Phân loại chất thải rắn sinh hoạt nguồn 46 2.4.2.2 Xây dựng khu xử chất thải rắn liên hợp 48 2.4.3 Giải pháp kinh tế [13] 49 2.4.3.1 Thu hồi sử dụng khí bãi chơn lấp theo chế phát triển (CDM) 49 2.4.3.2 Xử chất thải rắn công nghệ lên men Methane kết hợp phát điện 50 PHẦN III KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 52 3.1 KẾT LUẬN 52 3.2 KIẾN NGHỊ 52 PHỤ LỤC 53 TÀI LIỆU THAM KHẢO 54 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BCL: Bãi chôn lấp; BVMT: Bảo vệ môi trƣờng; CHC: Chất hữu cơ; CTR: Chất thải rắn; CTRSH: Chất thải rắn sinh hoạt; EM: Effective Microorganisms – Tập hợp loại vi sinh vật có ích; FOD: First Order Decay – Mơ hình phân hủy bậc 1; IPCC: Intergovernmental Panel on Climate Change - Ủy ban Liên Chính phủ Biến đổi khí hậu; KDC: Khu dân cƣ; QĐ: Quyết định; QLĐTh: Quản Đô thị; TNHH MTV: Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên; TN&MT: Tài nguyên Môi trƣờng; TP: Thành phố; UBND: Ủy ban nhân dân; VSV: Vi sinh vật DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng Hệ số tƣơng quan hiệu chỉnh Methane MCF loại bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt Bảng Định nghĩa thành phần chất thải rắn sinh hoạt Bảng Thành phần chất thải rắn nƣớc có thu nhập khác Bảng Thành phần chất thải số đô thị Việt Nam (% trọng lƣợng) Bảng Thành phần khí bãi chơn lấp đặc trƣng 15 Bảng Bảng thống kê số liệu phƣờng thuộc quận Liên Chiểu năm 2015 20 Bảng Tình hình phát sinh thu gom chất thải rắn sinh hoạt ngày từ năm 2013 đến năm 2016 địa bàn quận Liên Chiểu 23 Bảng Thành phần chất thải rắn sinh hoạt quận Liên Chiểu năm 2016 24 Bảng Thống kê trang thiết bị thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt Xí nghiệp Môi trƣờng Liên Chiểu 30 Bảng 10 Tình hình thu gom chất thải rắn sinh hoạt giai đoạn 2013 – 2016 địa bàn quận Liên Chiểu 39 Bảng 11 Khối lƣợng Carbon hữu có chất thải qua ba năm 2014-2016 40 Bảng 12 Khối lƣợng Carbon hữu phân hủy bãi chôn lấp giai đoạn 2014-2016 40 Bảng 13 Lƣợng CH4 tạo trình chôn lấp qua ba năm 2014-2016 41 Bảng 14 Tổng dân số ƣớc tính quận Liên Chiểu đến năm 2020 42 Bảng 15 Dự báo khối lƣợng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh gia tăng quận Liên Chiểu đến năm 2020 42 Bảng 16 Dự báo khối lƣợng chất thải rắn sinh hoạt thu gom quận Liên Chiểu đến năm 2020 43 Bảng 17 Ƣớc tính số liệu đầu vào để ƣớc tính lƣợng phát thải CH4 đến năm 2020 chất thải rắn sinh hoạt quận Liên Chiểu 44 2.3.2 Dự báo phát thải khí Methane quận Liên Chiểu đến năm 2020 2.3.2.1 Dự báo gia tăng dân số Theo Quyết định số 7440/QĐ-UBND ngày 28/9/2009, định UBND thành phố Đà Nẵng về“Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội quận Liên Chiểu đến năm 2020” ƣớc tính đƣợc tốc độ gia tăng dân số tự nhiên khoảng 1,186% giai đoạn 2011-2020 Ta có đƣợc tổng dân số năm 2016 160.438 ngƣời (Phụ lục 1), nên tổng dân số từ 2017-2020 đƣợc dự báo nhƣ sau: Bảng 14 Tổng dân số ƣớc tính quận Liên Chiểu đến năm 2020 Đơn vị: Người Năm 2017 2018 2019 2020 Dân số 162.341 164.266 166.214 168.186 2.3.2.2 Dự báo gia tăng lượng chất thải rắn sinh hoạt Dựa kết phân tích tổng hợp năm 2016, ta ƣớc tính đƣợc hệ số phát thải chất thải rắn sinh hoạt địa bàn quận Liên Chiểu qua năm tăng 0,01 kg/ngƣời.ngày đêm (Phụ lục 2) Ta có, hệ số phát sinh chất thải rắn năm 2016 0,62 kg/ngƣời.ngày đêm Vậy khối lƣợng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh địa bàn quận Liên Chiểu dự báo đến năm 2020 là: Bảng 15 Dự báo khối lƣợng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh gia tăng quận Liên Chiểu đến năm 2020 Năm 2017 2018 2019 2020 Dân số (ngƣời) 162.341 164.267 166.215 168.186 Hệ số phát sinh CTRSH: Gsh (kg/ngƣời/ngày) Lƣợng CTRSH phát sinh (tấn/năm) 0,63 0,64 0,65 0,66 37.330,3 38.372,8 39.434,5 40.516 42 Ngƣời Tấn/năm 180000 41000 160000 40000 140000 120000 39000 100000 38000 80000 60000 37000 40000 36000 20000 35000 2017 2018 Dân số 2019 2020 Lƣợng CTRSH phát sinh Hình 16 Biểu đồ dự báo dân số lƣợng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh 2.3.2.3 Dự báo khối lượng chất thải rắn sinh hoạt thu gom địa bàn quận Liên Chiểu đến năm 2020 Với mục tiêu đặt cho việc quản CTRSH quận Liên Chiểu đến năm 2020, tỷ lệ thu gom phải đạt đƣợc 100%, nên ta ƣớc tính tỷ lệ thu gom qua năm tăng 1% Ta có, tỷ lệ thu gom năm 2016 đạt 96% đến năm 2020 đạt 100% Vậy khối lƣợng chất thải rắn sinh hoạt thu gom địa bàn quận Liên Chiểu dự báo đến năm 2020 là: Bảng 16 Dự báo khối lƣợng chất thải rắn sinh hoạt thu gom quận Liên Chiểu đến năm 2020 Năm 2017 2018 2019 2020 Lƣợng CTRSH phát sinh (tấn/năm) 37.330,3 38.372,8 39.434,5 40.516 Tỷ lệ thu gom (%) 97 98 99 100 37.605,3 39.040,2 40.516 Lƣợng CTRSH thu gom WT (tấn/năm) 36.210,4 43 2.3.2.4 Ước tính tải lượng phát thải khí Methane đến năm 2020 Trên sở dự báo lƣợng CTRSH thu gom quận Liên Chiểu đến năm 2020, sử dụng mơ hình FOD ICPP (2006) đề xuất để ƣớc tính tải lƣợng phát thải CH4 đến năm 2020 Ta có đƣợc bảng số liệu sau: Bảng 17 Ƣớc tính số liệu đầu vào để ƣớc tính lƣợng phát thải CH4 đến năm 2020 chất thải rắn sinh hoạt quận Liên Chiểu Năm 2017 2018 2019 2020 Lƣợng CTRSH thu gom WT đƣợc ƣớc tính (tấn/năm) Khối lƣợng Carbon hữu có chất thải DDOCm đƣợc ƣớc tính (tấn/năm) 36.210,4 37.605,3 39.040,2 40.516 1531,7 1590,7 1651,4 1713,8 Khối lƣợng Carbon hữu có CTRSH tích lũy BCL, DDOCma,T đƣợc ƣớc tính (tấn/năm) 5258,94 6027,5 6736,6 7397,24 Khối lƣợng Carbon hữu phân hủy bãi chôn lấp, DDOCmd đƣợc ƣớc tính (tấn/năm) 822,16 942,3 1053,2 1156,45 Lƣợng CH4 tạo q trình chơn lấp CH4G đƣợc ƣớc tính (tấn/năm) Lƣợng khí Methane phát thải từ CTRSH đƣợc ƣớc tính (tấn/năm) 548,1 628,2 702,1 771 548,1 628,2 702,1 771 Tấn/năm 1000 800 600 400 200 2017 2018 2019 2020 Hình 17 Dự báo lƣợng Methane phát thải từ chất thải rắn sinh hoạt quận Liên Chiểu từ năm 2017 đến năm 2020 Qua biểu đồ ta thấy, khơng có phƣơng án thu hồi lƣợng CH4 phát thải tăng từ năm 2017-2020, đến năm 2020 đạt 771 tấn/năm tƣơng đƣơng với lƣợng 44 phát thải khí CO2 19.275 tấn/năm, tăng khoảng 41% so với năm 2017 (548,1 tấn/năm) 2.4 ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN LIÊN CHIỂU, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 2.4.1 Giải pháp chế, sách Để nâng cao hiệu quản chất thải rắn sinh hoạt địa bàn quận, Phòng Tài ngun Mơi trƣờng quận Liên Chiểu cần triển khai thực tốt nhiệm vụ quản Nhà nƣớc bảo vệ môi trƣờng nói chung cơng tác quản chất thải rắn sinh hoạt nói riêng theo tình hình thực tế quận Thƣờng xuyên triển khai công tác tuyên truyền, hƣớng dẫn việc thực quy định, chƣơng trình, kế hoạch, sách, pháp luật Nhà nƣớc quản môi trƣờng, quản chất thải rắn sinh hoạt, đặc biệt công tác xây dựng Đề án “Liên Chiểu - Quận Môi trƣờng” giai đoạn 2016 – 2020 Phân công nhiệm vụ đến cán bộ, công chức Phòng để thực cơng tác phối hợp giám sát việc quân thực Phong trào Ngày Chủ nhật Xanh-SạchĐẹp tuyến đƣờng đƣợc UBND thành phố phân cơng địa bàn 05 phƣờng để góp phần thực thắng lợi chƣơng trình “An sinh xã hội” Thƣờng xuyên phối hợp UBND phƣờng, đoàn thể, tổ chức mặt trận tổ chức, trì đợt quân tổng dọn vệ sinh môi trƣờng vào đợt cao điểm cấp thành phố, cấp quận; Xây dựng kế hoạch triển khai thực tổ chức, trì đợt quân tổng dọn vệ sinh môi trƣờng KDC Đề xuất biện pháp xử lý, quản lý, sử dụng hiệu khu đất trống chƣa khai thác sử dụng, địa bàn quận nhằm đảm bảo vệ sinh môi trƣờng mỹ quan thị Duy trì phát triển mơ hình BVMT tiêu biểu địa bàn quận nhƣ: + Mô hình “Tổ dân phố khơng rác”; +Mơ hình “Thùng rác thân thiện mơi trƣờng”; + Mơ hình “Tiếng loa thực phong trào Ngày Chủ nhật Xanh-Sạch-Đẹp”; + Mơ hình “Khu dân cƣ thân thiện mơi trƣờng”; + Mơ hình “Phân loại rác thải nguồn - Chế phẩm EM” 45 Phối hợp Chi cục BVMT thành phố Đà Nẵng, Phòng Giáo dục Đào tạo tổ chức Chƣơng trình truyền thông “Chung tay xây dựng Đà Nẵng - Thành phố Môi trƣờng” trƣờng Tiểu học Trung học sở toàn địa bàn quận Tham mƣu UBND quận tập trung thực tốt công tác tuyên truyền bảo vệ môi trƣờng địa bàn quận cho nhiều đối tƣợng khác với nhiều hình thức sinh động, hấp dẫn nhằm nâng cao ý thức tầng lớp nhân dân việc chung tay bảo vệ môi trƣờng Tổ chức treo băng rôn tuyên truyền đợt quân dọn vệ sinh cấp thành phố cấp quận; nhƣ treo băng rôn tuyên truyền tuyến đƣờng Nguyễn Tất Thành xử vi phạm hành hành vi xả rác bãi biển tuyến đƣờng Trục I-Tây Bắc thực Đề án “Xây dựng Đà Nẵng - Thành phố Môi trƣờng” 2.4.2 Giải pháp kỹ thuật, công nghệ 2.4.2.1 Phân loại chất thải rắn sinh hoạt nguồn Hiện nay, có kế hoạch phổ biến mơ hình phân loại CTRSH nguồn địa bàn quận nhƣng chƣa thực thành công nên chƣa áp dụng triển khai mạnh Chất thải rắn sinh hoạt không đƣợc phân loại nguồn gây khó khăn cho việc xử lý, làm hao tổn đáng kể nguồn tài nguyên quý giá ngƣời Chất thải rắn hữu sinh hoạt khó đƣợc tận dụng tái chế thành phần hữu không đƣợc phân loại nguồn Đề xuất quy trình thu gom, vận chuyển xử CTRSH có phân loại nguồn 46 Chất thải rắn sinh hoạt Phân loại CTRSH sơ nguồn Phế liệu CTRSH sau phân loại Tận dụng bán phế liệu Thu gom Các điểm tập kết CTRSH Bãi rác Khánh Sơn Hình 18 Sơ đồ quy trình thu gom, vận chuyển xử chất thải rắn sinh hoạt có phân loại nguồn Công tác phân loại chất thải rắn sinh hoạt nguồn mang đến nhiều tác động tích cực đến mơi trƣờng sống điều kiện kinh tế, xã hội ngƣời dân, cụ thể nhƣ sau: - Làm mơi trƣờng sống: hộ gia đình, q trình vận chuyển, bãi chôn lấp nhà máy chế biến, … nhằm đảm bảo sức khỏe cộng đồng phát triển bền vững; - Nâng cao nhận thức ngƣời dân vấn đề chất thải rắn sinh hoạt nói riêng vấn đề mơi trƣờng nói chung; - Chủ động toàn hệ thống quản CTRSH quận thành phố; - Giảm chi phí cho cơng tác quản CTRSH; - Tái sử dụng triệt để nguồn chất thải có khả tái sử dụng đồng thời giảm thiểu mức độ ô nhiễm trạm phân loại nhà máy tái chế; 47 - Giảm diện tích chơn lấp chất thải rắn sinh hoạt, kéo dài thời gian sử dụng bãi chơn lấp CTRSH; - Giảm lƣợng khí Methane gây “hiệu ứng nhà kính” loại khí khác bãi chôn lấp gây ô nhiễm môi trƣờng sản phẩm trình phân hủy chất hữu cơ; - Giảm lƣu lƣợng nồng độ nƣớc rỉ rác 2.4.2.2 Xây dựng khu xử chất thải rắn liên hợp Cần triển khai xây dựng Khu liên hợp xử chất thải rắn ứng dụng công nghệ xử chất thải rắn không chôn lấp vào việc xử CTRSH địa bàn quận Nhà máy cần đƣợc đầu tƣ dây chuyền công nghệ xử triệt để chất thải rắn không chôn lấp, không phát tán ô nhiễm thứ cấp môi trƣờng, đồng thời sản xuất sản phẩm lƣợng tái tạo từ chất thải rắn Chất thải rắn sinh hoạt CTRSH dễ phân hủy (CTRSH dạng hữu cơ) Thu gom Các điểm tập kết CTRSH Nhà máy sản xuất phân Compost CTRSH khó phân hủy (CTRSH dạng vơ cơ) Thu gom CTRSH nguy hại (kính vỡ, pin, …) CTRSH có khả tái chế (vỏ lon, vỏ chai nhựa, …) Thu gom Các điểm thu, mua phế liệu Các điểm tập kết CTRSH Cơ sở, nhà máy tái chế Bãi rác Khánh Sơn Hình 19 Quy trình vận hành khu xử chất thải rắn liên hợp 48 2.4.3 Giải pháp kinh tế [13] 2.4.3.1 Thu hồi sử dụng khí bãi chôn lấp theo chế phát triển (CDM) Xuất phát từ trạng vận hành hộc rác đô thị Bãi rác Khánh Sơn, để nâng cao hiệu xử chất thải giảm thiểu lƣợng CH4 phát thải, cải thiện chất lƣợng môi trƣờng bãi rác quyền nhân dân thành phố, Công ty Cổ phần Môi trƣờng Đô thị Đà Nẵng cần kêu gọi đầu tƣ thực dự án thu hồi khí bãi rác để đốt, làm nhiên liệu cho máy phát điện theo chế phát triển (CDM) Sơ đồ cơng nghệ thu hồi sử dụng khí bãi rác đƣợc trình bày hình dƣới: Khí gas Khí gas từ từ khu khu chơn lấp chất thải Các giếng khoan thu khí khí thu Trạm thu thu Trạm Ngƣng tụ tụ hơi nước nƣớc Ngưng (khử ẩm) (khử ẩm) Hệ thống thống thu Hệ thu hơi nƣớc nước Khí Tháp đốt Tháp Bơm khí Bơm khí Làm lạnh Điện phục vụ hoạt động nhà máy Làm lạnh Khí Mơi trƣờng Khí Đốt phát phát điện điện Đốt Điện hòa vào mạng lƣới Thành phố Hình 20 Sơ đồ dây chuyền cơng nghệ thu hồi sử dụng Việc triển khai dự án thu hồi khí bãi rác để đốt, làm nhiên liệu cho máy phát điện dự án phát triển chất thải rắn cần đƣợc khuyến khích đầu tƣ Với lƣợng Methane phát thải bãi rác Khánh Sơn lớn nhƣ nguồn nguyên liệu đầu vào dồi dự án Tuy nhiên, ngồi việc tính tốn dự báo lƣợng khí Methane phát thải theo thuyết, trƣớc thực dự án cần tổ chức khoan thăm dò trữ lƣợng nhằm xác định khu vực tiềm phát sinh khí hộc rác làm cho việc thiết kế hệ thống thu gom xử khí bãi rác 49 Dự án hứa hẹn mang lại hiệu việc giảm thiểu ô nhiễm môi trƣờng bãi rác Khánh Sơn, qua góp phần nâng cao hiệu công tác xử CTRSH 2.4.3.2 Xử chất thải rắn công nghệ lên men Methane kết hợp phát điện Hiện Việt Nam phƣơng pháp xử CTRSH chủ đạo chôn lấp chiếm 85 – 90% hầu hết bãi chôn lấp tải so với công suất tiếp nhận Việc chiếm nhiều quỹ đất nhƣ khó kiểm sốt vấn đề nhiễm mơi trƣờng q trình vận hành, đặc biệt làm gia tăng phát thải CH4 – loại khí nhà kính gây biến đổi khí hậu Thực tế bãi chôn lấp, mùi hôi phát tán vấn đề đƣợc ngƣời dân quan tâm phản ánh nhiều Do đó, việc áp dụng cơng nghệ lên men Methane hai giai đoạn kết hợp phát điện để xử chất thải rắn nhằm thu tối đa khí Methane với thời gian phản ứng ngắn, hạn chế khai khác nhiên liệu khơng tái tạo, nhờ giảm phát thải khí nhà kính, chủ động việc ứng phó với biến đổi khí hậu theo xu chung Thế giới Công nghệ xử CTRSH ứng dụng q trình phân hủy kỵ khí đƣợc quan tâm nhiều áp dụng rộng rãi Thế giới nhờ hiệu bảo vệ môi trƣờng thông qua việc sử dụng khí sinh học nhƣ nguồn nguyên liệu thay cho nhiên liệu hóa thạch Sơ đồ dây chuyền công nghệ: 50 CTR hữu sau phân loại Phay rác Phân loại rác Cát, sỏi, thủy tinh Máy nghiền Sản xuất gạch Máy phát điện Máy nghiền Khí Bể trộn Nước tuần hồn Lỏng Ly tâm Bánh bùn Khí Xử khí Xử Bể thủy phân Ly tâm Lỏng Khí Bể Methane hóa Nước tách Bánh bùn Nước tách Bể chứa nƣớc Nhà ủ chín Nhựa không tái chế Đánh tơi, nghiền Ép viên Viên nhiên liệu Phần khơng hoại Sàng rung Đóng bao Phân vi sinh Hình 21 Cơng nghệ lên men kỵ khí kết hợp phát điện 51 PHẦN III KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 3.1 KẾT LUẬN Công tác quản lý, thu gom, vận chuyển xử chất thải rắn sinh hoạt quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng thực ổn định, góp phần đảm bảo cơng tác vệ sinh môi trƣờng, mỹ quan quận thuộc đô thị loại I trực thuộc Trung ƣơng - Khối lƣợng CTRSH phát sinh bình quân địa bàn quận Liên Chiểu khoảng 97,3 – 99 tấn/ngày.đêm, khối lƣợng thu gom CTRSH năm 2016 95 tấn/ngày.đêm tƣơng ứng với tỷ lệ thu gom khoảng 96% có thành phần CTRSH hữu chiếm 80,5%, 19,5% lại CTRSH vô cơ; - Trên địa bàn quận chƣa có phƣơng án phân loại CTRSH nguồn mang tính triệt để (ngoại trừ KDC Hòa Phú 5); có nhiều kiểu thu gom với tần suất thu gom, vận chuyển hợp công nhân đƣợc trang bị đầy đủ trang thiết bị để phục vụ công tác thu gom, vận chuyển CTRSH; Dựa quy mô dân số, dự báo lƣợng CTRSH phát sinh lƣợng khí CH phát thải bãi rác Khánh Sơn quận Liên Chiểu dự tính theo nghiên cứu 460,45 tấn/năm dự báo đến năm 2020 lên đến mức khoảng 771 tấn/năm tƣơng đƣơng với lƣợng phát thải khí CO2 19.275 tấn/năm, liệu quan trọng đóng góp vào việc cân phát thải Carbon cho thành phố nhƣng đồng thời số đáng báo động cho nhà quản mơi trƣờng cần nghiên cứu tìm giải pháp xử CTRSH phù hợp nhằm giảm thiểu ảnh hƣởng phát thải Quản khí thải từ bãi chôn lấp CTRSH lựa chọn phƣơng pháp xử CTRSH theo hƣớng tận dụng, thu hồi thành phần hữu CTRSH, thay công nghệ chôn lấp khu xử CTR Khánh Sơn để phù hợp với lƣợng khí Methane phát thải đƣợc dự báo nghiên cứu cần thiết 3.2 KIẾN NGHỊ Tiếp tục nghiên cứu, đánh giá thống kê số liệu quản CTRSH, thành phần CTRSH làm sở xác định lƣợng phát thải CH4 thời điểm Cần đẩy mạnh việc triển khai phân tích chi tiết, so sánh lựa chọn giải pháp phù hợp nhằm giải thiểu phát thải khí Methane bãi rác Khánh Sơn nhƣ triển khai nghiên cứu giải pháp kỹ thuật, công nghệ nhằm thu hồi, chuyển hóa khí Methane thành nguồn lƣợng có ích Kêu gọi nhà đầu tƣ xây dựng nhà máy chế biến rác thải khuôn viên khu xử Khánh Sơn theo hƣớng bền vững, giảm thiểu lƣợng CTR xử theo phƣơng pháp chôn lấp, giải tốn cho việc quy hoạch bãi chơn lấp CTR tƣơng lai 52 PHỤ LỤC Phụ lục Tình hình dân số quận Liên Chiểu giai đoạn 2013-2016 STT Năm Dân số (Ngƣời) 2013 151.006 2014 154.893 2015 158.558 2016 160.438 Nguồn: Số liệu Niên giám thống kê quận Liên Chiểu qua năm Phụ lục Hệ số phát sinh chất thải rắn sinh hoạt địa bàn quận Liên Chiểu STT Năm Hệ số phát sinh chất thải rắn sinh hoạt (kg/ngƣời.ngày đêm) 2013 0,59 2014 0,60 2015 0,61 2016 0,62 Nguồn: Số liệu thống kê từ Xí nghiệp Mơi trường Liên Chiểu qua năm 53 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Bách khoa toàn thƣ mở, Liên Chiểu, Truy cập từ https://vi.wikipedia.org/wiki/Li%C3%AAn_Chi%E1%BB%83u [2] Công ty Cổ phần Môi trƣờng Đô thị Đà Nẵng, Báo cáo Quy trình vận hành Bãi rác Khánh Sơn, Lƣu hành nội bộ; [3] Công ty Cổ phần Môi trƣờng Đô thị Đà Nẵng, Giới thiệu Bãi rác Khánh Sơn, Lƣu hành nội bộ; [4] Công ty Môi trƣờng Tầm nhìn xanh, Giáo trình Quản Chất thải rắn sinh hoạt, Truy cập từ http://www.gree-vn.com/tailieu.htm; [5] Intergovernmental Panel on Climate Change – IPCC (2006) Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories EngLand: IPCC; [6] Nguyễn Văn Hòa, Biến đổi khí hậu gắn liền với quản Chất thải rắn, Truy cập từ http://www.vusta.vn/vi/news/Thong-tin-Su-kien-Thanh-tuu-KH-CN/Biendoi-khi-hau-gan-lien-voi-quan-ly-chat-thai-ran-39617.html [7] Nguyễn Văn Phƣớc, Giáo trình Quản Xử Chất thải rắn, Truy cập từ http://moitruong.com.vn/tai-lieu/giao-trinh-quan-ly-va-xu-ly-chat-thai-ran-nguyenvan-phuoc-7551.htm [8] Phòng Tài ngun Mơi trƣờng Quận Liên Chiểu, 2016, Báo cáo Hoạt động quản chất thải rắn sinh hoạt địa bàn quận Liên Chiểu năm 2016, Lƣu hành nội bộ; [9] Phòng Tài ngun Mơi trƣờng Quận Liên Chiểu, 2016, Báo cáo Kết năm 2016 xây dựng kế hoạch thực Đề án “Xây dựng Đà NẵngThành phố môi trường”, Lƣu hành nội bộ; [10] Phòng Tài ngun Mơi trƣờng Quận Liên Chiểu, 2016, Báo cáo Thành tích - Đề nghị khen thưởng tập thể xuất sắc việc thực “Phong trào Ngày Chủ nhật Xanh-Sạch-Đẹp năm 2016”, Lƣu hành nội bộ; [11] Phòng Tài ngun Mơi trƣờng Quận Liên Chiểu, 2016, Báo cáo Về việc thực thu gom chất thải rắn sinh hoạt theo địa bàn quận Liên Chiểu, Lƣu hành nội bộ; [12] Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng, 2009, Quyết định số 7440/QĐ-UBND ngày 28/9/2009 việc Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội quận Liên Chiểu đến năm 2020; 54 [13] Võ Diệp Ngọc Khơi, 2008, Nghiên cứu tính tốn phát thải khí Methane từ bãi chôn lấp chất thải rắn Khánh Sơn thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, Bản tóm tắt đƣợc truy cập từ http://tailieuso.udn.vn; [14] Võ Thị Nho, 2016, Giáo trình Quản Chất thải rắn, Đại học Quảng Bình, Lƣu hành nội bộ; [15] Xí nghiệp Mơi trƣờng Liên Chiểu, 2016, Lộ trình vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt địa bàn quận Liên Chiểu, Lƣu hành nội bộ; 55 HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Hội đồng nghiệm thu Chủ tịch: Thƣ ký: Ủy viên phản biện 1: Ủy viên phản biện 2: Ủy viên Hội đồng: QUẢNG BÌNH, 2017 ... công tác quản lý xử lý chất thải rắn sinh hoạt quận Từ lý mà em lựa chọn đề tài: Đánh giá trạng đề xuất giải pháp quản lý chất thải rắn sinh hoạt địa bàn quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng để... xử lý chất thải rắn sinh hoạt địa bàn quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng; Đề số giải pháp nhằm nâng cao hiệu công tác quản lý xử lý chất thải rắn sinh hoạt địa bàn quận Liên Chiểu, thành phố Đà. .. khí Methane từ chất thải rắn sinh hoạt quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng; Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quản lý chất thải rắn sinh hoạt địa bàn quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng 1.4 ĐỐI TƢỢNG
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn quận liên chiểu, thành phố đà nẵng , Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn quận liên chiểu, thành phố đà nẵng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay