Đánh gái hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp và đề xuất giải pháp sử dụng hợp lý theo hướng phát triển bền vững tại xã nam trạch, huyện bố trạch, tỉnh quảng bình

70 9 0
  • Loading ...
1/70 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/03/2018, 09:26

TRƢỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH BỘ MƠN SINH HỌC – MÔI TRƢỜNG TRẦN THỊ PHƢƠNG LAN ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP SỬ DỤNG HỢPTHEO HƢỚNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TẠI NAM TRẠCH, HUYỆN BỐ TRẠCH, TỈNH QUẢNG BÌNH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH, 2017 TRƢỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH BỘ MÔN SINH HỌC – MÔI TRƢỜNG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP SỬ DỤNG HỢPTHEO HƢỚNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TẠI NAM TRẠCH, HUYỆN BỐ TRẠCH, TỈNH QUẢNG BÌNH Họ tên sinh viên: TRẦN THỊ PHƢƠNG LAN Mã số sinh viên: DQB 05130054 Chuyên ngành: Quản tài nguyên môi trƣờng K55 Giảng viên hƣớng dẫn: TS Đinh Thị Thanh Trà QUẢNG BÌNH, 2017 LỜI CAM ĐOAN Tối xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chƣa đƣợc cơng bố cơng trình khác Tơi xin cam đoan thơng tin trích dẫn luận văn đƣợc rõ nguồn gốc./ Tác giả luận văn Trần Thị Phƣơng Lan Xác nhận giảng viên hƣớng dẫn (ký ghi rõ họ tên) LỜI CẢM ƠN Để hồn thành báo cáo khóa luận tốt nghiệp trƣớc hết em xin gửi đến quý thầy, cô giáo khoa Nông - Lâm – Ngƣ, trƣờng Đại học Quảng Bình lời cảm ơn chân thành Các thầy, giáo tận tình giảng dạy kiến thức bốn năm ghế giảng đƣờng, với vốn kiến thức đƣợc tiếp thu trình học tập không tảng cho thời gian thực tập mà hành trang quý báu để em bƣớc vào đời cách vững tự tin Đặc biệt, em xin gửi đến cô giáo TS Đinh Thị Thanh Trà, ngƣời tận tình hƣớng dẫn, giúp đỡ em hồn thành khóa luận tốt nghiệp lời cảm ơn sâu sắc Em xin chân thành cảm ơn Văn Phòng đăng kí quyền sử dụng đất huyện Bố Trạch tiếp nhận, tạo điều kiện thuận lợi cho em đƣợc tìm hiểu thực tiễn suốt thời gian thực tập Văn phòng Vì kiến thức thân hạn chế, q trình hồn thiện khóa luận em khơng tránh khỏi sai sót, kính mong nhận đƣợc ý kiến đóng góp từ quý thầy cô nhƣ quý quan Em xin chân thành cảm ơn! Hoàn Lão, tháng năm 2017 Trần Thị Phƣơng Lan MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG BIỂU PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu đề tài 1.3 Yêu cầu đề tài PHẦN II NỘI DUNG Chƣơng I TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHÊN CỨU 1.1 Tổng quan đất đánh giá trạng sử dụng đất 1.1.1 Khái niệm đất 1.1.2 Khái niệm đất nông nghiệp 1.1.3 Khái niệm đánh giá đất đai 1.1.4 Khái niệm loại hình sử dụng đất 1.2 Tổng quan quy trình đánh giá đất 1.2.1 Các nguyên tắc đánh giá đất 1.2.2 Nội dung đánh giá đất 1.2.3 Các công đoạn việc đánh giá đất 1.2.4 Ý nghĩa công đoạn đánh giá trạng sử dụng đất 1.3 Tổng quan đánh giá trạng sử dụng đất 1.3.1 Đánh giá loại hình sử dụng đất đai 1.3.2 Đánh giá hiệu sử dụng đất đai 1.3.3 Đánh giá hiệu sản xuất đất đai 1.3.4 Đánh giá tính bền vững sử dụng đất đai 1.3.5 Đánh giá mức độ thích hợp sử dụng đất đai 10 1.4 Tổng quan sở thực tiễn 10 1.4.1 Khái quát điều kiện tự nhiên- kinh tế- hội Nam Trạch 10 1.4.1.1 Điều kiện tự nhiên 10 1.4.1.2 Điều kiện kinh tế - hội 12 1.4.2 Đánh giá chung điều kiện tự nhiên kinh tế - hội 16 1.4.2 Hiện trạng tài nguyên đất nông nghiệp Việt Nam 18 1.4.3 Hiện trạng tài nguyên đất nơng nghiệp tỉnh Quảng Bình 18 Chƣơng ĐỐI TƢỢNG, PHẠM VI, NỘI DUNG PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 20 2.1 Đối tƣợng nghiên cứu 20 2.2 Phạm vi nghiên cứu 20 2.3 Nội dung nghiên cứu 20 2.4 Phƣơng pháp nghiên cứu 20 2.4.1 Phƣơng pháp điều tra thu thập số liệu, tài liệu 20 2.4.2 Phƣơng pháp khảo sát thực địa 21 2.4.3 Phƣơng pháp đánh giá tính bền vững 21 2.4.4 Phƣơng pháp phân tích tổng hợp đánh giá tiêu hiệu sử dụng loại hình sử dụng đất thơng qua tiêu 21 2.4.5 Phƣơng pháp phân tích xử lí số liệu 23 Chƣơng KẾT QUẢ THẢO LUẬN 24 3.1 Tình hình sản xuất trạng sử dụng đất nông nghiệp Nam Trạch 24 3.1.1 Đánh giá trạng sử dụng đất 24 3.1.2 Các loại hình sử dụng đất nông nghiệp địa bàn 29 3.2 Hiệu sử dụng đất nông nghiệp Nam Trạch 31 3.2.1 Đánh giá hiệu sử dụng mặt kinh tế 31 3.2.2 Đánh giá hiệu sử dụng mặt hội 38 3.2.3 Đánh giá hiệu sử dụng môi trƣờng 41 3.2.4 Đánh giá thuận lợi khó khăn trạng sử dụng đất nông nghiệp địa bàn 45 3.3 Đề xuất loại hình sử dụng đất triển vọng cho Nam Trạch 46 3.3.1 Cơ sở đề xuất loại hình triển vọng địa phƣơng 46 3.3.2 Đề xuất loại hình có triển vọng địa phƣơng 47 3.4 Đề xuất giải pháp sử dụng hợptheo hƣớng phát triển bền vững Nam Trạch 49 3.4.1 Chiến lƣợc sử dụng đất tiết kiệm, có hiệu bền vững 49 3.4.2 Giải pháp sách 49 3.4.3 Giải pháp mặt kinh tế 49 3.4.4 Giải pháp kỹ thuật 51 PHẦN KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 53 3.1 Kết luận 53 3.2 Kiến nghị 53 TÀI LIỆU THAM KHẢO 55 PHIẾU ĐIỀU TRA NÔNG HỘ 56 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Cụm từ đầy đủ Chữ viết tắt/Ký hiệu FAO Tổ chức Lƣơng thực Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc LUT Loại hình sử dụng đất LMUs Đơn vị đồ đất SDD Sử dụng đất GO Tổng giá trị sản xuất IC Chi phí trung gian VA Giá trị gia tăng QL1A Quốc lộ 1A VNĐ Việt Nam đồng DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng Tình hình phát triển kinh tế Nam Trạch năm 2013-2015 15 Bảng Hiện trạng sử dụng đất địa bàn Nam Trạch 26 Bảng Hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp địa bàn Nam Trạch 28 Bảng Các loại hình sử dụng đất nơng nghiệp 30 Bảng Năng suất sản lƣợng số trồng 31 Bảng Giá trị sản xuất số trồng (Triệu đồng/ha/vụ) 33 Bảng Chi phí trung gian sản xuất lúa vụ 33 Bảng Chi phí trung gian sản xuất mía vụ 34 Bảng Chi phí trung gian sản xuất dƣa hấu vụ 34 Bảng 10 Chi phí trung gian sản xuất sắn vụ 35 Bảng 11 Giá trị gia tăng số trồng 35 Bảng 12 Giá trị gia tăng trồng qua năm 36 Bảng 13 Giá trị tỉ suất hồn vốn chi phí bỏ 37 Bảng 14 Hiệu kinh tế số loại hình sử dụng đất tiêu biểu 37 Bảng 15 Tỉ lệ hộ nghèo cận nghèo qua năm 39 Bảng 16 Tình hình lao động thu nhập qua năm 40 Bảng 17 Chỉ tiêu đánh giá hiệu mặt môi trƣờng 42 Bảng 18 Lƣợng đầu tƣ phân bón cho trồng 43 Bảng 19 Tình hình sử dụng thuốc bảo vệ thực vật số trồng 44 DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ Cơ cấu sử dụng đất địa bàn Nam Trạch 24 Biểu đồ So sánh mức bình quân canh tác Nam Trạch 27 Biểu đồ Cơ cấu sử dụng đất nông nghiệp địa bàn Nam Trạch 29 Biểu đồ So sánh bình quân suất số trồng Nam Trạch so với suất huyện Bố Trạch tỉnh Quảng Bình năm 2015 32 Biểu đồ Thu nhập bình quân đầu ngƣời Nam Trạch, huyện Bố Trạch tỉnh Quảng Bình qua năm 41 Abatin 1.8EC 0,6 lít/ha 0,5 lít/ha +0,1 lít/ha Vitashield 40EC 0,78 lít/ha 0,4-0,8 lít/ha Dƣa hấu Confidor 100SL 0,50 lít/ha 0,44 lít/ha +0,06 lít/ha (Nguồn: Thu thập điều tra) Do liều lƣợng thuốc số lần phun nhiều, phun trƣớc thu hoạch nên lƣợng thuốc bảo vệ tàn dƣ đất, sản phẩm nơng nghiệp tƣơng đối lớn, ảnh hƣởng không nhỏ đến môi trƣờng an tồn chất lƣợng nơng sản Tóm lại: loại hình sử dụng đất địa bàn Nam Trạch có tính bền vững mặt mơi trƣờng mức độ vừa; Trong thời gian tới quyền cần đầu tƣ mặt thủy lợi, đƣa diện tích trồng tăng lên, nhằm tăng hệ số sử dụng đất nhƣ khả quay đồng vốn địa phƣơng Đồng thời cần có biện pháp kiểm tra nghiêm ngặt việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật phổ biến kiến thức cho cho ngƣời dân việc sử dụng phân bón tỉ lệ để mang lại hiệu cao cho trồng đồng thời bảo vệ môi trƣờng địa phƣơng 3.2.4 Đánh giá thuận lợi khó khăn trạng sử dụng đất nông nghiệp địa bàn * Thuận lợi: Nhìn chung quỹ đất nơng nghiệp, lâm nghiệp địa bàn lớn đa dạng Diện tích đất có khả đƣa sản xuất nơng nghiệp, lâm nghiệp nhiều Mặt khác ngƣời dân đƣợc cấp quyền sử dụng đất, họ đƣợc tự lựa chọn loại trồng, hình thức canh tác chủ động việc sản xuất nông nghiệp Đây yếu tố quan trọng thúc đẩy ngƣời dân thiết tha với việc sử dụng đất Trong nơng nghiệp có chuyển dịch cấu trồng, vật nuôi hợp lý, mở rộng quy mô sản xuất, tích cực thâm canh tăng vụ làm cho hệ số sử dụng ruộng đất tăng lên theo năm, suất, sản lƣợng trồng ln có tƣơng đồng vụ gieo trồng năm sau cao năm trƣớc Từ giải đƣợc nhiều lao động nông thôn, nâng cao đƣợc thu nhập cho nông dân Ngành lâm nghiệp đƣợc trọng, hàng năm diện tích trồng rừng đƣợc tăng lên, góp phần phủ xanh đất trống đồi trọc, nâng cao độ che phủ bảo vệ môi trƣờng Nhờ đƣợc đầu tƣ sở hạ tầng, nguồn vốn kỹ thật, lƣợng hàng hóa đa dạng, đồng thời tạo vùng chuyên canh để có lƣợng hàng hóa lớn phục vụ cho thị trƣờng Đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đại hóa nơng nghiệp nơng thôn, tạo điều 45 kiện cho ngành dịch vụ, công nghiệp phục vụ nông nghiệp phát triển thúc đẩy chủ trƣơng đại hóa nơng nghiệp nơng thơn Đảng Nhà nƣớc, nâng cao sống ngƣời dân nông thôn * Mặt tồn tại: Chƣa tạo đƣợc nhiều mơ hình sản xuất tập trung có quy mô lớn nhƣ quy mô kinh tế trang trại,… Do diện tích đất chƣa sử dụng đất cát thôn Đông Thành loại đất không phù hợp cho sản xuất nơng lâm nghiệp, nên khó đƣa vào sử dụng cho mục đích nơng nghiệp Vì chủ trƣơng phủ xanh đất trống đồi trọc khó hồn thành, dẫn đến độ che phủ thấp Ý thức ngƣời dân việc sử dụng, khai thác đất chƣa cao Vẫn trƣờng hợp lấn chiếm đất đai, vi phạm pháp luật việc quản sử dụng đất Khả nắm bắt thông tin giá thị trƣờng chƣa nhạy bén, thơng tin thiếu nhiều Khả tốn sản xuất nơng nghiệp hạn chế, chƣa cụ thể Nhìn chung loại hình sử dụng đất sản xuất nơng nghiệp địa bàn chƣa tận dụng đƣợc lao động nông nhàn Thời gian rảnh rỗi nơng dân nhiều giai đoạn gieo trồng thu hoạch, vụ khác Cơ sở hạ tầng đầu tƣ thiếu chƣa đồng nên ảnh hƣởng đến q trình sản xuất giao lƣu hàng hóa, nên hiệu sử dụng đất bị ảnh hƣởng Trình độ ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất hạn chế Nơng dân thấy lợi trƣớc mắt mà chƣa thấy hậu sau, gây ảnh hƣởng cho hiệu sản xuất đời sống họ 3.3 Đề xuất loại hình sử dụng đất triển vọng cho Nam Trạch 3.3.1 Cơ sở đề xuất loại hình triển vọng địa phương - Những khó khăn việc sử dụng đất nông nghiệp hộ địa phƣơng - Tình hình thực tế điều kiện tự nhiên, kinh tế, hội - Hiệu sản xuất loại hình sử dụng đất - Phƣơng hƣớng phát triển kinh tế hội, phƣơng án quy hoạch chi tiết kế hoạch sử dụng đất chi tiết - Các quy định pháp luật đất đai chủ trƣơng sách huyện, - Dựa vào trình độ thực tế địa phƣơng 46 3.3.2 Đề xuất loại hình có triển vọng địa phương Việc lựa chọn cấu trồng hợp giúp trồng sinh trƣởng phát triển tốt, mà hạn chế đƣợc yếu tố bất lợi phát huy yếu tố thuận lợi để trồng sinh trƣởng phát triển tốt, mang lại suất sản lƣợng cao, giảm thiểu chi phí nâng cao thu nhập ngƣời dân, khai thác triệt để tiềm đất đai, trồng nguồn lực địa phƣơng Qua thời gian tìm hiểu nghiên cứu điều kiện tự nhiên kinh tế- hội Nam Trạch, sở phân tích thuận lợi khó khăn, đồng thời phƣơng hƣớng kinh tế hội, phƣơng án quy hoạch sử dụng đất địa phƣơng, trình độ thâm canh địa phƣơng, tơi xin đề xuất loại hình sử dụng đất tiêu biểu có tầm ảnh hƣởng lớn đến sản xuất ngƣời dân để đánh giá hiệu môi trƣờng, là: lúa, mía, sắn; số giải pháp cho loại hình 3.3.2.1 Loại hình sử dụng đất trồng lúa Ở Nam Trạch có loại hình canh tác loại hình canh tác đất trồng lúa chun canh vụ Đơng Xn Hè Thu lúa vụ Đông Xuân + Loại hình sử dụng đất lúa Đơng Xn - Hè thu, lúa Đơng Xn - xen canh cần đƣợc trì tỷ lệ thích hợp 110 (7.3%) với giống có suất cao, khả chịu hạn tốt, phù hợp với điều kiện tự nhiên khí hậu đất đai vùng, diện tích đất cần chủ động tƣới tiêu Tuy nhiên, đất trồng lúa thƣờng tình trang ngập nƣớc lâu ngày liên tục đất thƣờng bị dí chặt, yếm khí, phá hủy cấu trúc đất Ngƣời dân sử dụng thuốc bảo vệ thực vật cách tùy tiện, không hợp Theo điều tra hộ nơng dân cho biết họ phun thuốc bảo vệ thực vật nhiều hay tùy thuộc vào mức độ sâu bệnh hại cho trồng, sâu bệnh nhiều phun nhiều ngƣợc lại khơng theo quy định Điều dẫn đến việc tồn lƣu chất độc lòng đất (hợp chất lân hợp chất kim loại nặng), sau trồng hấp thụ tích lủy sản phẩm nơng nghiệp Sử dụng phân hóa học đặc biệt lại phân gây chua không liều lƣợng, làm cho pH đất suy giảm cách trầm trọng khó khắc phục đƣợc thời gian ngắn Việc sử dụng phân hữu chƣa qua xử lý, chế biến nguồn lây lan sâu bệnh, cỏ dại vi sinh vật gây hại diện tích rộng Sử dụng cơng cụ, máy móc để làm đất, thu hoạch đất thƣờng xuyên làm đất dễ bị chặt, độ xốp giảm Đối với loại hình đất canh tác vụ, sau thu hoạch thƣờng bị bỏ hoang khơng có khả tƣới vào mùa khô, nên làm tăng rửa trôi chất dinh dƣỡng đất Tuy vậy, loại hình sử dụng đất đƣợc bà trì phát triển diện rộng * Giải pháp: 47 - Đƣa giống lúa có chất lƣợng cao vào gieo cấy diện tích đất chuyên lúa vụ lúa – vụ màu Tại ruộng chân cao tƣới tiêu bán chủ động canh tác vụ lúa, nên bố trí canh tác vụ lúa + vụ màu - Duy trì tỷ lệ thích hợp diện tích gieo trồng lúa vụ giống lúa có suất cao nhƣ Khang Dân 18, IR 35366… - Chọn tạo giống lúc chịu chia chịu úng để đƣa vảo sản xuất vùng trũng - Chủ động thủy lợi, tƣới tiêu hợp lý, cần xây dựng thêm hệ thống kênh mƣơng, trạm bơm đầu nguồn, xây kè để ngăn úng lụt 3.3.2.2 Loại hình sử dụng đất trồng sắn: Loại hình sử dụng đất xen canh sắn dƣa, vừa giải công ăn việc làm cho ngƣời dân, vừa tăng tỉ lệ sử dụng đất, nhƣng cần ý đến đầu tƣ phân bón biện pháp cải tạo đất Cây sắn có khả hút chất dinh dƣỡng từ đất lớn, đồng thời phá vỡ kết cấu đất, làm cho đất bị xói mòn rửa trôi chất dinh dƣỡng, ngày bạc màu * Giải pháp: - Nên có kế hoạch đầu tƣ bón phân công lao động hợp với biện pháp cải tạo đất để nâng cao chất lƣợng đất, có phƣơng thức canh tác hợp lý, đẩy mạnh xen canh sắn với họ đậu để trả lại dinh dƣỡng cho đất, nhờ có cố định đạm họ đậu, vừa tăng suất, tăng thu nhập, vừa đảm bảo yêu cầu phát triển bền vững - Mở rộng diện tích lạc cao sản trồng xen canh với sắn công nghiệp để mang lại hiệu kinh tế phần cải tạo đất - Lựa chọn giống sắn tốt có khả cho suất cao, đồng thời cần phải có đầu tƣ cân đối hợp chất dinh dƣỡng cho trồng, nhƣ sử dụng hợp quy trình loại hóa chất bảo vệ thực vật, đảm bảo tƣới tiêu hợp 3.3.2.3 Loại hình sử dụng đất trồng mía: Loại hình sử dụng đất trồng mía loại hình cho giá trị kinh tế cao nhất, đồng thời có tính bền vững mặt mơi trƣờng tƣơng đối ổn định, hệ số che phủ đất cao * Giải pháp: 48 - Cần trì nhân rộng loại hình trồng mía với giống cho suất cao vừa giải công ăn việc làm cho ngƣời dân vừa mang lại thu nhập - Có kế hoạch hợp việc phun thuốc vảo vệ thực vật loại này, diện tích trồng mía lớn nên khó tránh khỏi phun thuốc nhiều, thừa thải gây tồn đọng đất gây ảnh hƣởng tới nguồn nƣớc chất lƣợng sản phẩm thu hoạch 3.4 Đề xuất giải pháp sử dụng hợptheo hƣớng phát triển bền vững Nam Trạch 3.4.1 Chiến lược sử dụng đất tiết kiệm, có hiệu bền vững Ƣu tiên sử dụng đất tốt cho nông nghiệp, dành đất xấu (có khả sản xuất thấp) cho mục đích phi nơng nghiệp Điều hòa áp lực gia tăng dân số tăng trƣởng mặt kinh tế nhằm giải đáp ứng yêu cầu sử dụng đất bền vững Quản hệ thống nông nghiệp nhằm đảm bảo có sản phẩm tối đa lâu dài, đồng thời trì độ phì nhiêu đất Đảm bảo phát triển tài nguyên rừng, nhằm thỏa mãn nhu cầu thƣơng mại chất đốt, xây dựng dân dụng mà khơng làm nguồn nƣớc thối hóa đất Sử dụng đất sở quy hoạch đảm bảo lợi ích trƣớc mắt nhƣ lâu dài ngƣời sử dụng đất cộng đồng Thực chiến lƣợc phát triển đa dạng, khai thác tổng hợp đa mục tiêu: nông - lâm kết hợp Quản lƣu vực để bảo vệ đất nƣớc, phát triển thủy lợi, giữ vững cân sinh thái Phát triển lâu năm có kinh tế, thƣơng mại cao góp phần bảo vệ đất nhƣ cây: cao su Áp dụng quy trình cơng nghệ canh tác thích hợp tốt phân bón nâng cao hiệu sử dụng phân bón, thơng qua phối hợp tốt phân bón hữu cơ, vơ cơ, phân sinh học, vi lƣợng, sở kết nghiên cứu phân tích đất Đề giải pháp cụ thể, thiết thực, hƣớng đắn việc làm cụ thể yêu câu cần thiết cấp bách để giải mà nâng cao hiệu sử dụng đất vùng 3.4.2 Giải pháp sách - Về phía nhà nƣớc: Có sách ƣu tiên sản xuất tiêu thụ sản phẩm nơng sản sách đào tạo nguồn nhân lực sản xuất nơng nghiệp - Về quyền xã: Cần có sách đào tạo nguồn nhân lực hoàn thiện quy hoạch sử dụng đất 3.4.3 Giải pháp mặt kinh tế 3.4.3.1 Giải pháp vốn đầu tư 49 Vốn nhu cầu cần thiết cho q trình phát triển sản xuất nơng lâm nghiệp Ngun nhân dẫn đến tƣợng sử dụng đất hiệu quả, yếu tố kỹ thuật vốn định Trong năm qua nhà nƣớc có sách hỗ trợ vốn cho nơng dân sản xuất nơng nghiệp Trong nơng nghiệp hộ gia đình cần tự phát huy từ nhiều nguồn vốn khác Trong điều kiện cần có sách hỗ trợ giá, trợ cƣớc giống vật tƣ sản xuất nông nghiệp, tăng cƣờng xây dựng sở hạ tầng, nhằm giảm nhẹ khó khăn cho sản xuất Trên địa bàn có nguồn vốn sách, ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Nhƣng nhìn chung cho vay vốn ít, thủ tục rƣờm ra, chu kỳ vay ngắn, chƣa nói đến việc vay vốn cần chấp tài sản Do để nơng dân có vốn đầu tƣ cho sản xuất nơng nghiệp cần: - Thay đổi thủ tục vay vốn, đa danh hóa hình thức cho vay tạo điều kiện cho ngƣời dân tiếp cân nguồn vốn vay Mặc khác cần quan tâm đến chu kỳ vay vốn, thời hạn vay vốn lãi suất để ngƣời nông dân phát triển sản xuất Ƣu tiên ngƣời vay vốn để phát triển sản xuất nơng nghiệp hàng hóa - Sử dụng nhiều hình thức bảo đảm tiền vay vốn tín dụng dạng nhỏ, mở rộng khả cho vay tín dụng khơng đòi hỏi chấp - Các trung tâm dịch vụ hỗ trợ sản xuất nơng nghiệp ứng trƣớc vốn, kỹ thuật cho nông dân, thông qua việc cung cấp vật tƣ, giống, tạo điều kiện cho ngƣời nơng dân gieo trồng chăm sóc thời vụ - Ngồi nhà nƣớc cần có hỗ trợ cho việc bao tiêu thu mua nông sản kịp thời vào mùa thu hoạch, để nơng dân hồn vốn vay tiếp tục đầu tƣ sản xuất Nhà nƣớc khuyến khích đầu tƣ cho việc xây dựng nhà máy chế biến nông sản, đầu tƣ xúc tiến thƣơng mại, mở rộng thị trƣờng tiêu thụ nông sản 3.4.3.2 Giải pháp thị trường Sản phẩm nông nghiệp đa dạng thay đổi chủng loại số lƣợng Việc phát triển sản xuấ nông nghiệp đòi hỏi phải đƣợc thực theo kế hoạch Muốn cần phải tổ chức xây dựng mơ hình sản xuất thử để giới thiệu sản phẩm, tìm kiếm dự báo thị trƣờng * Thị trƣờng nơng sản địa phƣơng thƣờng gặp khó khăn sau: - Giao thơng lại khó khăn; - Lƣợng hàng hóa khơng tập trung, quy chuẩn chất lƣợng sản phẩm chƣa đáp ứng yêu câu khách hàng - Chƣa có sở dịch vụ ổn định, nên thƣờng bị tƣ thƣơng ép giá 50 Vì cần thiết phải phân tích thị trƣờng trƣớc mắt lâu dài, để có định hƣớng cho sản xuất nơng nghiệp để tạo sản phẩm đáp ứng yêu câu tiêu thụ hàng hóa thị trƣờng Ở địa phƣơng cần tập trung hai vấn đề chính, xây dựng vùng sản xuất chuyên canh hàng hóa phát triển hệ thống giao thông, giao thông nông thôn Mặc khác, mạnh việc kiên cố hệ thống mƣơng tƣới, tăng cƣờng bơm tiêu úng cục vào mùa mƣa, đặc biệt nghiên cứu đểvùng sản xuất sản phẩm sạch, an tồn với cơng nghệ cao Để có thị trƣờng tiêu thụ sản phẩm nông sản ổn định, cần phải quy hoạch hình thành hợp tác dịch vụ tiêu thụ sản phẩm nơng nghiệp, cần có sách khuyến khích hộ nơng dân làm dịch vụ bao tiêu sản phẩm hàng hóa Hình thành trung tâm thƣơng mại xã, huyện tạo môi trƣờng trao đổi hàng hóa Thực sách thị trƣờng mềm dẻo, đa phƣơng, đa dạng, coi trọng vấn đề chiếm lĩnh thị trƣờng chỗ, cách nâng cao chất lƣợng sản phẩm để đảm bảo sức cạnh tranh Tăng cƣờng công tác nghiên cứu thị trƣờng, tiếp cận với thông tin thị trƣờng, giao trách nhiệm cho phận thƣờng xuyên theo dõi, thu thập, xử phổ biến tiếp thị 3.4.4 Giải pháp kỹ thuật 3.4.4.1 Đẩy mạnh công tác quy hoạch sử dụng đất cấp làng, thôn Một tồn việc sử dụng đất đai nông nghiệp công tác quy hoạch sử dụng đất cấp thôn, làng chƣa đƣợc quan tâm, dẫn đến việc phát triển sản xuất manh mún, không đảm bảo mặt số lƣợng, chất lƣợng sản phẩm hồng hóa theo u cầu thị trƣờng Quy hoạch sử dụng đất vi mô nhằm điều chỉnh cấu cho phù hợp với loại đất đai, từ lựa chọn loại trồng vật ni, mơ hình canh tác cho phù hợp, bố trí sản xuất hợp lý, nâng cao hiệu sử dụng đất Quy hoạch sử dụng đất cấp thôn, làng biện pháp kỹ thuật đƣợc tiến hành trƣớc tiên cho sản xuất nông nghiệp 3.4.4.2 Tăng cường công tác chuyển giao kỹ thuật nông nghiệp Ngƣời dân cần đƣợc đào tạo chuyển giao kỹ thuật để họ có cớ hội tiếp cận với tiến khoa học cơng nghệ, đồng thời ứng dụng có hiệu vào sản xuất, nhằm nâng cao hiệu sử dụng đất Sản xuất nông nghiệp chịu ảnh hƣởng lớn yếu tố tự nhiên, kỹ thuật văn hóa hội Các yếu tố lại thay đổi không ngừng theo thời gian theo vùng địa khác Do vậy, chuyển giao tiến kỹ thuật phải tuân thủ chặt chẽ bƣớc chuyển giao Có sở khoa học lựa chọn tiến kỹ thuật cho địa phƣơng cụ thể phải đáp ứng đƣợc số tiêu chuẩn sau: 51 - Phù hợp với đặc điểm sản xuất nông nghiệp địa phƣơng nhƣ đất đai, khí hậu, sở vật chất kỹ thuật, trình độ tập quán,… - Khai thác đƣợc tiềm mạnh có địa phƣơng - Đơn giản, đầu tƣ vốn đem lại hiệu nhanh chóng - An tồn cho hệ sinh thái địa phƣơng - Có thị trƣờng tiêu thụ ổn định - Trong chuyển giao kỹ thuật cần tập trung vào việc hƣớng dẫn kỹ thuật trồng chăm sóc lồi có suất cao 3.4.4.3 Nguồn nhân lực khoa học công nghệ Nguồn nhân lực có trình độ kỹ nằng điều kiện tiên để nơng hộ tiếp thu, ứng dụng khoa học công nghệ vào việc phát triển lĩnh vực kinh tế hội theo hƣớng cơng nghiệp hóa, đại hóa Một nguyên nhân quan trọng làm hạn chế lực xã, lao động chất lƣợng thấp Vì vậy, phát triển nhân lực, nhanh chóng nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực giải pháp quan trọng, góp phần thực thành cơng định hƣớng sử dụng đất Khuyến khích doanh nghiệp đầu tƣ ứng dụng tiến khoa học - công nghệ chế biến vào sản xuất nông nghiệp Đầu tƣ dây chuyền công nghệ chế biến nông sản Kết hợp với viện nghiên cứu, ứng dụng công nghệ nhằm chuyển đổi cấu sản xuất, phát triển sản xuất hàng hóa với chất lƣợng cao theo yêu cầu thị trƣờng Gắn công tác khuyến nông với sản xuất theo chế thị trƣờng, trọng vào khâu giống mới, dịch vụ sản xuất, mơ sình sản xuất kinh doanh giỏi, mơ hình chuyển đổi cấu sản xuất Khuyến khích tạo điều kiện cho cán khoa học kỹ thuật, cán khuyến nông tiếp cận với ngƣời sản xuất, thực hợp đồng chuyển giao tiếp nhận khoa học kỹ thuật dịch vụ khoa học công nghệ Tăng cƣờng áp dụng việc bón phân hợp cân đối phòng trừ sâu bệnh quy trình Kết hợp với tƣới tiêu, cải tạo đồng ruộng với việc luân canh trồng phù hợp Đầu tƣ xây dựng sở hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp nhƣ hồn thiện hệ thống giao thơng khơng đáp ứng nhu cầu vận chuyển sản phẩm vật tƣ nơng nghiệp Đẩy mạnh việc kiên cố hóa hệ thống mƣơng tƣới, tăng cƣờng bơm tiêu úng cục mùa mƣa, đặc biệt cần nghiên cứu để vùng sản xuất sản phẩm sạch, an tồn với cơng nghệ cao 52 PHẦN KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 3.1 Kết luận Nam Trạch có nhiều tiềm phát triển kinh tế chƣa đƣợc khai thác triệt để Nằm vị trí thuận lợi cho phát triển kinh tế hội, nông nghiệp, có hệ thống giao thơng đƣờng thuận tiện cho việc giao lƣu với địa phƣơng khác huyện, tỉnh tỉnh khác có nhiều điều kiện thuận lợi để hội nhập với địa phƣơng khác Tuy nhiên, phát triển chƣa tƣơng xứng với điều kiện vốn có Hiện trạng sử dụng đất tồn nhiều bất cập giới hạn cơng tác phân bố diện tích sử dụng đất mục đích sử dụng đất địa bàn Sản xuất nông nghiệp địa bàn chủ yếu loại hình trồng lúa, mía, sắn, dƣa hấu số đậu khác chủ yếu phục vụ nhu cầu chỗ thị trƣờng nhỏ chƣa vƣơn xa đƣợc Các sản phẩm khiêm tốn chủng loại số lƣợng Kết đất đai địa bàn đƣợc đánh giá nhƣ sau: - Hiệu kinh tế: Trong năm qua gặp nhiều biến động phức tạp, nhƣng phần lớn diện tích đất đƣợc đƣa vào sử dụng hiệu Hiệu sử dụng đất không ngừng đƣợc tăng lên Một số trồng cho hiệu kinh tế cao, cao mía có giá trị gia tăng 79,94 triệu đồng/ha/vụ Hiệu trồng hiệu sử dụng đất ngày đƣợc tăng lên Nâng cao thu nhập cho ngƣời dân, góp phần xóa đói giảm nghèo, thúc đẩy phát triển kinh tế địa phƣơng Để nâng cao hiệu sử dụng đất, cần tăng diện tích sản xuất có giá trị địa bàn Tuy nhiên, để kết hợp tốt hiệu kinh tế, hiệu môi trƣờng hiệu hội, cần chuyển đổi loại hình sử dụng đất nơng nghiệp cho hợp - Hiệu hội: + Nâng cao thu nhập, xóa đói giảm nghèo cho ngƣời dân + Tạo việc làm cho ngƣời lao động + Nâng cao dân trí xây dựng hội văn minh giàu đẹp - Hiệu mơi trƣờng + Bảo vệ nâng cao độ phì, giảm ô nhiễm môi trƣờng + Hạn chế tác động tồn dƣ hóa chất đến ngƣời sinh vật 3.2 Kiến nghị 53 - nên triển khai đồng giải pháp giúp nông dân phát triển sản xuất nông nghiệp, sở tận dụng tiềm đất đai kinh tế hội địa phƣơng - Cần phải xác định tính phù hợp loại hình sử dụng đất cần giải đƣợc vấn đề sau: + Lựa chọn hình thức sử dụng đất tạo thành hệ thống hợp lý, lớp che phủ thực vật bảo vệ, có khả bồi dƣỡng màu mỡ đất, khơng gây xói mòn thối hóa đất, khơng ảnh hƣởng xấu đến mơi trƣờng + Các loại hình sử dụng đất đƣợc lựa chọn thuận lợi cho việc áp dụng tiến khoa học kỹ thuật + Các loại hình sử dụng đất có hiệu kinh tế, đƣa lại thu nhập cao cho ngƣời dân + Các hình thức sử dụng đất phù hợp với kinh tế điều kiện sản xuất địa phƣơng - Tận dụng nguồn vốn đầu tự, dự án phát triển kinh tế - hội nƣớc vào sản xuất nhằm hoàn thiện sở hạ tầng cải thiện đời sống cho ngƣời dân - Tạo điều kiện cho ngƣời dân vay vốn khuyến khích họ đầu từ thâm canh nơi có tiềm đất đai - Đào tạo cán chuyên môn, cán có trình độ nắm bắt đƣợc tình hình cụ thể địa phƣơng để có định hƣợng hợp phát triển kinh tế, hội - Đẩy mạnh hình thành tổ chức, nhóm dịch vụ vật tƣ nơng nghiệp, điểm thu mua chế biến nơng sản nhằm tìm đầu cho sản phẩm nông nghiệp địa phƣơng 54 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Bài giảng kinh tế nông nghiệp, Đại học Nông Lâm Huế [2] Nguyễn Phúc Khoa, Bài giảng đánh giá đất, Đại học Nông Lâm Huế [3] Chế độ sở hữu đất đai theo quan điểm Mác Anghen [4] Luật đất đai 2013 - Nhà xuất Chính trị quốc gia [5].Trần Thị Thu Hà, Bài giảng đánh giá đất – Đại học Nông Lâm Huế 2002 [6] Phòng Tài ngun Mơi trƣờng, Niên giám thống kê huyện Bố Trạch năm 2013, 2014, 2015 [7] Phòng Tài Ngun Mơi Trƣờng, Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế hội huyện Bố Trạch đến năm 2020 [8] Ủy ban nhân dân Nam Trạch, Báo cáo kết thực phát triển kinh tế - hội năm 2015 Mục tiêu, nhiệm vụ phương hướng thực phát triển kinh tế - hội năm 2016 [9] Ủy ban nhân dân Nam Trạch, Kiểm kê diện tích đất đai năm 2013, 2014, 2015 55 PHIẾU ĐIỀU TRA NÔNG HỘ PHẦN I THÔNG TIN CHUNG VỀ HỘ 1.1 Họ tên chủ hộ: Nam/Nữ, Tuổi 1.2 Thôn Nam Trạch, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình 1.3 Trình độ học vấn: 1.4 Số nhân hộ: 1.5 Số lao động hộ: Số lao động nông nghiệp: Số lao động phi nơng nghiệp 1.6 Diện tích canh tác hộ gia đình: 1.7 Số mảnh ruộng hộ gia đình: 1.8 Các loại canh tác hộ gia đình: PHẦN II TÌNH HÌNH SỬ DỤNG ĐẤT HIỆN NAY CỦA HỘ 2.1 Các loại đất suất loại đất Diện tích (ha) TT Năng suất (tạ/ha) Loại đất 2013 Đất trồng lúa Đất trồng ngô Đất trồng sắn Đất trồng mía Đất trồng dƣa hấu Đất trồng lạc Đất trồng rau màu Đất 2014 2015 Thu nhập (triệu đồng) 2013 2014 2015 2013 2014 2015 56 Các loại đất khác 2.2 Mức đầu tư bón cho trồng * Chi phí vật chất (tính bình qn sào) Cây trồng Hạng mục ĐVT Cây Cây Cây 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 Giống trồng - Mua + Số lƣợng Kg + Đơn giá 1000đ - Tự sản xuất Phân bón - Phân hữu Tạ - Phân vô + Đạm Kg + Lân Kg + Kali Kg + NPK 3.Ngày cơng Nghìn 4.Phƣơng tiện Chi phí khác 2.3 Hiệu hội sử dụng đất 2.3.1 Theo Ông/Bà với diện tích đất canh tác có giải đƣợc cơng an việc làm cho gia đình khơng?  Có  Khơng * Nếu khơng, gì?  Diện tích đất 57  Số thành viên gia đình nhiều  Yếu tố khác 2.3.2 Ông/Bà cho biết, từ sử dụng đất đến gia đình có thay đổi nhƣ nào?  Trƣớc khó khăn, khó khăn, nghèo nàn  Trƣớc khó khăn, giả  Trƣớc khó khăn, giàu có  Trƣớc đến khơng có thay đổi 2.4 Hiệu mơi trường sử dụng đất 2.4.1 Ông/Bà cho biết, hoạt động trình sử dụng đất tác động xấu đến đất, nƣớc, khơng khí ?  Sử dụng nhiều thuốc trừ sâu, phân bón hóa học  Đốt nhiều cỏ rác, rơm rạ canh tác  Dùng nhiều máy móc sản xuất  Ý kiến khác: 2.4.2 Xin Ơng/Bà cho biết, q trình canh tác có tác động đến sinh vật sống khơng?  Có  Khơng + Nếu có, tác động nhƣ nào?  Sử dụng thuốc làm sinh vật chết  Trồng nhiều loại cây, làm thay đổi hệ sinh thái  Thay đổi mùa vụ, làm cho sinh vật khơng thích ứng đƣợc  Ý kiến khác: + Nếu khơng, sao?  Thuốc khơng ảnh hƣởng nhiều đến sinh vật  Sinh vật có khả chống chịu  Ý kiến khác: 2.4.3 Theo nhận định Ông/Bà, thời gian canh tác việc sử dụng thuốc trừ sâu, phân bón hóa có tác động đến mơi trƣờng xung quanh khơng?  Có  Khơng 58 * Nếu có có tác động gì?  Làm cho mơi trƣờng đất bị suy thoái  Khiến cho nguồn nƣớc bị ô nhiễm  Tác động xấu đến động, thực vật  Ý kiến khác: Nếu sử dụng trung bình + lƣợng thuốc trừ sâu sử dụng/ha/vụ là: + lƣợng phân bón sử dụng/ha/vụ là: 2.5 Dự định sản xuất thời gian tới? Có ý định chuyển đổi cấu trồng khơng?  Có  Khơng Ý định chuyển đổi trồng: a Chuyển sang Xin chân thành cám ơn hợp tác Ông/Bà thông tin này! Nam Trạch, ngày tháng năm 2017 Chủ hộ Ngƣời vấn (Họ tên chữ kí) (Họ tên chữ kí) 59 ... nghiên cứu đề tài: Đánh giá trạng sử dụng đất nông nghiệp đề xuất giải pháp sử dụng hợp lí theo hướng phát triển bền vững xã Nam Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình 1.2 Mục tiêu đề tài - Tìm... ngƣời xã Nam Trạch, huyện Bố Trạch tỉnh Quảng Bình qua năm 41 TĨM TẮT ĐỀ TÀI Khóa luận tốt nghiệp Đánh giá trạng sử dụng đất nông nghiệp đề xuất giải pháp sử dụng hợp lí theo hƣớng phát. .. nghiệp xã Nam Trạch - Đánh giá hiệu sử dụng đất nông nghiệp xã Nam Trạch Sau trình thực đề tài thu đƣợc số kết sau: - Hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp xã Nam Trạch - Hiệu sử dụng đất nông nghiệp
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh gái hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp và đề xuất giải pháp sử dụng hợp lý theo hướng phát triển bền vững tại xã nam trạch, huyện bố trạch, tỉnh quảng bình , Đánh gái hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp và đề xuất giải pháp sử dụng hợp lý theo hướng phát triển bền vững tại xã nam trạch, huyện bố trạch, tỉnh quảng bình

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay