500 examples of tense

18 47 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/03/2018, 08:59

... round the sun ৫৬ চহমােয় ভারলর্র উত্তলর — The Himalayas are in the north of India ৫৭ র্ালের প্রিুর টাকা আলি — They have plenty of money ৫৮ আচম একটায় স্কুে কথলক আচস — I come from school at 1.00 p.m... চটর্ েু চট কালজর মলধয পূ লবত সাং চটর্ কাজচটর Verb-এর Past Perfect Tense হয় এবাং পলর সাং চটর্ কাজচটর Verb-এর Past Indefinite Tense হয়। গঠন প্রণাচে : Subject + had + মূ ে Verb-এর Past Participle... চটর্ েু চট কালজর মলধয পূ লবত সাং চটর্ কাজচটর Verb-এর Past Perfect Tense হয় এবাং পলর সাং চটর্ কাজচটর Verb-এর Past Indefinite Tense হয়। গঠন প্রণাচে : Subject + had + মূ ে Verb-এর Past Participle
- Xem thêm -

Xem thêm: 500 examples of tense, 500 examples of tense

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay