MẪU BÁO CÁO KẾT QUẢ THỬ VIỆC

7 8 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/03/2018, 08:57

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc BÁO CÁO KẾT QUẢ THỬ VIỆC Kính gửi: - Giám đốc …….; - Phòng Tổ chức cán Tên là: …… Sinh năm:… Chuyên môn đào tạo: ……… Hiện làm HĐ thử việc: Từ ngày …… đến ngày …… , khoa (phòng) ……… Theo hợp đồng lao động số: /HĐ ký ngày …… Kết thúc thời gian thử việc, xin tự nhận xét báo cáo kết làm việc sau: 1- Chấp hành sách, pháp luật Nhà nước: Chấp hành đường lối, chủ trương, sách Đảng pháp luật Nhà nước 2- Kết công tác: a Công việc giao: chi tiết công việc Kết quả: Hồn thành tốt cơng việc b Mức độ hồn thành nhiệm vụ giao: Hồn thành tốt cơng việc 3- Tinh thần kỷ luật: Trong công tác, thực tốt nhiệm vụ phân công, chịu phân công công tác tổ chức, trung thực thực nhiệm vụ, chịu trách nhiệm công việc giao trước tổ chức Thực nội quy, quy định, quy chế làm việc bệnh viện 4- Tinh thần phối kết hợp công tác: Ln có thái độ phối hợp, hỗ trợ cơng việc với đồng nghiệp 5- Tính trung thực công tác: Luôn trung thực thực nhiệm vụ giao 6- Lối sống đạo đức: Giữ gìn đạo đức lối sống lành mạnh 7- Tinh thần học tập nâng cao trình độ: Thường xuyên học tập nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ để phù hợp với vị trí việc làm 8- Tinh thần thái độ phục vụ: Trong công tác phục vụ người bệnh đến khám điều trị, thân nêu cao tinh thần trách nhiệm công việc Trên báo cáo kết thời gian tơi thử việc Kính đề nghị Giám đốc Bệnh viện, phòng Tổ chức cán xem xét, tạo điều kiện để tiếp tục ký hợp đồng thức Tơi xin trân trọng cảm ơn./ NGƯỜI BÁO CÁO Nhận xét Lãnh đạo khoa (phòng) Ghi rõ kết thực cơng việc người thử việc, khoa, phòng có đề nghị BV tiếp tục ký hợp đồng với người lao động không …………………………………………………………………… ……………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… … GIÁM ĐỐC ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc BÁO CÁO KẾT QUẢ THỬ VIỆC Kính gửi: - Giám đốc Bệnh viện Sản – Nhi tỉnh; - Phòng Tổ chức cán Tên tơi là: NGUYỄN CHÍ TRUNG Sinh năm: 1987 Chun môn đào tạo: Cử nhân Dược Hiện làm HĐ thử việc: Từ ngày 04/10/2017 đến ngày 03/12/2017, khoa (phòng) Điều dưỡng Công tác xã hội, BV Sản Nhi – tỉnh Theo hợp đồng lao động số: /HĐ- BVSN ký ngày 04/10/2017 Kết thúc thời gian thử việc, xin tự nhận xét báo cáo kết làm việc sau: 3- Chấp hành sách, pháp luật Nhà nước: Chấp hành đường lối, chủ trương, sách Đảng pháp luật Nhà nước 4- Kết công tác: a Công việc giao: Từ ngày 04 tháng 10 năm 2017 đến ngày 03 tháng 12 năm 2017 cơng việc Chăm sóc khách hàng bệnh viện, cụ thể :  Hướng dẫn bệnh nhân làm quy định, thủ tục đến khám điều trị  Thực quy trình taxi, quy trình kê đơn thuốc khoa  Tư vấn đăng ký mổ yêu cầu, giường yêu cầu  Hỗ trợ cho bệnh nhân ký giấy cam kết mổ khoa Sản  Hỗ trợ khoa giao nhận mẫu 02 phòng Kế tốn Kết quả: Hồn thành tốt cơng việc b Mức độ hoàn thành nhiệm vụ giao: Hoàn thành tốt công việc 3- Tinh thần kỷ luật: Trong công tác, thực tốt nhiệm vụ phân công, chịu phân công công tác tổ chức, trung thực thực nhiệm vụ, chịu trách nhiệm công việc giao trước tổ chức Thực nội quy, quy định, quy chế làm việc bệnh viện 9- Tinh thần phối kết hợp cơng tác: Ln có thái độ phối hợp, hỗ trợ công việc với đồng nghiệp 10- Tính trung thực cơng tác: Ln trung thực thực nhiệm vụ giao 11- Lối sống đạo đức: Giữ gìn đạo đức lối sống lành mạnh 12- Tinh thần học tập nâng cao trình độ: Thường xun học tập nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ để phù hợp với vị trí việc làm 13- Tinh thần thái độ phục vụ: Trong công tác phục vụ người bệnh đến khám điều trị, thân nêu cao tinh thần trách nhiệm công việc Trên báo cáo kết thời gian thử việc Kính đề nghị Giám đốc Bệnh viện, phòng Tổ chức cán xem xét, tạo điều kiện để tơi tiếp tục ký hợp đồng thức Tơi xin trân trọng cảm ơn./ NGƯỜI BÁO CÁO Nguyễn Chí Trung CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc BÁO CÁO KẾT QUẢ THỬ VIỆC Kính gửi: - Giám đốc Bệnh viện Sản – Nhi tỉnh; - Phòng Tổ chức cán Tên là: NGUYỄN DUY MỸ NGÂN Sinh năm: 04/06/1990 Chuyên môn đào tạo: Cử nhân Quản trị kinh doanh Hiện làm HĐ thử việc: Từ ngày 04/10/2017 đến ngày 03/12/2017, khoa (phòng) Điều dưỡng Cơng tác xã hội, BV Sản Nhi – tỉnh Theo hợp đồng lao động số: /HĐ- BVSN ký ngày 04/10/2017 Kết thúc thời gian thử việc, xin tự nhận xét báo cáo kết làm việc sau: 5- Chấp hành sách, pháp luật Nhà nước: Chấp hành đường lối, chủ trương, sách Đảng pháp luật Nhà nước 6- Kết công tác: a Công việc giao: Từ ngày 04 tháng 10 năm 2017 đến ngày 03 tháng 12 năm 2017 cơng việc Chăm sóc khách hàng bệnh viện, cụ thể :  Hướng dẫn bệnh nhân làm quy định, thủ tục đến khám điều trị  Thực quy trình taxi, quy trình kê đơn thuốc khoa  Tư vấn đăng ký mổ yêu cầu, giường yêu cầu  Hỗ trợ cho bệnh nhân ký giấy cam kết mổ khoa Sản  Hỗ trợ khoa giao nhận mẫu 02 phòng Kế tốn Kết quả: Hồn thành tốt cơng việc b Mức độ hồn thành nhiệm vụ giao: Hồn thành tốt cơng việc 3- Tinh thần kỷ luật: Trong công tác, thực tốt nhiệm vụ phân công, chịu phân công công tác tổ chức, trung thực thực nhiệm vụ, chịu trách nhiệm công việc giao trước tổ chức Thực nội quy, quy định, quy chế làm việc bệnh viện 14- Tinh thần phối kết hợp cơng tác: Ln có thái độ phối hợp, hỗ trợ công việc với đồng nghiệp 15- Tính trung thực cơng tác: Luôn trung thực thực nhiệm vụ giao 16- Lối sống đạo đức: Giữ gìn đạo đức lối sống lành mạnh 17- Tinh thần học tập nâng cao trình độ: Thường xuyên học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ để phù hợp với vị trí việc làm 18- Tinh thần thái độ phục vụ: Trong công tác phục vụ người bệnh đến khám điều trị, thân nêu cao tinh thần trách nhiệm công việc Trên báo cáo kết thời gian tơi thử việc Kính đề nghị Giám đốc Bệnh viện, phòng Tổ chức cán xem xét, tạo điều kiện để tiếp tục ký hợp đồng thức Tơi xin trân trọng cảm ơn./ NGƯỜI BÁO CÁO Nguyễn Duy Mỹ Ngân ... tạo: Cử nhân Dược Hiện làm HĐ thử việc: Từ ngày 04/10/2017 đến ngày 03/12/2017, khoa (phòng) Điều dưỡng Cơng tác xã hội, BV Sản Nhi – tỉnh Theo hợp đồng lao động số: /HĐ- BVSN ký ngày 04/10/2017... Quản trị kinh doanh Hiện làm HĐ thử việc: Từ ngày 04/10/2017 đến ngày 03/12/2017, khoa (phòng) Điều dưỡng Công tác xã hội, BV Sản Nhi – tỉnh Theo hợp đồng lao động số: /HĐ- BVSN ký ngày 04/10/2017... Hướng dẫn bệnh nhân làm quy định, thủ tục đến khám điều trị  Thực quy trình taxi, quy trình kê đơn thu c khoa  Tư vấn đăng ký mổ yêu cầu, giường yêu cầu  Hỗ trợ cho bệnh nhân ký giấy cam kết mổ
- Xem thêm -

Xem thêm: MẪU BÁO CÁO KẾT QUẢ THỬ VIỆC, MẪU BÁO CÁO KẾT QUẢ THỬ VIỆC

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay