GIÁO án bài 25 sinh truong sinh san cua VSV

5 52 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/03/2018, 08:28

... hiểu sinh trưởng VSV - GV : GV chiếu đoạn video sinh trưởng vi khuẩn , yêu cầu HS có nhận xét kích thước, tốc độ sinh trưởng vi sinh vật? HS : Cơ thể đơn bào, kích thước nhỏ bé, tốc độ sinh trưởng... trưởng nhanh GV: sinh trưởng VSV? HS: TL GV: nghiên cứu sinh trưởng vi sinh vật người ta nghiên cứu cấp dộ quần thể không nghiên cứu cấp độ cá thể sinh vật bậc cao khác? HS : Bởi VSV có kích trước... khuẩn sinh sản nhanh, đặc biệt bệnh đương ruột vi khuẩn ruột cung cấp chất dinh dưỡng cách liên tục  sinh trưởng nhanh - GV: Vi sinh vật muốn sinh trưởng cần phải có mơi trường cho chúng sinh
- Xem thêm -

Xem thêm: GIÁO án bài 25 sinh truong sinh san cua VSV, GIÁO án bài 25 sinh truong sinh san cua VSV

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay