CẤU TRÚC, TẬP LUẬT VÀ TRIỂN KHAI SNORT BẢO VỆ HỆ THỐNG MẠNG

66 113 0
  • Loading ...
1/66 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/03/2018, 08:24

Snort là một hệ thống phát hiện xâm nhập mạng (NIDS) mã nguồn mở miễn phí.NIDS là một kiểu của hệ thống phát hiện xâm nhập (IDS), được sử dụng để quét dữ liệu di chuyển trên mạng. Cũng có các hệ thống phát hiện xâm nhập hostbased, được cài đặt trên một host cụ thể và chỉ để phát hiện các sự tấn công nhắm đến host đó. ... nhằm phát xâm nhập Snort sử dụng luật lưu trữ file text, chỉnh sửa người quản trị Các luật nhóm thành kiểu Các luật thuộc loại lưu file khác File cấu hình Snort Snort.conf Snort đọc luật vào... liệu Snort có tập hợp luật định nghĩa trước để phát hành động xâm nhập Các luật Snort thay đổi (xóa, tạo, sửa Mặc dù tất phương pháp phát xâm nhập Snort đánh giá hệ thống tốt 2.2.2 Các đặc tính Snort. .. phương pháp ngăn chặn công Chương 15 CẤU TRÚC, CHỨC NĂNG VÀ TẬP LUẬT CỦA SNORT 2.1 Tổng quan Snort 2.2.1 Khái niệm Snort hệ thống phát xâm nhập mạng (NIDS) mã nguồn mở miễn phí NIDS kiểu hệ
- Xem thêm -

Xem thêm: CẤU TRÚC, TẬP LUẬT VÀ TRIỂN KHAI SNORT BẢO VỆ HỆ THỐNG MẠNG, CẤU TRÚC, TẬP LUẬT VÀ TRIỂN KHAI SNORT BẢO VỆ HỆ THỐNG MẠNG, Chương 1. TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG PHÁT HIỆN XÂM NHẬP, b. Các hình thức tấn công mạng phổ biến:, b. Cấu trúc và hoạt động bên trong hệ thống phát hiện xâm nhập IDS:, Chương 15 CẤU TRÚC, CHỨC NĂNG VÀ TẬP LUẬT CỦA SNORT, Hình 15.1 Sơ đồ khối của hệ thống cài đặt Snort., Hình 21.1 Sơ đồ luật hình cây của snort., Chương 22 TRIỂN KHAI SNORT BẢO VỆ HỆ THỐNG MẠNG, Hình 22.5 Mô hình thực tế., Đánh giá và xu hướng phát triển của IDS.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay