lich su triet hoc phuong dong

18 1 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/03/2018, 03:10

LỊCH SỬ TRIẾT HỌC PHƯƠNG ĐÔNGA . TRIẾT HỌC TRUNG QUỐC CỔ ĐẠIHỌC THUYẾT “CHÍNH DANH” TRONG TƯ TƯỞNG CỦA KHỔNG TỬĐẶC ĐIỂM CƠ BẢN TRIẾT HỌC ẤN ĐỘ CỔ ĐẠIUPANISHAD VÀ TRIẾT HỌC PHẬT GIÁOTƯ TƯỞNG TRIẾT HỌC CỦA UPANISHAD LỊCH SỬ TRIẾT HỌC PHƯƠNG ĐÔNG A TRIẾT HỌC TRUNG QUỐC CỔ ĐẠI TƯ TƯỞNG PHÁP TRỊ - PHÁP GIA Trình bày tư tưởng pháp trị Pháp gia Đánh giá rút học lịch sử nghiệp xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam nay? Trả lời: I Những sở tiền đề tư tưởng Pháp trị Pháp gia: Trong lịch sử tư tưởng Trung Quốc cổ đại, quốc gia, giải đáp nhiệm vụ lịch sử mà Nho gia lại chủ trương “Chính danh”, Mặc gia lấy “Kiêm ái” để trị nước, Đạo gia theo “Vơ vi nhi trị”, Pháp gia lại đề cao pháp luật phép trị nước Việc Pháp gia chủ trương “Pháp trị” xuất phát từ cứ: Căn vào học thuyết: Trong vận dụng thuyết “Đạo” “Lý” vào phép trị nước đại biểu Pháp gia đứng lập trường vật kiên phản đối mê tín bói tốn, phê phán chủ nghĩa phong kiến cổ phép trị nước Nho gia, Mặc gia Lão giáo Họ cho ngày “Lý”(thời thế, hoàn cảnh) thay đổi phép trị nước khơng thể viên dẫn theo “đạo đức” Nho gia hay “kiêm ái” Mặc gia mà hoàn cảnh phải dùng Pháp trị Xuất phát từ việc nghiên cứu tính người: Cho chất người “ích kỷ”, vị lợi tính tự nhiên người Nên tất quan hệ xã hội xây dựng sở tính tốn lợi hại cá nhân Vậy muốn trị dân, muốn nước mạnh lấy giáo dục, lễ nghĩa làm trọng mà phải đề cao pháp luật Hơn nữa, dùng nhân nghĩa để phán xét rơi vào tình trạng dùng tâm lý cá nhân để định nặng, nhẹ, thiếu công minh Vì vậy, phép trị nước cơng bằng, hữu hiệu dùng luật pháp Xuất phát từ quan điểm tiến hóa lịch sử: Lịch sử xã hội ln q trình tiến hóa khơng ngừng, Pháp gia chia lịch sử xã hội loài người thành thời kỳ(cổ đại, trung đại, cận đại, đại) Trong thời kỳ có đặc điểm, dấu ấn riêng mà phương pháp cai trị phải phù hợp với hoàn cảnh cụ thể, phương pháp cai trị thay đổi hoàn cảnh thay đổi Pháp gia quan niệm lợi ích xã hội sở quan hệ xã hội hành vi người thời đại, người nhiều mà cải ít, người phải lao động vất vả mà không đủ ăn tất sinh cướp giật, đấu tranh Trong điều kiện cần phải dùng luật pháp để lập lại trật tự xã hội, thưởng người làm việc thiện, phạt người làm điều ác II Khái lược tư tưởng Hình pháp lịch sử Trung Quốc: Tư tưởng “Hình pháp” Trung Quốc xuất từ cuối nhà Thương, đầu nhà Chu phát triển đạt đến đỉnh cao cuối thời xuân thu chiến quốc Theo sử sách để lại học thuyết Pháp trị đề xuất, xây dựng phát triển qua nhiều thời kỳ tác giả xuất sắc Quản Trọng, Thân Bất Hại, Thận Đáo, Thương Ưởng Hàn Phi phát triển, hoàn thiện Quản Trọng(TK VI TCN): Là thủy tổ Pháp gia, đồng thời cầu nối Nho gia với Pháp gia Ông người biết trọng nhân nghĩa, lễ tín, biết vận dụng luật pháp vào thực tiễn sống để trị quốc, bình thiên hạ Thân Bất Hại(401-337TCN): Chủ trương li khai đạo đức, chống “lễ”, đề cao “Thuật” phép trị nước Theo ông, “thuật” phương pháp, thủ đoạn trị nước nhà cầm quyền, “bí hiểm”, khơng lộ cho bề tơi biết nhà vua sợ bề tơi đề phòng, nói dối, lừa gạt bề Thuật có nghĩa người giữ chức danh phải làm cho với bổn phận mình, ngồi chức trách, bổn phận biết khơng nói Thận Đáo(370-290TCN): Chủ trương trị nước pháp luật, theo ông pháp luật phải khách quan vật vơ vi, điều loại trừ thiên kiến chủ quan, riêng tư người cầm quyền Trong phép trị nước ông đặc biệt đề cao “Thế” trị nước, “Thế” địa vị, quyền hành người cai trị, sức mạnh đất nước Thương Ưởng: ông đề cao “Pháp” phép trị nước Theo ông pháp luật phải nghiêm, ban bố rộng rãi cho người phải thi hành, có tội nặng phải phạt nặng Hàn Phi(280-233TCN): - Đảm nhận việc phát triển lý luận “thế”, “thuật”, “pháp” thống chúng học thuyết Pháp trị - Ông làm tổng hợp tư tưởng Pháp trị, khái quát tư tưởng Pháp trị thành hệ thống chặt chẽ gọi triết học trị Trong triết học trị kế thừa tư tưởng Nho, Lão, nâng lên trình độ thành học thuyết, hệ thống chặt chẽ Nếu tư tưởng Pháp trị nhà độc đáo tư tưởng “Nho giáo” vật liệu xây dựng, tư tưởng “Pháp” thể, tư tưởng “Lão” kỹ thuật thi cơng ngơi nhà độc đáo Như vậy, tư tưởng Pháp trị kết hợp tư tưởng Nho, Lão, Pháp - Ơng thực hóa tư tưởng Pháp trị vào Trung Quốc cổ đại, vận dụng vào nhà Tần, giúp Tần Thủy Hoàng xây dựng nhà nước trung ương tập quyền, thống đất nước Trung Hoa III Nội dung tư tưởng Pháp trị: Được thể qua phạm trù: Pháp, Thế, Thuật Pháp: - Trong tư tưởng Trung Quốc cổ đại “Pháp” phạm trù hiểu theo hai nghĩa: nghĩa rộng pháp thể chế quốc gia, chế độ trị-xã hội đất nước Theo nghĩa hẹp điều luật, luật lệ, quy định mang tính ngun tắc khn mẫu - Pháp Nho gia dùng theo nghĩa phép tắc, lễ giáo Pháp gia để luật lệ đất nước - Theo quan điểm Hàn Phi: Pháp gồm: điều luật, luật lệ, quy định mang tính nguyên tắc, biên soạn rõ ràng, minh bạch khuôn mẫu, chép đồ thư ban bố rộng rãi cho dân chúng biết việc làm việc khơng làm Nội dung chủ yếu pháp luật thưởng phạt, chủ trương thưởng thật hậu phạt thật nặng Mục đích thực Pháp cứu loạn cho dân chúng, trừ loạn cho thiên hạ, khiến cho kẻ mạnh không lấn át kẻ yếu, biên giới không bị xâm phạm  Vậy với nội dung trên, Pháp xứng đáng tiêu chuẩn khách quan để phân định danh phận, hình pháp, phán xét phải trái, tốt xấu, thiện ác luật pháp rõ ràng, thưỏng phạt nghiêm minh làm cho nhân tâm vạn quy mối, trăm chế độ lấy Pháp làm chuẩn Vì Pháp trở thành gốc thiên hạ, có tác dụng khuyến khích điều thiện, trừng trị, ngăn đe phòng ngừa điều ác pháp có ý nghĩa giáo dục đạo đức định Thế: - Là địa vị, lực, quyền uy người cầm đầu thể Địa vi độc tơn, người phải tuân theo - Là sức mạnh dân, đất nước xu lịch sử 3 - - - IV a - - b - - Là yếu tố khơng thể thiếu, có vị trí quan trọng đến mức thay hiền nhân Nhờ Thế mà vua đặt ban bố luật pháp, chọn bề để giao nhiệm vụ thực luật pháp Thuật: Vấn đề đặt để vua điều khiển máy quan lại dân khắp nước Đó nhờ “Thuật” “Thuật” cách thức, phương pháp, mưu lược, thủ đoạn việc tuyển người, dùng người, giao việc, xét đốn vật, việc mà nhờ pháp luật thực vua “trị quốc, bình thiên hạ” Nhiệm vụ chủ yếu thuật cai trị phân loại, thử lực kiểm tra công trạng quan lại nhằm tăng cường máy cai trị sở luật pháp chế độ chuyên chế Thuật thể trong: + Thuật trừ gian: nhằm ngăn chặn bọn xu nịnh, gian dối + Thuật dùng người: nguyên tắc “chính danh”, “hình danh”, “thực danh” Vì người xã hội phải nhất làm tròn bổn phận, chức vụ mình, khơng dám làm trái danh phận định Dùng thuật chọn người: người khơng có đủ tài đức có tham danh vọng khơng dám đảm nhận chức vụ, vua chọn người đủ tài đức để trao quyền hành, công việc, thực thưởng phạt cho hợp lý Trong phép dùng thuật, vua không yêu riêng ai, đừng tin mà nước, trao cho làm việc phải kiểm tra lại Đánh giá rút học kinh nghiệm nghiệp xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam nay: Đánh giá: Tích cực: Pháp gia chủ trương dùng hình pháp để trì ổn định xã hội đóng góp, bước phát triển tư triết học, tư lý luận Trung Quốc nói riêng, phương đơng nói chung, thể quan điểm tiến tư tưởng xã hội cổ truyền Mở đầu cho thời kỳ thay chế độ huyết thống, tục, mệnh lệnh pháp luật Tư tưởng trị Pháp gia cờ, giá đỡ tư tưởng cho giai cấp quý tộc mới, quý tộc chế độ phong kiến tập quyền đấu tranh xóa bỏ tàn dư chế độ cũ(thần quyền, tục) để thiết lập chế độ xã hội mới, nhà nước phong kiến trung ương tập quyền, nhà tần đại diện Tạo thống trị tư tưởng Trung Quốc thời kỳ Xuân Thu – Chiến Quốc Hạn chế: Quá thiên lệch hình pháp, coi nhẹ giáo lý đạo đức, từ dẫn đến thiên lệch thái Tư tưởng Pháp trị khơng lòng dân, mà nhà Tần có cơng lớn tồn 15 năm thiên lệch tư tưởng Pháp trị Từ đòi hỏi triều đại phong kiến sau sử dụng đức trị pháp trị(dương nho âm pháp) thời kỳ phong kiến Thực chất công cụ giai cấp thống trị dùng để nô dịch, thống trị nhân dân lao động, chất giai cấp, xã hội pháp luật nhà nước phong kiến Bài học lịch sử: Từ việc tìm hiểu tư tưởng Pháp trị Pháp gia giúp cho việc rút học sâu sắc cho nghiệp xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam Từ quan điểm “Thời biến, Pháp biến” đặt yêu cầu phải tôn trọng quan điểm lịch sử - cụ thể Mỗi thời kỳ phát triển khác nên luật pháp phải khác nhau, luật pháp giai đoạn phải phù hợp với hoàn cảnh cụ thể thực “Khi hoàn cảnh thay đổi, luật pháp phải thay đổi”, “Khơng có thứ luật pháp ln đúng”, “Khơng có luật pháp bất biến vĩnh cửu” - - Tiến hành tổ chức, quản lý nhà nước pháp luật phải có tinh thần thượng tơn pháp luật, đồng thời có thái độ ln bổ sung hồn thiện hệ thống pháp luật để phù hợp với yêu cầu đòi hỏi sống Chủ trương người bình đẳng trước pháp luật, tơn trọng thi hành pháp luật cách nghiêm minh, thực thưởng phạt nghiêm túc, không thiên lệch Phải đào tạo, sử dụng tuyển chọn người có thực đức, tài Cơng chính, liêm minh hệ thống pháp luật, phải có sách tuyển dụng tốt, kiểm tra giám sát tốt, chọn người thực tâm, thực tài phục vụ cho pháp luật Thưởng phạt phải thật nghiêm khắc, người, tội HỌC THUYẾT “CHÍNH DANH” TRONG TƯ TƯỞNG CỦA KHỔNG TỬ - Khổng Tử(551-479TCN) tên Khâu, tự Trọng Ni Ơng người hệ thống hóa tư tưởng tri thức trước thời kỳ sống thành học thuyết gọi phái Nho gia Ông coi người sáng lập nên trường phái Nho giáo gọi Khổng giáo học thuyết đạo xử người quân tử: Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ - Trong triết học Khổng Tử thể nhiều quan điểm giới, trị-xã hội, luân lý đạo đức, sống người Trong ơng sâu nghiên cứu đạo đức, trị-xã hội Những tiền đề tư tưởng “Chính danh”: Việc Khổng Tử Nho gia chọn tư tưởng “Chính danh” phương pháp trị nước giáo hóa đạo đức, ổn định xã hội xuất phát từ tiền đề: điều kiện lịch sử xã hội tiền đề lý luận 1.1 Điều kiện lịch sử - xã hội Trung Hoa thời kỳ Xuân Thu – Chiến Quốc: Sự phát triển triết học Trung Quốc cổ đại lúc xã hội TH bước vào thời kỳ Xuân Thu – Chiến Quốc, thời kì tan rã chế độ CHNL chế độ PK sơ kỳ lên Đây thời kỳ xã hội có chuyển biến sâu sắc tất lĩnh vực Về kinh tế: kinh tế dựa chế độ tỉnh điền, sau xuất chế độ sở hữu ruộng đất hình thành giai cấp địa chủ phong kiến Về CT – XH: thời kỳ Tây Chu, chế độ tông pháp “phong hầu kiến địa” vùa có ý nghĩa ràng buộc kinh tế (KT chịu chi phối nhà Chu), vừa có ý nghĩa ràn buộc mặt trị (về trị, thể chế tất phải nhận mệnh lệnh nhà Chu), ràng buộc huyết thống có tác dụng tích cực làm cho nhà Chu giữ thời gian dài hưng thịnh, đến thời kì Xuân Thu – Chiến Quốc chế độ tơng pháp nhà Chu khơng tơn trọng, thời kỳ lễ nghĩa nhà Chu bị băng hoại Nhiều nước chư hầu mượn tiếng khôi phục lại tông chủ, đề hiệu “tôn vương, Di”, đua động binh để mở rộng lực đất đai, thơn tính nước nhỏ giành địa vị bá chủ thiên hạ dẫn đến chiến tranh nước chư hầu diễn liên miên Thời Xuân Thu có khoảng 242 năm xảy 483 chiến tranh lớn nhỏ Đầu thời Tây Chu có hàng ngàn nước đến cuối thời kỳ Xuân Thu 100 nước Trong có nước hùng mạnh thời thay làm bá chủ thiên hạ Tề, Tấn, Sở, Tống, Ngô, Việt, Tần Do tạo nên xáo trộn trật tự thể chế, trật tự xã hội đảo lộn, danh thực đảo lộn, quan hệ vua – tôi, cha – bị xáo trộn, Nho gia Khổng Tử chủ trương danh định phận 1.2 Tiền đề lý luận: Triết lý Nho gia, Khổng Tử quan niệm tính người tốt đẹp, đức nhân người tính cao quý người biểu hiện: vua huệ, trung, cha từ, hiếu… Nhưng thời kỳ Xuân Thu – Chiến Quốc, Khổng Tử cho lễ nghĩa bị băng hoại “lễ băng nhạc hoại”, hỗn loạn quan niệm danh phận, đẳng cấp, sa sút uy tín thiên tử, suy nhược chư hầu địa phương, nghênh ngang quan đại phu chư hầu vượt quyền thiên tử, đại phu lấn quyền chư hầu, “thứ dân” bàn trị Quân bất quân, thần bất thần, phụ bất phụ, tử Tất tình trạng khơng phá hoại trật tự xã hội, mà mối nguy trị lớn thời nên phải khôi phục đạo lý, khôi phục đức nhân, khôi phục lại trật tự xã hội vua địa vị vua, thần địa vị thần, dân địa vị dân, “vật địa vị tự nhiên vật ấy” Đây học thuyết danh Khổng Tử Nội dung học thuyết danh: 2.1 Thế danh: Từ quan điểm vạn vật chung nguồn gốc, phức tạp biến sinh từ giản dị Khổng Tử cho thay đổi xã hội làm thiên hạ rối ren nguyên nhân sớm chiều mà trình bắt nguồn từ sa đọa lực cầm quyền, làm cho danh không chính, tức danh khơng phù hợp với thực Vì vậy, để khôi phục trật tự xã hội, Khổng Tử chủ trương thực danh Vậy danh? Ơng cho rằng: XH, vật, người có cơng dụng định, thực chất, khả định gọi thực Ứng với khả năng, cơng dụng có tên gọi định danh Thực phải đôi với danh Danh phải thực Danh thực hợp gọi danh Danh thực khơng hợp gọi loạn danh Sự thể “Chính danh” quan hệ xã hội chuẩn mực đạo đức: a Trong mối quan hệ xã hội: Khổng Tử xác định mối quan hệ gọi “Ngũ luân” gồm quan hệ: vua-tôi, cha-con, chồng-vợ, anh-em, bè bạn Trong Ngũ luân có quan hệ gọi Tam cương Trong mối quan hệ xã hội Khổng Tử nhấn mạnh đến quan hệ vua-tôi, cha-con * Quan hệ vua-tơi: - Chống lại việc trì ngơi vua theo kiểu cha truyền nối, phong chức tước theo huyết thống dòng dõi - Khổng Tử cho rằng: người cầm quyền phải có đức, có tài mà khơng cần đến đẳng cấp xuất thân họ Nêu yêu cầu người đứng đầu quốc gia phải đạt nhân đạo thiên đạo - Nêu yêu cầu cụ thể vua dân ngược lại: + Vua dân: Vua phải đảm bảo cho dân no ấm, xây dựng lực lượng quân hùng hậu, phải chiếm lòng tin dân Phải làm cho dân giàu, giáo hóa dân Phải biết trọng dụng người đức độ, phải có lực biết rộng lượng với cộng + Yêu cầu dân vua: dân phải coi vua cha mẹ mình, phải trung với vua, tức đòi hỏi hết lòng, thật ý quan hệ *Quan hệ cha con: Khổng Tử đề cập đến phạm trù “Hiếu” “Tâm” để đánh giá lòng hiếu thảo Hiếu cha mẹ khơng phụng dưỡng người sinh mà trước hết lòng thành kính với cha mẹ Quan niệm hiếu không chiều theo kiểu nhất phải nghe theo lời cha mẹ mà ông thường dạy rằng: phận làm thấy cha mẹ làm lỗi phải can gián cách nhẹ nhàng, đồng thời đòi hỏi cha mẹ phải đối xử với cho đạo  Như Khổng Tử không chủ trương ngu trung, ngu hiếu, không bắt buộc người phải phục tùng bề vô điều kiện Đối với Khổng Tử “Chính danh” quan hệ hai chiều, để thực hai chiều đạo đức xã hội b Trong chuẩn mực đạo đức: Học thuyết “Chính danh” Khổng Tử thể chuẩn mực đạo đức, Khổng Tử đề cập đến phạm trù đạo đức bản: nhân, hiếu, lễ, trí, dũng - Nhân: cách cư xử với với người - Hiếu: vơ vi, vơ cải Là phục tùng vô điều kiện, chở che vô điều kiện cha mẹ - Lễ: định phân minh trật tự xã hội, gia đình - Trí: minh mẫn nói chung, phân biệt, đánh giá người tình huống, qua tự xác định cho cách ứng xử cho phải đạo - Dũng: lòng can tâm, sức mạnh để làm chủ tình người Cách thực “Chính danh”: - Lấy lễ để thực “Chính danh”: lễ cơng cụ hữu hiệu Với quy định lễ việc truyền bá vừa có tính chất khun răn, vừa có tính chất cưỡng người thực hiện, lễ ngày, tạo thói quen cá nhân, toàn xã hội Lễ phương tiện: muốn thực nhân nghĩa, giữ quan hệ vua-tôi, cha-con phải dùng lễ Nho gia chủ trương: “không xem, khơng nghe, khơng nói, khơng làm khơng hợp với lễ” - Thơng qua trí để thực “Chính danh” Khổng Tử dùng thi, thư, nhạc, dùng việc giáo hóa đạo đức nhằm dạy cho người biết trật tự, lễ nghĩa xã hội Đánh giá học thuyết “Chính danh”: a Tích cực: - Góp phần vào trì, ổn định trật tự xã hội, trì đạo đức xã hội - Xác định vị trí, nghĩa vụ, vai trò, trách nhiệm người mối quan hệ xã hội, giúp cho người làm tròn chức nhiệm vụ xã hội b Hạn chế: - Thuyết “Chính danh” Khổng Tử nhằm trì trật tự đẳng cấp xã hội, danh phận xã hội (làm vượt q quy định khơng “Chính danh” nên khơng dám làm q) - Trói buộc người vào trật tự lễ giáo phong kiến, kìm hãm phát triển xã hội, giảm sáng tạo, không phát triển tư tưởng tiến xã hội - Kết luận chung: Đặc điểm tình hình nước ta nay: tình trạng chồng chéo chức năng, chuyên môn nghiệp vụ, sử dụng người không việc, vị trí  Học thuyết “Chính danh” Khổng Tử có ý nghĩa to lớn vấn đề đạo đức quản lý xã hội  Cung cấp học bổ ích việc tuyển dụng, đào tạo, phát huy sức mạnh, tài năng, trách nhiệm bổn phận người  Có ý nghĩa với cơng cải cách hành  Phát huy vai trò việc tìm kiếm người tài để giao trách nhiệm cho phù hợp ĐỌC THÊM: Ảnh hưởng Nho giáo đến nước ta: Nho giáo truyền vào nước ta từ sớm từ TK 13 trở trở thành quốc giáo tác động: Mặt tích cực: - - - - - - Góp phần xây dựng triều đại phong kiến vững mạnh, củng cố ý thức tự cường với công việc bảo vệ chủ quyền dân tộc, đào tạo tầng lớp nho sĩ Việt Nam, có nhân tài kiệt xuất Nguyễn Trãi, Chu Văn An, Nguyễn Bỉnh Khiêm Hướng nhân dân vào đường ham học, tu dưỡng đạo đức theo: nhân, nghĩa, lễ, trí, tín Duy trì trật tự kỷ cương, tơn ti từ gia đình ngồi xã hội, với lối ứng xử cộng đồng bền chặt Ảnh hưởng mạnh tầng lớp bình dân: củng cố tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên Người Việt Nam tiếp thu tư tưởng trung quân Nho giáo sở tinh thần yêu nước tinh thần dân tộc sẵn có, trung quân gắn với quốc(ở nước ta) Mặt hạn chế: Góp phần vào việc trì q lâu chế độ phong kiến, khơng tiến Coi nhẹ thương nghiệp, coi trọng nông nghiệp(trọng nông, ức thương) Tạo tâm lý an phận, dựa dẫm, thiếu động sáng tạo, không thúc đẩy khoa học tự nhiên phát triển B TRIẾT HỌC ẤN ĐỘ CỔ ĐẠI ĐẶC ĐIỂM CƠ BẢN TRIẾT HỌC ẤN ĐỘ CỔ ĐẠI Ấn Độ quốc gia có nhiều chủng tộc với văn hóa nhiều màu sắc, thống đa dạng Xã hội Ấn Độ cổ đại thấm đượm màu sắc tâm linh làm cho trường phái triết học nhích lại gần Ấn Độ dân tộc mộ đạo trọng triết học vào bậc giới Là bán đảo địa hình phức tạp Xã hội mang tính chất cơng xã nơng thơn với phân chia đẳng cấp nghiệt ngã (1) Tăng lữ(Brahman)(Bàlamôn): sinh xuất từ miệng Purusha(thần ngã nguyên thủy), đẳng cấp cao quý nhất, nắm tay quyền lực tôn giáo, có quyền giảng kinh Véda, tiến hành nghi thức tôn giáo (2).Vương công, chiến binh(Ksatrya)(đẳng cấp quý tộc): sinh xuất từ tay Purusha(thần ngã nguyên thủy), nắm quyền lực trị(vương cơng, khanh tướng) Có nhiệm vụ bảo vệ vua chúa, lãnh thổ, mùa màng, học kinh Véda, tham dự buổi tế lễ (3) Nông dân, thương nhân(Vaisya)(đẳng cấp bình dân tự nơng thương): sinh xuất từ đùi Purusha(thần ngã nguyên thủy), nằm quyền lực kinh tế Làm nông nghiệp, thủ công nghiệp, buôn bán, họ học kinh Véda tham gia buổi tế lễ (4) người tớ cho đẳng cấp khác(Sudra)(đẳng cấp đinh, nô lệ): sinh xuất từ chân Purusha(thần ngã nguyên thủy) Không hưởng đặc quyền, đặc lợi gì, địa vị hèn kém, phải phục vụ đẳng cấp >sự phân chia đẳng cấp có tính giáo điều thần thành, khơng có sở kinh tế - xã hội làm cho mâu thuẫn xã hội thêm gay gắt, cản trở bước tiến sản xuất, nhiều tư tưởng nhân đạo, vô thần trỗi dậy để chống lại ảnh hưởng đạo Bà la môn - Lịch sử xã hội Ấn Độ chia làm thời kỳ: +Thời kỳ văn minh sông Ấn(Indus) +Thời kỳ xâm nhập người Aryan: bắt đầu vào kỷ 15 TCN Chế độ công xã thị tộc thay công xã nông thôn, sinh hoạt kinh tế, văn hóa-xã hội phát triển mạnh nhờ sử dụng đồ sắt Đặc trưng văn hóa thời kỳ thể thông qua truyền thuyết, qua tác phẩm kinh Véda tác phẩm anh hùng ca: Mahabharata, Ramayana +Thời kỳ từ TK6-4 TCN: Hình thành cạnh tranh quốc gia Ấn Độ, việc thơn tính lẫn lập quốc gia lớn, thúc đẩy kinh tế, thương mại, văn hóa phát triển Ba tư, Hy lạp nối liền Ấn Độ cổ với giới địa trung hải phương tây, du nhập văn hóa Hy lạp Thời kỳ tri thức khoa học tự nhiên phát triển mạnh(làm lịch, đếm chữ số, toán học, y học phát triển, biết trái đất tròn ), trình độ tư trừu tượng phát triển, tiền đề triết học Ấn Độ cổ đại, đặc biệt với triết học vật - Và chế độ phân biệt đẳng cấp nghiệt ngã nỗi khổ cực người dân, làm cho hệ thống triết học, tôn giáo đời, đấu tranh với nhau, đưa cách lý giải khác phương thức giải thoát cho sống đầy khổ ải, bất công xã hội - Những đặc điểm triết học bản: (1) Hệ thống triết học Ấn Độ nảy sinh từ sớm, phát triển sau phát triển quan điểm triết học có Các nhà triết học không tạo triết học mà ủng hộ hệ thống có, bảo vệ hồn thiện (2) Triết học Ấn Độ phong phú, đa dạng vận động chậm chạp lạc hậu, trì trệ xã hội Ấn Độ cổ đại quy định (3) Vấn đề đặt triết học Ấn Độ cổ đại là: vũ trụ vạn vật đâu mà có, đâu, ý nghĩa thực sự tồn người, vấn đề tự nhiên, xã hội người đặt cách tồn bộ, có hệ thống mối quan hệ lẫn trình chuyển biến (4) Mỗi hệ thống triết học có tác phẩm gọi Sutra(kinh) Các tác phẩm triết học trình bày thơ gọi Karika Khó xác định thời đại, tiểu sử xác nhà triết học (5) Phong cách phổ biến tác phẩm: trước trình bày quan điểm tác giả tóm tắt ý kiến phái đối lập, phê phán, sau đưa kết luận (6) Các luận thuyết triết học ý tới vấn đề nhân – vấn đề nhân sinh quan đường giải thoát (7) Giữa triết học tôn giáo, vật tâm, biện chứng siêu hình thường có đan xen vào tạo nên màu sắc riêng triết học Ấn Độ cổ đại UPANISHAD VÀ TRIẾT HỌC PHẬT GIÁO Khi người Aryan xâm chiếm Ấn Độ, phân chia đẳng cấp, thời kỳ góp phần hình thành triết học Ấn Độ cổ đại Thời kỳ có đấu tranh tư tưởng kinh Véda, sử thi Mahabharata, Ramayana; xuất tư tưởng nhân đạo giải phóng người đạo Phật, đạo Jaina, triết học Lokayata chống ảnh hưởng Bàlamôn kỳ thị đẳng cấp mà đỉnh cao vào TK4 TCN, sau trường phái tôn giáo, triết học đua xuất Thời kỳ Véda(khoảng 1500 -800năm TCN) Kinh Véda kinh cổ Ấn Độ, Véda tri thức, hiểu biết Kinh Véda chia làm gọi Tứ vệ đà(Catur-Véda) gồm 10.562 câu thơ ca tụng thần linh, quy định tế lễ, khúc ca cầu nguyện, câu phù ma thuật tác phẩm xuất muộn kinh Véda là: +Kinh bàlamôn: ca tụng thần, lý giải nghi lễ Véda +Kinh Aranyaka(kinh rừng) +Kinh Upanishad: gồm bình giảng tơn giáo triết học sâu xa, huyền ảo thể vũ trụ, linh hồn, sống, chết Đây giải phóng ý thức tư biện khỏi nghi lễ ma thuật, đánh dấu bước tiến bộ, cố gắng tách khỏi tư thần thánh, tôn giáo để lý giải vấn đề thuộc nhận thức luận Thời kỳ cổ đại(khoảng 400 năm TCN- TK 5) Tư tưởng triết học thời kỳ thể đấu tranh kinh Véda, Upanishad tư tưởng ngoại đạo khác đạo Phật Ấn Độ cổ đại có hệ thống triết học, chia làm hai loại: thống(6 hệ thống) (Astika) tà giáo(3 hệ thống)(Nastika) Astika: người tin vào giới bên kia, thừa nhận tính đắn tuyệt đối Véda Nastika: người làm ô nhục Véda > phật giáo, jaina giáo, có kinh điển riêng, bị coi tà giáo hệ thống thống: triết học Mimànsa, Vedànta, Sàmkhya, Yoga, Nyaya, Váiseska hệ thống khơng thống: đạo Lokayata, Jaina, triết học Phật giáo TƯ TƯỞNG TRIẾT HỌC CỦA UPANISHAD - Nguồn gốc, Kết cấu, trình hình thành phát triển - Nội dung - Đánh giá I Hoàn cảnh nguồn gốc đời, kết cấu Upanishad: - Upanishad kinh quan trọng thánh kinh Vêda Nó lời bình triết học lẽ thiết yếu ý nghĩa triết lý sâu xa kinh thần thoại Veda - Sự xuất Upanishad đánh dấu bước chuyển từ TGQ thần thoại tôn giáo sang TGQ triết học Nó tác phẩm triết lý tâm lý cổ xưa, đặc sắc nhân loại - Trong kinh Vêda thiên trọng đường thờ phụng cầu xin phù hộ ban phước lành đấng thần linh, biểu thị cho sức mạnh thiên nhiên nhân hình hóa tìm cách thể nhập với đấng tối cao vũ trụ, kinh Upanishad khơng phải tác phẩm triết học có tính hệ thống triết lý mạch lạc, tập hợp tư tưởng nhiều triết gia, đạo sĩ hoàn cảnh thời gian khác Nó khơng có phân biệt rạch ròi triết lý tơn giáo Nó cố gắng tìm chất sâu kín vũ trụ, chìm sâu sau bề mặt thiên hình vạn trạng giới, thành kính thể nhập vào thể tuyệt đối Do Upanishad có nhiều chỗ vơ lý, mâu thuẫn có nhiều chỗ ẩn giấu tư tưởng sâu sắc lịch sử triết lý - Upanishad xuất phát triển vào khoảng TK8 – TK5 TCN Đây thời kì đặc biệt gọi “thời kì Đại trục” lịch sử lồi người, tức thời kì với biến đổi đời sống xã hội phát triển nhận thức số nước cổ đại Hy Lạp, Trung Quốc, Ấn Độ đồng thời từ bỏ tư thần thoại tôn giáo để tiến bước mạnh mẽ sang tư triết học, với nhiều nhà tư tưởng triết gia vĩ đại như: Platon, Arixtot, Khổng Tử, Lão Tử, Phật Thích Ca tác giả Upanishad - Upanishad gồm 200 kinh Người ta cho 13 kinh đầu cổ đặc biệt II Nội dung Tư tưởng Upanishad khơng trơi theo dòng biến dịch vũ trụ, khơng mê cầu nguyện, ca ngợi tự nhiên mà họ ngẫn đầu lên tự đạt câu hỏi chất ý nghĩa sống, suy nghĩ tồn trường tồn vũ trụ Nội dung mục đích Upanishad nhằm vạch nguyên lý tối cao tuyệt đối, bất diệt thể vũ trụ vạn vật, lý giải thực chất tính người mối quan hệ đời sống tinh thần người với nguồn sống bất tiệt vũ trụ, từ đường, cách thức giải thoát người khỏi ràng buộc giới vật, tượng hữu hình, hữu hạn ảo giác phù du Chính phong phú sâu sắc Upanishad trở thành nguồn triết lý cho tất hệ thống triết học, tôn giáo Ấn Độ, sở lý luận cho đạo Blamôn đạo Hindu sau Quan niệm thể: 1.1 Brahman: - Trả lời cho câu hỏi “Cái thực đầu tiên, tối cao nhất, nguyên vũ trụ” Upanishad “Tinh thần vũ trụ tối cao – Brahman Brahman Atman (Atman có nghĩa thở linh hồn) - Brahman thực tước nhất, tuyệt đối, tối cao, vĩnh viễn, vơ hình, vơ danh, vơ sắc, chất tất cả, ngồi giói hạn khơn gian thời gian Theo Upanishad tồn từ không tồn tồn sinh Brahman - Brahman có nghĩa toàn tri toàn năng, nguyên lý cấu tạo chi phối vũ trụ, nguyên nhân hết sống Nó “Cái mà vật sinh ra, nhờ mà vật sinh trưởng, vật nhập vào sau tiêu tan” – Brahman “Brahman nguồn sáng ánh sáng Brahman đằng trước, đằng sau, bên trái, bên phải, chót vót lên cao tận đáy sâu” - Brahman không lớn, không nhỏ, không ngắn, không dài, không rực rỡ, không tối tăm, không mùi, không vị, khơng mắt, khơng tai,… - Brahman vơ hình nắm lấy gi, không màu sắc, lại không mắt, không tay, không chân hữu, không chỗ nào, không thấu khắp nơi sờ đụng, không đâu khơng có - Brahman tinh thần vũ trụ tuyệt đối tối cao, linh hồn giới, nguồn sống tất Nó chất nội tất cả, nguyên tất cả, khơng phải cụ thể cảm tính, khơng phải tuyệt đối hư vơ Mọi vật, tượng có hình tướng, danh sắc, thiên hình vạn trạng, ln biến đổi từ dạng sang dạng khác, kể người toát từ “Tinh thần vũ trụ tối cao”, thể khác “Tinh thần vũ trụ tối cao” hòa nhập sau tiêu tan - Cái vật sinh ra, nhờ vật tồn tại, vật trở sau sinh Brahman 1.2 Atman mối quan hệ Atman Brahman: Tinh thần vũ trụ tối cao Brahman biểu người chứng sinh linh hồn tối cao bất diệt Atman Cơ thể, nhục thể nơi thân linh hồn Nói cách khác, linh hồn cá nhân bất diệt phận toàn bộ, tuyệt đối Brahman Brahman ngã vũ trụ đại đồng, Atman ngã cá nhân Nhưng Atman phận Brahman, Atman thể khác Brahman vật tượng Cho nên chất Atman Brahman Brahman tựa đại dương mênh mơng, tự thể Atman người hay hết chúng sinh tựa đợt sóng biển Tất sóng khác hình thức biểu hiện, thực chất chúng thể nhất, tối hậu nước đai dương mênh mông Brahman thực thể siêu việt khách quan, chất nội tiềm ẩn tâm linh cá nhân làm cho cá nhân có linh hồn sống động “Tồn thể vũ trụ tiềm ẩn ta, Brahman Brahman bất diệt tối cao vơ thượng, Atman thể yếu người Hoạt động lực sáng tạo khiến cho phù sinh hữu” Tự ngã Atman không sinh ra, không chết, nhỏ nhỏ nhất, lớn lớn tiềm ẩn lòng chúng sinh Nó tự sinh ra, tồn mãi, trường tồn cổ xưa, không bị giết chết thân xác bị giết chết Vì Atman đồng với Brahman nên chất linh hồn tồn vĩnh viễn tuyệt đối, bất diệt tinh thần vũ trụ tối cao Muốn giải thoát linh hồn khỏi vòng nghiệp báo luân hồi, đưa tiểu ngã trở đồng với đại ngã siêu việt người phải tồn tâm tồn ý dốc lòng tu luyện Về đạo đức nhân sinh: - Upanishad phần lớn triết lý Ấn Độ hướng người tới giải thoát, đau khổ bất hạnh, thoát khỏi luân hồi nghiệp báo - Để giải thoát linh hồn bất tử, đưa linh hồn cá biệt đồng với linh hồn tối cao, Upanishad đưa hai đường: Tu luyện mặt đạo đức tu luyện mặt trí tuệ: + Tu luyện đạo đức: Là hành động bổn phận tự nhiệ, khơng toan tính vụ lợi, diệt dục vọng, vượt qua ràng buộc giới vật tục, biến đổi vơ thường + Tu luyện trí tuệ dày cơng thiền định, dốc lòng suy tư, chiêm nghiệm nội tâm, “thực nghiệm tâm linh” – lực nhận thức đặc biệt, trực tiếp nắm bắt chân lý , nhờ linh báo đạt chân lý tối thượng hòa nhập với thể vũ trụ tuyệt đối Vượt qua cảm giác kinh nghiệm, lôi kéo conn người sa vào mê giới vật dục Cả hai phương pháp phương pháp nhận thức để đạt tới giác ngộ giải thoát, chúng thống với nhau, tùy điều kiện hoàn cảnh khác mà người tu luyện sử dụng cách khác để đạt tới mục đích tối cao giải Giải vượt ngồi, chi phối thời gian khôngt gian biểu tồn vật tượng Giải thoát trạng thái chân như, vượt qua tất giả tưởng, ảo ảnh, nhận thức thể vũ trụ tuyệt đối tối cao chân tính người Giải thoát trạng thái tự tuyệt đối, thể nhập với thể vũ trụ tuyệt đối, tối cao bất diệt, vượt qua quan niệm sống chết, thoát khỏi chi phối quy luật nghiệp báo luân hồi Về lý luận nhận thức: Để nhận thức thể tuyệt đối tối cao vũ trụ, Upanishad chia nhận thức người thành hai trình độ hiểu biết khác nhau: Trình độ nhận thức bậc hạ trí trình độ nhận thức bậc thượng trí “Minh giác, siêu việt” Theo Upanishad, trình độ thượng trí nhận thức tinh thần vũ trụ tuyệt đối tối cao Brahman Còn hạ trí tri thức phản ánh giới vật tượng cụ thể hữu hạn,hữu hạn, thường biến giới thực, mà tực chất biểu khác tinh thần vũ trụ tối cao Brahman, đợt sóng khác thực thể Thượng trí trình độ nhận thức vượt qua hầu hết giới vật tượng hữu hình, hữu hạn để nhận thức thực tai chân thực, tuyệt đối tối cao Thượng trí biêt để nhờ biết dược khác Tuy nhiên, hạ trí có vai trò cơng dụng Nó phương tiện cần thiết để đưa người ta đến trình độ nhận thức bậc thượng trí Khi hiểu biết thực tuyệt đối tối cao, nhận thức thực tướng vạn vật chân tính mình, người đạt tới giác ngộ giải III Đánh giá Upanishad: - Sự xuất Upanishad đánh dấu bước chuyển từ tư thần thoại tôn giáo sang tư triết học biểu chỗ nhu kinh Veda tư tưởng triết lý trước giải thích giới biểu tượng vị thần mang tính chất trực qua, cảm tính, biểu tượng xuất Upanishad phủ định giới quan cách giải thích giới nguyên, nguyên lý gọi Brahman (linh hồn vũ trụ tối cao, sức sống vũ trụ) Điều có nghĩa tư triết học người Ấn Độ chuyển từ nhận thức riêng lẻ đến chung, từ tượng vào chất, quy luật Các nhà nghiên cứu nói Upanishad xuất thời với xuất Platon, Arixtot Hy Lạp Khổng Tử, Lão Tử Trung Hoa tạo nên thời đại trục, có gặp gỡ tất yếu văn minh nhân loại, đồng thời từ bỏ tư thần thoại tôn giáo sang tư triết học - Triết lý Veda với triết lý Upanishad trở thành triết lý thời đại, sở lý luận cho đạo Brahman, hình thái thứ hai Ấn Độ giáo - Triết lý Veda, đặc biệt triết lý Upanishad sở triết học cho hầu hết trường phái triết học, đặc biệt trường phái triết học thống – thừa nhận ưu tối cao Upanishad, tức thừa nhận uy tối cao Brahman sáng tạo chi phối tạo giới - Trong kinh Upanishad tiếp thu, kế thừa, phát triển tư tưởng triết lý trước đó, đặc biệt kinh Veda Để hình thành nên nhữn phạm trù sâu sắc phong phú thể luận, nhận thức luận triết lý đạo đức tôn giáo như: nghiệp báo, luân hồi, niết bàn; phạm trù đạo đức tốt, xấu, thiện, ác, khen thưởng, trừng phạt Đặc biệt phạm trù tự do, bình đẳng, siêu thốt, giải mà sau trào lưu triết học khác kế thừa TRIẾT LÝ ĐẠO ĐỨC NHÂN SINH CỦA PHẬT GIÁO ẤN ĐỘ NGUYÊN THỦY Phật giáo trào lưu tư tưởng lớn Ấn Độ cổ đại xuất vào khoảng TK VI TCN, Phật giáo nhanh chóng phổ biến trở thành quốc giáo Ấn Độ Trải qua thăng trầm lịch sử, Phật giáo trở thành tôn giáo giới ảnh hưởng mạnh mẽ đến đời sống văn hóa, tinh thần nhiều dân tộc phương Đông Xét mặt triết học, Phật giáo coi “triết lý thâm trầm vũ trụ người” Với mục đích nhằm giải phóng người khỏi khổ đau sống đức độ người, Phật giáo nhanh chóng chiếm tình cảm niềm tin đơng đảo QCND Nó trở thành biểu tượng lòng từ bi, bác đạo đức truyền thống dân tộc châu Á Khái quát hoàn cảnh đời Phật giáo – vai trò cờ tư tưởng bình đẳng xã hội: Sự xuất tư tưởng Phật giáo gắn liền với điều kiện tự nhiên, hồn cảnh lịch sử- trị xã hội Ấn Độ cổ đại - Về điều kiện tự nhiên: nhìn chung điều kiện tự nhiên Ấn Độ phức tạp Địa hình vừa có núi non trùng điệp, vừa có nhiều sơng ngòi với đồng trù phú, có vùng khí hậu nóng ẩm, mưa nhiều, có vùng quanh năm tuyết phủ, lại có vùng sa mạc khơ khan nóng nực Sự hiểm trở núi non nơi ngăn cách mối liên hệ Ấn Độ với giới bên ngồi Như tính đa dạng khắc nghiệt điều kiện tự nhiên khí hậu Ấn Độ ln lực đè nặng lên đời sống ghi dấu ấn đậm nét tâm trí người Ấn Độ cổ đại -Về kinh tế - trị xã hội: Đây thời kỳ Ấn Độ cổ đại xuất chế độ nơ lệ mang tính chất gia trưởng, kìm hãm chế độ công xã nông thôn- Mác gọi phương thức sản xuất Châu Á, đặc trưng kinh tế thời kỳ tổ chức phân công lao động nông nghiệp, thủ công mang tính chất gia đình, kinh tế tự nhiên, tự cung tự cấp Trong thời kỳ xuất phân biệt đẳng cấp khắc nghiệt nhà nước quân chủ chuyên chế trung ương tập quyền, sở hữu tối cao ruộng đất thần dân Về mặt tư tưởng đời sống tinh thần xã hội lúc bị thống trị quan điểm tâm, tôn giáo thánh kinh Veda đạo Bàlamôn Đạo Bàlamơn cho chế độ đẳng cấp an tự nhiên trật có sẵn theo tinh thần luật lệ thần thánh (thần quyền) việc phân chia dân cư làm đẳng cấp Ấn Độ cổ đại lại pháp luật quy định pháp luật ln bảo vệ quyền lợi đẳng cấp Đứng đầu đẳng cấp Brahmana(là lễ sư, tăng lữ Bàlamôn) Thứ hai đẳng cấp Kshatriya(gồm vương công, vua chúa, võ sĩ) Thứ ba đẳng cấp Vaishya(gồm đa số người bình dân aryan, thương nhân điền chủ) Thứ tư đẳng cấp shudra(là tầng lớp tiện dân, nô lệ): phải phục vụ ba đẳng cấp trên, phải chịu cực khổ… Như thống trị khắc nghiệt mặt kinh tế, trị, tư tưởng làm nảy sinh mâu thuẫn sâu sắc xã hội, tất yếu dẫn tới phản kháng quần chúng lao động đòi hỏi tự do, cơng xã hội Chính vấn đề chủ yếu triết học Ấn Độ tư tưởng giải thoát Xuất phát từ nhu cầu thực lịch sử làm xuất trường phái tư tưởng Ấn Độ thời kỳ Phật giáo trường phái triết học không thống đơng ấn, cờ phong trào đòi tự tư tưởng bình đẳng xã hội Ấn Độ đương thời Phật giáo xuất đáp ứng nhu cầu xã hội đương thời, phản kháng xã hội; mặt phản ánh nỗi bất hạnh, đau khổ thực tế nhân dân Ấn Độ, mặt khác phản ánh chế độ đẳng cấp nghiệt ngã, chống lại áp bức, bình đẳng người Nó cơng khai chống lại giáo lý truyền thống kinh Veda đạo Bàlamôn, bác bỏ uy quyền thần thánh, xây dựng niềm tin vào người Đạo phật xây dựng sở đời tư tưởng triết lý Thích ca mâu ni Kinh điển Phật giáo tổ chức thành Tam tạng gồm: -Tạng luật: giới luật năm phái phật giáo -Tạng kinh: ghi lại toàn nội dung tư tưởng giáo lý đức phật thời kỳ đầu -Tạng luận: kinh sáng chế trình bình chú, giải thích giáo pháp đức phật mà có Nội dung mục đích Phật giáo: Giải mục đích tối cao, vấn đề trung tâm triết lý Phật giáo Nó vừa mang ý nghĩa đạo đức, vừa mang ý nghĩa tôn giáo Nội dung: 2.1 Quan niệm giới: Trái với tư tưởng kinh Vêda Upanishad giáo lý đao Bàlamôn thừa nhận tồn thực thể siêu nhiên sáng tạo chi phối vũ trụ vạn vật Brahman, thượng đế, Phật giáo cho giới chất dòng biến ảo vơ thường, khơng vị thần sáng tạo Theo Phật giáo, giới khơng có vật, khơng có ngã, khơng có thực thể tồn thường định vĩnh viễn Theo Phật giáo, vũ trụ vạn vật biến hóa vơ thường vạn vật vũ trụ chịu chi phối luật nhân Cái nhân nhờ có duyên mà trở thành quả, lại nhân mới, nhờ có duyên trợ giúp mà thành Cứ vậy, TG vật, tượng sinh hóa, biến khơng ngừng theo q trình: sinh, trụ, di, diệt, khơng có thực thể vĩnh không sinh diệt – Phật giáo khái quát thành khái niệm vô thường Theo triết lý Phật giáo, tất vật, tượng TG từ vô nhỏ đến vô lớn, từ đơn giản đến phức tạp chịu chi phối luật nhân mà tồn biến Cái phát động vật làm cho biến đổi, gây nhiều kết gọi nhân Cái kết tập lại hay nhiều nhân gọi Duyên điều kiện, mối liên hệ trợ giúp cho nhân(ở trạng thái khả năng) biến thành (ở trạng thái thực) Như thế, duyên cụ thể, xác định mà điều kiện, tương hợp, tương sinh nói chung giúp cho vạn pháp sinh thành biến đổi Còn nhân nhân duyên tạo hai thành phần: phần tơi sinh lý - tức thể xác, hình chất gọi “sắc” (vật chất) tâm lý tinh thần, khơng có hình chất gọi “danh” tinh thần Danh sắc tạo nên người chia thành yếu tố (ngũ uẩn) gồm: - Sắc: Vật chất (gồm: địa, thủy, hỏa, phong) - Thụ: cảm giác, cảm thụ khổ hay sướng đưa đến xúc cảm - Tưởng: suy nghĩ tư tưởng - Hành: ý muốn thúc đẩy hành động - Thức: nhận thức, ý thức ta Hai thành phần tạo nên ngũ uẩn, nhân duyên hợp thành, vật cụ thể danh sắc Duyên hợp thành ngũ uẩn ta, duyên tan ngũ uẩn khơng ta diệt Q trình tan hợp, hợp tan ngũ uẩn duyên tác động vô Ngay yếu tố ngũ uẩn biến hóa theo luật nhân khơng ngừng, không nghỉ, vật tồn tương đối khoảnh khắc dòng biến chuyển vơ thường, vơ định, mất, khơng có vật riêng biệt, khơng có tơi thường định, tơi hơm khơng tơi hơm qua (vơ ngã) Vì khơng nhận thức biến ảo vơ thường, vô định giới chân thực, không nhận thức vô ngã vạn pháp, nghĩa không thấy gốc biến hóa vơ cùng, vơ tận vạn vật chúng sinh nhân duyên, nên người ta lầm tưởng, ngộ nhận thường định, ta tồn mãi, ta, ta, người khát ái, tham dục dẫn đến hành động chiếm đoạt, tạo nên gây nên nghiệp báo, mắc vào bể khổ triền miên không dứt tam giới (dục giới, sắc giới vô sắc giới) lục đạo (trời, nhân gian, súc sinh, atula, ngả quỷ, địa ngục) gọi luân hồi (Samsara) triết lý đạo đức nhân sinh Phật giáo Như vậy, nghiệp theo Phật giáo hiểu nào? Nghiệp: tư tưởng, lời nói, việc làm ý muốn làm động Phật giáo gọi ý muốn hay ý chí tác ý Vậy nghiệp, hành động thiện hay bất thiện, cố ý hay không cố ý, qua thân, ý ta đê thỏa mãn ham muốn tầm thành Do nghiệp chi phối theo luật nhân nên vạn vật chúng sinh nơi này, thời gian để sinh chỗ khác, thời gian khác Đó q trình tái sinh ln hồi Trong đời, người phải gánh chịu hậu nghiệp kiếp sống từ kiếp trước sang kiếp sống sau Do vậy, nghiệp báo đời tổng hợp kết nghiệp gây với nghiệp gây khứ định đời sau tốt hay xấu, làm điều tốt, điều thiện có nghiệp tốt, ứng báo điều tốt, điều thiện cho đời sau tái sinh Gây điều ác, điều xấu có nghiệp xấu ứng báo điều ác, điều xấu cho đời sau tái sinh Theo triết lý Phật giáo, theo báo ứng nghiệp tác ý tạo nên, tâm yếu tố quan trọng, yếu tố khởi đầu trung tâm nghiệp Bởi tất hành động, lời nói tư tưởng khởi phát từ tâm, tâm vọng động hay tịnh tạo Nhưng nghiệp lại đôi với bóng với hình vật Hành động kết hành động đề tâm tạo Vì nghiệp tốt hay xấu lành hay Tóm lại, tạo nghiệp, gieo nhân tất phải gặt quả, lúc này, nơi hay lúc khác nơi khác, kiếp hay tương lai 2.2 Về triết lý đạo đức nhân sinh: Từ giới quan nhân duyên sinh, triết lý Phật giáo vạch nguồn gốc nỗi khổ người đường dẫn đến diệt khổ nhằm giải thoát chúng sinh khỏi bể khổ đời “Tứ diệu đế”, “Thập nhị nhân duyên” “Bát chánh đạo” Đây tư tưởng triết lý đạo đức nhân sinh Phật giáo - Tứ diệu đế bốn chân lý cao thượng, chắn, hiển nhiên gồm: + Khổ đế: Đây chân lý nỗi khổ chúng sinh Theo triết lý Phật giáo tất loài vật dù hữu hình hay vơ hình giới khổ não, đời bể khổ Phật giáo chia thành nỗi khổ: Sinh: sinh khổ Lão: lão khổ Bệnh: bệnh khổ Tử: tử khổ Ái biệt ly khổ: nỗi khổ yêu thương mà phải chia xa Cầu bất đắc khổ: muốn mà không toại nguyện Oán tăng hội khổ: nỗi khổ hình thành từ chỗ ghét mà phải chung sống với Ngũ uẩn thịnh khổ: khổ thân xác người tạo nên(sắc, thụ, tưởng, hành, thức) Nhưng nguyên nhân nỗi khổ mà chúng sinh phải chịu đựng gi? Để lý giải điều đó, Phật giáo đưa chân lý lớn thứ hai tập đế (nhân đế) + Tập đế: theo Phật giáo khổ kiếp người 12 nguyên nhân tạo nên gọi thập nhị nhân duyên Vô minh: mông muội, mờ tối, không sáng tỏ Hành: hành động thiện hay bất thiện khứ Thức: ý thức, biết ta Danh sắc: tên hình Lục nhập (lục căn): sáu giác quan người để tiếp xúc Xúc: điểm giao hợp liên quan yếu tố Thụ: tiếp thụ, thu nhận tác động đối tượng vào Ái: luyến ái, khao khát, yêu thích, mong muốn Thủ: giữ lấy, cố bám lấy vật mà ham Hữu: có tồn tại, hữu hành động tạo nghiệp Sinh: hữu ta sinh gian Lão, bệnh, tử Trong 12 nguyên nhân theo triết lý Phật giáo, nguyên nhân đau khổ chúng sinh vô minh Nguyên nhân trực tiếp dục, dục làm cho ta đeo níu sống hình thức dẫn dắt, lơi kéo người mãi phiêu bạt vòng luân hồi, lòng dục vọng người có ngun sâu xa từ vô minh Con người không hiểu nhân duyên chi phối, khiến cho “chủ hành vô thường”, “vạn pháp vô ngã” nên người ta lầm tưởng thường định, ta, có ta, chấp ngã, vị kỉ, tham dục, hành động chiếm đoạt, tạo nỗi khổ triền miên từ kiếp sang kiếp khác Như cội nguồn đau khổ dục, luyến ái, bám víu vơ minh Muốn thoat khỏi khổ não, phải tận diệt dục, xóa vơ minh Đó chân lý lớn thứ ba mà đức Phật đưa + Diệt đế: giải thoát luận lý luận Phật giáo phương pháp diệt trừ từ gốc đến (từ nhân) khổ giải thoát người khỏi nghiệp chướng, luân hồi Muốn phải tận diệt dục, dứt bỏ vô minh, đạt tới sáng tỏ nhiên tâm người đưa chúng sinh đến niết bàn thường trụ Trạng thái niết bàn trạng thái tịch tịnh, tịch diệt, hạnh phúc tối thượng, trạng thái diệt dục vọng, chấm dứt phiền não, luân hồi, nghiệp báo tái sinh, cõi khác mà gian này, tâm – trạng thái thản tâm linh, nhờ nỗ lực nghiêm túc Để diệt nỗi khổ, đạt tới niết bàn, Phật giáo đưa đường, cách thức, phương pháp định đạo đế + Đạo đế cách thức, đường để giải khỏi nỗi khổ Con đường cách tu luyện khổ hạnh ép xác, khơng phải chìm đắm dục lạc, thấp hèn, thơ bỉ mà Đó hai thái cực khơng thể đưa đến giải thoát Con đường để diệt dục vọng, xóa vơ minh, giác ngộ giải theo Phật đương hai thái cực kia, đường tu luyện đạo đức theo giới luật tu luyện tri thức, trí tuệ “tực nghiệm tâm linh”, “tri giác” Từ hai đường đó, Phật giáo vạch đường cụ thể gọi “Bát chánh đạo” gồm: Chánh kiến: nhận thức đúng, nhìn nhận rõ phâỉ trái Chánh tư duy: suy nghĩ đắn để đạt đén chân lý giác ngộ Chánh nghiệp: hành động làm việc đắn, không làm điều gian dối, điều xấu Chánh ngữ: nói điều đúng, phải, tốt khơng nói điều gian dối, điều ác, điều xấu Chánh mệnh: sống đắn, trung thực, nhân nghĩ, không tham lam, gian tà, vụ lợi Chánh tịnh tiến: nỗ lực, sáng suốt, nâng lên cách đắn Chánh niệm: phải tâm niệm suy nghĩ đến đạo lý chân chính, đến điều tốt, khơng nghĩ đến điều xấu xa, bạo ngược tà đạo Chánh định: kiên định, tập trung tư tưởng, tâm trí vào đường đạo lý chân chính, khơng để điều làm lay chuyển tâm trí, đạt đến giác ngộ Trong đường kiến, tư thuộc mơn tu luyện trí tuệ; chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mệnh thuộc môn tu luyện đạo đức theo giới luật; chánh tinh tiến, chánh niệm, chánh định thuộc môn tu thiền định Triết học Phật giáo khái quát phương pháp tu tập tam học: giới, định tuệ Như tư tưởng đạo đế đạo đức luận tri thức luận Phật giáo Cùng với Bát Chánh đạo, Phật giáo đưa phép tu tổng quát cho tất hàng phật tử để ngăn ngừa gây điều ác, thi hành điều thiện, điều tốt cho người cho mình, ngũ giới lục độ + Ngũ giới (5 điều răn) gồm: Bất sát sinh Bất đạo tặc Bất dâm dục Bất vọng ngữ Bất ẩm tửu + Lục độ (6 phép tu) gồm: Bố thí Trì giới Nhẫn nhục Tinh tiến Thiền định Bát nhã Đánh giá: * Giá trị: - Phật giáo trường phái triết học khơng thống đấu tranh chống lại tư tưởng hữu thần Triết lý Phật giáo chứa đựng yếu tố vật chất phác tư tưởng biện chứng tự phát Tư biện chứng tự phát đặc điểm chung Phật giáo sơ kì Hy Lạp cổ đại - Phật giáo có đóng góp tích cực, tiếng nói tiến sóng phủ nhận uy kinh Vêda, Upanishad giáo lý Bàlamơn, cờ đòi tự tư tưởng bình đẳng xã hội, lên án chế độ đòi phân biệt đẳng cấp xã hội Trên sở đó, Phật giáo đưa cách giải thích giới, phê phán gọi giới bên kia, đưa phương pháp rèn luyện, hoàn thiện người (cá nhân) mặt giá trị đạo đức, tinh thần, góp phần cải biến xã hội, hướng người tới giải thoát - Phật giáo đưa phương pháp cải cách xã hội, giáo hóa đạo đức, khuyên người sống từ bi hỉ xả, bác ái, bình đẳng, phê phán xã hội đẳng cấp Do triết lý Phật giáo mang tính nhân văn, nhân sâu sắc - Phật giáo hoàn thiện hệ thống khái niệm, phạm trù chyển từ tư thần thoại sang tư triết học * Hạn chế: Do chưa giải thích đắn chất tượng lịch sử xã hội, chưa tìm ngun nhân đích thực nỗi khổ, nên Phật giáo chưa đưa đường biện pháp cải tạo xã hội đắn, hiệu để xóa bỏ tận gốc đau khổ bất công xã hội Do vậy, giải phóng người lí tưởng, dừng lại tâm linh, tinh thần, đạo đức ... nhân nghĩ, không tham lam, gian tà, vụ lợi Chánh tịnh tiến: nỗ lực, sáng su t, nâng lên cách đắn Chánh niệm: phải tâm niệm suy nghĩ đến đạo lý chân chính, đến điều tốt, khơng nghĩ đến điều xấu xa,... băng hoại “lễ băng nhạc hoại”, hỗn loạn quan niệm danh phận, đẳng cấp, sa sút uy tín thiên tử, suy nhược chư hầu địa phương, nghênh ngang quan đại phu chư hầu vượt quyền thiên tử, đại phu lấn... thủ công nghiệp, buôn bán, họ học kinh Véda tham gia buổi tế lễ (4) người tớ cho đẳng cấp khác(Sudra)(đẳng cấp đinh, nô lệ): sinh xuất từ chân Purusha(thần ngã nguyên thủy) Không hưởng đặc quyền,
- Xem thêm -

Xem thêm: lich su triet hoc phuong dong, lich su triet hoc phuong dong

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay