Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa mác lenin, chương 8

68 2 0
  • Loading ...
1/68 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/03/2018, 03:03

trắc nghiệm theo chương bài, nội dung là chương 8 phần 2 môn những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa mác lenin, NHỮNG VẤN ĐỀ CHÍNH TRỊ XÃ HỘI CÓ TÍNH QUY LUẬT TRONG TIẾN TRÌNH CÁCH MẠNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA CHƯƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI CĨ TÍNH QUY LUẬT TRONG TIẾN TRÌNH CÁCH MẠNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA CẤU TRÚC BÀI GIẢNG I Xây dựng dân chủ xã hội chủ nghĩa nhà nước xã hội chủ nghĩa II Xây dựng văn hóa xã hội chủ nghĩa III Giải vấn đề dân tộc tôn giáo I XÂY DỰNG NỀN DÂN CHỦ XHCN VÀ NHÀ NƯỚC XHCN Xây dựng dân chủ xã hội chủ nghĩa a Quan niệm dân chủ dân chủ Câu Dân chủ gì? a Là quyền lực thuộc nhân dân b Là quyền người c Là quyền tự người d Là trật tự xã hội Câu 2: Phạm trù dân chủ xuất nào? a Ngay từ có xã hội lồi người b Khi có nhà nước vơ sản c Khi có nhà nước d Cả a, b c Điền từ (cụm từ) thiếu vào chỗ trống: Nền dân chủ gắn với (1) chế để thực thi (2) mang .(3) giai cấp thống trị - Nhà nước - Dân chủ - Bản chất giai cấp A Nêu chế độ dân chủ lịch sử? B Đáp án a Dân chủ chủ nô A, B, D b Dân chủ tư sản c Dân chủ cộng hòa d Dân chủ vơ sản (Dân chủ xã hội chủ nghĩa) e Dân chủ phong kiến V.I.Lênin cho rằng: “chế độ dân chủ hình thức (1) , hình thái .(2) cho nên, (3) chế độ dân chủ việc thi hành có tổ chức, có hệ thống cưỡng người ta” - Nhà nước I XÂY DỰNG NỀN DÂN CHỦ XHCN VÀ NHÀ NƯỚC XHCN Xây dựng dân chủ xã hội chủ nghĩa b Những đặc trưng dân chủ xã hội chủ nghĩa Chủ nghĩa Mác – Lênin khẳng định: tất yếu diễn thắng lợi cách mạng (1) tất yếu đời dân chủ – dân chủ (2) - xã hội chủ nghĩa Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa mang chất giai cấp nào? a.Giai cấp công nhân b.Giai cấp nông dân c.Nhân dân lao động d.Tầng lớp trí thức 10 Theo Ph Ăngghen: Tất tôn giáo chẳng qua phản ánh …… vào đầu óc người a Hư ảo b Huyền ảo c Sai lệch d Cả a, b, c sai 54 Về chất, tôn giáo ……(1) …… phản ánh …(2) …, bất lực người trước tự nhiên xã hội Hiện tượng xã hội Bế tắc 55 Cơ sở tồn tơn giáo gì? a Nhận thức người giới b Niềm tin người c Sự tưởng tượng người d Tồn xã hội 56 Tôn giáo phạm trù lịch sử vì: a Là sản phẩm người b Là điều kiện kinh tế - xã hội sinh c Tôn giáo đời, tồn biến đổi giai đoạn lịch sử định lồi người d Tơn giáo tồn tại, không biến đổi với phát triển lịch sử nhân loại 57 A B Đáp án Nguyên nhân tồn tín ngưỡng, tơn giáo chủ nghĩa xã hội là? a Nguyên nhân tâm lý a, b Nguyên nhân kinh b,c,d, tế f c Nguyên nhân nhận thức d Nguyên nhân văn hóa e Nguyên nhân giáo dục f Nguyên nhân 58 A B Tính chất tơn giáo a Tính lịch sử b Tính tập trung c Tính kinh tế d Tính quần chúng e Tính trị Đáp án 59 TÍNH CHẤT CỦA TƠN GIÁO: Tính lịch sử - quần chúng - trị 60 Khi tơn giáo mang tính trị? a Phản ánh nguyện vọng nhân dân b Khi chiến tranh tôn giáo diễn c Khi giai cấp thống trị lợi dụng tôn giáo để phục vụ lợi ích d Cả a, b c 61 III GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ DÂN TỘC VÀ TƠN GIÁO Tơn giáo quan điểm chủ nghĩa Mác – Lênin việc giải vấn đề tôn giáo c Các quan điểm chủ nghĩa Mác – Lênin việc giải vấn đề tôn giáo Làng Chăm Hồi giáo An Giang 62 III GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ DÂN TỘC VÀ TƠN GIÁO Tơn giáo quan điểm chủ nghĩa Mác – Lênin việc giải vấn đề tôn giáo c Các quan điểm chủ nghĩa Mác – Lênin việc giải vấn đề tôn giáo Đầu năm lễ chùa Chuẩn bị lễ Giáng sinh 63 III GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ DÂN TỘC VÀ TÔN GIÁO Tôn giáo quan điểm chủ nghĩa Mác – Lênin việc giải vấn đề tôn giáo c Các quan điểm chủ nghĩa Mác – Lênin việc giải vấn đề tơn giáo Đồn kết tơn giáo 64 III GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ DÂN TỘC VÀ TƠN GIÁO Tơn giáo quan điểm chủ nghĩa Mác – Lênin việc giải vấn đề tôn giáo c Các quan điểm chủ nghĩa Mác – Lênin việc giải vấn đề tôn giáo Thích Quảng Độ gây rối Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu nhân quyền tự tôn giáo 65 Phân biệt tơn giáo tín ngưỡng: 66 C CÁC NGUYÊN TẮC CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN TRONG VIỆC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ TÔN GIÁO 1/ Khắc phục dần ảnh hưởng tiêu cực tôn giáo đời sống xã hội phải gắn liền với trình cải tạo XH cũ, xây dựng XH yêu cầu khách quan nghiệp xây dựng CNXH 2/ Tơn trọng đảm bảo quyền tự tín ngưỡng khơng tín ngưỡng cơng dân 3/ Đồn kết người theo khơng theo tơn giáo, đồn kết người theo tôn giáo khác nhau, đoàn kết toàn dân tộc để xây dựng bảo vệ tổ quốc 4/ Phân biệt rõ mặt trị tư tưởng việc giải vấn đề tơn giáo 5/ Phải có quan điểm lịch sử - cụ thể giải vấn đề tôn giáo 67 - Tín ngưỡng: lòng tin tưởng ngưỡng mộ vào đấng siêu nhiên thần bí Tín ngưỡng: Tín ngưỡng dân gian, Tín ngưỡng cổ truyền Tín ngưỡng yếu tố bản, làm hình thành tơn giáo mê tín dị đoan - Tơn giáo: dấu hiệu để phân biệt với tín ngưỡng + Hệ thống lý luận: giáo lý, giáo luật, giáo lễ đấng tối cao + Hệ thống tổ chức: nhà thờ, thánh thất, miếu…; có cán tơn giáo (chức sắc) + Hệ thống tín đồ: số lượng người theo ... nhân, khơng mang tính dân tộc d Đ S Vừa có tính nhân dân rộng rãi, vừa có tính dân tộc sâu sắc 18 Nhà nước xã hội chủ nghĩa quản lý xã hội tất lĩnh vực chủ yếu a.Tuyên truyền, giáo dục b.Pháp... văn hóa xã hội chủ nghĩa văn hóa có tính … (1)… rộng rãi tính ….(2)… sâu sắc -Nhân dân -Dân tộc 28 II XÂY DỰNG NỀN VĂN HĨA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Tính tất yếu việc xây dựng văn hóa XHCN Bảo tàng Hồ Chí
- Xem thêm -

Xem thêm: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa mác lenin, chương 8, Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa mác lenin, chương 8

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay