Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa mác lenin, chương 8

68 37 0
  • Loading ...
1/68 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/03/2018, 03:03

trắc nghiệm theo chương bài, nội dung là chương 8 phần 2 môn những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa mác lenin, NHỮNG VẤN ĐỀ CHÍNH TRỊ XÃ HỘI CÓ TÍNH QUY LUẬT TRONG TIẾN TRÌNH CÁCH MẠNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA ... nhân, khơng mang tính dân tộc d Đ S Vừa có tính nhân dân rộng rãi, vừa có tính dân tộc sâu sắc 18 Nhà nước xã hội chủ nghĩa quản lý xã hội tất lĩnh vực chủ yếu a.Tuyên truyền, giáo dục b.Pháp... văn hóa xã hội chủ nghĩa văn hóa có tính … (1)… rộng rãi tính ….(2)… sâu sắc -Nhân dân -Dân tộc 28 II XÂY DỰNG NỀN VĂN HĨA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Tính tất yếu việc xây dựng văn hóa XHCN Bảo tàng Hồ Chí
- Xem thêm -

Xem thêm: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa mác lenin, chương 8, Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa mác lenin, chương 8

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay