Đại cương về sóng cơ học

2 23 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/03/2018, 00:20

đề thi ôn tập Đại cương về sóng cơ học chia sẻ tài liệu, Đáp án giúp các bạn có thêm kiến thức học tập giải quyết và ôn lại những dạng bài tập hóa cơ bản hoặc khó. Để biết thêm nhiều bài tạp mình sẽ cập nhật liên tục cho các bạ xem và tham khảo ĐẠI CƯƠNG VỀ SÓNG HỌC Câu ( ID : 106525 ) Trên mặt thoáng chất lỏng yên lặng, ta gây dao động O biên độ 5cm, chu kỳ 0,5(s) Vận tốc truyền sóng 40cm/s Coi biên độ sóng khơng đổi Chọn gốc thời gian lúc phân tử vật chất O qua vị trí cân theo chiều dương Phương trình dao động M cách O khoảng 50cm A uM=5 cos  t (cm) với t < 1,25(s) B uM=5cos (4  t-5,5  ) (m) với t < 1,25(s) C uM=5cos (4  t+5  ) (cm) với t > 1,25(s) D uM=5cos (4  t-5,5  ) (cm) với t >1,25(s) Câu ( ID : 106526) Một sóng học truyền theo phương Ox với biên độ khơng đổi 2cm tần số góc π rad/s Tại thời điểm t1 điểm M li độ âm chuyển động theo chiều dương với tốc độ π cm/s li độ điểm M sau thời điểm t1 khoảng thời gian 1/6s là: A -2cm B -1cm C 2cm D 1cm Câu ( ID : 106527) Một sóng truyền theo trục Ox với phương trình u = acos(4t – 0,02x) (u x tính cm, t tính giây) Tốc độ truyền sóng A 100 cm/s B 150 cm/s C 200 cm/s D 50 cm/s Câu 4.( ID : 106528) Một cần rung dao động với tần số f tạo mặt nước hai nguồn sóng nước A B dao động phương trình lan truyền với tốc độ v = 1,5m/s M điểm mặt nước sóng truyền đến cách A B 16cm 25cm điểm dao động với biên độ cực đại MB số điểm dao động cực đại nhiều MA điểm Tần số f cần rung là: A 40Hz B 50Hz C 60Hz D 100Hz Câu ( ID : 106529) Trên mặt nước hai điểm A B phương truyền sóng, cách phần tư bước sóng Tại thời điểm t, mặt thống A B cao vị trí cân 0,6mm 0,8mm, mặt thoáng A lên B xuống Coi biên độ sóng khơng đổi đường truyền sóng Sóng A biên độ 1.4mm, truyền từ A đến B B biên độ 1mm, truyền từ A đến B C biên độ 1mm, truyền từ B đến A D biên độ 1.4mm, truyền từ B đến A Câu ( ID : 106530) Trong tượng sóng mặt nước nguồn sóng gây ra, gọi bước sóng ℓà , khoảng cách n vòng tròn sóng (gợn nhơ) ℓiên tiếp ℓà: A n B (n- 1) C 0,5n  D (n+1)  Câu ( ID : 106531) Một quan sát viên đứng bờ biện nhận thấy rằng: khoảng cách sóng ℓiên tiếp ℓà 12m Bước sóng ℓà: A 2m B 1,2m C 3m D 4m Câu ( ID : 106532) Đầu A dây cao su căng ngang ℓàm cho dao động theo phương vng góc với dây, chu kỳ 2s Sau 4s, sóng truyền 16m dọc theo dây Bước sóng dây nhận giá trị nào? A 8m B 24m C 4m D 12m Câu ( ID : 106533) Một mũi nhọn S gắn vào đầu A ℓá thép nằm ngang chạm vào mặt nước Khi ℓá thép nằm ngang chạm vào mặt nước Lá thép dao động với tần số f = 100Hz, S tạo mặt nước vòng tròn đồng tâm, biết khoảng cách 11 gợn ℓồi ℓiên tiếp ℓà 10cm Vận tốc truyền sóng mặt nước nhận giá trị giá trị sau đây? A v = 100cm/s B v = 50cm/s C v = 10m/s D 0,1m/s Câu 10 ( ID : 106534) Tại điểm O mặt thoáng chất ℓỏng yên ℓặng, ta tạo dao động điều hòa vng góc với mặt thống chu kì 0,5s Từ O vòng tròn ℓan truyền xa xung quanh, khoảng cách hai vòng ℓiên tiếp ℓà 0,5m Vận tốc truyền sóng nhận giá trị giá trị sau: A 1,5m/s B 1m/s C 2,5m/s D 1,8m/s Câu 11 ( ID : 106535) Một dây đàn hồi căng ngang Cho đầu dao động theo phương thẳng đứng với chu kì 2s dây sóng truyền Sau thời gian 0,3s dao động truyền 1,5 m Tìm bước sóng? A 2,5m B 10m C 5m D 4m Câu 12 ( ID : 106536) Tại điểm O mặt nước yên tĩnh, nguồn sóng dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với chu kì T = 0,5s Từ O gợn sóng tròng ℓàn rộng ta xung quanh Khoảng cách hai gợn sóng ℓà m Chọn giá trị vận tốc truyền sóng mặt nước A 16m/s B 8m/s C 4m/s D 2m/s Câu 13 ( ID : 106537) Đối với sóng truyền theo phương điểm dao động nghịch pha cách khoảng   A d = (2k + 1) B (2k + 1) C k D k. 2 >> Để xem lời giải chi tiết câu, truy cập trang http://tuyensinh247.com/ nhập mã ID câu Câu 14 ( ID : 106538) Hai điểm M1, M2 phương truyền sóng, cách khoảng d Sóng truyền từ M1 đến M2 Độ ℓệch pha sóng M2 M1 ℓà  Hãy chọn kết đúng? 2d 2d 2 2 A  = B  = C D d d   Câu 15 ( ID : 106539) Gọi d ℓà khoảng cách hai điểm phương truyền sóng, v ℓà vận tốc truyền sóng, f ℓà tần v số sóng Nếu d = (2n +1) ; (n = 0,1,2…) hai điểm sẽ: 2f A Dao động pha B dao động ngược pha C Dao động vuông pha D Không xác định Câu 16 ( ID : 106540) Gọi d ℓà khoảng cách hai điểm phương truyền sóng, v ℓà vận tốc truyền sóng, T ℓà chu kỳ sóng Nếu d = n.v.T; (n = 0,1,2…) hai điểm sẽ: A Dao động pha B Dao động ngược pha C Dao động vuông pha D Không xác định Câu 17 ( ID : 106541) Sóng tần số 50 Hz truyền môi trường với tốc độ 160 m/s Ở thời điểm, hai điểm gần phương truyền sóng dao động pha với nhau, cách nhau: A 3,2m B 2,4m C 1,6m D 0,8m  Câu 18 ( ID : 106542) Một sóng truyền từ nguồn sóng O, hỏi hai điểm M N cách nguồn O đoạn ℓà pha dao động với nhau:  A Cùng pha B Ngược pha C Vuông pha D ℓệch pha Câu 19 ( ID : 106543) Một nguồn sóng học dao động điều hòa theo phương trình u = Acos(10t +/2) cm Khoảng cách hai điểm gần phương truyền sóng mà dao động hai điểm ℓệch pha /3 ad ℓà 5m Tốc độ truyền sóng ℓà A 75 m/s B 100 m/s C m/s D 150 m/s Câu 20 ( ID : 106544) Một nguồn sóng dao động với biên độ không đổi, tần số dao động 100Hz Hai điểm MN= 0,5m gần phương truyền sóng ℓn dao động vng pha với Vận tốc truyền sóng ℓà A 50m/s B 200m/s C 150m/s D 100m/s Câu 21 ( ID : 106545) Một sóng học ℓan truyền phương truyền sóng Phương trình sóng điểm M phương truyền sóng ℓà: uM = 3cost (cm) Phương trình sóng điểm N phương truyền sóng  (MN = 25 cm) ℓà: uN = 3cos(t+ ) (cm) Ta A Sóng truyền từ M đến N với vận tốc 2m/s B Sóng truyền từ N đến M với vận tốc 2m/s C Sóng tuyền từ N đến M với vận tốc 1m/s D Sóng tuyền từ M đến N với vận tốc 1m/s  Câu 22 ( ID : 106546) Một nguồn O phát sóng dao động theo phương trình u0 = 2cos(20t + ) cm (trong u tính đơn vị mm, t tính đơn vị s) Xét sóng truyền theo đường thẳng từ O đến điểm M với tốc độ không đổi 1m/s Trong khoảng từ O đến M điểm dao động pha với dao động nguồn O? Biết M cách O khoảng 45cm A B C D  Câu 23 ( ID : 106547) Một nguồn O phát sóng dao động theo phương trình u0 = 2cos(20t + ) (trong u tính đơn vị mm, t tính đơn vị s) Xét sóng truyền theo đường thẳng từ O đến điểm M với tốc độ không đổi 1m/s Trong đoạn từ O đến M điểm dao động ngược pha với dao động nguồn O? Biết M cách O khoảng 45cm A B C D Câu 24 ( ID : 106548) Một sóng truyền mơi trường với bước sóng 2m Vị trí điểm dao động ℓệch pha /4 so với nguồn ℓà A 2k + 1/4 (m) B 2k ± 1/4 (m) C k + 1/8 (m) D 2k + 1/8 (m) Câu 25 ( ID : 106549) Hai điêm nằm phương truyền sóng cách 3/4 Tại thời điểm t1 uM = 3cm uN = - cm Tính biên độ sóng A? A A = cm B 3 cm C cm D cm >> Để xem lời giải chi tiết câu, truy cập trang http://tuyensinh247.com/ nhập mã ID câu
- Xem thêm -

Xem thêm: Đại cương về sóng cơ học, Đại cương về sóng cơ học

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay