Thầy lê đăng khương bài tập este lipit dạng 1

2 21 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/03/2018, 00:20

đề thi ôn tập Thầy Lê Đăng Khương este lipit dạng 2 chia sẻ tài liệu, Đáp án giúp các bạn có thêm kiến thức học tập giải quyết và ôn lại những dạng bài tập hóa cơ bản hoặc khó. Để biết thêm nhiều bài tạp mình sẽ cập nhật liên tục cho các bạ xem và tham khảo ĐĂNG KHƯƠNG ESTE - LIPIT THẦY ĐĂNG KHƯƠNG CHIA SẺ TÀI LIỆU DẠNG 1: ĐỒNG PHÂN – DANH PHÁP – TÍNH CHẤT VẬT LÍ Câu Tên gọi este có CTCT CH3CH2COOCH(CH3)2 A Isopropyl propionat B Propyl axtat C Isopropyl isobutirat D Isopropyl axetat Câu Este có mùi chuối chín A Isoamyl axetat B Etyl butyrat C Metyl fomat D Geranyl axetat Câu Số đồng phân este ứng với công thức phân tử C5H10O2 A 10 B C D Câu Metyl propionat tên gọi hợp chất có cơng thức cấu tạo sau đây? A C2H5COOCH3 B HCOOC3H7 C C3H7COOH D CH3COOC2H5 Câu Axit sau axit béo? A Axit axetic B Axit glutamic C Axit stearic D Axit ađipic Câu Chọn phát biểu A Chất béo trieste glixerol với axit B Chất béo trieste glixerol với axit vô C Chất béo trieste glixerol với axit béo D Chất béo trieste ancol với axit Câu Công thức triolein A (CH3[CH2]16COO)3C3H5 B (CH3[CH2]7CH=CH[CH2]5COO)3C3H5 C (CH3[CH2]7CH=CH[CH2]7COO)3C3H5 D (CH3[CH2]14COO)3C3H5 Câu Cho glixerol phản ứng với hỗn hợp axit stearic, axit panmitic, số loại trieste tạo tối đa A B C D Câu Nhận xét sau không đúng? A Mỡ động vật không tan nước tan nhiều benzen B Dầu thực vật nhẹ nước C Muối natri kali axit hữu dùng làm xà phòng D Chất béo thức ăn quan trọng người Câu 10 Phát biểu sau sai? A Nhiệt độ sôi este thấp hẳn so với ancol có phân tử khối B Trong cơng nghiệp chuyển hố chất béo lỏng thành chất béo rắn C Số nguyên tử hiđro phân tử este đơn đa chức số chẵn D Sản phẩm phản ứng xà phòng hố chất béo axit béo glixerol Câu 11 Polime dùng để chế tạo thuỷ tinh hữu (plexiglas) điều chế phản ứng trùng hợp chất sau đây? A C6H5CH=CH2 B CH3COOCH=CH2 C CH2=CHCOOCH3 D CH2=C(CH3)COOCH3 Dodaihoc.com ĐĂNG KHƯƠNG ESTE - LIPIT Câu 12 Hợp chất X có cơng thúc phân tử C5H8O2, tham gia phản ứng xà phòng hóa thu anđehit muối axit cacboxylic Số đồng phân cấu tạo thỏa mãn tính chất X A B C D Câu 13 Hai este đơn chức X Y đồng phân Khi hóa 1,85 gam X, thu thể tích thể tích 0,7 gam N2 (đo điều kiện) Công thức cấu tạo thu gọn X Y A HCOOC2H5 CH3COOCH3 B C2H3COOC2H5 C2H5COOC2H3 C C2H5COOCH3 HCOOCH(CH3)2 D HCOOCH2CH2CH3 CH3COOC2H5 Câu 14 Este X không no, mạch hở, có tỉ khối so với oxi 3,125 tham gia phản ứng xà phòng hóa tạo xeton muối axit hữu Số CTCT phù hợp với X A B C D Câu 15 Khi xà phòng hóa triglixerit X dung dịch NaOH dư, đun nóng, thu sản phẩm gồm glixerol, natri oleat, natri stearat natri panmitat Số đồng phân cấu tạo thỏa mãn tính chất X A B C D Dodaihoc.com ...LÊ ĐĂNG KHƯƠNG ESTE - LIPIT Câu 12 Hợp chất X có cơng thúc phân tử C5H8O2, tham gia phản ứng xà phòng hóa thu anđehit... HCOOCH2CH2CH3 CH3COOC2H5 Câu 14 Este X không no, mạch hở, có tỉ khối so với oxi 3 ,12 5 tham gia phản ứng xà phòng hóa tạo xeton muối axit hữu Số CTCT phù hợp với X A B C D Câu 15 Khi xà phòng hóa triglixerit... muối axit cacboxylic Số đồng phân cấu tạo thỏa mãn tính chất X A B C D Câu 13 Hai este đơn chức X Y đồng phân Khi hóa 1, 85 gam X, thu thể tích thể tích 0,7 gam N2 (đo điều kiện) Công thức cấu
- Xem thêm -

Xem thêm: Thầy lê đăng khương bài tập este lipit dạng 1, Thầy lê đăng khương bài tập este lipit dạng 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay