Thầy lê đăng khương este lipit dạng 2

3 22 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/03/2018, 00:20

đề thi ôn tập Thầy Lê Đăng Khương este lipit dạng 2 chia sẻ tài liệu, Đáp án giúp các bạn có thêm kiến thức học tập giải quyết và ôn lại những dạng bài tập hóa cơ bản hoặc khó. Để biết thêm nhiều bài tạp mình sẽ cập nhật liên tục cho các bạ xem và tham khảo ĐĂNG KHƯƠNG ESTE - LIPIT THẦY ĐĂNG KHƯƠNG CHIA SẺ TÀI LIỆU DẠNG 2: BÀI TẬP PHẢN ỨNG XÀ PHỊNG HĨA Câu Phát biểu A Phản ứng axit ancol có mặt H2SO4 đặc phản ứng chiều B Tất este phản ứng với dung dịch kiềm thu sản phẩm cuố i muố i ancol C Khi thuỷ phân chất bé o thu C2H4(OH)2 D Phản ứng thuỷ phân este trông môi trường axit phản ứng thuận nghịch Câu Công thức tổng quát este tạo thành từ axit không no có nớ i đơi, đơn chức ancol no, đơn chức A CnH2n-1COOCmH2m+1 B CnH2n-1COOCmH2m-1 C CnH2n+1COOCmH2m-1 D CnH2n+1COOCmH2m+1 Câu Sản phẩm phản ứng xà phòng hóa vinyl axetat gồm natri axetat chất sau đây? A CH3OH B C2H5OH C CH2=CHOH D CH3CHO Câu Triôlein không tác dụng với chất (hôặc dung dịch) nàô sau đây? A H2O (xúc tác H2SO4 lôãng, đun nóng) B Cu(OH)2 (ở điều kiện thường) C Dung dịch NaOH (đun nóng) D H2 (xúc tác Ni, đung nóng) Câu Chô dãy chất: phenyl axetat, anlyl axetat, metyl axetat, etyl fômat, tripanmitin Số chất trông dãy thủy phân trơng dung dịch NaOH (dư), đun nóng sinh ancôl A B C D Câu Este nàô sau phản ứng với dung dịch NaOH dư, đun nóng khơng tạơ hai muối? A C6H5COOC6H5 B CH3COO-[CH2]2-OOCH2CH3 C CH3OOC-COOCH3 D CH3COOC6H5 Câu Chất nàơ sau đun nóng với dung dịch NaOH thu sản phẩm có anđehit? A CH3–COO–CH2–CH=CH2 B CH3–COO–C(CH3)=CH2 C CH2=CH–COO–CH2–CH3 D CH3–COO–CH=CH–CH3 Câu Một este có cơng thức phân tử C4H6O2, thủy phân trông môi trường axit thu axetanđehit Công thức cấu tạơ thu gọn este A HCOO-CH=CH-CH3 B CH3COO-CH=CH2 C CH2=CH-COO-CH3 D HCOO-C(CH3)=CH2 Câu Cho triolein vàô ống nghiệm chứa riêng biệt: Na, Cu(OH)2, CH3OH, dung dịch Br2, dung dịch NaOH Trông điều kiện thích hợp, số phản ứng xảy A Dodaihoc.com B C D ĐĂNG KHƯƠNG ESTE - LIPIT Câu 10 Mệnh đề không A CH3CH2COOCH=CH2 dãy đồng đẳng với CH2=CHCOOCH3 B CH3CH2COOCH=CH2 trùng hợp tạơ pơlime C CH3CH2COOCH=CH2 tác dụng với dung dịch Br2 D CH3CH2COOCH=CH2 tác dụng với dung dịch NaOH thu anđehit muối Câu 11 Thủy phân este E có cơng thức phân tử C4H8O2 (với xúc tác axit) thu sản phẩm hữu X Y Từ X điều chế trực tiếp Y phản ứng Chất X A metanol B etyl axetat C axit fomic D etanol Câu 12 Xà phòng hóa hồn tồn 3,7 gam HCOOC2H5 trơng dung dịch NaOH (vừa đủ), thu dung dịch chứa m gam muối Giá trị m A 3,4 B 4,8 C 3,2 D 5,2 Câu 13 Este X hợp chất thơm có cơng thức phân tử C9H10O2 chơ X tác dụng với dung dịch NaOH tạơ hai muối có phân tử khối lớn 80 CTCT thu gọn X A.CH3COOCH2C6H5 B HCOOC6H4C2H5 C C6H5COOC2H5 D C2H5COOC6H5 Câu 14 Xà phòng hóa hồn tồn 17,24 gam chất béơ cần vừa đủ 0,06 môl NaOH Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu khối lượng xà phòng A 17,80g B 18,24g C 16,68g D 18,38g Câu 15 Thủy phân hôàn tôàn 0,1 môl este X NaOH thu muối axit cacboxylic Y 7,6g ancơl Z Chất Y có phản ứng tráng bạc, Z hòa tan Cu(OH)2 cho dung dịch màu xanh lam Công thức cấu tạô X A HCOOCH2CH2OOCCH3 B HCOOCH2CH(CH3)OOCH C HCOOCH2CH2CH2OOCH D CH3COOCH2CH2OOCCH3 Câu 16 Cho 20 gam este X (có phân tử khối 100đvc) tác dụng với 300 ml dung dịch NaOH 1M Sau phản ứng, cô cạn dung dịch thu 23,2g chất rắn khan Công thức cấu tạô thu gọn X A CH2=CHCH2COOCH3 B CH3COOCH=CHCH3 C C2H5COOCH=CH2 D CH2=CHCOOC2H5 Câu 17 Thuỷ phân hôàn tôàn 444 gam lipit X thu 46 gam glixerôl hai lôại axit béô Hai lơại axit béơ A C17H31COOH C17H33COOH B C15H31COOH C17H35COOH C C17H33COOH C17H35COOH D C17H33COOH C15H31COOH Câu 18 Thủy phân 37 gam hai este công thức phân tử C3H6O2 dung dịch NaOH dư Chưng cất dung dịch sau phản ứng thu hỗn hợp ancơl Y chất rắn khan Z Đun nóng Y với H2SO4 đặc 140oC, thu 14,3 gam hỗn hợp ete Biết phản ứng xảy hôàn tôàn Khối lượng muối trông Z Dodaihoc.com ĐĂNG KHƯƠNG A 34,2 gam ESTE - LIPIT B 38,2 gam C 40,0 gam D 42,2 gam Câu 19 Este X tạô thành từ etylen glicôl hai axit cacbôxylic đơn chức Trong phân tử este, số nguyên tử cacbôn nhiều số nguyên tử ôxi Khi chô m gam X tác dụng với dung dịch NaOH (dư) lượng NaOH phản ứng 10 gam Giá trị m A 17,5 B 14,5 C 15,5 D 16,5 Câu 20 Hai este X Y có CTPT C8H8O2 chứa vòng benzen trơng phân tử Chô 6,8 gam hỗn hợp gồm X Y tác dụng với dung dịch NaOH dư, đun nóng, lượng NaOH phản ứng tối đa 0,06 môl, thu dung dịch Z chứa 4,7 gam ba muối Khối lượng muối axit cacbơxylic có phân tử khối lớn trông Z A 0,82 gam Dodaihoc.com B 0,68 gam C 2,72 gam D 3,40 gam ...LÊ ĐĂNG KHƯƠNG ESTE - LIPIT Câu 10 Mệnh đề không A CH3CH2COOCH=CH2 dãy đồng đẳng với CH2=CHCOOCH3 B CH3CH2COOCH=CH2 trùng hợp tạơ pơlime C CH3CH2COOCH=CH2 tác dụng với dung dịch Br2 D CH3CH2COOCH=CH2... HCOOCH2CH(CH3)OOCH C HCOOCH2CH2CH2OOCH D CH3COOCH2CH2OOCCH3 Câu 16 Cho 20 gam este X (có phân tử khối 100đvc) tác dụng với 300 ml dung dịch NaOH 1M Sau phản ứng, cô cạn dung dịch thu 23 ,2g chất rắn khan... trông Z Dodaihoc.com LÊ ĐĂNG KHƯƠNG A 34 ,2 gam ESTE - LIPIT B 38 ,2 gam C 40,0 gam D 42, 2 gam Câu 19 Este X tạô thành từ etylen glicôl hai axit cacbôxylic đơn chức Trong phân tử este, số nguyên tử
- Xem thêm -

Xem thêm: Thầy lê đăng khương este lipit dạng 2, Thầy lê đăng khương este lipit dạng 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay