Thầy lê đăng khương chia sẻ tài liệu ôn tập học kì 1 đáp án (1)

4 15 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/03/2018, 00:10

đề thi ôn tập Thầy Lê Đăng Khương chia sẻ tài liệu_Ôn tập học kì 1_Đáp án giúp các bạn có thêm kiến thức học tập giải quyết và ôn lại những dạng bài tập hóa cơ bản hoặc khó. Để biết thêm nhiều bài tạp mình sẽ up lên chùng chùng cho các bạ xem và tham khảo ĐĂNG KHƯƠNG ƠN TẬP HỌC I – LỚP 12 THẦY ĐĂNG KHƯƠNG CHIA SẺ TÀI LIỆU ÔN TẬP HỌC I Truy cập http://dodaihoc.com để nhận tài liệu miễn phí học thử khóa học thầy Câu 1: Este X có cơng thức cấu tạo : CH2 = C(CH3)COOCH3 Tên gọi este X A Metyl acrylat B Metyl metacrylat C Metyl metacrylic D Metyl acrylic Câu 2: Trong chất sau HCOOC2H5, CH2 = CHCOOCH3, CH3COOC(CH3) = CH2 CH3COOCH2CH=CH2 chất thuỷ phân mơi trường axit tạo thành sản phẩm có khả tham gia phản ứng tráng gương? A HCOOC2H5 B CH2=CHCOOCH3 C CH3COOC(CH3)=CH2 D CH3COOCH2CH=CH2 Câu 3: Cho glixerol phản ứng với hỗn hợp axit béo gồm C17H35COOH C15H31COOH, số trieste tạo tối đa A B C D Câu 4: Cho 0,1 mol tristearin (C17H35COO)3C3H5 tác dụng hoàn toàn với dung dịch NaOH dư, đun nóng, thu m gam glixerol Giá trị m A 27,6 B 4,6 C 9,2 D 14,4 Câu 5: Thuỷ phân hoàn toàn 0,2 mol este E cần dùng vừa đủ 100 gam dung dịch NaOH 24%, thu ancol 43,6 gam hỗn hợp muối hai axit cacboxylic đơn chức Hai axit A C2H5COOH C3H7COOH B HCOOH C2H5COOH C HCOOH CH3COOH D CH3COOH C2H5COOH Câu 6: Xà phòng hố hồn tồn 1,99 gam hỗn hợp hai este dung dịch NaOH thu 2,05 gam muối axit cacboxylic 0,94 gam hỗn hợp hai ancol đồng đẳng Công thức hai este A CH3COOCH3 CH3COOC2H5 B C2H5COOCH3 C2H5COOC2H5 C CH3COOC2H5 CH3COOC3H7 D HCOOCH3 HCOOC2H5 Câu 7: Công thức chung amin no, đơn chức, mạch hở A CnH2n-5N (n ≥ 6) B CnH2n+1N (n ≥ 2) C CnH2n-1N (n ≥ 2) D CnH2n+3N (n ≥ 1) Câu 8: Có amin bậc ba đồng phân cấu tạo ứng với công thức phân tử C5H13N? A B C D Câu 9: Cho 2,1 gam hỗn hợp X gồm amin no, đơn chức, dãy đồng đẳng phản ứng hết với dd HCl (dư), thu 3,925 gam hh muối Công thức amin hỗn hợp X A C3H7NH2 C4H9NH2 B CH3NH2 C2H5NH2 C CH3NH2 (CH3)3N D C2H5NH2 C3H7NH2 Câu 10: Dung dịch chất sau làm xanh quỳ tím? A Glyxin B Phenylamin C Metylamin D Alanin Câu 11: Số đồng phân amino axit có cơng thức phân tử C3H7O2N A B C D Http://dodaihoc.com Hotline: 0968.959.314 ĐĂNG KHƯƠNG ƠN TẬP HỌC I – LỚP 12 Câu 12: Cho ba dung dịch có nồng độ mol: (1) H2NCH3COOH, (2) CH3COOH, (3) CH3CH2NH2 Dãy xếp theo thứ tự pH tăng dần A (2), (1), (3) B (3), (1), (2) C (1), (2), (3) D (2), (3), (1) Câu 13: Cho m gam H2NCH2COOH phản ứng hết với dung dịch KOH, thu dung dịch chứa 28,25 gam muối Giá trị m A 37,50 B 18,75 C 21,75 D 28,25 Câu 14: Thuốc thử dùng để phân biệt Gly-Ala-Gly với Gly-Ala A dung dịch NaOH B dung dịch NaCl C Cu(OH)2 môi trường kiềm D dung dịch HCl Câu 15: Phát biểu sau sai? A Protein đơn giản tạo thành từ gốc α-amino axit B Tất peptit có khả tham gia phản ứng thủy phân C Trong phân tử đipeptit mạch hở có hai liên kết peptit D Tripeptit Gly–Ala–Gly có phản ứng màu biure với Cu(OH)2 Câu 16: Đốt cháy hoàn toàn chất hữu sau thu sản phẩm có chứa N2? A Xenlulozơ B Tinh bột C Chất béo D Protein Câu 17: Glucozơ fructozơ A có cơng thức phân tử C6H10O5 B có phản ứng tráng bạc C thuộc loại đisaccarit D có nhóm –CH=O phân tử Câu 18: Dãy chất có khả tham gia phản ứng thủy phân dung dịch H2SO4 đun nóng là: A glucozơ, tinh bột xenlulozơ B glucozơ, saccarozơ fructozơ C fructozơ, saccarozơ tinh bột D saccarozơ, tinh bột xenlulozơ Câu 19: Lên men dung dịch chứa 300 gam glucozơ thu 92 gam ancol etylic Hiệu suất trình lên men tạo thành ancol etylic A 54% B 40% C 80% D 60% Câu 20: Thể tích dung dịch axit nitric 63% (D = 1,4 g/ml) cần vừa đủ để sản xuất 59,4 kg xenlulozơ trinitrat (hiệu suất 80%) A 42,34 lít B 42,86 lít C 34,29 lít D 53,57 lít Câu 21: Nilon–6,6 thuộc loại A tơ poliamit B tơ visco C polieste D tơ axetat Câu 22: Trùng hợp hiđrocacbon sau tạo polime dung để sản xuất cao su buna? A 2-metylbuta-1,3-đien B Penta-1,3-đien C But-2-en D Buta-1,3-đien Câu 23: Trong số loại tơ sau: tơ tằm, tơ visco, tơ nilon-6,6, tơ axetat, tơ capron, tơ enang loại tơ thuộc loại tơ nhân tạo? A Tơ tằm tơ enang B Tơ visco tơ nilon-6,6 C Tơ nilon-6,6 tơ capron D Tơ visco tơ axetat Câu 24: Dãy gồm ion oxi hóa kim loại Fe A Fe3+, Cu2+, Ag+ B Zn2+, Cu2+, Ag+ C Cr2+, Au3+, Fe3+ D Cr2+, Cu2+, Ag+ Câu 25: Cho dãy ion: Fe2+, Ni2+, Cu2+, Sn2+ Trong điều kiện, ion có tính oxi hóa mạnh dãy A Sn2+ B Cu2+ C Fe2+ D Ni2+ Câu 26: Cho biết phản ứng xảy sau: Http://dodaihoc.com Hotline: 0968.959.314 ĐĂNG KHƯƠNG ƠN TẬP HỌC I – LỚP 12 2FeBr2 + Br2 → 2FeBr3 2NaBr + Cl2 → 2NaCl + Br2 Phát biểu là: A Tính khử Cl- mạnh Br- B Tính oxi hóa Br2 mạnh Cl2 C Tính khử Br- mạnh Fe2+ D Tính oxi hóa Cl2 mạnh Fe3+ Câu 27: Dãy kim loại điều chế phương pháp điện phân dung dịch muối (với điện cực trơ) là: A Ni, Cu, Ag B Ca, Zn, Cu C Li, Ag, Sn D Al, Fe, Cr Câu 28: Cho m gam Al tác dụng với 400 ml dung dịch hỗn hợp AgNO3 1M Cu(NO3)2 x mol/l thu dung dịch X 57,28 gam hỗn hợp kim loại Thêm 612,5ml dung dịch KOH 2M vào dung dịch X thu 27,37 gam kết tủa gồm hai chất Giá trị x (giả sử phản ứng xảy hoàn toàn) A 0,80 B 0,90 C 0,92 D 0,96 Hướng dẫn giải 3 Ta có: Al Al Cu2 Cu Ag  Ag Sau phản ứng thu hỗn hợp hai kim loại → Hai kim loại Ag Cu → Al AgNO3 phản ứng hết Cho KOH vào dung dịch X thu kết tủa gồm hai chất → Hai kết tủa Al(OH)3 Cu(OH)2 n AgNO3  0,4.1  0,4 mol ; nCu(NO3 )2  0,4x mol  nCu2  0,4x mol; n KOH  2.0,6125  1,225 mol  AgNO3 :0,4 mol  Ag :0,4 mol Al    57,28 gam   a  0,22 mol Cu :a mol Cu(NO3 )2 :0,4x mol Al + 3Ag+   3Ag + Al3+ 0,4 0,4 → 0,4 → 0,4 → 3 0,4 0,44  n Al3    0,28 mol 3 2Al + 3Cu2+   3Cu + 2Al3+ 0,44 0,44 ← 0,22 ← 0,22 → 3 3  Al(OH)3 : b mol  Al : 0,28 mol  KOH: 1,225 mol  27,37 gam   [Al(OH)4 ] : c mol  2  Cu(OH)2 :0,4x  0,22 mol Cu :0,4x  0,22 BTNT.Al   b  c  0,28 b  0,175 mol  BT nhóm OH  Ta có:  3b  4c  2(0,4x  0,22)  1,225  c  0,105 mol 78b  98(0,4x  0,22)  27,37 x  0,9 mol   → Đáp án B Câu 29: Hòa tan hết 7,74 gam hỗn hợp bột Mg, Al 500 ml dung dịch hỗn hợp HCl 1M H2SO4 0,28M thu dung dịch X 8,736 lít khí H2 (đktc) Cơ cạn dung dịch X thu lượng muối khan A 38,93 gam B 103,85 gam C 25,95 gam D 77,86 gam Câu 30: Hòa tan hết 10,62 gam hỗn hợp gồm Fe, Zn vào 800 ml dung dịch hỗn hợp X gồm NaNO3 0,45M H2SO4 1M thu dung dịch Y 3,584 lít khí NO Dung dịch Y hòa tan tối đa m gam bột sắt thu V lít khí Các khí đo đktc NO sản phẩm khử N+5 thí nghiệm Giá trị m V A 24,64 gam 6,272 lít B 20,16 gam 4,48 lít C 24,64 gam 4,48 lít D 20,16 gam 6,272 lít Http://dodaihoc.com Hotline: 0968.959.314 ĐĂNG KHƯƠNG ƠN TẬP HỌC I – LỚP 12 Hướng dẫn giải nNO  0,45.0,8  0,36 mol; n H  1.0,8.2  1,6 mol; n NO  3,584  0,16 mol 22,4 Quá trình cho – nhận electron: Zn → Zn2+ + 2e 4H  NO3  3e  NO   2H2O x → 2x 3+ Fe → Fe + 3e y → 3y 0,64 ← 0,16 ← 0,48 ← 0,16 Ta thấy H+, NO3 dư → Kim loại tan hết 65x  56y  10,62  x  0,06 → Ta có hệ phương trình:   2x  3y  0,48  y  0,12 nH dư = 1,6 – 0,64 = 0,96 mol; n NO dư = 0,36 – 0,16 = 0,2 mol * Dung dịch Y hòa tan tối đa m gam bột sắt: Fe → Fe2+ + 2e 4H  NO3  3e  NO   2H2O 0,44 0,8 ← 0,2 → 0,6 → Fe3+ + 1e → Fe2+ 0,12 → 0,12 2H+ + 2e → H2↑ 0,16 → 0,16 → 0,08 ← 0,88 0,2 → m = 0,44.56 = 24,64 gam V = VNO + VH2 = (0,2 + 0,08).22,4 = 6,272 lít → Đáp án A Đặt sách Hotline: 0968 959 314 Hoặc đăng vào link: http://dodaihoc.com/sach Http://dodaihoc.com Hotline: 0968.959.314 ...LÊ ĐĂNG KHƯƠNG ƠN TẬP HỌC KÌ I – LỚP 12 Câu 12: Cho ba dung dịch có nồng độ mol: (1) H2NCH3COOH, (2) CH3COOH, (3) CH3CH2NH2 Dãy xếp theo thứ tự pH tăng dần A (2), (1), (3) B (3), (1), (2) C (1), ... Ni2+ Câu 26: Cho biết phản ứng xảy sau: Http://dodaihoc.com Hotline: 0968.959.314 LÊ ĐĂNG KHƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ I – LỚP 12 2FeBr2 + Br2 → 2FeBr3 2NaBr + Cl2 → 2NaCl + Br2 Phát biểu là: A Tính... 24,64 gam 4,48 lít D 20,16 gam 6,272 lít Http://dodaihoc.com Hotline: 0968.959.314 LÊ ĐĂNG KHƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ I – LỚP 12 Hướng dẫn giải nNO  0,45.0,8  0,36 mol; n H  1.0,8.2  1,6 mol;
- Xem thêm -

Xem thêm: Thầy lê đăng khương chia sẻ tài liệu ôn tập học kì 1 đáp án (1), Thầy lê đăng khương chia sẻ tài liệu ôn tập học kì 1 đáp án (1)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay