Cực trị, vi phân, tích phân, PTVP

7 60 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/03/2018, 23:39

... tính tích phân giải phương trình vi phân cấp 1,2, người nên nhìn nhận đánh giá kết cấu biểu thức trước, sau đưa phương hướng giải thử hướng Một toán lim có nhiều cách giải khác nhau, hay Ptvp. .. = x + y + 10 z − xy − yz − 10 z + x + y + z − x + y − z − 10 = 2 e1 e2 4.2 Cực trị có điều kiện-nhân tử Lagrange Tìm cực trị hàm số sau: a w=4x+5y+29 b w = x 0,4 y 0,8 với ràng buộc: x + y = 240... vị tư $8 doanh nghiệp sản xuất với ngân sách cố định $320 Tìm mức sử dụng K,L để Q đạt cực đại Nếu muốn Q cực đại tăng đơn vị, 1% ta cần đầu tư ngân sách tương ứng cho trương hợp ?? = 20X 0,4Y
- Xem thêm -

Xem thêm: Cực trị, vi phân, tích phân, PTVP, Cực trị, vi phân, tích phân, PTVP

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay