TÍCH PHÂN PTVP tích phân

6 47 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/03/2018, 23:36

... y  x  y  dy  y tan x  y  x   cos x dx y  3x y  x y xy  y  x3 y Kì 1-2016 PHỤ LỤC TÍCH PHÂN Bảng nguyên hàm  kdx  kx  C du  u ' dx      dx  x C x x 1 x  dx   C 
- Xem thêm -

Xem thêm: TÍCH PHÂN PTVP tích phân, TÍCH PHÂN PTVP tích phân

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay