Toán kinh tế p2 bài tập mẫu

5 30 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/03/2018, 23:35

... (1) Đề bài: Tập đoàn TOMMY sản xuất loại quần sịp loại I, II tương ứng Q1; Q2 với hàm tổng chi phí kết hợp TC  Q12  5Q1Q2  Q22 Hàm cầu loại sịp là: Q1  14  0, 25 p1 Q2  24  0,5 p2 Hãy... 5.200,1 0,9 100.20 10 dI U U0 Vậy, chi cho tiêu dùng tăng 1% lợi ích cực đại tăng 0,9% 2.2 Bài cực trị đối a Đề bài: Một người tiêu dung loại hàng hóa với lượng tiêu dung tương ứng x,y Hàm lợi ích... giá tối ưu cho loại sịp (2) Giải: Đảo ngược hàm cầu ta được: p1  56  4Q1 p2  48  2Q2 Hàm tổng doanh thu: TR  p1Q1  p2Q2   56  4Q1  Q1   48  2Q2  Q2  56Q1  48Q2  4Q12  2Q22 Hàm
- Xem thêm -

Xem thêm: Toán kinh tế p2 bài tập mẫu, Toán kinh tế p2 bài tập mẫu

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay