HP4 nghiên cứu khoa học trò chơi tư duy và sáng tạo

3 29 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/03/2018, 23:29

... thuộc vào yếu tố quan tâm tới (chẳng hạn ví dụ ngày sinh người khơng định thu nhập họ) NCKH đòi hỏi nhà kinh tế phải biết sáng tạo góc nhìn để tạo giá trị khoa học Và giống họa sĩ vừa phải sáng tạo. .. cách đầy biến ảo, chúng u cầu nhà kinh tế phải có tính sáng tạo cách nghiên cứu Để hiểu rõ hơn, khởi động với ví dụ nhỏ “thí nghiệm” khoa học kinh tế: Trước Mỹ người ta thường quan sát thấy, cựu... phải sáng tạo vừa phải nắm công cụ NCKH đặc thù, kiến thức liên quan đến chuyên ngành hẹp vấn đề họ quan tâm Để kết thúc note này, thử đưa ý tư ng nghiên cứu chưa hoàn thiện để bạn phát huy trí sáng
- Xem thêm -

Xem thêm: HP4 nghiên cứu khoa học trò chơi tư duy và sáng tạo, HP4 nghiên cứu khoa học trò chơi tư duy và sáng tạo

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay