Huong dan trich dan TL tham khao

5 13 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/03/2018, 23:28

NGUYÊN TẮC VIẾT TÀI LIỆU THAM KHẢO Có nhiều nguyên tắc để viết tài liệu trích dẫn, hướng dẫn thống cách viết sau: Nguyên tắc tổng quát liệt kê tài liệu tham khảo - Viết chung tài liệu tiếng Việt tiếng Anh Trong phần liệt kê tài liệu tham khảo xếp theo thứ tự A, B, C,… Như vậy, với tài liệu tiếng Việt vào họ tác giả - tên Nếu viết tiếng Anh không dịch sang tiếng Việt: Tên viết theo trình tự HỌ tác giả thứ trước, theo sau dấu phẩy đến chữ lót tên viết tắt, dấu chấm Những tác giả lại ghi tên chữ lót trước (viết tắt có dầu chấm theo sau) viết nguyên họ Đối với tác giả người Việt khơng viết tắt mà viết đầy đủ theo trình tự họ, chũ lót, tên Giữa hai tác giả dấu phẩy, trước tác giả cuối dùng từ “và” tiếng Việt hay từ “and” tiếng Anh Nguyên tắc liệt kê tài liệu tham khảo theo loại tài liệu a Đối với tài liệu xuất tạp chí định kỳ Nguyên tắc: Tác giả, năm Tên viết Tên đầy đủ tạp chí, / số: trang viết Ví dụ: Ho, Y.W and S.S.Y Nawawi, 1969 Effects of carbon … Journal of Molecular Biology, 45:567-575 Nguyễn Thanh Phương, Trần Ngọc Hải Nguyễn Lê Hồng Yến, 1999 Ương tơm …nước xanh cải tiến Tạp chí Thủy sản, số 32: 42 – 45 b Đối với sách Nguyên tắc: Tác giả, năm Tên sách Lần xuất (chỉ ghi lần xuất thứ hai trở đi) Nhà xuất Nơi xuất Số trang sách Ví dụ: Nguyễn Anh Tuấn Trần Ngọc Hải, 1992 Kỹ thuật nuôi tôm sú Nhà xuất Nông nghiệp Hà Nội 68 trang c Boyd, C.E., 1995 Bottom soils … Chapman and Hall New York 348 pp Đối với tài liệu hội thảo, hội nghị: Nguyên tắc: Tác giả, năm Tên viết In / Trong: Tên người chủ biên hay người hiệu đính (chủ biên hay editor(s)) Tên sách Tên hội nghị, thời gian hội nghị, địa điểm hội nghị Tên nhà xuất Nơi xuất Trang viết Lưu ý: Trường hợp nhà xuất mà tên tạp chí ghi tên tạp chí mà khơng cần ghi nơi xuất Ví dụ: Benzie, J.A.H., E Ballment and S Brusher, 1993 Genetic structure of Penaeus monodon … and allozymes In: G.A.E Gall and H Chen (Editors) Genetics in aquaculture Proceedings of the Fouth International Symposium, 29 April to May 1991 Wuhan, China Aquaculture, 111: 89 – 93 Nguyễn Chu Hồi, Trần Anh Tuấn Nguyễn Hữu Thọ, 2005 Bước đầu đánh giá nuôi trồng thủy sản ven biển Việt Nam Trong: Đỗ Văn Khương Nguyễn Chu Hồi (chủ biên) Bảo vệ môi trường nguồn lợi thủy sản Kỷ yếu hội nghị toàn quốc, ngày 14 – 15 tháng năm 2005, Hải Phòng Nhà xuất Nơng nghiệp Hà Nội Trang 53 – 65 d Đối với sách có nhiều viết với nhiều tác giả nhóm tác giả có người chủ biên Nguyên tắc: Viết giống viết hội nghị hay hội thảo Ví dụ: Shigueno, K., 1992 Shrimp culture industry in Japan In: Fast A.W and L.J Lester (Editors) Marine shrimp culture: Principles and Practices Elsevier Amsterdam 278 pp e Trường hợp sách mà tên quan, quốc gia, … tác giả Nguyên tắc: Tên quan viết tắt – chữ in hoa, năm Tên viết / sách Nhà xuất Nơi xuất Số trang Ví dụ: FAO, 1998 Report of the Food and Agriculture organization fisheries mission for Thailand FAO, Washington D.C 73 pp f Đối với sách chủ biên Nguyên tắc: Tác giả (Hiệu đính hay Editor(s)) Tên sách Tên nhà xuất Nơi xuất Số trang Ví dụ: Loddging, W (Editor), 1967 Gas effluent analysis M.Dekker, Inc New York 200 pp g Trường hợp trích dẫn từ website Nguyên tắc: Tên tác giả, năm Tên viết Tên website, ngày truy cập (Truy cập ngày… hay Accessed on …) Ví dụ: Min, K., 1998 Waste pollution in China http://www , truy cập ngày 17/3/2008 h Luận văn, luận án (thesis) Nguyên tắc: Tên tác giả luận văn / luận án, năm Tên luận văn / luận án Bậc tốt nghiệp (cao học hay tiến sỹ) Tên trường Địa danh trường Ví dụ: Tain, F.H.,1999 Impacts of aquaculture extension on small-scale …in Thailand Master thesis The University of Michigan Ann Arbor, Mitchigan Nguyễn Thị Ngọc Lan, 2004 Nghiên cứu sử dụng thức ăn chế biến để ương ni cá lóc bong (Channa micropeltes) Luận văn tốt nghiệp cao học ngành Nuôi trồng Thủy sản Trường Đại học Cẩn Thơ Cần Thơ i Lưu ý khác Trường hợp trích dẫn mà khơng có (trích dẫn qua người thứ hai): viết cần ghi rõ tác giả năm xuất phải ghi kèm theo trích dẫn tác giả ngoặc đơn Ở phần tài liệu tham khảo cần ghi tài liệu tác giả trích dẫn Tuy nhiên, cần giới hạn trường hợp viết khơng hay Ví dụ: Trích dẫn: … tơm xanh nuôi phổ biến ĐBSCL (Nguyễn Việt Thắng, 1988 trích dẫn Trần Ngọc Hải, 1999) Trong danh mục tài liệu tham khảo cần ghi tài liệu Trần Ngọc Hải, 1999 NHỮNG NGUYÊN TẮC KHÁC A Đơn vị đo lường - litre = L (viết in hoa) - 20 kilogram - 2,5 hectare = 2,5 - 45 part per thousand = 45 ppm = 20 kg Chú ý: đơn vị đo lường phải cách chữ số khoảng trống (space bar) Đối với phần trăm khơng cần khoảng trống B Số Số kèm với đơn vị đo lường viết số, sau đơn vị đo lường (vd: L, kg, …) Nếu số đứng đầu câu phải viết chữ số (vd: Năm mươi người …) Trường hợp số dùng để chuỗi số viết số (vd: 04 nghiệm thức – không viết bốn); 10 mẫu, …) Số thập phân phải dùng dấu phẩy (vd: 3,25 kg) Tuy nhiên, số từ hàng ngàn trở dung dấu chấm (vd: 1.230 m) Nguyên tắc làm tròn số: Nếu phần số nguyên hang đơn vị (tức từ 1-9) dùng số thập phân (vd: 3,25 kg – hang đơn vị dung số thập phân 25); Nếu số nguyên hang chục (tức 10 -99) dung số thập phân (vd: 12,5 cm); Nếu số nguyên hàng trăm (100 - 999) khơng dùng số thập phân (vd: 102 cm) Các số nguyên > 100 không cần dùng số thập phân Cách dùng số phải thống toàn luận văn Tuy nhiên, trường hợp giá trị đo nhỏ (ví dụ nồng độ thuốc hay hàm lượng khí, …) dùng nhiều số thập phân C Viết tắt Phải viết đầy đủ cho lần từ viết tắt phải viết bên ngoặc đơn cạnh nó, sau viết tắt Ví dụ: Đồng sông Cửu Long (ĐBSCL) ... xanh nuôi phổ biến ĐBSCL (Nguyễn Việt Thắng, 1988 trích dẫn Trần Ngọc Hải, 1999) Trong danh mục tài liệu tham khảo cần ghi tài liệu Trần Ngọc Hải, 1999 NHỮNG NGUYÊN TẮC KHÁC A Đơn vị đo lường... viết cần ghi rõ tác giả năm xuất phải ghi kèm theo trích dẫn tác giả ngoặc đơn Ở phần tài liệu tham khảo cần ghi tài liệu tác giả trích dẫn Tuy nhiên, cần giới hạn trường hợp viết khơng hay Ví... luận văn / luận án, năm Tên luận văn / luận án Bậc tốt nghiệp (cao học hay tiến sỹ) Tên trường Địa danh trường Ví dụ: Tain, F.H.,1999 Impacts of aquaculture extension on small-scale …in Thailand
- Xem thêm -

Xem thêm: Huong dan trich dan TL tham khao, Huong dan trich dan TL tham khao

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay