Huong dan trich dan TL tham khao

5 28 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/03/2018, 23:28

... xanh nuôi phổ biến ĐBSCL (Nguyễn Việt Thắng, 1988 trích dẫn Trần Ngọc Hải, 1999) Trong danh mục tài liệu tham khảo cần ghi tài liệu Trần Ngọc Hải, 1999 NHỮNG NGUYÊN TẮC KHÁC A Đơn vị đo lường... viết cần ghi rõ tác giả năm xuất phải ghi kèm theo trích dẫn tác giả ngoặc đơn Ở phần tài liệu tham khảo cần ghi tài liệu tác giả trích dẫn Tuy nhiên, cần giới hạn trường hợp viết khơng hay Ví... luận văn / luận án, năm Tên luận văn / luận án Bậc tốt nghiệp (cao học hay tiến sỹ) Tên trường Địa danh trường Ví dụ: Tain, F.H.,1999 Impacts of aquaculture extension on small-scale …in Thailand
- Xem thêm -

Xem thêm: Huong dan trich dan TL tham khao, Huong dan trich dan TL tham khao

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay