BTL kinh te vi mo (HL)

1 2 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/03/2018, 23:21

ĐỀ KIỂM TRA MÔN KINH TẾ VI MÔ Câu 1: Hàm số sản xuất doanh nghiệp có dạng: Q = 2kl 1/2 Đơn giá thuê vốn r = a đơn vị tiền, đơn giá lao động w = b đơn vị tiền Doanh nghiệp ký hợp đồng tiêu thụ 2.400 sản phẩm a) Doanh nghiệp thuê vốn lao động để thực hợp đồng trên? b) Chi phí sản xuất trực tiếp (chi phí vốn lao động) thấp doanh nghiệp bao nhiêu? c) Nếu đơn giá sản phẩm hợp đồng đơn vị tiền thu lợi nhuận doanh nghiệp đạt bao nhiêu? Biết chi phí quản lý bán hàng 20% chi phí sản xuất trực tiếp d) Với hàm sản xuất đây, doanh nghiệp sử dụng vốn lao động tăng thêm 44% thì sản lượng tăng hay giảm %? Câu 2: Sử dụng đồ thị với cơng cụ phủ thuế xuất hạn ngạch xuất khẩu, anh (chị) hãy phân tích tác động thay đởi thặng dư người tiêu dùng (∆CS), thặng dư nhà sản xuất (∆PS), phủ (∆G) xã hội (∆NW) kịch bản: (1) Nhu cầu nước tăng (2) Giá giới tăng Câu 3: Một doanh nghiệp độc quyền có hàm tởng chi phí TC = Q +c.Q +8.700 hàm doanh thu trung bình P = -2Q +440 Anh/Chị hãy xác định mức sản lượng sản xuất, giá bán, lợi nhuận doanh nghiệp tổn thất xã hội hai trường hợp đây: a Doanh nghiệp khơng bị phủ đánh thuế b Doanh nghiệp bị phủ đánh thuế theo sản lượng t=60 đơn vị tiền/đơn vị sp Câu 4: Một doanh nghiệp độc quyền có hai nhà máy trực thuộc Chi phí sản xuất nhà máy phụ thuộc vào sản lượng sản xuất Nhà máy 1: TC1 = 4Q12 + d.Q1 + 8.200 Nhà máy 2: TC2 = 2Q22 + 30Q2 +11.500 Hàm số cầu trước doanh nghiệp P= -2Q+ 790; Q = Q +Q2 Anh/chị hãy xác định : a Sản lượng sản xuất nhà máy b Mức giá bán lợi nhuận nhà máy, lợi nhuận doanh nghiệp Ghi chú: học viên cho giá trị hợp lý a, b ,c d trước làm
- Xem thêm -

Xem thêm: BTL kinh te vi mo (HL), BTL kinh te vi mo (HL)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay