Giao trinh Quản Trị Tài Chính TS. Nguyễn Phương Liên

156 41 0
  • Loading ...
1/156 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/03/2018, 23:13

Với mục đích giải đáp, định hướng các vấn đề tài chính trong doanh nghiệp, bộ giáo trình QTTC được biên soạn để phục vụ không chỉ cho các sinh viên mà còn cả các nhà nghiên cứu, chủ doanh nghiệp, các nhà hoạch định tìm hiểu, bổ sung kiến thức liên quan đến lĩnh vực tài chính doanh nghiệp ... kết kinh doanh (KQKD), - Quản trị rủi ro tài … + Kế tốn trưởng: thực số chức nhiệm vụ sau: - Tổ chức soạn thảo báo cáo tài (BCTC), - Kiểm tốn nội (KTNB), - Kế tốn tài chính, - Kế tốn thuế + Ngồi... tắc sau: - Tiền có giá trị theo thời gian: Một đồng tiền thời điểm có giá trị lớn đồng tiền thời điểm tương lai - Số lượng thời gian phải xem xét đồng thời: cân đối thu - chi, cung - cầu tiền... lý hoạt động sau: - Quan hệ với ngân hàng tổ chức tín dụng để tìm kiếm nguồn tài trợ vốn kinh doanh - Quản trị tiền, chứng khốn, - Quản trị tín dụng thương mại (bán chịu), - Quản trị phân phối
- Xem thêm -

Xem thêm: Giao trinh Quản Trị Tài Chính TS. Nguyễn Phương Liên, Giao trinh Quản Trị Tài Chính TS. Nguyễn Phương Liên

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay