Huong dan su dung garmin 78 series

22 20 0
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/03/2018, 23:09

Hướng dẫn sử dụng GPSMAP 78/78S HƢỚNG DẪN SỬ DỤNG GPSMAP 78/78S CHỨC NĂNG CỦA CÁC PHÍM FIND/MOB: - Nhấn FIND để truy xuất liệu thu máy - Nhấn giữ MOB (người vật rơi xuống biển) để lưu vị trí người vật rơi bắt đầu dẫn đường đến điểm POWER: Phím màu đỏ, nhấn giữ phím dùng để tắt/mở máy nhấn để chỉnh độ tương phản hình Đồng thời, ấn bng phím ta thấy thông tin ngày, giờ, cường độ pin & tín hiệu vệ tinh PAGE: Dùng để lật trang hình máy QUIT: Cũng giống phím PAGE dùng để lật trang hình máy theo chiều ngược lại Ngồi ra, dùng để thoát hay ngưng thao tác MENU: Từ trang hình nào: - Nhấn MENU lần có MENU - Nhấn MENU lần ta có MENU phụ cho trang hình ENTER/MARK: - Nhấn ENTER để chấp nhận lệnh - Nhấn giữ MARK khoảng giây để lưu vị trí ta đứng ROCKER: Nhấn lên, xuống, sang phải, sang trái để chọn tùy chọn menu, đồng thời dùng để di chuyển trỏ hình đồ Phím +, - : Dùng để phóng to hay thu nhỏ tỷ lệ đồ Khi nhấn phím + để giãm tỷ lệ đồ ta thấy đượ vùng nhỏ chi tiết Ngược lại, nhấn phím – ta thấy vùng rộng lớn chi tiết www.bachkhoageo.com CƠNG TY TNHH ĐỊA TIN HỌC BÁCH KHOA Hướng dẫn sử dụng GPSMAP 78/78S CÀI ĐẶT I CÀI ĐẶT CHO HỆ THỐNG: Từ hình Menu chính, chọn Setup > System > GPS Bạn có lựa chọn: - Normal: GPS hoạt động chế độ bình thường - WAAS/EGNOS : bạn nên chọn chế độ để máy có độ xác cao - Demo Mode: tắt GPS, máy chạy chế độ mô Chỉ sử dụng chế độ người dùng muốn thực tập với GPS II CÀI ĐẶT MÀN HÌNH: Từ hình Menu chính, chọn Setup > Display 1/ Backlight Timeout :cài đặt thời gian đèn hình tự động tắt, chế độ mặc định 15 giây 2/ Battery Save: chế độ tiết kiệm Pin 3/ Colors: chọn màu cho hình hiển thị III CÀI ĐẶT ÂM THANH (Tone): 1/ Chọn Setup > Tones 2/ Chọn loại tone mà bạn thích cho ứng dụng khác nahu IV CÀI ĐẶT CÁC ĐƠN VỊ ĐO LƢỜNG: Từ hình Menu chính, chọn Setup > Units 1/ Distance and Speed: chọn Metric 2/ Elevation (Vertical Speed): chọn Meters (m/s) 3/ Depth: chọn Meters 4/ Tempareture: chọn Celsius 5/ Pressure: chọn Millibars V CÀI ĐẶT THỜI GIAN: Từ hình Menu chính, chọn Setup>Time 1/ Time Format: chọn chế độ 12-hours 24-hours 2/ Time Zone: chọn Automatic, máy tự động chọn múi phù hợp cho bạn VI CÀI ĐẶT HỆ TỌA ĐỘ & BẢN ĐỒ: Từ hình Menu chính, chọn Setup > Position Format - Chọn hddd’mm.mmm’ : bạn muốn xem tọa độ dạng độ, phút, giây - Chọn UTM UPS : bạn muốn xem tọa độ dạng mét - Map Datum: chọn Indian Thailand WGS 84 * Ngoài ra, bạn muốn cài đặt hệ tọa độ VN 2000, thao tác nhƣ sau: Nhấn Menu lần để có hình Menu CƠNG TY TNHH ĐỊA TIN HỌC BÁCH KHOA Hướng dẫn sử dụng GPSMAP 78/78S Chọn Setup > Position Format - Chọn Map Datum, chọn User Sau nhập giá trị x, Y, Z vào: x = - 00193, Y = - 00039, Z = - 00111 Nhập xong giá trị trên, nhấn Quit để ngồi - Tiếp tục chọn Position Format > User Grid > UTM nhập giá trị vào: - False Easting : Đổi giá trị thành 500000.0m False Northing: Đổi giá trị thành 0.0m Longitude Origin: nhập giá trị kinh tuyến trục địa phương vào Lưu ý: Nhớ chuyển chữ W thành E trước giá trị kinh tuyến gốc (xem danh sách kinh tuyến gốc tất tỉnh, thành phần cuối) CÁC THAO TÁC THƢỜNG SỬ DỤNG CÔNG TY TNHH ĐỊA TIN HỌC BÁCH KHOA Hướng dẫn sử dụng GPSMAP 78/78S I ĐO VÀ LƢU LẠI MỘT TỌA ĐỘ ĐIỂM (Waypoint): Máy đo lưu trữ 2000 tọa độ điểm với tên biểu tượng tùy thích, có cách lưu tọa độ khác nhau: 1/ Đo lƣu lại vị trí đặt máy: - Từ trang hình nào, nhấn giữ phím ENTER / MARK khoảng giây, máy tự động lưu lại tên tọa độ điểm theo dạng số thứ tự từ 001 2000 biểu tượng mặc định cờ - Nếu chấp nhận đặt tên biểu tượng theo kiểu mặc định trên, Chọn Done > Enter để lưu lại thông tin vào máy Ghi chú: Muốn đặt tên biểu tượng khác cho tọa độ điểm; ta vào hàng hình, bên trái cột biểu tượng, bên phải cột tên Nhấn Enter vào cột ta có danh sách biểu tượng, bảng chữ số Lựa chọn chữ số theo tên điểm mà ta muốn đặt, đặt tên xong chọn Done >Enter Tiếp theo, vào Note để ghi thông tin cho điểm Chọn Done bảng chữ để kết thúc việc tạo thông tin Cuối cùng, chọn Done > Enter để lưu lại tất thơng tin nói vào máy 2/ Nhập liệu tọa độ vào máy: - Trước tiên, ghi tọa độ cần nhập giấy Nhấn giữ phím Enter/Mark khoảng giây Chọn Location > Enter Máy bảng số, bảng số giúp nhập liệu vào Hàng vĩ độ, hàng kinh độ - Nhập xong, chọn Done > Enter CÔNG TY TNHH ĐỊA TIN HỌC BÁCH KHOA - Hướng dẫn sử dụng GPSMAP 78/78S 3/ Đo tọa độ giả định: Chức dùng để đo tọa độ điểm mà ta thấy hình đồ, ta nhìn thấy ngòai thực địa khơng thể đến vị trí (VD: nằm ao, hồ địa hình hiểm trở,…) thao tác sau: - - Nhấn phím Page Quit chọn Map để đưa hình đồ Dùng phím + để phóng to đồ lớn tốt, vị trí cần lưu xác Dùng phím Rocker để di chuyển trỏ đến vị trí mà ta cần đo Khi trỏ di chuyển, đỉnh hình tọa độ, khoảng cách hướng đến điểm mà ta cần đo Khi trỏ đến vị trí ước lượng cần đo nhấn phím Enter, hình thông tin điểm như: tọa độ, cao độ khoảng cách Nhấn phím Menu lần, Chọn Save As Waypoint > OK để lưu tọa độ nói vào Khoảng cách từ vị trí đặt máy đến vị trí cần đo Tọa độ vị trí cần đo Hƣớng (Ở hƣớng Tây Bắc) Vị trí cần đo Cao độ vị trí cần đo Nhấn vào để lƣu lại CÔNG TY TNHH ĐỊA TIN HỌC BÁCH KHOA Hướng dẫn sử dụng GPSMAP 78/78S 4/ Hiệu chỉnh Waypoint: Sau lưu Waypoint vào máy, bạn hiệu chỉnh để thay đổi tên, biểu tượng, tọa độ, cao độ,… Waypoint - Nhấn Menu lần để có Menu - Chọn Waypoint Mgr - Chọn Waypoint cần hiệu chỉnh - Chọn thuộc tính cần hiệu chỉnh: tên (name), biểu tượng (symbol), cao độ (evelation), … - Chọn chữ, số biểu tương cần thiết cho thay đổi - Chọn Done để kết thúc trình 5/ Xóa Waypoint: - Nhấn MENU lần để có MENU chính, chọn Waypoint Mgr Từ danh sách waypoint, chọn waypoint mà ta cần xóa , nhấn Enter Nhấn MENU lần Chọn Delete 6/ Xóa tất Waypoint: Bạn nên cẩn thận trước sử dụng lệnh này, xóa hết liệu phục hồi lại - Nhấn Menu lần để có Menu Chọn Setup>Reset>Delete All Waypoints>Yes II ĐO KHOẢNG CÁCH GIỮA ĐIỂM: Khoảng cách tất nhiên tính theo đường chim bay, cách đo sau: 1/ Đo khoảng cách điểm bất kỳ: - Nhấn phím Page Quit để chọn hình đồ Dùng phím + – để tăng hay giãm tỷ lệ đồ cho vị trí cần đo đồ Dùng phím Rocker di chuyển trỏ đến vị trí thứ Nhấn Menu lần, chọn Measure Distance CÔNG TY TNHH ĐỊA TIN HỌC BÁCH KHOA Hướng dẫn sử dụng GPSMAP 78/78S - Tiếp tục dùng phím Rocker di chuyển trỏ đến vị trí thứ Bạn thấy khoảng cách, hướng (so với điểm thứ nhất) tọa độ điểm thứ đỉnh hình 2/ Đo khoảng cách từ vị trí đặt máy đến điểm bất kỳ: Tương tự cách đo thao tác đơn giản hơn: - Từ hình đồ, nhấn Menu lần chọn Measure Distance - Dùng phím Rocker di chuyển trỏ đền vị trí cần đo, ta thấy kết hình Ngồi ra, ta khoảng cách từ vị trí đến tất Waypoint lưu máy, cách: - xem Nhấn Menu lần để có Menu Chọn Waypoint Mgr, ta thấy bên Waypoint khoảng cách hướng từ vị trí ta đứng đến Waypoint III HÀNH TRÌNH (Route) CƠNG TY TNHH ĐỊA TIN HỌC BÁCH KHOA Hướng dẫn sử dụng GPSMAP 78/78S Hành trình bao gồm chuổi tọa độ điểm mà dẫn bạn từ điểm đến điểm cuối Thiết bị lưu 50 hành trình, hành trình qua 250 điểm 1/ Thiết lập hành trình: Chức này nói chung sử dụng thực tế Bƣớc 1: Từ MENU chính, chọn Route Planer > Create Route > Frist Point Bƣớc 2: Chọn điểm cho hành trình: chọn Waypoints, máy liệt kê tất Wayponit lưu máy ra, bạn chọn waypoint nhấn Enter Bƣớc 3: Chọn Use Bƣớc 4: Chọn Select Next Point Bƣớc 5: Lặp lại bước -4 điểm cuối hành trình Chú ý: hành trình phải bao gồm có điểm Bƣớc 6: Nhấn QUIT để lưu lại hành trình 2/ Đổi tên cho hành trình: Cũng giống Waypoint, tên hành trình lưu mặc định dạng số tự nhiên Tuy nhiên, ta đặt tên lại cho muốn - Từ Menu chính, chọn Route Planer - Chọn hành trình mà ta cần đổi tên - Chọn Change Name - Điền vào tên cho hành trình - Chọn Done 3/ Hiệu chỉnh hành trình: - Từ Menu chính, chọn Route Planer - Chọn hành trình mà ta cần hiệu chỉnh - Chọn Edit Route - Chọn tùy chọn sau: + Review: điểm đồ + Move Down(hoặc Up) : thay đổi thứ tự điểm hành trình + Insert: thêm điểm vào hành trình + Remove: lọai bỏ điểm khỏi hành trình 4/ Xem lại hành trình đồ: - Từ menu chính, chọn Route Planer - Chọn hành trình mà ta cần xem - Chọn View Map 5/ Xóa hành trình: - Từ Menu chính, chọn Route Planer - Chọn hành trình mà ta cần xóa - Chọn Delete Route IV TRACK (Vết, đƣờng đi) CÔNG TY TNHH ĐỊA TIN HỌC BÁCH KHOA Hướng dẫn sử dụng GPSMAP 78/78S Tất thiết bị Garmin GPS ghi lại vết (Track log) q trình bạn di chuyển Bạn lưu lại track sử dụng sau 1/ Quản lý Track Log: - Từ Menu chính, chọn Setup > Tracks > Tracks Log - Chọn Record, Do Not Show Record, Show On Map Nếu bạn chọn Record, Show On Map : Track bạn đồ 2/ Xem Track tại: Track ghi gọi track - Từ menu chính, chọn Track Manager > Current Track - Chọn tùy chọn sau: + View Map : hiển thị track đồ + Evelation Plot : hiển thị biểu đồ cao độ cho track 3/ Lƣu lại Track tại: - Từ Menu chính, chọn Track Manager > Current Track - Chọn kiểu lưu sau : + Save Track : lưu lại tòan track + Save Portion: cho phép bạn lưu lại đọan track 4/ Reset Track tại: Nếu bạn cần xóa track hình, bạn dùng lệnh Clear Từ Menu chính, chọn Setup > Reset > Clear Current Track > Yes Việc xóa Track khơng ảnh hưởng đến Track lưu máy 5/ Xóa Track lƣu máy: - Từ Menu chính, chọn Track Manager - Chọn track mà ta cần xóa, nhấn Enter - Chọn Delete > Yes CÁC MÀN HÌNH CHÍNH Gồm hình sau đây: hình vệ tinh, hình đồ, hình la bàn, hình Menu hình Trip Computer I MÀN HÌNH VỆ TINH ( Satellite): CÔNG TY TNHH ĐỊA TIN HỌC BÁCH KHOA Hướng dẫn sử dụng GPSMAP 78/78S Đây hình bạn nên tham khảo trước sử dụng máy - Nhấn Menu lần để có Menu - Chọn Satellite > Enter Những vòng tròn nhỏ kèm theo số số vệ tinh xuất bầu trời Quan sát vòng tròn chứa vệ tinh, vệ tinh đỉnh đầu vệ tinh nằm hay nằm vòng tròn nhỏ Còn vệ tinh nằn vòng tròn lớn vệ tinh có vị trí nằm nghiêng góc 45 độ phía chân trời thường bị che khuất địa hình nên khó bắt tính hiệu Hàng gồm có cột Cột bên trái tọa độ ta đứng Cột bên phải biểu thị cho sai số GPS, tính hiệu GPS mạnh sai số nhỏ, sai số nhỏ việc đo đạc xác Tọa độ nơi đặt máy Sai số Số thứ tự vệ vệ tinh Cao độ Độ mạnh, yếu tín hiệu vệ tinh II MÀN HÌNH BẢN ĐỒ (Map): Ở hình đồ, biểu tượng ▲ tượng trưng cho vị trí bạn đồ Khi bạn di chuyển, vị trí biểu tượng di chuyển theo vẽ nên vệt (track log) Tên tọa độ điểm biểu tượng xuất đồ * Thay đổi hƣớng đồ: 1/ Từ hình đồ, nhấn MENU lần 2/ Chọn Setup Map > Orientation 3/ Chọn hướng sau: Orientation - Chọn North Up: hiển thị hướng bắc chuẩn, hướng đỉnh hình - Chọn Track Up: hiển thị hướng bạn di chuyển hướng đỉnh hình - Chọn Automotive Mode: cho bạn nhìn tồn cảnh Guidance Text : chọn When Navigating Ngoài ra, dể quan sát chức dẫn đường; ta gắn la bàn vào hình đồ, thao tác sau: CÔNG TY TNHH ĐỊA TIN HỌC BÁCH KHOA 10 Hướng dẫn sử dụng GPSMAP 78/78S - Chọn Setup > Map > Enter Chọn Data Fields > Dashboard > Compass > Enter Để gỡ bỏ la bàn khỏi hình đồ: Chọn Setup > Map > Datafields > > Enter III MÀN HÌNH LA BÀN (Compass): Màn hình thường dùng để dẫn đường Khi bạn cần di chuyển đến điểm đó, phần mũi nhọn ▲ luôn hướng mà bạn cần đến, bất chấp hướng mà bạn di chuyển Đang lệch phải CÔNG TY TNHH ĐỊA TIN HỌC BÁCH KHOA Đang lệch trái 11 Hướng dẫn sử dụng GPSMAP 78/78S Tốc độ di chuyển Khoảng cách lại đến đích Thời điểm dự kiến đến đích Thời gian lại đích Đang hƣớng Nếu ta hướng, ta thấy khoảng cách đến đích ngày nhỏ lại 1/ Hiệu chỉnh la bàn điện tử : Phần dành cho Model GPSMAP 78S Trong trình sử dụng thấy la bàn máy lệch so với thực tế, ta nên hiệu chỉnh lại Mặt khác, nên hiệu chỉnh la bàn điện tử sau bạn di chuyển khoảng cách xa có trãi qua thay đổi nhiều nhiệt độ (trên 11 C) Việc ta nên làm ngồi trời khơng nên đứng gần vật có phát từ trường xe hơi, đường dây điện,… Thao tác sau: - Từ hình la bàn, nhấn MENU lần - Chọn Calibrate Compass > Start - Sau xoay thật chậm thiết bị theo dẫn minh họa hình Nếu xuất chữ “Calibration Failed” – trình hiệu chỉnh thất bại Bạn phải nhấn Ok làm lại từ đầu 2/ Cài đặt cho la bàn : CÔNG TY TNHH ĐỊA TIN HỌC BÁCH KHOA 12 Hướng dẫn sử dụng GPSMAP 78/78S a/ Cài đặt cách hiển thị : Từ hình la bàn, nhấn phím MENU lần chọn Setup Heading, chọn cách hiển thị : - Chọn Directional Letters : đọc la bàn theo hướng ký tự N, S, E, W : bắc, nam, đông, tây - Chọn Numeric Degrees : đọc la bàn theo độ ( độ - 359 độ) b/ Cài đặt hƣớng bắc làm hƣớng chuẩn: Từ hình la bàn, nhấn lần MENU, chọn Setup Heading > North Reference > True IV MÀN HÌNH BIỂU ĐỒ CAO ĐỘ (Evelation Plot): Màn hình có Model GPSMAP 78S Trên hình giúp xem lại mặt cắt ngang cao độ đoạn đường ta qua.Trong đồ thị mặt cắt cao độ này, trục đứng biểu thị cho giá trị cao độ, trục ngang biểu thị cho độ dài đoạn đường qua 1/ Hiệu chỉnh khí áp kế đo độ cao: Bạn hiệu chỉnh lại khí áp kế đo độ cao phương pháp thủ cơng bạn biết xác độ cao áp suất nơi mà bạn đứng Máy vào cột mốc chuẩn để đo xác điểm sau - Từ hình biểu đồ độ cao (Evelation Plot), nhấn MENU - Chọn Calibrate Altimeter - Chọn Yes bạn biết cao độ Chọn No, Yes bạn biết áp suất Chọn Yes biết xác độ cao Sau nhập giá trị CÔNG TY TNHH ĐỊA TIN HỌC BÁCH KHOA Chọn Yes biết xác áp suất cao độ áp suất 13 Hướng dẫn sử dụng GPSMAP 78/78S vào Nhập xong nhấn OK Chú ý: Đơn vị đo cao độ áp suất phải tương ứng với đơn vị đo lường mà bạn chọn phần cài đặt 2/ Những cài đặt khác cho hình cao độ: Từ hình Elevation Plot, nhấn MENU lần - Elevation/Time: Ghi lại thay đổi cao độ theo thời gian - Elevation/Distance: Ghi lại thay đổi cao độ theo khỏang cách - Barometric Pressure: ghi lại áp suất khí áp kế theo thời gian V MÀN HÌNH TRIP COMPUTER: Ở hình hiển thị tốc độ bạn di chuyển, tốc độ trung bình, tốc độ tối đa, chiều dài quảng đường thực tế mà bạn (không phải đường chim bay) thông số khác Thời lƣợng pin Cột sóng Tốc độ Chiều dài quảng đƣờng Tốc độ tối đa Tổng thời gian di chuyển Tốc độ trung bình Tổng thời gian dừng Những cài đặt riêng cho hình Trip Computer: Từ hình Trip Computer, nhấn MENU: - - Chọn Reset > Reset Trip Data Timers, etc> Yes: đưa tất giá trị hình zero Khi bắt đầu hành trình, để có thong tin xác, bạn cần phải thực thao tác Chọn Big Numbers: Thay đổi cỡ chữ hiển thị hình Change Dashboard: Thay đổi hình thơng tin hiển thị hình VI MÀN HÌNH MENU CHÍNH: Mơt số cơng cụ thường sử dụng hình Menu chính: 1/ Calendar : Hiển thị lịch 2/ Calculation : hiển thị máy tính điện tử 3/ Sun and Moon: cho biết thời gian mặt trời, mặt trăng mọc lặn ngày vị trí mà bạn đặt máy 4/ Alarm Clock: Xem ngày, Đồng thời cài đặt cho máy tự khởi động thời điểm có tác dụng đồng hồ báo thức 14 CÔNG TY TNHH ĐỊA TIN HỌC BÁCH KHOA Hướng dẫn sử dụng GPSMAP 78/78S 5/ Hunt and Fish: cho biết lịch vệ tinh tốt ngày vị trí đặt máy Lịch (ngày, tháng, năm) Thời gian đo tốt ngày Thời gian đo tốt ngày 6/ Proximity Alarms: chức chủ yếu dùng để cảnh báo Máy báo động ta vào phạm vi vùng ta cài đặt trước Vi dụ bãi bom mìn, vùng nhiểm phóng xạ, dãy đá ngầm,… Từ hình menu chính, chọn Proximity Alarms > Create Alarm > Enter Trên hình xuất tùy chọn để làm tâm cho vùng cần cảnh báo Thông thường ta dùng đồ (Use Map) tọa độ (Waypoints) Sau chọn xong điểm cần cảnh báo từ danh sách waypoint hay đồ, tiếp tục chọn Use > Enter, xuất đây: Nhập bán kính cần chọn Done > Enter Chú ý: đơn vị tính mặc định mile (1 mile = 1609 mét) CÔNG TY TNHH ĐỊA TIN HỌC BÁCH KHOA cảnh báo xong 15 Hướng dẫn sử dụng GPSMAP 78/78S Có thể hiểu điểm mà bạn muốn cảnh báo tâm vòng tròn, khoảng cách mà bạn muốn cài đặt bán kính vòng tròn Khi ta vào phạm vi vòng tròn đó, máy báo động 7/ Share Wireless (Chia liệu) chức có Model GPSMAP 78S Thiết bị bạn chia liệu (Waypoints, Tracks, Routes,…) với thiết bị Garmin tương thích với khoảng cách 3m công nghệ Wireless - Từ hình Menu chính, chọn Share Wirelessly - Chọn Send Receive - Sau theo dẫn hình CÁC CHỨC NĂNG CHÍNH THƢỜNG SỬ DỤNG I CHỨC NĂNG DẪN ĐƢỜNG: Đây chức quan trọng GPS 1/ Dẫn đƣờng đến tọa độ điểm lƣu máy: - Từ trang hình nào, nhấn FIND - Chọn Waypoints - Chọn waypoint mà ta cần đến - Chọn Go Sau đó, bạn nên chuyển sang hình la bàn để máy dẫn bạn tới điểm cần đến Ở hình máy cho bạn biết khoảng cách, hướng di chuyển, tốc độ thời gian đến đích Khi đến nơi, máy bạn nghe tiếng bíp hình xuất dòng chữ Arriving At «tên điểm» CƠNG TY TNHH ĐỊA TIN HỌC BÁCH KHOA 16 Hướng dẫn sử dụng GPSMAP 78/78S Để dừng chức dẫn đường, bạn nhấn Find > Stop Navigation 2/ Dẫn đƣờng đến tọa độ bất kỳ: Máy dẫn bạn đến điểm bạn biết tọa độ điểm Nhấn phím FIND > Coordinate > Enter Sẽ xuất đây: Nhập xong liệu tọa độ vào, chọn Done > Enter Máy tự động chuyển sang hình đồ hình ta thấy đường thẳng nối liền từ vi trí ta đứng đến điểm cần đến 3/ Dẫn đƣờng theo Track lƣu máy: - Nhấn Find - Chọn Tracks - Chọn track mà ta cần - Chọn Go 4/ Dẫn đƣờng theo hành trình: - Nhấn FIND - Chọn Routes - Chọn hành trình từ danh sách - Chọn Go Đầu tiên máy dẫn bạn đến điểm khởi hành hành trình sau theo thứ tự điểm hành trình mà bạn thiết lập trước 5/ Dẫn đƣờng theo hành trình ngƣợc: Bạn đảo chiều hành trình, điểm khởi hành điểm kết thúc hành trình thứ tự điểm hành trình đổi theo tương ứng Sử dụng chức ta hết hành trình muốn trở đường trước - Từ menu chính, chọn Route Planer - Chọn hành trình mà ta cần ngược - Chọn Reverse Route 17 CÔNG TY TNHH ĐỊA TIN HỌC BÁCH KHOA Hướng dẫn sử dụng GPSMAP 78/78S - Chọn lại hành trình lần - Chọn View Map - Chọn Go Sau nên chuyển sang hình la bàn theo hành trình đảo chiều II CHỨC NĂNG ĐO DIỆN TÍCH MỘT KHU VỰC: - Nhấn Menu lần để có Menu chính, chọn Area Calculation > Start Đi vòng quanh khu vực mà bạn muốn đo Chọn Calculate bạn đến điểm cuối (cũng điểm xuất phát) Diện tích khu vực bạn nên chọn Save Track để lưu lại Track này, đặt lại tên muốn Sau tiếp tục chọn Change Units để chọn đơn vị đo lường mét vuông, Hecta, hay Kilomet vuông,… Nhấn vào bắt đầu Nhấn vào sau vòng quang khép kín khu vực cần đo Diện tích m khu vực đo đƣợc Nhấn vào để lƣu lại Đổi đơn vị đo lƣờng Sau đo xong khu vực CÔNG TY TNHH ĐỊA TIN HỌC BÁCH KHOA đó, nên tắt 18 Hướng dẫn sử dụng GPSMAP 78/78S máy đến khu vực khác đo tiếp Việc tắt máy sau lần đo giúp cho hình dáng khu vực khơng dính liền nhau, máy cho ta thấy vị trí tổng thể hình dáng khu vực riêng biệt Nếu khơng muốn tắt máy hình dáng khu vực khơng dính liền với nhau, trước bắt đầu đo khu vực bạn nên dùng lệnh Clear Track: Nhấn Menu lần, chọn Setup > Reset> Clear Current Track > yes Việc xóa Track khơng ảnh hưởng tới Track mà bạn lưu trước Để xem lại chu vi diện tích của lơ đất đo trước đó, thao tác sau: - Nhấn Menu lần để co Menu Chọn Track Manager Chọn Track từ danh sách mà bạn muốn xem Chọn View Map Nhấn Menu lần Chọn Review Track: chu vi diện tích lô đất III TRUYỀN DỮ LIỆU VÀO MÁY TÍNH: Đối với dòng máy Oregon, 78 seri, 62 seri, eTrex 10-20-30 ….để truyền liệu vào máy tính đọc Mapsource ta phài dùng kết hợp phần mềm Garmin Mapsource Garmin Basecamp: Ghi Chú : u cầu cấu hình máy tính phải : - Windows XP Service Pack bắt buộc GB nhớ hệ thống khuyến cáo Muốn xem chế độ 3D, phải có card hình hỗ trợ OpenGL phiên 1.3 cần thiết 1/ Cài đặt phần mềm MapSource từ đĩa CD: - Cho đĩa vào máy tính phần mềm tự động cài đặt - Chọn Trip& Waypoint Manager - Chọn next … 2/ Cài đặt phần mềm Garmin BaseCamp từ đĩa CD: - Mở ổ đĩa CD - Chọn file BaseCamp - Copy file BaseCamp vào ổ đĩa cần lưu 3/ Các thao tác chuyển tải liệu từ GPS sang máy tính: - Mở GPS nối máy GPS với máy tính cáp USB CƠNG TY TNHH ĐỊA TIN HỌC BÁCH KHOA 19 Hướng dẫn sử dụng GPSMAP 78/78S - Mở phần mềm BaseCamp Những liệu Waypoint, Track, Routes GPS tự động chuyển vào BaseCamp (Hình minh họa) - Để lưu lại: click phải vào All Data ->chọn Export -> chọn ổ đĩa cần lưu, đặt tên (trong ô file name), sau chọn Save (chọn file *.gpx ) (Hình minh họa) - Muốn xem file lưu: Mở file lưu ổ đĩa, máy tính tự động nhận dạng khởi động MapSource Khi tất liệu Waypoints, Track , Routes hiển thị Mapsource : CÔNG TY TNHH ĐỊA TIN HỌC BÁCH KHOA 20 Hướng dẫn sử dụng GPSMAP 78/78S Như liệu đưa vào máy tính đọc Mapsource.Từ liệu chuyển đổi thành file có đuôi file *.dxf để chạy phần mềm Mapinfo, Autocad … - Cách chuyển file có đuôi file dxf: Trên Mapsource chọn File - >Chọn Save as ->Chọn ổ đĩa cần lưu (Save in) -> chọn tên file (File name) ->Chọn đuôi file * dxf (Save as type)-> Ok Lƣu ý: Vệ sinh máy sau lần sử dụng tháo pin khỏi máy không sử dụng thời gian dài Trong trường hợp bị hư hỏng liên hệ với nhà cung cấp sửa chữa - bảo hành hãng, khơng nên tự ý tháo rời Máy đạt tiêu chuẩn chống thấm IPX7, chịu nước độ sâu mét vòng 30 phút Tuy nhiên, q trình sử dụng nên hạn chế tiếp xúc với nước Nếu chẳng may làm rơi xuống nước nên lau khô trước đem bảo quản www.bachkhoageo.com CÔNG TY TNHH ĐỊA TIN HỌC BÁCH KHOA 21 Hướng dẫn sử dụng GPSMAP 78/78S DANH SÁCH KINH TUYẾN GỐC CÁC TỈNH THÀNH CỦA HỆ TỌA ĐỘ VN 2000 TT Tỉnh, thành phố 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Lai Châu Điện Biên Sơn La Kiên Giang Cà Mau Lào Cai Yến Bái Nghệ An Phú Thọ An Giang Thanh Hóa Vĩnh Phúc Hà Tây Đồng Tháp Cần Thơ Hậu Giang Bạc Liêu Hà Nội Ninh Bình Hà Nam Hà Giang Hải Dương Hà Tĩnh Bắc Ninh Hưng Yên Thái Bình Nam Định Tây Ninh Vĩnh Long Sóc Trăng Trà Vinh Cao Bằng Kinh tuyến trục TT 1030 00’ 1030 00’ 1040 00’ 1040 30’ 1040 30’ 1040 45’ 1040 45’ 1040 45’ 1040 45’ 1040 45’ 1050 00’ 1050 00’ 1050 00’ 1050 00’ 1050 00’ 1050 00’ 1050 00’ 1050 00’ 1050 00’ 1050 00’ 1050 30’ 1050 30’ 1050 30’ 1050 30’ 1050 30’ 1050 30’ 1050 30’ 1050 30’ 1050 30’ 1050 30’ 1050 30’ 1050 45’ 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 CÔNG TY TNHH ĐỊA TIN HỌC BÁCH KHOA Tỉnh, thành phố Long An Tiền Giang Bến Tre Hải Phòng TP Hồ Chí Minh Bình Dương Tun Quang Hòa Bình Quảng Bình Quảng Trị Bình Phước Bắc Kạn Thái Nguyên Bắc Giang Thừa Thiên – Huế Lạng Sơn Kon Tum Quảng Ninh Đồng Nai Bà Rịa – Vũng Tàu Quảng Nam Lâm Đồng Đà Nẵng Quảng Ngãi Ninh Thuận Khánh Hòa Bình Định Đắc Lắc Đắc Nơng Phú Yên Gia Lai Bình Thuận Kinh tuyến trục 1050 45’ 1050 45’ 1050 45’ 1050 45’ 1050 45’ 1050 45’ 1060 00’ 1060 00’ 1060 00’ 1060 15’ 1060 15’ 1060 30’ 1060 30’ 1070 00’ 1070 00’ 1070 15’ 1070 30’ 1070 45’ 1070 45’ 1070 45’ 1070 45’ 1070 45’ 1070 45’ 1080 00’ 1080 15’ 1080 15’ 1080 15’ 1080 30’ 1080 30’ 1080 30’ 1080 30’ 1080 30’ 22 ... No, Yes bạn biết áp su t Chọn Yes biết xác độ cao Sau nhập giá trị CƠNG TY TNHH ĐỊA TIN HỌC BÁCH KHOA Chọn Yes biết xác áp su t cao độ áp su t 13 Hướng dẫn sử dụng GPSMAP 78/ 78S vào Nhập xong nhấn... Rocker di chuyển trỏ đến vị trí thứ Nhấn Menu lần, chọn Measure Distance CÔNG TY TNHH ĐỊA TIN HỌC BÁCH KHOA Hướng dẫn sử dụng GPSMAP 78/ 78S - Tiếp tục dùng phím Rocker di chuyển trỏ đến vị trí... IV TRACK (Vết, đƣờng đi) CÔNG TY TNHH ĐỊA TIN HỌC BÁCH KHOA Hướng dẫn sử dụng GPSMAP 78/ 78S Tất thiết bị Garmin GPS ghi lại vết (Track log) trình bạn di chuyển Bạn lưu lại track sử dụng sau 1/
- Xem thêm -

Xem thêm: Huong dan su dung garmin 78 series, Huong dan su dung garmin 78 series

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay