bai tap kinh te moi truong 3164

10 9 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/03/2018, 22:48

BÀI TẬP – Ô NHIỄM TỐI ƯU GIẢI BÀI TẬP b Xác định mức sản lượng sản phẩm mà lợi ích kinh tế xã hội đạt cao Nguyên tắc cân biên: MNPB = MEC 100 – 5Q = 5Q Q = 10 Vậy lợi ích kinh tế xã hội đạt cao điểm Q* = 10 GIẢI BÀI TẬP c Xác định mức ô nhiễm tối ưu Tại Q = 10, ta có lượng chất thải phát sinh tương ứng W= 10 Vậy mức ô nhiễm tối ưu W* = 10 BÀI TẬP – Ô NHIỄM TỐI ƯU BÀI GIẢI (Nhóm KT Tài nguyên) BÀI TẬP – XÁC ĐỊNH HIỆN GIÁ LỢI ÍCH RỊNG (NPV) Bảng sau cho thấy số lượng nhà thay đổi giá trị nhà khu vực Nhà A B Ít ồn Ồn nhiều Giá trị (triệu đồng) Trước Sau 250 250 280 210 Số lượng 10.000 5.000 Hãy tính thay đổi giá trị lợi ích ròng xã hội sau có đường băng cho biết có nên thực dự án hay khơng? BÀI GIẢI (Nhóm Pp định giá TN MT) BÀI TẬP – XÁC ĐỊNH HIỆN GIÁ LỢI ÍCH RỊNG (NPV) Một dự án khai thác khống sản dự định tiến hàng vòng năm Số liệu chi phí lợi ích cho bảng (đơn vị: triệu đồng) Năm Năm Năm Năm Năm Chi phí 30 10 0 Lợi ích 15 15 15 -5 15 15 15 Lợi ích ròng -30 Giả sử suất chiết khấu r 10% (được viết 0.1) (1)Hãy tính giá lợi ích ròng (NPV) cho dự án (2)Dựa vào kết tính NPV, chủ đầu tư có mong muốn thực dự án hay khơng? BÀI GIẢI (Nhóm 8b) 10 ... BÀI TẬP b Xác định mức sản lượng sản phẩm mà lợi ích kinh tế xã hội đạt cao Nguyên tắc cân biên: MNPB = MEC 100 – 5Q = 5Q Q = 10 Vậy lợi ích kinh tế xã hội đạt cao điểm Q* = 10 GIẢI BÀI TẬP c Xác
- Xem thêm -

Xem thêm: bai tap kinh te moi truong 3164, bai tap kinh te moi truong 3164

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay