5 CTRCH5 pp dot nung XL CTR

41 34 0
  • Loading ...
1/41 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/03/2018, 22:34

... Na2SO3 2HCl + MeS MeCl2 + H2S 5.1 .3 Nung khö Ca3(PO4)2 + 5C to P2 + 5CO + 3CaO Quá trình nung dùng nhiều tái chế sắt thép, đồng, nhôm, 5.1 .4 Quá trình nung Trong trình nung chất tham gia phản ứng... tạo Ca 3Si2O7 dễ chảy lỏng để tháo xỉ đợc dễ dàng Các thiết bị nung Thiết bị nung lò nung đứng thùng quay, lò cao tần, lò trung tần, 5.2 Nhiệt phân 76 Nhiệt phân trình phân huỷ chất hữu nhiệt điều... Khi nung ngời ta thờng thêm phụ gia vào phối liệu để giảm nhiệt độ nóng chảy: tạo hỗn hợp ơtecti có nhiệt độ nóng chảy thấp nhiệt độ nóng chảy cấu tử thành phần làm cho trình nung xảy dễ dàng 5.1 .5
- Xem thêm -

Xem thêm: 5 CTRCH5 pp dot nung XL CTR, 5 CTRCH5 pp dot nung XL CTR

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay