5 CTRCH5 pp dot nung XL CTR

41 15 0
  • Loading ...
1/41 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/03/2018, 22:34

Chơng 5: Các trình nhiệt để xử lý chất thải rắn : Nung, nhiệt phân, khí hoá, đốt 5.1 Nung Nung vật liệu rắn (vô cơ) nhằm thực chuyển biến hoá học phối liệu mang nung để thu đợc sản phẩm nung chất đễ tan so với ban đầu, thu khí tạo thành trình nung thu sản phẩm rắn theo ý muốn Tuỳ theo vật liệu nung ta có trình nung khô, nung o xyho¸, nung khư (Sunf¸t ho¸, oxy ho¸, clor hoá) Các trình nung đợc sử dụng nhiều tái chế kim loại phơng pháp nhiệt luyện 5.1.1 Nung khô Mục đích: Phân huỷ chất cần nung nhiệt tách ẩm khỏi pha rắn cần nung: VÝ dô CaCO3 to CaO + CO2 3Ca(H2PO4)2.H2O t o Ca3(PO4)2 + 2P2O5 + H2O 5.1.2 Nung o xyho¸ Mục đích: Nhờ phản ứng o xyhoá phối liệu với o xy không khí để chuyển cấu tử phối liệu thành dạng có khả tan tan so với ban đầu Ví dụ o t 8CO2 4FeO.Cr2O3 + 8Na2CO3 + 7O2 2Fe2O3 + 8Na2CrO + dƠ tan níc to 6FeO + O2 2Fe3O4 khó tan nớc Với quặng bã thải có chứa Sun fua thờng dùng nung Sulfat hoá nung chlor hoá + Sulfat hoá to 74 Ví dô CuS + SO2 + CuO + 1,5O2 0,5O2 CuO + SO2 SO3 SO3 CuSO4 dƠ tan níc ®é nung, kích thớc hạt rắn, tốc độ Vận tốc trình phụ thuộc nhiệt pha khí, nồng độ oxy pha khí, nồng độ cấu tử phản ứng pha rắn + chlor hoá + MeS + Na2SO3 to NaCl + O2 + H 2Oh MeCl + H 2S to Quá trìn MeS + O2 MeO + SO2 SO2 + 2NaCl + H2Oh 2HCl + Na2SO3 2HCl + MeS MeCl2 + H2S 5.1.3 Nung khö Ca3(PO4)2 + 5C to P2 + 5CO + 3CaO Quá trình nung dùng nhiều tái chế sắt thép, đồng, nhôm, 5.1.4 Quá trình nung Trong trình nung chất tham gia phản ứng trạng thái R-R, R-L, R-K a) R-R Thành phần chất rắn mạng lới tinh thể, bên ( mặt cạnh đỉnh) thành phần chúng bị biến đổi không ổn định Khi nhiệt độ thay đổi thành phần mặt cạnh đỉnh hạt rắn bị thay đổi, Ví dụ nhiệt độ tăng, cờng độ dao động phân tử mạng lới tinh thể tăng tới lúc cờng độ dao động nhiệt thắng lực liên kết mạng lới tinh thể phân tử hạt tham gia phản ứng Khả phản ứng R-R phụ nhiều vào khuyết tật mạng lới tinh thể, có mặt chất lạ, phân cực hạt rắn nhiệt độ nung Khi nung xảy tợng kết khối mềm phần tử bề mặt, gắn không định hớng phần tử bề mặt tinh thể Hiện tợng kết khối làm giảm tốc độ phản ứng pha R-K làm tắc lò, tắc ống dẫn, khó tháo vật liệu rắn 75 Tỉ lệ nhiệt độ kết khối/nhiệt độ nóng chảy muối 0,44-0,57 cđa c¸c o xit 0,8 Khi nung ngêi ta thêng thêm phụ gia vào phối liệu để giảm nhiệt độ nóng chảy: tạo hỗn hợp ơtecti có nhiệt độ nóng chảy thấp nhiệt độ nóng chảy cấu tử thành phần làm cho trình nung xảy dễ dàng 5.1.5 Các biện pháp đẩy mạnh trình nung - Nâng cao nhiệt độ nung: tốc độ phản ứng hoá học khuếch tán tăng - Tăng bề mặt tiếp xúc pha: Nghiền phối liệu việc tăng bề mặt tiếp xúc pha làm tăng khuyết tật bề mặt pha rắn Tuy nhiên không nên nghiền nhỏ dẫn đến tăng trở lực trình, tăng khả kết khối, tạo nhiều bụi gây ô nhiễm môi trờng, làm tăng mát nguyên vật liệu tốn lợng nghiền - Đảo trộn phối liệu: Tăng khả tiếp xúc phần tử phản ứng, giảm trở lực khuếch tán - Điều chỉnh độ ẩm phối liệu: + ảnh hởng (+) : làm tăng độ dẫn nhiệt phối liệu, làm giảm nhiệt độ nung chất hydrat hoá có nhiệt độ nóng chảy thấp + ảnh hởng (-): Tốn nhiệt để bốc nớc, dễ làm kết khối vật liệu Nếu sản phẩm tác dụng với nớc bị phá huỷ điều chỉnh lợng ẩm không thích hợp - Thiết lập điều kieenj thích hợp để chất tham gia phản ứng trạng thái lỏng khí - Đa vào chất phụ gia tạo hỗn hợp ơtecti giảm nhiệt độ nóng chảy phối liệu làm xuất pha lỏng để tăng bề mặt tiếp xúc pha L ợng phụ gia phải thích hợp để giảm tợng kết khối - Nâng cao nồng độ cấu tử tham gia phản ứng: Sử dụng biện pháp làm giàu bã thải rắn, chọn cấu tử thích hợp pha láng vµ khÝ VÝ dơ 2Ca5F(PO4)3 + 15C + 6SiO2 5P2 + 15CO + 3Ca3Si2O7 + CaF2 Mơc ®Ých cho SiO2 để kết hợp với CaO tạo Ca 3Si2O7 dễ chảy lỏng để tháo xỉ đợc dễ dàng Các thiết bị nung Thiết bị nungnung đứng thùng quay, lò cao tần, lò trung tần, 5.2 Nhiệt phân 76 Nhiệt phân trình phân huỷ chất hữu nhiệt điều kiện vắng mặt oxy không khí Khi chất hữu phân tử lớn bị bẻ gẫy thành phân tử nhỏ Ví dụ trình cok ho¸, than ho¸ KhÝ: H2, CH4, CO, CO2, HC, Chất hữu to Lỏng: CH3COOH, CH3OH, axeton, hydrocacbon chøa oxy, nhùa R¾n : Tro, muéi C VÝ dơ NhiƯt ph©n cellulose + o 3C6H10O5 t 7C C6H8O + CO2 + 8H2O + CH4 + H2 Nhùa h¾c ín Tỉ lệ lợng K, L, R nh thành phần pha K, L, R phụ thuộc chất hữu ban đầu nhiệt độ nhiệt phân Tuỳ thuộc vào nhiệt độ nhiệt phân, tốc độ cấp nhiệt mà tỉ lệ lợng R:L:K thành phần chất pha rắn , lỏng, khí thay đổi H2O Khí nhiệt phân CTSH Fe Al Thuỷ tinh Tạp vô Phân loại Nghiền Nhiệt phân Dầu nhiệt phân H2O 77 Rắn nhiệt phân Hình 5.1 Sơ đồ hệ thống nhiệt phân - Lợng chất rắn , lỏng, khí thu đợc nhiệt phân chất thải sinh hoạt [1] T oC 385 519 652 741 Gvao, kg 100 100 100 100 GR, kg 24,71 21,8 17,24 17,67 GL, kg 61,08 59,18 59,67 58,70 GK, kg 12,33 18,64 23,69 24,36 - Thành phần chất khí thu đợc nhiệt phân [1] Thành phần, %v H2 CH4 CO CO2 C2H4 C2H6 385oC 519oC 652oC 741oC 5,56 12,43 33,5 44,77 0,45 3,03 16,58 19,91 30,49 31,78 2,18 3,06 28,55 13,73 34,12 20,09 2,24 0,77 32,48 10,45 35,25 18,31 2,43 1,07 Sản phẩm nhiệt phân dùng làm nguyên liệu để sản xuất chất hữu tổng hợp để đốt úng dụng để xử lý bã thải công nghiệp: sọ dừa, bã mía làm than hoạt tính; Khi xử lý chất thải sinh hoạt thu đợc sản phẩm nhiệt phân có thành phần không ổn định rác có thành phần thay đổi Cali fonia xây dựng lò nhiệt phân rác thải sinh hoạt nhng hoạt động đợc năm phải đóng cửa không đạt mục tiêu ban đầu sản xuất dầu nhiệt phân để bán Thí nghiệm qui mô pilot thu đợc dầu có độ ẩm 14% nhiệt trị dầu 21000kj/kg, thực tế độ ẩm 52% nhiệt trị 8400kj/kg Quá trình nhiệt phân dùng nhiều để xử lý chất thải rắn công nghiệp nh: - Các lò cok hoá than - Nhiệt phân bã mía, sọ dừa để chế tạo than hoạt tính - Nhiệt phân củi để tạo than hoa 78 Các thiết bị nhiệt phân Lò nhiệt phân loại lò dứng thùng quay 5.3 Quá trình khí hoá Khí hoá trình biến đổi chất hữu băng nhiệt điều kiện thiếu không khí để thu đợc s¶n phÈm khÝ chøa CO, H 2, CH4, CnH2n+2 Khí: CO, H2, CH4, CnH2n+2,CO2,N2 Chất hữu + O2 Thiếu to Lỏng: Giống dầu nhiệt phân Rắn: C, tro 5.3.1 Các phản ứng xảy khí hoá - Ph¶n øng víi oxy C + O2 > CO2 + 94 250 kcal/kmol 2C + O2 > 2CO + 52 285 kcal/kmol - Phản ứng với nớc C + H2Oh > CO + H2 - 31 690 kcal/kmol C + 2H2Oh -> CO2 + 2H2 - 21 420 kcal/kmol - Phản ứng với sản phẩm khí sinh C + CO2 -> 2CO - 41 961 kcal/kmol C + H2 -> CH4 + 20 870 kcal/kmol 2CO + O2 -> 2CO2 + 136 215 kcal/kmol 2H2 + O2 > 2H2O + 115 670 kcal/kmol CO + H2Oh > CO2 + H2 + 10 270 kcal/kmol 2CO + 2H2 > CH4 + CO2 + 59 000 kcal/kmol CO + 3H2 -> CH4 + H2O + 49 250 kcal/kmol Đầu tiên xảy phản ứng cháy toả nhiệt để cấp cho phản ứng thu nhiệt Oxy để khí hoá không khí thu đợc khí có nhiệt trị thấp khoảng 5600 kj/m , dùng oxy nguyên chất thu đợc khí có nhiệt trị cao khoảng 11 200 kj/m Thành phần khí có nhiệt trị cao ví dụ nh 79 CÊu tö %v CO 50 H2 30 CO2 14 CH4 CnHn CnH2n+2 N2 5.3.2 Các loại thiết bị khí hoá - Lớp cố định thẳng đứng nằm ngang - Lớp chuỷen động - Lớp sôi - Lò quay Khí hoá tầng sôi phát triển Nhật , ý, sử dụng cát làm chất truyền nhiệt trung gian Số liệu thu đợc qui mô pilot thực tế cho thấy khí hoá chất thải sinh hoạt cha đạt hiệu kinh tế nhiên áp dụng cho chất thải công nghiệp chất thải sinh hoạt phân loại có triển vọng Khí sản phẩm khí hoá để chạy lò cấp cho sinh hoạt chạy máy phát điện 5.4 Đốt chất thải 5.4.1 Định nghĩa: Đốt chất thải trình o xy hoá chất thải o xy không khí ( đủ d) nhiệt độ cao Quá trình đợc áp dụng để xử lý chất thải rắn chất thải nguy hiểm chứa chất hữu cháy đợc 5.4.2 Mục tiêu: - Để khử độc cho chất thải nguy hiểm - Giảm thể tích lợng chất thải cần chôn lấp - Thu hồi nhiệt để sử dụng cho trình : lò hơi, hệ thống điện công suất nhỏ 5.4.3 Sơ đồ nguyên lý trình đốt chất thải to Chất hữu + O2 Đủ d Khói lß: bơi, CO2, CO, SO2, NOx , HCl, dioxin, furan, kim loại oxit kim loại thăng hoa Tro, xỉ 80 Khi phân tích thành phần chất thải rắn : C, H, O, S, W, Tro hàm lợng C H lớn thích hợp cho sử dụng phơng pháp đốt, ngợc lại ẩm tro lớn nên dùng phơng pháp khác 5.4.4 Các loại chất thải không nên dùng phơng pháp đốt Chất thải đốt đợc - Dung môi - Dầu thải, bùn dầu - Chất thải bệnh viện, dợc phẩm hạn - Thuốc trừ sâu, diệt cỏ - PCBs - Chất dẻo, cao su, sơn, keo - Gỗ, giấy, vải Chất thải không nên đốt - Chất thải dễ nổ - Chất thải có điểm bắt cháy < 40oC - Chất thải phóng xạ ( trừ quàn áo bảo hộ) - Chất thải vô Khi tính toán thiết kế hệ thống đốt chất thải cần xác định thông số sau: 5.4.5 Các thông số cần xác định tính toán thiết kế hệ thống đốt chất thải 5.4.5.1 Thành phần chất thải rắn Phân tích thành phần số nguyên tố : C,H, S, O, N, W(ẩm), A (tro) % khối lợng Thành phần ẩm chất thải: C + H + S + O + N + W + A = 100% kl Thành phần khô chất thải: Ck + Hk + Sk + Ok + Nk + Wk + Ak 100% kl Quan hệ thành phàn khô thành phÇn Èm: Gk = G ( 100 - W ) / 100 5.4.5.2 Nhiệt trị chất thải - Nhiệt trị thấp QT : nhiệt toả đốt cháy kg chất thải, kj/kg - Nhiệt trị cao QC : nhiệt toả kể nhiệt ngng tụ nớc đốt cháy kg chất thải kj/kg Nhiệt trị thờng xác định thực nghiệm bom nhiệt lợng tính toán biết thành phần chất thải QT = 339 C + 1030 H + 109 ( S - O ) - 25 W kj/kg 81 QC = 339 C + 1255 H + 109 ( S - O ) kj/kg NhiÖt ngng tụ nớc áp suất khí r = 2500 kj/kg Phản ứng cháy H2 : kg H2 tạo thành kg H2O H2 + O2 = H2O NhiƯt ngng tơ cđa h¬i nớc đốt cháy kg nhiên liệu có hàm Èm lµ W lµ: 2500 ( H 100 kj/kg +W 100 ) = 25 ( H + W ) Nhiệt trị vài loại rác thải [1] Loại rác Rác sinh hoạt Rác cồng kềnh Dầu thải Bùn cống ( 75% H2O) Bùn làm tầu dầu [21] Rác thải bệnh viện [] Composting Nhiệt tri, kj/kg 6300 - 10500 10500 - 16800 33600 - 42000 1200 NhiƯt trÞ, kcal/kg 1500 - 2500 2500 - 4000 8000 - 10000 290 6600 6300 - 10500 1500 - 2500 Nhiệt lò đốt rác tận dụng để sản xuất nớc nóng, sản xuất áp xuất cao chạy tuyếc bin phát điện Năng suất , hiệu suất số lò thiêu chất thải rắn Loại lò Lò phun chất lỏng Lò ghi cố định Lò quay Lò tầng sôi Năng suÊt, kg/h 3500 TO ®èt, OC 600  1500  lu cña pha khÝ 0,1  gy 1750 3500 500  1000 800  1600 65000 500  1000 0,5  gy 0,5  gy,  r¾n:giê 0,5 gy, rắn:ph 5.4.5.3 Lợng o xy tiêu tốn: Các phản ứng xảy đốt chất thải phức tạp dới phản ứng chñ yÕu: 82 C + O2 > CO2 + 94 250 kcal/kmol H2 + O2 -> H2O + 115 670 kcal/kmol S + O2 -> SO2 Cø nguyªn tử C cần phân tử O kg C cÇn 32 / 12 = 2,67 kg O2 phân tử H2 cần phân tử O2 kg H2 cÇn 32 / = kg O2 nguyên tử S cần phân tử O vËy kg S cÇn 32 / 32 = kg O2 Trong nhiên liệu thành phần o xy O, % kl Vì lợng o xy tiêu tốn cho trình cháy theo lý thuyết là: G LT O = 0,0267 C + 0,08 H + 0,01 S - 0,01 O kg Lợng không khí tiêu tốn theo lý thuyết ( không khí có thành phần o xy 21%v hay 23,2%kl ): kg G kkLT = GOLT / 0,232 = 0,115 C + 0,345 H + 0,043 ( S - O ) ThĨ tÝch kh«ng khÝ tiêu tốn tính điều kiện tiêu chuẩn là: V kk LT = G kk LT / 1,29 = 0,089 C + 0,267 H + 0,033 ( S - O ) m Trong thực tế để đốt cháy nhiên liệu bã thải ngời ta dùng d không khí với hƯ sè d lµ  = 1,1 - 1,5 so với lý thuyết để đảm bảo cháy hết Tuy nhiên lợng d không khí ảnh hởng đến nhiệt độ thành phần sản phẩm cháy lợng nhiệt mát Trong lò đốt bã thải - nhiệt độ < 900 oC tạo dio xin, fu ran, VOC ( chất hữu bay hơi) - nhiƯt ®é > 900 oC - nhiƯt ®é > 200 oC Để trì nhiệt độ cao > 1200 oC lò đốt nhiệt trị chất thải thấp không đạt ví phải bổ sung nhiên liệu phụ nh than, dầu FO, dầu DO, khí thiên nhiên Dới thành phần nhiệt trị số nhiên liệu: Loại NL C %kl H %kl S %kl N %kl DÇu FO DÇu DO Than antraxit 86,6 87,2 82,1 10,2 12,3 2,3 0,5 0,6 0,8 Tro Q kcal/k g 10 825 10 325 12, 000 Q kj/kg 45 357 43 264 83 Khói lò đốt chất thải rắn chất thải nguy hiĨm chøa bơi, c¸c khÝ a xÝt SO2, NOx, c¸c khí độc cần phải kiểm soát mức phát thải chúng vào môi trờng kim loại độc bụi ( 10 kim loại hàng đầu: As, Be, Cd, Cr, Ba, Pb, Hg, Ag, Ta) CÇn phải đo nồng độ NOx, SO2, CO, O3, bụi, kim lo¹i, khÝ a xit, dioxin, furan NOx ( chủ yếu NO NO2 ) + Tác hại Nox Khi có NO x không khí hình thành: - O3 - PAN ( pe ro xyacetal nit rate ) - ChÊt o xyho¸ quang ho¸ (khãi) - nitrate aerosol ( mï) sÏ g©y mï ma a xit teo phản ứng dới đây: HOO + NO > NO2 + HO ROO + NO > NO2 + RO NO + O3 > NO2 + O2 NO + O > NO2 + h NO2 + HO > HNO3 -> g©y ma a xit HNO3 + h -> NO2 + HO + Giảm lợng NO x hình thành - Tách chất thải hữu có chứa nhiỊu N ( chÊt th¶i thùc phÈm, chÊt th¶i vên) - Duy trì lò đốt giai đoạn - cháy thiếu không khí - cháy hết - Tuần hoàn lại phần khói lò vào phòng đốt để tạo ®iÌu kiƯn ®èt thiÕu kh«ng khÝ + Xư lý - Khử có xúc tác ( phản ứng: NO + NH3 xúc tác kim loại sở Cu, Fe, Cr, Ni, Mo, Co, V) xóc t¸c + O2 > N 22 + 260-400 oC H2O Quá trình dùng nhiều để xử lý khói lò đốt than dầu khử đợc 90% NOx nhng cha dùng cho khói lò đốt chất thải xúc tác bị ngộ độc Pb bụi khác - Khử không xúc tác phun NH khí thẳng vào lò đốt 650-1100 oC Phản ứng: NO + NH3 + O2 + H2O + H2 -> N2 + H2O Ph¶i kiểm soát nhiệt độ thật chặt chẽ khử đợc 50-80% NOx NÕu T > 1100 oC sÏ t¹o NO 100 NH3 + O2 + H2O -> NO + H2O Nếu không thêm H2 phải trì T 800 oC SO2 khÝ a xÝt HF, Hcl, HNO3, H2SO4 + T¸c hại chất - Gây viêm mắt, mũi, häng, cng phỉi - G©y ma a xit - G©y ăn mòn + Thiết bị kiểm soát khí a xit - Tách chất thải chứa Cl, S, N nguồn - Háp thụ trung hoà khí a xít dung dịch kiềm NaOH, Ca(OH) -Hấp phụ trung hoà khí a xít vôi bùn vôi ph¶n øng: CaCO3 + SO2 -> CaSO3 + CO2 CaO + SO2 -> CaSO3 Ca (OH)2 + SO2 -> CaSO3 + H2O Na2CO3 + SO2 > Na2SO3 + CO2 CaO + 2HCl -> CaCl2 + H2O Ca(OH)2 + HCl + O2 > Ca(ClO)2 + 2H2O CaO + 2HCl + O2 > Ca(ClO)2 + 2H2O Na2CO3 + HCl > NaCl + H2O + CO2 Phản ứng vôi khí a xít xảy chậm nên ngời ta thờng dùng lợng vôi gấp 1,5-2 lần so với lý thuyết Khi dùng phơng pháp khô ngời ta phun dung dịch Na2CO3 dung dịch sữa vôi thành bụi vào tháp, đồng thời vừa xảy phản ứng vừa xảy bốc nớc dung dịch làm giảm nhiệt độ khói lò NaOH đắt vôi, mặt khác sản phẩm tạo thành NaCl thờng hút ẩm nên Sữa vôi đợc dùng nhiều NaOH Phơng pháp hấp thụ hiệu cao hấp phụ song lại tạo nớc thải cần xử lý tiếp HF, HCl , HBr dễ hoà tan nớc, SO2 khó hoà tan nớc nên phải dùng kiềm NaOH, Na 2CO3, Ca(OH)2 để trung hoà, kiểm soát trình pH dung dịch Dùng phơng pháp ớt hiệu tách HCl: 8998%; HF: 8496%; SO2: 5579% Khi kết hợp tháp khô + lọc túi hiệu tách SO2 đạt 98% Khi kết hợp tháp khô + lọc túi + tác nhân tụ hạt tr ớc vào lọc túi hiệu tách HCl + SO2 đạt 99% Khí CO cacbuahydro + Tác hại - Khi hít thở phải CO máu hình thành carboxyhemoglobin HbCO tác dơng trao ®ỉi o xy nh oxyhemoglobin HbO dÉn tới đau đầu nồng độ CO cao 101 + Kiểm soát khí CO cacbuahydro - Kiểm soát nhiệt độ cháy T: nhiệt độ cháy thấp chất thải cháy không hoàn toàn mà xảy trình nhiệt phân khí hoá - Kiểm soạt lợng nguyên liệu nạp vào lò: đa vào nhiều thiếu o xy xảy trình nhiệt phân khí hoá - Kiểm soát lợng không khí cấp vào lò: cho d không khí Đioxin , furan kim loại nặng Đioxin, furan độc gây ung th, quái thai, LC50 2,3,7,8 TCDD với lợn 1mg/kg Dioxin, furan xuất đốt gỗ, than, chất thải sinh hoạt Công thức hoá häc dioxin furan O Cl Cl O Cl Cl 2,3,7,8 Tetrachloro dibenzo dioxin O Polychlorinated dibenzo furan Cã ý kiÕn cho r»ng chúng tạo thành - Do cacbuahydro cácbuahydro thơm bị chlorhoá trình cháy - Do lignin, PVC, NaCl cã chÊt th¶i ph¶n øng víi đốt - Do chúng có sẵn chất thải + Kiếm soát Dioxin - Kiểm soát trình cháy: có mối liên hệ nhiệt độ cháy - thời gian lu hàm lợng Dioxin, furan phát thải, nhiệt ®é T  900  95 o C , thêi gian lu giây nồng độ Dioxin, Furan, CO nhỏ đo nồng độ CO để kiểm soát Dioxin, Furan tháp khô ớt tách đợc Dioxin, Furan T 140 oC Tách hạt rắn cyclon, lọc tĩnh điện, lọc túi Kích thớc hạt bụi thiết bị kiểm soát chúng đợc đa theo biểu đồ dới [1]: KÝch thíc h¹t, μm 100 10 10-3 0,01 0,1 10 Tro bay Khãi Bơi than Khãi vµ bụi kim loại Muội C Tâm cháy Mù kiềm Mù H2SO4 Than nghiền 102 Kích thớc hạt phát tán Ph lắng Cyclon Tháp rửa Khoảng vận hành thiết bị làm bụi Lọc túi Lọc tĩnh điện Thờng lọc tĩnh điện đạt hiệu suất tách bụi 93% hạt bụi < 2m ®¹t 99,8% ®èi víi h¹t bơi 10 μm Läc tói thu hồi đợc hạt bụi < 0,1 m Kim loại Các kim loại nặng thờng có sẵn chất thải sinh hoạt: Hg bóng đèn neon háng Hg, Cd cã acqui háng Pb cã dây cáp, cực ác qui hỏng Cu có dây dẫn Các chất vô vào chất thải lò đốt bị o xyhoá Tuy nhiên số kim loại có nhiệt độ nóng chảy thấp nhiệt độ vận hành lò, ví dụ PbCl hoá nhiệt độ 950 oC theo khói lò PbO không bay lại tro Đa số kim loại dạng ô xit tro Tuy nhiên nhiều kim loại dễ thăng hoa: A s, Antimoan, Cd, Hg theo khói lò chúng có phế thải đa vào lò Tuy nhiên số thiết bị kiểm soát khí thải tách đợc kim loại nặng khói lò: - Lọc túi tách đợc c xit kim loại chất chlor hoá chúng bám vào hạt tro bay giữ lại vải lọc T < 250 o C 103 Bảng: Các kim loại có dầu, than Mỹ chất thải sinh hoạt [1] Kim loại Trong dầu, g/Mj Khoảng giá trị Giá trị trung bình As Be Cd Cr Cu 0,26 – 7,4 1,1 – 26,0 3,2 4,6 Hg Mn 0,69 – 9,4 3,6 Mo Ni Pb 0,50 – 4,3 9,7 – 371,0 3,1 – 28,7 Sb Se Sn V Zn 2,6 – 57,3 5,2 – 358,0 5,0 - 42,6 1,4 251,0 13,9 16,2 129,0 17,8 Trong than cña Mü, g/Mj Khoảng giá Giá trị trị trung bình 20,3 331,0 1501,0 4,2 – 1550,0 171,0 1,9 – 1001,0 110,0 186 – 3367 1017,0 138 – 1218 510,0 2,3 – 96,7 47,0 – 4753,0 35,5 – 390,0 104 – 2131 83,0 – 3084,0 2,7 – 537,0 9,2 – 542,0 10,2 – 710,0 342 – 3341 186 – 8825 Trong chÊt th¶i sinh hoạt, g/Mj Khoảng giá Giá trị trị trung bình 23,0 – 1392 380 18,7 2081,0 ND 17,4 – 3538 280 - 125623 1046 – 180039 130,0 – 362 1059 – 48022 166 15419 173,0 677,0 738,0 59,8 – 2982 90 – 51564 877 – 136663 938 6380 39290 30,1 – 5404 8,1 – 237 80,9 – 8179 586 – 5988 3018 303716 2152 61,4 2466 2432 60943 98,4 109,0 153,0 1401,0 1582,0 ND 702 15102 26237 Gi¶m nhiƯt độ thu hồi nhiệt khói lò Khói lò đợc làm lạnh tới 300 oC làm lạnh gián tiếp (đun nớc để tạo đun nóng không khí), làm lạnh trực tiếp (phun nớc vào khí hoà khói lò với không khí lạnh) Vì khói lò có chứa khí a xit: HF, Hcl nên để giảm ăn mòn ống truyền nhiệt khởi động phải đun ống nớc đến nhiệt độ đủ cao cấp tiếp nhiệt khói lò, dừng lò phải ngừng cấp khói lò trớc đun tiếp nhiên liệu 10 phút trớc dừng hẳn (giảm tợng nớc khói gặp ống dẫn nhiệt lạnh làm ngng tụ nớc với khí a xit ăn mòn ống truyền nhiệt + Khí trớc vào ống khói thờng đợc tách mù cho qua Cyclon thiết bị có đătj chắn lớp đệm + Quạt gió máy thổi khí cấp khí cho lò đốt cần đợc lắp đặt cho tạo đợc áp suất âm lò để tránh rò rỉ khí độc + ống khói: để phát tán khói lò lên cao ống khói phải đủ cao Chiều cao ống khói đợc xác định dựa vào lợng khí ô nhiễm, hớng gió tốc 104 độ gió, địa hình cho nồng độ chất ô nhiễm ổ mặt đất đảm bảo tiêu chuẩn cho phép Hơi nớc Khói lò H2O H2O Khói lò Khói lò Khói lò H2O Làm lạnh khói lò gián tiếp trực tiếp Hình 5.5 Các phận tách mù Tiêu chuẩn thải lò đốt chất thải sinh hoạt Mỹ ( 1990) [1] 105 Chỉ tiêu Lò Lò hoạt động áp dụng: cho lò đốt CTSH, dịch vụ CS > 250 tấn/ngày lớn > 1100 tấn/ngày Thực tế cháy tốt Chạy mức cực kiểm tra tình trạng Dioxin/Furan Không vợt 110% so với mức cực đại Trung bình h Cơ cấu kiểm soát bụi cho phép t < 17OC so với t chạy mức tải cực đại Mức CO Lò buồng đốt 50 ppm ( 4h) Lò đốt khối lợng tờng nớc tờng 100 ppm ( 4h) Lò tầng sôi 100 ppm ( 4h) Lò đốt khối lớn thùng quay, têng níc 100 ppm ( 24h) 150 ppm ( 4h) Lò đốt nhiên liệu 150 ppm ( 24h) 200 ppm ( 24h) Lò đốt trộn than, nhiên liÖu, 150 ppm ( 4h) 250 ppm ( 24h) lèp cao su thải Thanh tra lò phải đợc cấp chứng chỉ, huấn luyện vận hành Phát tán chất hữu ( ®o tỉng Dioxin/Furan) Dioxin/Furan 12 ng/m 60 ng/m ( n/m rÊt lín) 125 ng/m ( n/m lớn) Công nghệ tốt Cháy tốt + làm Cháy tốt + làm khô + lọc khô + lọc tĩnh điện ( n/m lớn) túi Cháy tốt + phun chất hấp phụ khô + lọc tĩnh điện ( n/m lớn) Phát tán kim loại ( đo nh bơi) Bơi h¹t 34 mg/ m 34 mg/ m ( n/m rÊt lín) 69 mg/m ( n/m lín) Opacity 10% ( phót) 10% ( phut) n/m rÊt lín vµ lín Cong nghƯ tèt nhÊt Läc túi Lọc tĩnh điện Phát tán khí axits ( SO2, HCl) SO2 80% hc 30 70% hc 30 ppmv ( 24 h) ppmv n/m rÊt lín) 50% hc 30 ppmv ( 24 h) n/m lín HCl 95% hc 25 90% hc 25 ppmv ( 24 h) ppmv n/m rÊt lín) 50% 25 ppmv ( 24 h) n/m lớn) Công nghƯ tèt nhÊt Phun kh« + Phun kh« + läc tĩnh điện lọc túi Phun chất hấp phụ khô + lọc tĩnh điện Phát tán NOx NOx 180 ppmv ( 24 h) Công nghệ tốt Khử khg xúc tác Yêu cầu quan trắc SO2 Liên tục, 24 h Liên tơc, 24 h NOx Liªn tơc, 24 h Opacity Liªn tục, ph h Liên tục, ph CO, nạp liệu, nhiệt độ Liên tục, Liên tục, 24 h 106 hoặc24 h Đo ống khói/năm Bụi, dioxin/Furan HCl Đo ống khói/năm 5.4.14 Hệ thống thu hồi lợng Nhiệt thu hồi dùng để chạy hệ thống phát điện nhờ tuyếc bin hơi, tuyếc bin khí động đốt Tuyếc bin Nồi Lò đốt Máy phát điện Ngng tụ Máy phát điện Động đốt Cấp nhiệt Nh liệu khí lỏng Khí nhiên liệu nénnén Máy tuyếc bin Phòng cháy Máy phát điện Tuyế c bin khí Hình 5.6 Nhiệt đợc dùng để chạy máy phát điện tuyếc bin hơi, tuyếc bị khí động đốt kk HiƯu qu¶ sư dơng nhiƯt cđa mét sè nhà máy phát điện Loại nhà máy Lò đốt Nồi Nồi Nhiên liệu rắn Nhiên liệu rắn Khí nhiệt trị thấp FO Hiệu suất Khoảng giá trị Giá trị điển hình 63 4068 4068 6075 6080 6585 70 72 75 80 Ghi Đốt lợng lớn Đốt lợng lớn MSW Ví dụ 5.1 tính cân vật chất cân nhiệt lợng lò đốt chất thải rắn với công suúât 1000 kg/h Thành phần chất thải rắn là: 107 Chất thải ẩm Lợng Độ ẩm 1000 20% kg/h Thành phần khô, % kl C H O 55 10 14 N S Cl Tro 15 Nhiên liệu phụ dầu DO có thành phần là: Loại NL C %kl H %kl S %kl N %kl DÇu DO 87,2 12,3 0,5 - Tro Q Q kcal/k kj/kg g 10 325 43 264 NhiƯt ®é buồng đốt thứ cấp 1200OC Không khí ẩm cấp cho lò đốt có nhiệt độ 30OC, độ ẩm 0,01 kg nớc/kg không khí khô Lò đốt loại lò ghi có buồng Giải: Tính cân vật chất cho lò đốt theo bảng sau Đầu vào + Các chất vào nguyên liƯu - Sỉ nguyªn tư C: GCT C/12 = 1000 kg x (1 - 20%) x 55 % / 12 = 36,66 kmol - Sè ph©n tư H2: GCT H / = 1000 kg x (1 - 20%) x 10 % /2 = 40 kmol - Sè nguyªn tư S: GCT S / 32 = 1000 kg x (1 - 20%) x % /32 = 0,5 kmol - Sè nguyªn tư N: GCT N / 14 = 1000 kg x (1 - 20%) x % /14 = 1,14 kmol - Sè nguyªn tư Cl: GCT Cl / 35,5 = 1000 kg x (1 - 20%) x % /35,5 = 0,45 kmol - Sè ph©n tư H2O Èm: GCT W / 18 = 1000 kg x 20%/18 = 11,1kmol + Nhiªn liƯu phơ G NL = GCT x (dùng dầu DO, kg chất thải cần b kg dầu) - Số nguyên tử C: GNLCNL/ 12 = 1000 kg x b x 0,872 /12 = 72,67 b kmol - Sè ph©n tư H2: GNLHNL / = 1000 kg x b x 0,123/2 = 61,5 b kmol - Sè nguyªn tư S: GNL S NL/ 32 Đầu ra: + Khói lò - Số phân tử CO2: GCT C / 12 = 36,66 kmol - Sè phân tử H2O cháy H2: GCT H / = 40 kmol - Sè ph©n tư SO2: GCT S / 32 = 0,5 kmol - Sè ph©n tư NO2: GCT N / 14 = 1,14 kmol - Sè ph©n tö HCl: GCT Cl / 35,5 = 0,45 kmol - Sè ph©n tư H2O Èm: GCT w/18 = 11,1 kmol - Sè ph©n tư CO2: GNLCNL/ 12 = 72,67 b kmol - Sè ph©n tư H2O: GNLHNL / = 61,5 b kmol - Sè ph©n tư SO2: 108 = 1000 kg x b x 0,005/32 = 0,16 b kmol + Các chất vào không khí, chọn hệ số d không khí với chất thải 1,5, với dầu DO 1,15 - Số phân tử O2: (  GO CTLT +  GO NLLT ) 23,2/32 - Sè ph©n tư N2: ( GO CTLT +  GO NLLT ) 76,8 / 28 - Sè ph©n tư nớc vào với không khí ẩm: ( GO CTLT +  GO LT ) (d/18) NL GNL S NL / 32 = 0,16 b kmol - Sè ph©n tư O2 : [( - 1) GO CTLT + ( -1) G0 NLLT ] 23,2/32 - Sỉ ph©n tư N2 : ( GO CTLT +  GO NLLT ) 76,8 / 28 - Số phân tử nớc không khÝ Èm: (  GO CTLT +  GO NLLT ) (d/18) + Lợng xỉ bụi tạo thành Lợng tro + bôi: G CT A = 1000 kg (1-20%) x 15% = 120 kg với lò ghi loại đứng ta lấy lợng bụi A kg bụi/tấn chất thải Ta có lợng bụi 15 kg Vậy lợng tro xỉ 105 kg Lợng chất thải ẩm 1000 kg/h với độ ẩm 20% vậy: Lợng chất thải khô là: G CT khô = GCT ẩm x (1 - % Èm) = 1000 kg ( – 0,20) = 800 kg Lợng ẩm chất thải là: Gẩm CT = GCT Èm – GCT kh« = 1000 kg 800 kg = 200 kg Lợng không khí lý thuyết để đốt cháy kg chất thải khô là: G kk LT = GOLT / 0,232 = 0,115 C + 0,345 H + 0,043 ( S - O ) kg/ kg chất thải khô = 0,115 x 55 + 0,345 x 10 + 0,043 ( – 14) = 9,26 kg/kg chất thải khô Lợng không khí lý thuyết để đốt cháy 1000 kg chất thải ớt hay 800 kg chất thải khô là: Gkk CTLT = 1000 kg ( 0,20) x 9,26 kg/kg chất thải khô = 7408 kg không khí khô 109 Lợng không khí thực tế cần cấp để đốt chất thải với hệ số d không khí 1,5 là: Gkk CTT = 1,5 Gkk CTLT = 1,5 x 7408 kg = 11112 kg không khí khô ĐK tiêu chuẩn = 11112 kg / (1,29 kg/m ) = 8613,95 m3 kk khô Lợng không khí lý thuyết để đốt cháy kg dầu DO là: G kkLT = GOLT / 0,232 kg DO 0) = 0,115 C + 0,345 H + 0,043 ( S - O ) kg/ = 0,115 x 87,2 + 0,345 x 12,3 + 0,043 ( 0,5 – = 10,03 + 4,24 + 0,02 = 14,29 kg không khí khô/ kg DO Cứ kg chất thải cần b kg dầu DO, Lợng không khí khí thuyết để đốt dầu DO cấp cho 1000 kg chất thải ớt Gkk LT DO = GCT x b x 14,29 kg kh«ng khÝ kh« = 1000 kg x b x 14,29 kg kh«ng khÝ kh« = 14290 b kg không khí khô Lợng không khí thực để dốt dầu DO với hệ số d không khí 1,15 lµ: Gkk DOT = 1,15 x 14290 b = 16433,5 b kg không khí khô Lợng ẩm vào không khí (0,01 kg ẩm/kg không khí khô) là: Gẩm kk = 0,01 x ( Gkk CTT + Gkk DOT) = 0,01 x ( 11112 kg + 16433, b kg ) = (111 + 164 b ) kg h¬i nớc Các dòng vật chất ra: Lợng khói lò khô (CO 2, SO2, NO2, HCl, N2, O2) tạo thành đốt chất thải đốt dầu DO : GKl = GCO2 + GSO2 + GNO2 + GHCl + GN2 + GO2 = [( 36,66 + 72, b ) x 44 kg + (0,5 + 0,16 b ) x 64 kg + ( 1,14 + ) x 46 kg + ( 0,45 + 0) x 36,5 kg + ( 11112 kg + 16433, b kg ) x 0,768 110 + ( 11112 kg x 0,5 /1,5 + 16433,5 b kg x 0,15 /1,15 ) x 0,232 ] = (11107 + 16325 b ) kg Lợng nớc khói lò: Ghơi nớc = Gẩm CT + GÈm kk + GH2O = 200 kg + (111 + 164 b) kg + (40 + 61,5 b) x 18 kg = (1031 + 1271 b ) kg Lỵng bơi + tro xØ : Gbôi + tro xØ = G kh« CT x % tro = 800 kg x 0,15 = 120 kg Cân vật chất: Các dòng vào = Các dòng GCT khô + Gẩm CT + GNL + Gkk CTT + Gkk NLT + GÈm kk íc + Gbơi, tro xØ = GKL kh« + Gh¬i n- 800 kg + 200 kg + 1000 b kg + 11112 kg + 16433, b kg + (111 + 164 b ) kg = (11107 + 16325 b ) kg + (1031 + 1271 b ) kg + 120 kg 12223 Kg + 17598 b kg = 12258 kg + 17596 b kg Sai sè gi÷a vế trái vế phải tính toán làm tròn số Tính cân nhiệt cho lò đốt Các dòng nhiệt vào - Do chất thải khô mang vào: QCT = GCT CCT TV = 1000 kg x 0,8 x 0,5 kcal/kg x 30OC = - Do ẩm chất thải mang vào Qẩm CT = GÈm CT CÈm TV = = - Do nhiªn liƯu bỉ xung mang vµo QNL = GNL CNL TV = 1000 kg x b x 0,8 kcal/kg x 30OC = - Do không khí khô 30 OC mang vào: Các dòng nhiệt - Do khói lò khô mang Qkl = Gkl Ckl Tkl = = - Do h¬i níc mang ra: Qh¬i níc = Ghn hn = = - Do bôi mang QB = GB CB Tkl = = - Do xØ mang Qx = Gx Cx Tx 111 Qkk = Gkk kk = ( Gkk CT + Gkk NL ) kk = = - Do ẩm không khí mang vào: Qẩm kk = Gẩm kk nớc = = - Do phản ứng ch¸y Qf Qf = GCT QCT + GNL QNL = = = - NhiƯt mÊt m¸t: NhiƯt mÊt m¸t qua thành đáy lò xạ đối lu: Qm =  % Qf = = NhiÖt mÊt m¸t qua khe hë NhiƯt mÊt m¸t kh¸c (do cháy không triệt để, ) Nhiệt trị chất thải tÝnh theo c«ng thøc: kj/kg QCT = 339 C + 1030 H + 109 ( S - O ) - 25 W kj/kg = 339 x 55 + 1030 x 10 + 109 ( – 14) – 25 x 20 = 27137 kj/kg Nhiệt trị dầu DO 43264 kj/kg Hàm nhiệt không khí khô 30oC tra sổ tay hoá lý: Hàm nhiệt nớc không khí 30OC tra sổ tay hoá lý: Hàm nhiệt nớc không khí 1200OC tra sỉ tay ho¸ lý: Tû nhiƯt cđa níc ë 30OC tra sỉ tay ho¸ lý: Tû nhiƯt cđa chÊt thải 30oC tra sổ tay hoá lý: Tỷ nhiệt dầu DO 30oC tra sổ tay hoá lý: Tû nhiƯt cđa tro vµ bơi ë 400OC tra së tay ho¸ lý: Tû nhiƯt cđa c¸c khÝ ë 1200OC tra sỉ tay ho¸ lý: KhÝ Tû nhiƯt: kj/molOC CO2 SO2 NO2 HCl N2 O2 Cân nhiệt: Các dòng nhiệt vào = Các dòng nhiệt vào QCT kh« + QÈm CT + QNL + Qkk kh« + QÈm kk + Qp = QKL + Qh¬i níc + Q bơi + tro xØ + QmÊt ThĨ tÝch bng ®èt: Qp V = - 112 q Lò đốt có buồng , nhiệt ®é khÝ cđa bng s¬ cÊp < 850 OC , nhiƯt ®é khÝ cđa bng thøc cÊp 1200OC Để đạt đợc điều phân bố nhiệt phân bố nhiệt buồng đốt theo tỷ lệ Q s¬ cÊp: Q thø cÊp = : vËy V s¬ cÊp : V thø cÊp = 2: Phần thể tích chứa chất thải rắn ghi lò buồng sơ cấp phải đủ để thời gian lu chất thải rắn tro xỉ khoảng – giê Thêi gian lu cña khÝ qua buång thứ cấp phải đảm bảo 1-2 giây Tài liệu tham kh¶o George Tchobanoglous Intergrated solid waste management Issues 1993 Michael D Lagrega, Phillip L Buckingham, Jeffrey C Evans and The Environmental Resources group Hazardous waste management 1994 Roger Batstone, James E Smith, Grand David Wilson The Safe disposal of Hazardous waste The special problemes of developing countries , volume I, II, III 1989 WHO, A Pritss, E Giroult Safe Management of wastes from health – care activities Geneva 1999 T Boner, B.Desai, J Fullenkamp,… Hazardous waste Incineration engineering 1988 Calvin R Brunner Hazardous Waste incineration 1993 Gayle Woodside Hazadous materials and hazardous waste Management Second edition 1999 Hazardous Waste Management Trainning Course in Basel, Swiss 2004, 2005 Global Environmental Centre Foudation Waste treatment Technology in Japan 10 Ngun ®øc khiĨn Quản lý chất thải nguy hại 2002 11 Bộ t lệnh hoá học Trung tâm công nghệ xử lý môi trờng Phơng án tiêu huỷ thuốc bảo vệ thực vật cấm lu hành, hạn sử dụng cho chi cục bảo vệ thực vật Hà nội 8/2001 12 Nghị định 155 vỊ Qu¶n lý ChÊt th¶i Nguy hiĨm, 2001 13 Phân tích kỹ thuật lựa chọn lò đốt chất thải tập trung Công ty Môi trờng Đô thị Hà nội 1993 113 14 Hoàng Kim Cơ tính toán kỹ thuật lọc bụi làm khí NXB Khoa học Kỹ thuật Hà nội 2002 15 Trơng Duy Nghĩa, Nguyễn Sĩ mão Thiết bị lò Nhà xuất khoa häc kü tht 1975 16 B¸o c¸o DTM vỊ đốt chất thải nguy hại lò xi măng nhà máy xi măng Holcim , 2004 17 Tài liệu lớp tập huấn Quản lý chất thải nguy hại, Hà nội 2004 18 BYT Hớng dẫn quản lý chất thải sở y tế 1999 19 Nguyễn Dân Lý thuyết trình cháy ĐHBK Hà nội 1998 20 Nguyễn Thế Dân Khí hoá nhiên liệu rắn ĐHBK Hà nội 1985 21 Bùi Văn Mu, Nguyễn văn Hiền, nguyễn kế Bính, lý thuyết trình luyện kim Hoả luyện Tập NXB Gi¸o dơc 1997 114 ... Na2SO3 2HCl + MeS MeCl2 + H2S 5.1 .3 Nung khö Ca3(PO4)2 + 5C to P2 + 5CO + 3CaO Quá trình nung dùng nhiều tái chế sắt thép, đồng, nhôm, 5.1 .4 Quá trình nung Trong trình nung chất tham gia phản ứng... tạo Ca 3Si2O7 dễ chảy lỏng để tháo xỉ đợc dễ dàng Các thiết bị nung Thiết bị nung lò nung đứng thùng quay, lò cao tần, lò trung tần, 5.2 Nhiệt phân 76 Nhiệt phân trình phân huỷ chất hữu nhiệt điều... Khi nung ngời ta thờng thêm phụ gia vào phối liệu để giảm nhiệt độ nóng chảy: tạo hỗn hợp ơtecti có nhiệt độ nóng chảy thấp nhiệt độ nóng chảy cấu tử thành phần làm cho trình nung xảy dễ dàng 5.1 .5
- Xem thêm -

Xem thêm: 5 CTRCH5 pp dot nung XL CTR, 5 CTRCH5 pp dot nung XL CTR

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay