bài tập trắc nghiệm toán thpt

126 13 0
  • Loading ...
1/126 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/03/2018, 21:55

trắc nghiệm toán thpt tham khảo HỆ THỐNG BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM ĐẠI SỐ 10-CHƯƠNG CHỦ ĐỀ BẤT ĐẲNG THỨC-BẤT PHƯƠNG TRÌNH DẠNG  BẤT ĐẲNG THỨC a −b ≤ a + b Câu Cho bất đẳng thức A a =b Dấu đẳng thức xảy nào? ab ≤ ab ≥ B C D ab = Hướng dẫn giải Chọn B Tính chất bất đẳng thức x2 + x Câu Giá trị nhỏ biểu thức − − A B x∈¡ với là: C D Hướng dẫn giải Chọn C Ta có: x ≥   x ≥  ⇒ x + x ≥ f ( x ) = − x2 Câu Cho biểu thức f ( x) Kết luận sau đúng? A.Hàm số có giá trị lớn nhất, khơng có giá trị nhỏ f ( x) B.Hàm số có giá trị nhỏ nhất, khơng có giá trị lớn f ( x) C Hàm số có giá trị nhỏ giá trị lớn f ( x) D Hàm số khơng có giá trị nhỏ khơng có giá trị lớn Hướng dẫn giải Chọn C f ( x) ≥ Ta có: f ( 1) = f ( x ) ≤ ; f ( 0) = f ( x) Vậy hàm số có giá trị nhỏ giá trị lớn nhấtbằng Mua File Word Tất Cả Các Chuyên Đề 10 11 12 GIÁ CHỈ 200K LH 0937351107 f ( x) = x2 + Câu Cho hàm số f ( x) A Mệnh đề sau đúng? có giá trị nhỏ , giá trị lớn f ( x) B khơng có giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn f ( x) C có giá trị nhỏ , giá trị lớn f ( x) D giá trị nhỏ giá trị lớn Hướng dẫn giải Chọn B < f ( x ) ≤ 1; ∀x ∈ ¡ Ta có: f ( 0) = f ( x) Vậy khơng có giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn Câu Cho biết hai số a b a b có tổng Khi đó, tích hai số A có giá trị nhỏ B có giá trị lớn D khơng có giá trị lớn C có giá trị lớn Hướng dẫn giải Chọn D a Vì b ab hai số nên khơng xác định giá trị lớn tích a b c a+b−c > b+c−a > c+a−b > ; ; thoả mãn đồng thời: ; ; Để ba số ; ; ba cạnh tam giác cần thêm kiện ? Câu Cho ba số a b c a, b, c ≥ A Cần có a , b, c > B Cần có a, b, c C Chỉ cần ba số dương D Không cần thêm điều kiện Hướng dẫn giải Chọn B http://facebook.com/dethi.violet.vn –Website chuyên đề thi thử word có lời giải Trang Mua File Word Tất Cả Các Chuyên Đề 10 11 12 GIÁ CHỈ 200K LH 0937351107 Câu Trong hình chữ nhật có chi vi A Hình vng có diện tích nhỏ B Hình vng có diện tích lớn C Khơng xác định hình có diện tích lớn D Cả A, B, C sai Hướng dẫn giải Chọn B Ý nghĩa hình học bất đẳng thức Cơ si Câu Tìm mệnh đề đúng? A C  a < b ⇒  ac < bc a ) D Hướng dẫn giải Chọn D Tính chất bất đẳng thức Câu Suy luận sau đúng? a > b  c > d ⇒ ac > bd A C B a > b  c > d ⇒ a − c > b − d D a > b a b  ⇒ > c > d c d a > b >  c > d > ⇒ ac > bd Hướng dẫn giải Chọn D Tính chất bất đẳng thức Câu 10 Trong tính chất sau, tính chất sai? a < b  c < d ⇒ a + c < b + d A C 0 < a < b  0 < c < d ⇒ ac < bd B D 0 < a < b a b  ⇒ < 0 < c < d d c a < b  c < d ⇒ a − c < b − d Hướng dẫn giải http://facebook.com/dethi.violet.vn –Website chuyên đề thi thử word có lời giải Trang Mua File Word Tất Cả Các Chuyên Đề 10 11 12 GIÁ CHỈ 200K LH 0937351107 Chọn D Tính chất bất đẳng thức Câu 11 Tìm mệnh đề mệnh đề sau? A a a b B a < b ⇒ ac < bc C a < b  c < d ⇒ ac < bd D Cả A, B, C sai Hướng dẫn giải Chọn D Tính chất bất đẳng thức Câu 12 Mệnh đề sau sai? a < b  c < d ⇒ a + c < b + d A C a ≤ b  c > d ⇒ a − c < b − d B D a ≤ b  c ≤ d ⇒ ac < bd ac ≤ bc ⇒ a ≤ b ( c > 0) Hướng dẫn giải Chọn B Tính chất bất đẳng thức Câu 13 Cho biểu thức P = −a + a với a≥0 Mệnh đề sau mệnh đề đúng? A.Giá trị nhỏ P B.Giá trị lớn P C.Giá trị lớn P a= D P đạt giá trị lớn Hướng dẫn giải Chọn B P = −a + a = − ( ) a 2 + a=  1 − a − ÷ ≤  2 Ta có: f ( x) = Câu 14 Giá trị lớn hàm số x − 5x + http://facebook.com/dethi.violet.vn –Website chuyên đề thi thử word có lời giải Trang Mua File Word Tất Cả Các Chuyên Đề 10 11 12 GIÁ CHỈ 200K LH 0937351107 11 A 11 B 11 C 11 D Hướng dẫn giải Chọn D  11 11  x − x + =  x − ÷ + ≥ ; ∀x ∈ ¡ 2 4  Ta có: f ( x) = Suy ra: ≤ x − x + 11 11 Vậy giá trị lớn hàm số f ( x ) = x − x2 Câu 15 Cho Kết luận sau đúng? f ( x) A có giá trị nhỏ C − f ( x) có giá trị nhỏ f ( x) B có giá trị lớn f ( x) D có giá trị lớn Hướng dẫn giải Chọn D 1 1  1  f ( x ) = x − x = −  x − x + ÷+ = −  x − ÷ ≤ 4 4  2  ( m + n) tương đương với bất đẳng thức sau đây? n ( m − 1) − m ( n − 1) ≥ 2 A B m + n ≥ 2mn ( m − n) +m−n ≥0 C ≥ 4mn Câu 16 Bất đẳng thức ( m + n) 1 f  ÷= 2 D ≥ 2mn Hướng dẫn giải Chọn B ( m + n) ≥ 4mn ⇔ m + 2mn + n ≥ 4mn ⇔ m + n ≥ 2mn a, b ≠ Câu 17 Với , ta có bất đẳng thức sau ln đúng? http://facebook.com/dethi.violet.vn –Website chuyên đề thi thử word có lời giải Trang Mua File Word Tất Cả Các Chuyên Đề 10 11 12 GIÁ CHỈ 200K LH 0937351107 A a −b < B a − ab + b < C a + ab + b > D a −b > Hướng dẫn giải Chọn C 2 b  b  3b  b  3b a + ab + b = a + 2a +  ÷ + = a + ÷ + > 0; ∀b ≠ 2  2 2 Câu 18 Với hai số xy = 36 x y , dương thoả , bất đẳng thức sau đúng? x + y ≥ xy = 72 x + y ≥ xy = 12 A B  x+ y  ÷ ≥ xy = 36   4xy ≤ x + y C D Hướng dẫn giải Chọn A x + y ≥ xy = 36 = 12 x y Áp dụng bất đẳng thức Cô – si cho hai số không âm Câu 19 Cho hai số Ta có: x + y = 12 x y , , dương thoả , bất đẳng thức sau đúng?  x+ y xy <  ÷ = 36   xy ≤ A B xy ≥ 2xy < x + y C D Hướng dẫn giải Chọn A xy ≤ x y Áp dụng bất đẳng thức Cô – si cho hai số không âm Câu 20 Cho A Ta có: xy = x y , , hai số thực thỏavà B x+ y =6 A = x2 + y Giá trị nhỏ C D Hướng dẫn giải Chọn D y2 x2 Áp dụng bất đẳng thức Cô – si cho hai số khơng âm Ta có: http://facebook.com/dethi.violet.vn –Website chun đề thi thử word có lời giải Trang Mua File Word Tất Cả Các Chuyên Đề 10 11 12 GIÁ CHỈ 200K LH 0937351107 ( xy ) A = x2 + y ≥ x y = 2 =4 x= y= Đẳng thức xảy Câu 21 Cho a>b>0 x> y A x= 1+ a + a + a2 y= , 1+ b + b + b2 Mệnh đề sau đúng? x< y B D Không so sánh x= y C Hướng dẫn giải Chọn B Ta có: 1 = a+ x a +1 1 =b+ y b +1   1 − = ( a − b ) 1 −  x y  ( a + 1) ( b + 1)  Suy ra: Do a >b>0 nên a +1 > 1 1 − >0 ⇔ > x y x y Vậy b +1 > x>0 ( a + 1) ( b + 1) ( a + 1) ( b + 1) suy ra: >0 1 > ⇔ x< y x y y>0 < ⇒1− nên a , b, c, d > Câu 22 Với A C Trong mệnh đề sau mệnh đề sai? a a a+c 1⇒ > b b b+c D Có hai ba mệnh đề sai Hướng dẫn giải Chọn D a a + c ( a − b) c − = b b + c b ( b + c) Ta có: suy A, B http://facebook.com/dethi.violet.vn –Website chuyên đề thi thử word có lời giải Trang Mua File Word Tất Cả Các Chuyên Đề 10 11 12 GIÁ CHỈ 200K LH 0937351107 a + b2  a + b  ≤ ÷   a, b Câu 23 Hai số A thoả bất đẳng thức ab C a =b D a≠b Hướng dẫn giải Chọn C a + b2  a + b  2 ≤ 2 ÷   ⇔ 2a + 2b ≤ ( a + b ) ⇔ ( a − b ) ≤ ⇔ a = b a b + ≥2 b a a, b > Câu 24 Cho Chứng minh Một học sinh làm sau: a b a +b + ≥2 ⇔ ≥ ( 1) b a ab 2 I) ( 1) II) ⇔ a + b ≥ 2ab ⇔ a + b − 2ab ≥ ⇔ (a − b) ≥ ( a − b) III) ≥0 a b + ≥2 b a ∀a, b > nên Cách làm : A Sai từ I) B Sai từ II) C Sai III) D Cả I), II), III) Hướng dẫn giải Chọn D a , b, c > Câu 25 Cho Xét bất đẳng thức sau: a b + ≥2 b a I) ( a + b )  a b c + + ≥3 b c a II) III) 1 + ÷≥ a b Bất đẳng thức đúng? A Chỉ I) B Chỉ II) C Chỉ III) D Cả ba Hướng dẫn giải Chọn D http://facebook.com/dethi.violet.vn –Website chuyên đề thi thử word có lời giải Trang Mua File Word Tất Cả Các Chuyên Đề 10 11 12 GIÁ CHỈ 200K LH 0937351107 a b a b + ≥2 = 2⇒( I) b a b a Ta có: a b c a b c + + ≥ 3 = ⇒ ( II ) b c a b c a đúng; đúng; a + b ≥ ab   1  1 1 + ≥2  ⇒ ( a + b )  + ÷≥ a b ab  ⇒ ( III ) a b Câu 26 Cho bất đẳng thức: a b + ≥ ( I) b a a b c + + ≥ ( II ) b c a , 1 + + ≥ a b c a +b +c , ( III ) (với a , b, c > ) Bất đẳng thức bất đẳng thức đúng? A I B II C III I , II , III D Hướng dẫn giải Chọn D a b a b + ≥2 = 2⇒( I) b a b a Ta có: a b c a b c + + ≥ 3 = ⇒ ( II ) b c a b c a đúng; đúng; 1 1  + + ≥ 33 abc a b c 1 1 1 a + b + c ≥ 3 abc ⇒ ( a + b + c )  + + ÷ ≥ ⇒ + + ≥ a b c    a b c a + b + c ⇒ ( III ) a, b, c > Câu 27 Cho Xét bất đẳng thức: ( a + b + c )  a + b + c ≥ abc I) 1 1 + + ÷≥ a b c II) ( a + b) ( b + c) ( c + a ) ≥ III) Bất đẳng thức đúng: A Chỉ I) II) B Chỉ I) III) C Chỉ I) D Cả ba Hướng dẫn giải Chọn A a + b + c ≥ 3 abc ⇒ ( I ) • đúng; http://facebook.com/dethi.violet.vn –Website chuyên đề thi thử word có lời giải Trang Mua File Word Tất Cả Các Chuyên Đề 10 11 12 GIÁ CHỈ 200K LH 0937351107 1 1  + + ≥ 33 abc ⇒ a b c 1 ( a + b + c )  + + ÷≥ ⇒ + + ≥ ⇒ ( II ) a + b + c ≥ 3 abc  a b c a b c a +b+c • đúng; a + b ≥ ab b + c ≥ bc c + a ≥ ca ⇒ ( a + b ) ( b + c ) ( c + a ) ≥ 8abc ⇒ ( III ) • ; ; sai a , b, c > Câu 28 Cho I) Xét bất đẳng thức: c  a   b  1 + ÷1 + ÷1 + ÷ ≥  b   c  a  III) a + b + c ≤ abc II) 2     + b + c ÷ + c + a ÷ + a + b ÷ ≥ 64 a b c     Bất đẳng thức đúng? A Chỉ I) B Chỉ II) C Chỉ I) II) D Cả ba Hướng dẫn giải Chọn C 1+ abc  a  b  c  a a b b c c ⇒ 1 + ÷1 + ÷1 + ÷ ≥ =8 ≥2 1+ ≥ 1+ ≥ ⇒( I) bca c c b b a a  b  c  a  ; ; bc bc c ⇒ + b + c ≥ = 44 +c ≥ a a a a a b +b ≥ a a ; ac + c + a ≥ 44 b b Tương tự: Suy ra: ab + a + b ≥ 44 c c ; 2     + b + c ÷ + c + a ÷ + a + b ÷ ≥ 64 ⇒ ( II ) a  b  c  3 abc ≤ a + b + c ≤ abc ⇔ ( abc ) ≥ ⇔ abc ≥ 3 ⇒ ( III ) Ta có: sai x, y , z > Câu 29 Cho 1 + + ≤ x y z x+ y+z x + y + z ≥ xyz 3 xét ba bất đẳng thức(I) ; (II) ; x y z + + ≥3 y z x (III) A Chỉ I Bất đẳng thức đúng? B Chỉ I III C Chỉ III D Cả ba http://facebook.com/dethi.violet.vn –Website chuyên đề thi thử word có lời giải Trang 10 Mua File Word Tất Cả Các Chuyên Đề 10 11 12 GIÁ CHỈ 200K LH 0937351107 Lời giải ChọnD Ta thấy Câu 31: ( ) 3;0 ∈ S  >   + 3.0 + > Cho hệ bất phương trình ? A ( 1; −2 ) ∈ S x − y >   1 − x + y > B ( 2;1) ∈ S có tập nghiệm C S Khẳng định sau khẳng định ( 5; −6 ) ∈ S D S =∅ Hướng dẫn giải Chọn D Câu 32: Vì khơng có điểm thỏa hệ bất phương trình Cho hệ bất phương trình có tập nghiệm  2 x − y ≥  4 x − y ≤ ? A    − ; −1 ÷∉ S   B C.Biểu diễn hình học 4x − 3y = S nửa mặt phẳng chứa gốc tọa độ kể bờ d , với d là đường D.Biểu diễn hình học đường thẳng Khẳng định sau khẳng định S = { ( x; y ) | x − = 2} thẳng S S 4x − 3y = nửa mặt phẳng không chứa gốc tọa độ kể bờ d , với d là Hướng dẫn giải Chọn B http://facebook.com/dethi.violet.vn –Website chuyên đề thi thử word có lời giải Trang 112 Mua File Word Tất Cả Các Chuyên Đề 10 11 12 GIÁ CHỈ 200K LH 0937351107 Trước hết, ta vẽ hai đường thẳng: ( d1 ) : x − y =1 ( d2 ) : 4x − y = Thử trực tiếp ta thấy ( ; 0) nghiệm phương trình (2) khơng phải nghiệm phương trình (1) Sau gạch bỏ miền khơng thích hợp, tập hợp nghiệm bất phương trình điểm thuộc đường thẳng Câu 33: Cho hệ 2 x + y < (1)    x + y < (2) phương trình (2) A S1 ⊂ S2 S Gọi S1 ( d ) : x − y = tập nghiệm bất phương trình (1), S2 tập nghiệm bất tập nghiệm hệ B S ⊂ S1 C S2 = S D S1 ≠ S Hướng dẫn giải Chọn B Trước hết, ta vẽ hai đường thẳng: ( d1 ) : x + y = ( d2 ) : x + Ta thấy y=5 ( ; 0) nghiệm hai bất phương trình Điều có nghĩa gốc tọa độ thuộc hai miền nghiệm hai bất phương trình Say gạch bỏ miền khơng thích hợp, miền khơng bị gạch miền nghiệm hệ http://facebook.com/dethi.violet.vn –Website chuyên đề thi thử word có lời giải Trang 113 Mua File Word Tất Cả Các Chuyên Đề 10 11 12 GIÁ CHỈ 200K LH 0937351107 Câu 34: Phần khơng gạch chéo hình sau biểu diễn miền nghiệm hệ bất phương trình bốn hệ A, B, C, D ? y x O A y >  3 x + y < B y >  3x + y < −6 C x >  3 x + y < D x >  3x + y > −6 Hướng dẫn giải Chọn A Dựa vào hình vẽ ta thấy đồ thị gồm hai đường thẳng Miền nghiệm gồm phần Lại có Câu 35: ( ; 0) Miền tam giác y đường thẳng ( d ) : 3x + y = nhận giá trị dương thỏa mãn bất phương trình ABC ( d1 ) : y = x + y < kể ba cạnh sau miền nghiệm hệ bết phương trình bốn bệ A, B, C, D ? http://facebook.com/dethi.violet.vn –Website chuyên đề thi thử word có lời giải Trang 114 Mua File Word Tất Cả Các Chuyên Đề 10 11 12 GIÁ CHỈ 200K LH 0937351107 http://facebook.com/dethi.violet.vn –Website chuyên đề thi thử word có lời giải Trang 115 Mua File Word Tất Cả Các Chuyên Đề 10 11 12 GIÁ CHỈ 200K LH 0937351107 A y ≥  5 x − y ≥ 10 5 x + y ≤ 10  B x ≥  4 x − y ≤ 10 5 x + y ≤ 10  C x ≥  5 x − y ≤ 10 4 x + y ≤ 10  D x >  5 x − y ≤ 10 4 x + y ≤ 10  Hướng dẫn giải Chọn C Dựa vào hình vẽ, ta thấy đồ thị gồm đường thẳng: ( d1 ) : x = ( d ) : x + y = 10 ( d3 ) : x − y = 10 Miền nghiệm gần phần mặt phẳng nhận giá trị Lại có ( ; 0) A ( ; 0) dương (kể bờ nghiệm hai bất phương trình Câu 36: Miền nghiệm hệ bất phương trình A x B x − y <   x + y > −2 y − x <  B ( −2 ; 3) ( d1 ) x + y ≤ 10 ) x − y ≤ 10 chứa điểm sau đây? C C ( ; − 1) D D ( −1 ; ) Hướng dẫn giải Chọn D Trước hết, ta vẽ ba đường thẳng: ( d1 ) : x − y = ( d ) : x + y = −2 ( d3 ) : y − x = Ta thấy ( ; 1) nghiệm ba bất phương trình Điều có nghĩa điểm ( ; 1) thuộc ba miền nghiệm ba bất phương trình Sau gạch bỏ miền khơng thích hợp, miền không bị gạch miền nghiệm hệ http://facebook.com/dethi.violet.vn –Website chuyên đề thi thử word có lời giải Trang 116 Mua File Word Tất Cả Các Chuyên Đề 10 11 12 GIÁ CHỈ 200K LH 0937351107 Câu 37: Miền nghiệm hệ bất phương trình A B A ( ; 2) 2 x + y − <  x ≥ 2 x − y − ≤  B ( ; 2) C chứa điểm sau đây? C ( −1 ; 3) D 1  D  ; − ÷ 3  Hướng dẫn giải Chọn D Trước hết, ta vẽ ba đường thẳng: ( d1 ) : x + y − = ( d2 ) : x = ( d3 ) : x − y − = Ta thấy ( ; 1) nghiệm ba bất phương trình Điều có nghĩa điểm ( ; 1) thuộc ba miền nghiệm ba bất phương trình Sau gạch bỏ miền khơng thích hợp, miền khơng bị gạch miền nghiệm hệ Câu 38: Miền nghiệm hệ bất phương trình A.Khơng có B 2 x − ≤  −3 x + ≤ chứa điểm sau đây? C 5  B  ; ÷ 3  C ( −3 ; 1) D 1  D  ; 10 ÷ 2  Hướng dẫn giải Chọn A Trước hết, ta vẽ hai đường thẳng: ( d1 ) : x − = ( d ) : −3x + = Ta thấy ( ; 0) không nghiệm hai bất phương trình Điều có nghĩa điểm ( ; 0) không thuộc hai miền nghiệm hai bất phương trình Vậy khơng có điểm nằm mặt phẳng tọa độ thỏa mãn hệ bất phương trình http://facebook.com/dethi.violet.vn –Website chuyên đề thi thử word có lời giải Trang 117 Mua File Word Tất Cả Các Chuyên Đề 10 11 12 GIÁ CHỈ 200K LH 0937351107 Câu 39: Miền nghiệm hệ bất phương trình A A ( ; 4) B 3 − y <  2 x − y + > B ( ; 3) C chứa điểm sau đây? C ( ; 4) D D ( ; 4) Hướng dẫn giải Chọn C Trước hết, ta vẽ hai đường thẳng: ( d1 ) : − y = ( d2 ) : 2x − y + = Ta thấy nghiệm hai bất phương trình ( ; 4) Điều có nghĩa điểm ( ; 4) thuộc hai miền nghiệm hai bất phương trình Sau gạch bỏ miền khơng thích hợp, miền khơng bị gạch miền nghiệm hệ Câu 40: Miền nghiệm hệ bất phương trình A B A ( −1 ; ) x − y <   x + y > −2 B ( ; 0) không chứa điểm sau đây? C C ( −3 ; ) D D ( ; 3) Hướng dẫn giải Chọn B Trước hết, ta vẽ hai đường thẳng: ( d1 ) : x − y = ( d ) : x + y = −2 Ta thấy ( ; 1) có nghĩa điểm nghiệm hai bất phương trình Điều ( ; 1) thuộc hai miền nghiệm hai bất phương trình Sau gạch bỏ phần khơng thích hợp, phần khơng bị gạch miền nghiệm hệ http://facebook.com/dethi.violet.vn –Website chuyên đề thi thử word có lời giải Trang 118 Mua File Word Tất Cả Các Chuyên Đề 10 11 12 GIÁ CHỈ 200K LH 0937351107 Câu 41: Miền nghiệm hệ bất phương trình 3 x − y − ≥  3y  ≤4 2( x − 1) +   x ≥ không chứa điểm sau đây? A B A ( ; − 2) C B ( ; 0) D C ( ; − 1) D ( ; − 3) Hướng dẫn giải Chọn C Trước hết, ta vẽ ba đường thẳng: ( d1 ) : 3x − y − = ( d ) : x + y − 12 = ( d3 ) : x = Ta thấy ( ; − 1) nghiệm ba bất phương trình Điều có nghĩa điểm ( ; − 1) thuộc ba miền nghiệm ba bất phương trình Sau gạch bỏ miền khơng thích hợp, miền không bị gạch miền nghiệm hệ Câu 42: Miền nghiệm hệ bất phương trình A A ( ; 2) B x − y >   x − y ≤ −3 x + y >  B ( ; 3) không chứa điểm sau đây? C C ( ; 4) D D ( ; 4) Hướng dẫn giải Chọn A Trước hết, ta vẽ ba đường thẳng: ( d1 ) : x − y = ( d ) : x − y = −3 ( d3 ) : x + y = http://facebook.com/dethi.violet.vn –Website chuyên đề thi thử word có lời giải Trang 119 Mua File Word Tất Cả Các Chuyên Đề 10 11 12 GIÁ CHỈ 200K LH 0937351107 Ta thấy nghiệm ba bất phương trình Điều có nghĩa điểm ( ; 3) thuộc ba ( ; 3) miền nghiệm ba bất phương trình Sau gạch bỏ miền khơng thích hợp, miền không bị gạch miền nghiệm hệ Câu 43: Miền nghiệm hệ bất phương trình chứa điểm sau đây? A B C D A ( ; 1) C ( −3 ; ) x − 3y <   x + y > −3 y + x <  không B ( −1 ; 1) D ( −3 ; 1) Hướng dẫn giải Chọn C Trước hết, ta vẽ ba đường thẳng: ( d1 ) : x − y = ( d ) : x + y = −3 ( d3 ) : x + y = Ta thấy ( −1 ; ) nghiệm ba bất phương trình Điều có nghĩa điểm ( −1 ; ) thuộc ba miền nghiệm ba bất phương trình Sau gạch bỏ miền khơng thích hợp, miền khơng bị gạch miền nghiệm hệ Câu 44: Giá trị nhỏ biết thức miền xác định hệ F = y−x  y − 2x ≤  2 y − x ≥  x+ y ≤5  A C F = F = khi x = 2, y = x = 1, y = B D F = F = khi x = 0, y = x = 0, y = Lời giải Chọn A Biểu diễn miền nghiệm hệ bất phương trình  y − 2x ≤  2 y − x ≥  x+ y ≤5  hệ trục tọa độ đây: http://facebook.com/dethi.violet.vn –Website chuyên đề thi thử word có lời giải Trang 120 Mua File Word Tất Cả Các Chuyên Đề 10 11 12 GIÁ CHỈ 200K LH 0937351107 Nhận thấy biết thức Ta có: Vậy F = y−x F ( A ) = − = 3; F ( B ) = 2; F ( C ) = − = F = x = 2, y = Câu 45: Giá trị nhỏ biết thức A C đạt giá trị nhỏ điểm F = −3 F = −2 khi A, B C F = y−x x = 1, y = −2 miền xác định hệ x= ,y=− 3 B D F = F =  2x + y ≤   x− y ≤ 5 x + y ≥ −4  khi x = 0, y = x = −2, y = Lời giải Chọn C Biểu diễn miền nghiệm hệ bất phương trình Giá trị nhỏ biết thức F = y−x  2x + y ≤   x− y ≤ 5 x + y ≥ −4  hệ trục tọa độ đây: đạt điểm http://facebook.com/dethi.violet.vn –Website chuyên đề thi thử word có lời giải Trang 121 Mua File Word Tất Cả Các Chuyên Đề 10 11 12 GIÁ CHỈ 200K LH 0937351107    −1 −7  A ( −2;6 ) , C  ; − ÷, B  ; ÷ 3 3  3  Ta có: Vậy Câu 46: F ( A ) = 8; F ( B ) = −2; F ( C ) = −2 F = −2 x= ,y=− 3 Cho hệ bất phương trình A.Trên mặt phẳng tọa độ ABCO kể cạnh với B.Đường thẳng x − y ≤ 3x + y ≤ 15   x ≥  y ≥ Oxy ∆:x+ y = m C.Giá trị lớn biểu thức D.Giá trị nhỏ biểu thức Khẳng định sau khẳng định sai ? , biểu diễn miền nghiệm hệbất phương trình cho miền tứ giác A ( 0;3) , ,  25  C ( 2; ) B ; ÷  8 có giao điểm với tứ giác x+ y x+ y , với , với x x y y ABCO O ( 0; ) kể 17 −1 ≤ m ≤ thỏa mãn hệ bất phương trình cho 17 thõa mãn hệ bất phương trình cho Hướng dẫn giải Chọn B Trước hết, ta vẽ bốn đường thẳng: ( d1 ) : x − y = ( d ) : 3x + y = 15 ( d3 ) : x = http://facebook.com/dethi.violet.vn –Website chuyên đề thi thử word có lời giải Trang 122 Mua File Word Tất Cả Các Chuyên Đề 10 11 12 GIÁ CHỈ 200K LH 0937351107 ( d4 ) : y = Miền nghiệm phần không bị gạch, kể biên Câu 47: Giá trị lớn biết thức A B F ( x; y ) = x + y với điều kiện C 10  0≤ y≤4  x≥0    x − y −1 ≤  x + y − 10 ≤ D 12 Lời giải Chọn C Vẽ đường thẳng Vẽ đường thẳng Vẽ đường thẳng d1 : x − y − = d : x + y − 10 = d3 : y = Miền nghiệm ngũ giác Ta có: , đường thẳng qua hai điểm d1 , đường thẳng d2 ( 0; − 1) qua hai điểm ( 0;5) ( 1; ) ( 2; ) ABCOE , với A ( 4;3) , B ( 2; ) , C ( 0; ) , E ( 1; ) , , , F ( 4;3) = 10 F ( 2; ) = 10 F ( 0; ) = F ( 1; ) = F ( 0; ) = Vậy giá trị lớn biết thức Câu 48: Giá trị nhỏ biết thức F ( x; y ) = x + y F ( x; y ) = x − y 10 với điều kiện  0≤ y≤5  x≥0   x + y − ≥  x − y − ≤ http://facebook.com/dethi.violet.vn –Website chuyên đề thi thử word có lời giải Trang 123 Mua File Word Tất Cả Các Chuyên Đề 10 11 12 GIÁ CHỈ 200K LH 0937351107 A −10 B 12 C −8 D −6 Lời giải Chọn A Biểu diễn miền ngiệm hệ bất phương trình Nhận thấy biết thức Ta có: F = y−x đạt giá trị nhỏ điểm F ( A ) = − × = −3; F ( B ) = −2 × = −10 F ( C ) = −2 × = −4, F ( D ) = − × = Vậy F = −10 Câu 49: Biểu thức A ( 4;1) F = y–x x = 0, y = ( 3;1) A, B , C D đạt giá trị nhỏ với điều kiện B hệ trục tọa độ đây:  0≤ y≤5  x≥0   x + y − ≥  x − y − ≤ C −2 x + y ≤ −2  x − 2y ≤    x+ y≤5  x≥0 ( 2;1) điểm S ( x; y ) D ( 1;1) có toạ độ Lời giải Chọn A http://facebook.com/dethi.violet.vn –Website chuyên đề thi thử word có lời giải Trang 124 Mua File Word Tất Cả Các Chuyên Đề 10 11 12 GIÁ CHỈ 200K LH 0937351107 Biểu diễn miền ngiệm hệ bất phương trình Nhận thấy biết thức Chỉ Vậy Câu 50: C ( 4;1) A a L= y−x đạt giá trị nhỏ điểm x = 4, y = , với x và đạt giá trị nhỏ 25 a= hệ trục tọa độ đây: A, B C có tọa độ nguyên nên thỏa mãn F = −3 Biểu thức F = y−x −2 x + y ≤ −2  x − 2y ≤    x+ y ≤5  x≥0 b = −2 B b y thõa mãn hệ bất phương trình 2 x + y − ≤  x ≥ 2 x − y − ≤  , đạt giá trị lớn Hãy chọn kết kết sau: a=2 11 b=− 12 C a =3 b=0 D a =3 −9 b= Hướng dẫn giải Chọn B Trước hết, ta vẽ ba đường thẳng: ( d1 ) : x + y − = ( d2 ) : x = ( d3 ) : x − y − = http://facebook.com/dethi.violet.vn –Website chuyên đề thi thử word có lời giải Trang 125 Mua File Word Tất Cả Các Chuyên Đề 10 11 12 GIÁ CHỈ 200K LH 0937351107 Ta thấy ( ; 0) nghiệm ba bất phương trình Điều có nghĩa gốc tọa độ thuộc ba miền nghiệm ba bất phương trình Sau gạch bỏ miền khơng thích hợp, miền khơng bị gạch miền nghiệm hệ (kể biên) Miền nghiệm hình tam giác Vậy ta có a = − = 2, b= ABC (kể biên), với A( ; 2) , 1 7 5  B  ; ÷, C  ; − ÷ 3 4 6  11 − =− 12 http://facebook.com/dethi.violet.vn –Website chuyên đề thi thử word có lời giải Trang 126 ... x) < vô nghiệm (thỏa mãn) (tồn nghiệm – loại) (tồn nghiệm – loại) thỏa mãn yêu cầu toán thuộc tập hợp 1   −∞; ÷∪ ( 1; +∞ ) 3  B 1   ;1÷ 3  f ( x ) = 2x −1 − x C ¡ dương D vô nghiệm. .. + ( 1) ⇔ x ≤ m + không thỏa điều kiện nghiệm cho thỏa điều kiện nghiệm cho tập tất giá trị ( 3; +∞ ) ( 1) (không thỏa) x để đa thức tập hợp sau phần bù tập A B [ 3; +∞ ) S f ( x ) = mx +... thuộc tập hợp nhị thức bậc [ −2,5] A x+2 x−5 không dương ( −2,5] ( −2, ) B C Hướng dẫn giải [ −2,5) D Chọn A Ta có Câu 24 Với A ¡ x x+2 ≤ ⇔ −2 ≤ x ≤ x −5 x ∈ [ −2,5] Tập f ( x) = thuộc tập
- Xem thêm -

Xem thêm: bài tập trắc nghiệm toán thpt, bài tập trắc nghiệm toán thpt

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay