bài tập trắc nghiệm toán thpt

126 34 0
  • Loading ...
1/126 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/03/2018, 21:55

trắc nghiệm toán thpt tham khảo ... x) < vô nghiệm (thỏa mãn) (tồn nghiệm – loại) (tồn nghiệm – loại) thỏa mãn yêu cầu toán thuộc tập hợp 1   −∞; ÷∪ ( 1; +∞ ) 3  B 1   ;1÷ 3  f ( x ) = 2x −1 − x C ¡ dương D vô nghiệm. .. + ( 1) ⇔ x ≤ m + không thỏa điều kiện nghiệm cho thỏa điều kiện nghiệm cho tập tất giá trị ( 3; +∞ ) ( 1) (không thỏa) x để đa thức tập hợp sau phần bù tập A B [ 3; +∞ ) S f ( x ) = mx +... thuộc tập hợp nhị thức bậc [ −2,5] A x+2 x−5 không dương ( −2,5] ( −2, ) B C Hướng dẫn giải [ −2,5) D Chọn A Ta có Câu 24 Với A ¡ x x+2 ≤ ⇔ −2 ≤ x ≤ x −5 x ∈ [ −2,5] Tập f ( x) = thuộc tập
- Xem thêm -

Xem thêm: bài tập trắc nghiệm toán thpt, bài tập trắc nghiệm toán thpt

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay