The duc lop 4 hay nhat 2018

38 11 0
  • Loading ...
1/38 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/03/2018, 21:54

Thứ ngày tháng 11 năm 2007 Thể dục động tác thăng bàng thể dục phát triển chung- trò chơi: Con cóc cậu ông trời I/Mục tiêu: - Học động tác thăng thể dục phát triển chung - yêu cầu thực tơng đối động tác -Trò chơi :Con cóc cậu ông trời.Yêu cầu hs chơi luật ,trật tự II/ Địa điểm phơng tiện: - Sân trờng vệ sinh - Còi III/ Nội dung phơng pháp lên lớp Nội dung Thời lợng 1/ Phần mở đầu 6-10 Tập hợp lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu học - Khởi động khớp chân , tay - - Trò chơi giáo viên tự chọn 2/ Phần 18- 22 a/ Bài thể dục phát triển chung -Ôn động tác học thể dục phát triển chung lần + Lần : gv hô cho hs tập -Lần 2: Cán lớp điều khiển lớp ôn -Học động tác thăng thể dục phát triển chung + Lần gv làm mẫu kết hợp hô cho hs tập + Lần gv hô cho hs tập - Chia tổ tập luyện b/Trò chơi: Con cóc cậu ông trời -Giáo viên nêu tên trò chơi hớng dẫn cách chơi -Cho hs lớp chơi +lần1: chơi thử -Lần 2: hs chơi -GV quan sát làm trọng tài 3/Phần kết thúc -Chạy nhẹ nhàng học sinh sân trờng -GV nhận xét đánh giá kiểm Phơng pháp xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx * xx xx xx xxxxxxxxxxx xx x x x x x x x x x tra vµ giao bµi vỊ nhµ 4/ Rót kinh nghiƯm Thø ngày tháng9 năm 2007 Thể dục Động tác nhảy thể dục phát triển chung- Trò chơi: Mèo đuổi chuột I/Mục tiêu: - Ôn động tác học thể dục phát triển chung - yêu cầu thực tơng đối động tác Học đọng tác nhảy Yêu cầu nhớ tên, tập động tác -Trò chơi : Mèo đuổi chuột.Yêu cầu hs chơi luật ,trật tự II/ Địa điểm phơng tiện: - Sân trờng vệ sinh - Còi III/ Nội dung phơng pháp lên lớp Nội dung Thời lợng 1/ Phần mở đầu 6-10 Tập hợp lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu học - Khởi động khớp chân , tay - Trò chơi: diệt vật có 18- 22 hại 2/ Phần a/ Bài thể dục phát triển chung -Ôn động tác học thể dục phát triển chung lần + Lần : gv hô cho hs tập -Lần 2: Cán lớp điều khiển lớp ôn -Học động tác nhảy thể dục phát triển chung + Lần gv làm mẫu kết hợp hô Phơng pháp xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx * xx xx xx cho hs tập + Lần gv hô cho hs tập - Chia tổ tập luyện b/Trò chơi: Mèo đuổi chuột -Giáo viên nêu tên trò chơi hớng dẫn cách chơi -Cho hs lớp chơi +lần1: chơi thử -Lần 2: hs chơi -GV quan sát làm trọng tài 3/Phần kết thúc -Chạy nhẹ nhàng học sinh sân trờng -GV nhận xét đánh giá kiểm tra vµ giao bµi vỊ nhµ 4/ Rót kinh nghiƯm Thø ngày tháng 11 năm 2007 Thể dục động tác Điều hòa thể dục phát triển chung- trò chơi: Chim tổ I/Mục tiêu: - Học động tác điều hòa thể dục phát triển chung - yêu cầu thực tơng đối động tác -Trò chơi :Chim tổ Yêu cầu hs chơi luật ,trật tự II/ Địa điểm phơng tiện: - Sân trờng vệ sinh - Còi III/ Nội dung phơng pháp lên lớp Nội dung 1/ Phần mở đầu Tập hợp lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu học - Khởi động khớp chân , tay - - Trò chơi giáo viên tự chọn 2/ Phần a/ Bài thể dục phát triển chung -Ôn động tác học thể dục phát triển chung lần + Lần : gv hô cho hs tập Thời lợng 6-10 Phơng pháp xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx * 18- 22 xx xx xx -LÇn 2: Cán lớp điều khiển lớp ôn -Học động tác điều hòa thể dục phát triển chung + Lần gv làm mẫu kết hợp hô cho hs tập + Lần gv hô cho hs tập - Chia tổ tập luyện b/Trò chơi: Chim tổ -Giáo viên nêu tên trò chơi hớng dẫn cách chơi -Cho hs lớp chơi +lần1: chơi thử -Lần 2: hs chơi -GV quan sát làm trọng tài 3/Phần kết thúc -Chạy nhẹ nhàng học sinh sân trờng -GV nhận xét đánh giá kiểm tra vµ giao bµi vỊ nhµ 4/ Rót kinh nghiƯm Thø ngµy xxxxxxxxxxx xx x x x x x x x x x tháng năm 2007 Thể dục Ôn thể dục phát triển chung- trò chơi: Chim tổ I/Mục tiêu: - Ôn thể dục phát triển chung - yêu cầu thực tơng đối động tác -Trò chơi : chim tổ.Yêu cầu hs chơi luật ,trật tự II/ Địa điểm phơng tiện: - Sân trờng vệ sinh - Còi III/ Nội dung phơng pháp lên lớp Nội dung Thời lợng 1/ Phần mở đầu 6-10 Tập hợp lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu học - Khởi động khớp chân , tay - - Trò chơi giáo viên tự chọn 2/ Phần 18- 22 a/ Bài thể dục phát triển chung -Ôn thể dục phát triển chung + Lần : gv hô cho hs tập -Lần 2: Cán lớp điều khiển Phơng pháp xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx * xx xx xx lớp ôn - Chia tỉ tËp lun - GV kiĨm tra thư số động tác thể dục b/Trò chơi: chim tổ -Giáo viên nêu tên trò chơi hớng dẫn cách chơi -Cho hs lớp chơi +lần1: chơi thử -Lần 2: hs chơi -GV quan sát làm trọng tài 3/Phần kết thúc -Chạy nhẹ nhàng học sinh sân trờng -GV nhận xét đánh giá giê kiĨm tra vµ giao bµi vỊ nhµ 4/ Rót kinh nghiÖm xxxxxxxxxxx xx x x x x x x x x x TÇn 14 ThĨ dơc TiÕt 27 : Bài thể dục phát triển chung Trò chơi Đua ngựa I Mục tiêu - Ôn thể dục phát triển chung, yêu cầu thực thứ tự động tác - Trò chơi Đua ngựa, yêu cầu biết cách chơi tham gia chủ động II Địa điểm, phơng tiện - Địa điểm: Sân trờng đợc vệ sinh - Phơng tiện: còi, vạch kẻ sân III Hoạt động dạy học Nội dung Định lợng Phơng pháp A Phần mở đầu - GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu học - HS khởi động: đứng chỗ, vỗ tay hát, xoay khớp thít thở sâu B Phần Trò chơi vận động: Đua ngựa 6-10 phút Bài thể dục phát triển chung - Ôn 12- 14 phút 3- lần, 2x nhịp 18- 22 phút 4- phút - Thi đua tập toàn lần C Phần kết thúc - HS thực động tác thả lỏng - GV hệ thống bài, nhận xét häc - Giao BTVN : Lun tËp bµi thĨ dơc chơi trò chơi x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x - GV nêu tên trò chơi - Phổ biến luật chơi - Cho hs chơi thử lần - Gv điều khiển hs chơi công bố kết Lần 1: Gv tập mẫu + hô nhịp, lớp tập đồng loạt Lần 2: G hô nhịp + sửa sai cho HS Lần 3: Cán hô nhịp + làm mẫu, GV sửa sai Lần 4: cán hô nhịp, lớp tập đồng loạt - Từng tổ tập theo điều khiĨn cđa c¸n sù, líp theo dâi, nhËn xÐt 4- x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ThĨ dơc TiÕt 28 : Bài thể dục phát triển chung Trò chơi Đua ngựa I Mục tiêu - Ôn thể dục phát triển chung, yêu cầu thực thứ tự động tác - Trò chơi Đua ngựa, yêu cầu biết cách chơi tham gia chủ động II Địa điểm, phơng tiện - Địa điểm: Sân trờng đợc vệ sinh - Phơng tiện: còi, vạch kẻ sân III Hoạt động dạy học Nội dung A Phần mở đầu - GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu học - HS khởi động: đứng chỗ, vỗ tay hát, xoay khớp thít thở sâu - Trò chơi Làm theo hiệu lệnh B Phần Trò chơi vận động: Đua ngựa Bài thể dục phát triển chung - Ôn Định lỵng 6-10 phót 18- 22 4- x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x - GV nªu tªn trò chơi, nhắc lại luật chơi - Gv điều khiển hs chơi công bố kết - Tuyên dơng hs chơi tốt 12- 14 phút lần, 2x nhịp Lần 1: Gv hô nhịp, lớp tập đồng loạt Lần 2: G hô nhịp + sửa sai cho HS Lần 3: Cán hô nhịp, GV sửa sai - Gäi tõng nhãm em lªn tËp, líp theo dõi, nhận xét lần - Cán hô nhịp, lớp tập đồng loạt - Kiểm tra thử - Ôn luyện toàn C Phần kết thúc - HS thực động tác thả lỏng - GV hệ thống bµi, nhËn xÐt giê häc - Giao BTVN : Lun tập thể dục chơi trò chơi Phơng pháp 4- x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ThĨ dơc Tiết 29 : Bài thể dục phát triển chung Trò chơi Thỏ nhảy I Mục tiêu - Ôn thể dục phát triển chung, yêu cầu thực thứ tự động tác - Trò chơi Thỏ nhảy, yêu cầu biết cách chơi tham gia chủ động II Địa điểm, phơng tiện - Địa điểm: Sân trờng đợc vệ sinh - Phơng tiện: còi, vạch kẻ sân III Hoạt động dạy học Nội dung A Phần mở đầu - GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu học - HS khởi động: Chạy chậm theo vòng tròn thít thở sâu - Trò chơi Tìm ngời huy B Phần Bài thể dục phát triển chung - Ôn Định lỵng 6-10 phót 18- 22 12- 14 phút lần, 2x nhịp - Biểu diễn thi tổ - Ôn luyện toàn Trò chơi vận động: Thỏ nhảy lần 4- phút Phơng pháp Lần 1: Gv hô nhịp, lớp tập đồng loạt Lần 2: G hô nhịp + sửa sai cho HS LÇn 3: Chia tỉ tËp lun tỉ trởng điều khiển - Gọi tổ lên tập, lớp theo dõi, nhận xét, tuyên dơng tổ tập tốt - Cán hô nhịp, lớp tập đồng loạt - GV nêu tên trò chơi, nhắc lại luật chơi - Cho hs chơi thử lần - Gv điều khiển hs chơi C Phần kết thúc - HS thực động tác thả lỏng - GV hệ thống bài, nhËn xÐt giê häc - Giao BTVN : LuyÖn tËp thể dục chuẩn bị kiểm tra 4- phút công bố kết quả, đội thắng đợc tuyên dơng, đội thua phải nhảy lò cò - Gv điều khiển hs chơi công bố kết - Tuyên dơng hs ch¬i tèt x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ThĨ dơc Kiểm tra thể dục phát triển chung Trò chơi Lò cò tiếp sức Tiết 30 : I Mục tiêu - Kiểm tra thể dục phát triển chung, yêu cầu thực thứ tự kĩ thuật động tác - Trò chơi Lò cò tiếp sức, yêu cầu biết cách chơi tham gia chủ động II Địa điểm, phơng tiện - Địa điểm: Sân trờng đợc vệ sinh - Phơng tiện: còi, vạch kẻ sân III Hoạt động dạy học Nội dung Định lợng Phơng pháp A Phần mở đầu - GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu học - HS khởi động: Chạy chậm theo vòng tròn thít thở sâu - Trò chơi Tìm ngời huy B Phần Bài thể dục phát triển chung - Ôn 6-10 phút phút 18- 22 phút 12- 14 phút lần, 2x nhịp - Kiểm tra thể dục động tác, 2x nhịp Trò chơi vận động: Lò cò tiếp sức C Phần kết thúc - HS thực động tác thả lỏng - GV nhận xét, công bố kết kiểm tra - Giao BTVN : Lun tËp bµi thĨ dơc ®Ĩ giõo sau tiÕp tơc kiĨm tra 4- 4- phút - Cán hô nhịp, lớp tập đồng loạt - GV gọi đơt hs, đợt em lên tập, lớp theo dõi, nhận xét, đánh giá theo tiêu chí sau: * Hoàn thành tốt: thực thứ tự kĩ thuật động tác * Hoàn thành: tập đúng, quên, nhầm 2-3 động tác * Cha hoàn thành: Sai từ động tác trở lên - GV nêu tên trò chơi, nhắc lại luật chơi - Tổ trởng điều khiển hs ch¬i theo tỉ x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ThÓ dơc TiÕt 31 : I Mơc tiªu ThĨ dơc rÌn luyện t Trò chơi Lò cò tiếp sức - Ôn nhảy dây cá nhân kiểu chụm hai chân, yêu cầu thực động tác tơng đối xác - Trò chơi Lăn bóng tay yêu cầu biết cách chơi, tham gia chủ động II Địa điểm, phơng tiện - Địa điểm: Sân trờng đợc vệ sinh - Phơng tiện: còi, dây nhảy, bóng III Hoạt động dạy học Nội dung Định lợng A Phần mở đầu - GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu học - HS khởi động: đứng chỗ, vỗ tay hát, xoay khớp hít thở sâu - Trò chơi Làm theo hiệu lệnh B Phần Bài tập rèn luyện t - Ôn nhảy dây cá nhân kiểu chụm hai chân - Tập luyện nhảy dây cá nhân kiểu chụm hai chân Trò chơi vận động: Lăn bãng b»ng tay 6-10 phót 18- 22 12- 14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x - GV cho hs khởi động kĩ - G làm mẫu, giải thích lại động tác: so dây, chao dây, - phút quay dây - HS tập nhảy không dây 4-6 phút chỗ - Chia tổ tập luyện tổ trởng điều khiển, gv sửa chữa, uốn nắn 5-7 - Tõng tỉ ch¬i, líp theo dâi, nhËn xét - Thi đua chơi tổ C Phần kết thúc - HS chạy chậm hít thở sâu - GV hƯ thèng bµi, nhËn xÐt giê häc - Giao BTVN : Luyện tập ĐHĐN, RLTTCB học TDPTC Phơng pháp 4- phút - GV nhắc lại cách chơi - Từng tổ chơi, lớp theo dõi, nhận xét - Các tổ thi đua chơi, chọn biểu dơng đội chơi giỏi x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Rót kinh nghiƯm sau giê d¹y ThĨ dục Tiết 42 : Nhảy dây kiểu chụm hai chân Trò chơi Lăn bóng tay I Mục tiêu - Ôn nhảy dây cá nhân kiểu chụm hai chân, yêu cầu thực động tác tơng đối xác - Trò chơi Lăn bóng tay yêu cầu biết cách chơi, tham gia chủ động II Địa điểm, phơng tiện - Địa điểm: Sân trờng đợc vệ sinh - Phơng tiện: còi, dây nhảy, bóng III Hoạt động dạy học Nội dung A Phần mở đầu - GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu học - HS khởi động: đứng chỗ, vỗ tay hát, xoay khớp hít thở sâu - Trò chơi Có chúng em B Phần Bài tập rèn luyện t - Ôn nhảy dây cá nhân kiểu chụm hai chân - Thi nhảy dây cá nhân kiểu chụm hai chân Định lợng 6-10 phót 18- 22 12- 14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x - Chia tỉ tËp lun tổ trởng điều khiển, gv sửa chữa, uốn nắn - - Tõng tỉ thi chän ngêi nhảy liên 8- 10 tục nhiều phút - Tuyên dơng hs Trò chơi vận động: Lăn bóng tay 5-7 phút - Thi đua chơi tổ C Phần kết thúc - HS chạy chậm hít thở sâu Phơng pháp 4- phút - GV nhắc lại cách chơi - Từng tổ chơi, lớp theo dõi, nhận xét - Các tổ thi đua chơi, chọn biểu dơng đội chơi giỏi - GV hệ thèng bµi, nhËn xÐt giê häc - Giao BTVN : Luyện tập ĐHĐN, RLTTCB học TDPTC x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Rót kinh nghiƯm sau dạy Thể dục Tiết 43 : Nhảy dây kiểu chụm hai chân Trò chơi Đi qua cầu I Mục tiêu - Ôn nhảy dây cá nhân kiểu chụm hai chân, yêu cầu thực động tác - Trò chơi Đi qua cầu yêu cầu biết cách chơi, tham gia chủ động II Địa điểm, phơng tiện - Địa điểm: Sân trờng đợc vệ sinh - Phơng tiện: còi, dây nhảy, ghế băng III Hoạt động dạy học Nội dung Định lợng Phơng pháp A Phần mở đầu - GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu học - HS khởi động: đứng chỗ, vỗ tay hát, xoay khớp hít thở sâu - Tập TDPTC - Trò chơi kéo ca lừa xẻ B Phần Bài tập rèn luyện t - Ôn nhảy dây cá nhân kiểu chụm hai chân - Thi nhảy dây cá nhân kiểu chụm hai chân Trò chơi vận động: Đi qua cầu C Phần kết thúc - HS chạy chậm hít thở sâu - GV hệ thèng bµi, nhËn xÐt giê häc - Giao BTVN : Luyện tập ĐHĐN, RLTTCB học TDPTC 6-10 phót lÇn x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 18- 22 12- 14 - Chia tỉ tËp lun tỉ trëng ®iỊu khiĨn, gv sưa chữa, uốn nắn - Cả lớp thi đồng loạt chọn - phút ngời nhảy liên tục nhiều - Tuyên dơng hs 8- 10 phút - GV nêu tên phổ biến luật chơi, cách chơi - Cho hs ch¬i thư 5-7 - Cho hs ch¬i thức, nhắc nhở hs giữ an toàn chơi 4- x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Rót kinh nghiệm sau dạy Thể dục Kiểm tra nhảy dây Trò chơi Đi qua cầu Tiết 44 : I Mục tiêu - Kiểm tra nhảy dây cá nhân kiểu chụm hai chân, yêu cầu thực động tác - Trò chơi Đi qua cầu yêu cầu biết cách chơi, tham gia chủ động II Địa điểm, phơng tiện - Địa điểm: Sân trờng đợc vệ sinh - Phơng tiện: còi, dây nhảy, ghế băng III Hoạt động dạy học Nội dung Định lợng A Phần mở đầu - GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu học - HS khởi động: đứng chỗ, vỗ tay hát, xoay khớp hít thở sâu - Tập TDPTC - Trò chơi kéo ca lừa xẻ B Phần Bài tập rèn luyện t - Kiểm tra nhảy dây cá nhân kiểu chụm hai chân Cách đánh giá: + HT Tốt: nhảy động tác từ lần trở lên + HT: Nhảy động tác 3-5 lần liên tục Trò chơi vận động: Đi qua cầu C Phần kết thúc - HS chạy chậm hít thở sâu - GV hệ thống bài, nhận xét học - Giao BTVN : Luyện tập ĐHĐN, RLTTCB học TDPTC Phơng pháp 6-10 phót lÇn 18- 22 12- 14 12- 15 5-7 4- x x x x x x x x x x x x x x x - Lần lợt em lợt thi nhảy, lớp theo dõi, đánh giá theo tiêu chí đa - Chia lớp thành đội chơi theo hiệu lệnh, đội thực nhanh, đúng, phạm quy thắng - Tuyên dơng hs x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Rót kinh nghiƯm sau giê dạy Thể dục Tiết 45 : Bật xa - Trò chơi Con sâu đo I Mục tiêu - Học kĩ thuật bật xa, yêu cầu thực tơng đối động tác - Trò chơi Con sâu đo yêu cầu biết cách chơi, tham gia chủ động II Địa điểm, phơng tiện - Địa điểm: Sân trờng đợc vệ sinh - Phơng tiện: còi, dụng cụ tập bật xa, vạch sân III Hoạt động dạy học Nội dung A Phần mở đầu - GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu học - HS khởi động: đứng chỗ, vỗ tay hát, xoay khớp hít thở sâu - Tập TDPTC - Trò chơi Đứng ngồi theo hiệu lệnh B Phần Bài tập rèn luyện t - Học kĩ thuật bật xa Trò chơi vận động: Con sâu đo Định lợng 6-10 phút phút lần 18- 22 12- 14 8- 10 phút 5-7 phút C Phần kết thúc - HS chạy chậm hít thở sâu - GV hệ thống bài, nhËn xÐt giê häc - Giao BTVN : Lun c¸c Phơng pháp x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x - GV nêu tên tập, hớng dấn, làm mẫu cách tạo ®µ, cÊch bËt xa råi cho hs bËt thư, bËt thức - Cả lớp lần lợt tập bật xa theo hiệu lệnh gv - GV nêu tên phổ biến luật chơi, cách chơi x x x x x x x x x x x x 6-8 m 68m - Tập hợp hàng dọc truớc vạch xuất phát, Cho hs chơi thử - Cho hs chơi thức, nhắc nhở hs trờng hợp bị coi ph¹m quy 4- x x x x x x x x x tập RLTTCB học TDPTC x x x x x x x x x x x x x x Rót kinh nghiƯm sau giê dạy Thể dục Bật xa tập phối hợp chạy nhảy Trò chơi Con sâu đo Tiết 46 : I Mục tiêu - Ôn bật xa học kĩ thuật phối hợp chạy nhảy, yêu cầu thực tơng đối động tác - Trò chơi Con sâu đo yêu cầu biết cách chơi, tham gia chủ động II Địa điểm, phơng tiện - Địa điểm: Sân trờng đợc vệ sinh - Phơng tiện: còi, dụng cụ tập bật xa, vạch sân III Hoạt động dạy học Nội dung Định lợng Phơng pháp x x A Phần mở đầu - GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu học - HS khởi động: đứng chỗ, vỗ tay hát, xoay khớp hít thở sâu - Tập TDPTC - Trò chơi kéo ca lừa xẻ B Phần Bài tập rèn luyện t - Ôn bật xa 6-10 phút lÇn 18- 22 12- 14 5-6 8- 10 - Häc phèi hợp chạy nhảy 5-7 phút Trò chơi vận động: Con sâu đo 4- phút C Phần kết thúc - HS chạy chậm hít thở sâu - GV hƯ thèng bµi, nhËn xÐt giê häc - Giao BTVN : Luyện tập RLTTCB học TDPTC x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x - GV nhắc lại yêu cầu cách thực tập - Cả lớp lần lợt tập bật xa theo hiệu lệnh gv - Chia tỉ tËp bËt xa - Thi ®ua tổ để tìm ngời bật xa - GV hớng dẫn cách tập luyện phối hợp, tập mẫu+ giải thích động tác - Cho hs tập thử, råi tËp chÝnh thøc x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x CB XP GH - GV nêu tên phổ biến lại luật chơi, cách chơi - Tập hợp hàng dọc truớc vạch xuất phát, Cho hs chơi thi đua với - Nhắc nhở hs trờng hợp bị coi phạm quy, đội phạm quy thắng Thể dục Tiết 47 : Phối hợp chạy nhảy chạy mang vác Trò chơi Kiệu ngời I Mục tiêu - Ôn phối hợp chạy nhảy học chạy mang vác, yêu cầu thực tơng đối động tác - Trò chơi Kiệu ngời yêu cầu biết cách chơi, tham gia chủ động II Địa điểm, phơng tiện - Địa điểm: Sân trờng đợc vệ sinh - Phơng tiện: còi, dụng cụ phối hợp chạy nhảy chạy mang vác, vạch sân III Hoạt động dạy học Nội dung A Phần mở đầu - GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu học - HS khởi động: đứng chỗ, vỗ tay hát, xoay khớp hít thở sâu - Tập TDPTC - Trò chơi Đứng ngồi theo hiệu lệnh B Phần Bài tập rèn luyện t - Ôn bật xa Định lợng 6-10 phút lÇn 18- 22 12- 14 phút 5-6 phút - Tập phối hợp chạy, nhảy Trò chơi vận động: Kiệu ngời C Phần kết thúc - HS chạy chậm hít thở sâu - GV hƯ thèng bµi, nhËn xÐt giê häc - Giao BTVN : Luyện Phơng pháp 8- 10 phút 4- x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x - Chia nhãm tËp lun theo khu vùc, hoµn thiƯn kÜ tht nâng cao thành tích - GV nhắc lại cách tËp, lµm mÉu, cho hs thùc hiƯn - Cho hs tập luyện theo đội hình hàng dọc - GV nêu tên trò chơi, hớng dẫn, làm mẫu cách chơi - Cho hs ch¬i thư - Chia nhãm 3, cho hs chơi, nhắc nhở an toàn tập luyện x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x tập RLTTCB học TDPTC Rót kinh nghiƯm sau giê d¹y ThĨ dơc TiÕt 48 : Bật xa - Trò chơi Kiệu ngời I Mục tiêu - Ôn kĩ thuật bật xa, yêu cầu thực tơng đối động tác - Trò chơi Kiệu ngời yêu cầu biết cách chơi, tham gia chủ động II Địa điểm, phơng tiện - Địa điểm: Sân trờng đợc vệ sinh sẽ, phù hợp với tập bật xa - Phơng tiện: còi, vạch sân III Hoạt động dạy học Nội dung Định lợng Phơng pháp A Phần mở đầu - GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu học - HS khởi động: đứng chỗ, vỗ tay hát, xoay khớp hít thở sâu - Tập TDPTC - Trò chơi Đứng ngồi theo hiệu lệnh B Phần Bài tập rèn luyện t - Ôn bật xa 6-10 phót lÇn 18- 22 12- 14 5-6 - TËp phèi hợp chạy, nhảy Trò chơi vận động: Kiệu ngời C Phần kết thúc - HS chạy chậm hít thở sâu - GV hệ thống bài, nhận xét học - Giao BTVN : Luyện tập RLTTCB ®· häc vµ bµi TDPTC 8- 10 4- x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x - Chia nhãm tËp luyện theo khu vực, hoàn thiện kĩ thuật nâng cao thành tích - GV nhắc lại cách tập, làm mÉu, cho hs thùc hiÖn - Cho hs tËp luyện theo đội hình hàng dọc - GV nêu tên trò chơi, hớng dẫn, làm mẫu cách chơi - Cho hs ch¬i thư - Chia nhãm 3, cho hs ch¬i, nhắc nhở an toàn tập luyện x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Rót kinh nghiƯm sau giê d¹y ThĨ dơc TiÕt 60 : Môn thể thao tự chọn - Trò chơi KiƯu ngêi I Mơc tiªu - KiĨm tra thư nội dung môn tự chọn, yêu cầu biết cách tham gia kiểm tra thch động tác nâng cao thành tích II Địa điểm, phơng tiện - Địa điểm: Sân trờng đợc vệ sinh sẽ, đảm bảo an toàn tập luyện - Phơng tiện: còi, vạch sân, bóng, dây III Hoạt động dạy học Nội dung Định lợng A Phần mở đầu - GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu học - HS khởi động: đứng chỗ, vỗ tay hát, xoay khớp hít thở sâu - Tập TDPTC B Phần Kiểm tra môn tự chon -Đá cầu + Ôn tâng cầu đùi + Kiểm tra thử tâng cầu đùi - Ôn ném bóng, Kiểm tra thử ném bóng trúng đích - Nhảy dây + Ôn nhảy dây chân trớc chân sau C Phần kết thúc - HS theo 2-4 hàng dọc hát Gv nhận xét tiết học - Giao BTVN : Luyện tập RLTTCB học TDPTC Phơng pháp 6-10 phút phút lần 18- 22 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x - Tập đồng loạt theo hàng 9-11 phút dọc - GV nêu tên động tác, làm mẫu, cho hs thực hiƯn, G n n¾n 6- - Mèi tỉ chon hs ®Ĩ kiĨm tra thư néi dung tâng cầu đùi - Cho hs tập hợp theo đội hình 8- 10 hàng dọc sau vạch chuẩn bị phút - Khi có hiệu lệnh đợc tiến vào vạch chuẩn bị để thực t chuẩn bị nhặt bóng - Cho hs kiểm tra thử nÐm bong tróng ®Ých (4 hs ) - Chia nhãm 3, cho hs nh¶y 4- x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Rót kinh nghiƯm sau giê d¹y ThĨ dơc Tiết 61 : Môn tự chọn - Nhảy dây tập thể I Mục tiêu - Ôn số nội dung môn tự chọn, yêu cầu thực tơng đối động tác nâng cao thành tích - Ôn nhảy dây tập thể, yêu cầu thực tơng đối động tác nâng cao thành tích II Địa điểm, phơng tiện - Địa điểm: Sân trờng đợc vệ sinh sẽ, phù hợp với tập bật xa - Phơng tiện: còi, vạch sân, bóng, dây III Hoạt động dạy học Nội dung A Phần mở đầu - GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu học - HS khởi động: đứng chỗ, vỗ tay hát, xoay khớp hít thở sâu - Tập TDPTC B Phần Môn tự chọn ( ném bóng) - Ôn số động tác bổ trợ Định lợng 6-10 phút phút lần 18- 22 phút 10-11 phút - Ôn cầm bóng, chuẩn bị, ngắm đích, ném bóng vào đích Nhảy dây Phơng ph¸p 8- 10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x - Tập đồng loạt theo hàng dọc - GV nêu tên động tác, làm mẫu, cho hs thực hiện, G uốn nắn - Cho hs tập hợp theo đội hình hàng dọc sau vạch chuẩn bị - Khi có hiệu lệnh đợc tiến vào vạch chuẩn bị để thực t chuẩn bị nhặt bóng - GV hs nhắc lại cách nhảy., gọi em làm mẫu - Cho hs chơi thử - Chia tổ, cho hs chơi theo nhóm tổ, nhắc nhở an toàn C Phần kết thúc - HS chạy chậm hít thở sâu - GV hệ thống bài, nhận xét học - Giao BTVN : Luyện tập RLTTCB học TDPTC tập luyện 4- x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Rót kinh nghiƯm sau dạy Thể dục Tiết 62 : Môn thể thao tự chọn - Trò chơi Con sâu đo I Mục tiêu - Ôn số nội dung môn tự chọn, yêu cầu thực tơng đối động tác nâng cao thành tích - Trò chơi Con sâu đo yêu cầu biết cách chơi, tham gia chủ động, an toàn II Địa điểm, phơng tiện - Địa điểm: Sân trờng đợc vệ sinh sẽ, đảm bảo an toàn tập luyện - Phơng tiện: 2còi, vạch sân, bóng III Hoạt động dạy học Nội dung Định lợng Phơng pháp A Phần mở đầu - GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu học - HS khởi động: đứng chỗ, vỗ tay hát, xoay khớp hít thở sâu - Chạy nhẹ nhàng theo đội hình hàng dọc - Tập TDPTC B Phần Đá cầu - Ôn tâng cầu đùi - Ôn chuyền cầu nhóm ngời Ném bóng Trò chơi vận động: Con sâu đo C Phần kết thúc - HS chạy chậm hít thở sâu - GV hệ thống bài, nhận xét học - Giao BTVN : Luyện tập RLTTCB ®· häc vµ bµi TDPTC 6-10 phót x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x lÇn 18- 22 9-11 phút - Hs tập đồng loạt theo đội 3-4 phút hình chữ U, cán điều khiển 4-6 phút - HS TËp lun theo nhãm 3, tù qu¶n lÝ tập luyện 8- 10 phút - Tập đồng loạt theo hàng dọc - Cho hs tập hợp theo đội hình hàng dọc sau vạch chuẩn bị, tổ chức cho hs thi nÐm bãng tróng ®Ých ®Ĩ chän ngêi có 8-10 phút thành tích cao - GV nêu tên trò chơi, hs nhắc lại cách chơi - Cho hs chơi thử lần - Chia lớp thành tỉ tỉ tr3-4 ëng ®iỊu khiĨn, cho hs chơi, nhắc nhở an toàn tập luyện x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Rót kinh nghiƯm sau giê d¹y ... ch¬i theo tỉ x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ThĨ dơc TiÕt 31 : I Mơc tiªu ThĨ dơc rèn luyện t Trò chơi Lò cò tiếp sức - Ôn theo vạch kẻ thẳng hai tay không chống hông theo... 4- x x x x x x x x x x x x x x x - Lần lợt em lợt thi nhảy, lớp theo dõi, đánh giá theo tiêu chí đa - Chia lớp thành đội chơi theo hiệu lệnh, đội thực nhanh, đúng, phạm quy thắng - Tuyên dơng... nhịp + làm mẫu, GV sửa sai Lần 4: cán hô nhịp, lớp tập đồng loạt - Từng tổ tập theo ®iỊu khiĨn cđa c¸n sù, líp theo dâi, nhËn xÐt 4- x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ThĨ dơc
- Xem thêm -

Xem thêm: The duc lop 4 hay nhat 2018, The duc lop 4 hay nhat 2018

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay