The duc lop 4 hay nhat 2018

38 43 0
  • Loading ...
1/38 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/03/2018, 21:54

... ch¬i theo tỉ x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ThĨ dơc TiÕt 31 : I Mơc tiªu ThĨ dơc rèn luyện t Trò chơi Lò cò tiếp sức - Ôn theo vạch kẻ thẳng hai tay không chống hông theo... 4- x x x x x x x x x x x x x x x - Lần lợt em lợt thi nhảy, lớp theo dõi, đánh giá theo tiêu chí đa - Chia lớp thành đội chơi theo hiệu lệnh, đội thực nhanh, đúng, phạm quy thắng - Tuyên dơng... nhịp + làm mẫu, GV sửa sai Lần 4: cán hô nhịp, lớp tập đồng loạt - Từng tổ tập theo ®iỊu khiĨn cđa c¸n sù, líp theo dâi, nhËn xÐt 4- x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ThĨ dơc
- Xem thêm -

Xem thêm: The duc lop 4 hay nhat 2018, The duc lop 4 hay nhat 2018

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay