CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI DỰ ĐỊNH SỬ DỤNG HỆ THỐNG E – LEARNING CỦA SINH VIÊN

14 40 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/03/2018, 21:48

Hệ thống Elearning ngày càng có vai trò quan trọng trong việc chia sẻ và chuyển giao tri thức đặc biệt là các tổ chức đào tạo như các trường Đại học. Để triển khai thành công hệ thống Elearning đòi hỏi các trường Đại học phải xác định được các nhân tố tác động tới việc tiếp nhận hệ thống từ sinh viên. Do đó, nghiên cứu này được thiết kê để đánh giá những nhân tố hỗ trợ và rào cản ảnh hưởng tới quá trình chấp nhận sử dụng hệ thống Elearning qua trường hợp của Đại học Bách khoa Hà Nội. Kết quả nghiên cứu từ 205 sinh viên tham gia các khóa học trực tuyến cho thấy dự định sử dụng hệ thống Elearning của sinh viên chịu tác động của bốn nhân tố (1) cảm nhận về tính hiệu quả; (2) tính hữu ích cảm nhận; (3) tính thuận tiện và (4) rào cản kỹ thuật. Trong đó rào cản kỹ thuật của hệ thống có tác động ngược chiều tới dự định sử dụng hệ thống của sinh viên. ... E-learning, (ii) tập trung truyền thơng tính hữu ích hệ thống giúp cải thiện việc học tập, gia tăng kết học tập, dễ dàng truy cập tới sinh viên thông qua nhiều kênh thông tin Thứ hai, tập trung xây dựng... định hướng tiết kiệm chi phí Bởi vậy, dịch vụ liên quan đến hệ thống E-learning Lê Hiếu Học & Đào Trung Kiên (2016), Các nhân t ố ảnh hưởng tới dự định sử dụng hệ thống E-Learning sinh viên: Nghiên... doanh thu từ dịch vụ liên quan đến E-learning đạt 51 tỷ USD Trong đó, khu vực châu Á (trừ Ấn Độ Trung Quốc) có doanh thu lớn thứ hai sau Bắc Mỹ với 11 tỷ USD có tốc độ tăng trưởng lớn 16% suốt
- Xem thêm -

Xem thêm: CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI DỰ ĐỊNH SỬ DỤNG HỆ THỐNG E – LEARNING CỦA SINH VIÊN, CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI DỰ ĐỊNH SỬ DỤNG HỆ THỐNG E – LEARNING CỦA SINH VIÊN

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay