Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm chuyên đề số phức

62 7 0
  • Loading ...
1/62 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/03/2018, 21:47

CHỦ ĐỀ SỐ PHỨC TỔNG HỢP KIẾN THỨC Khái niệm số phức • Tập hợp số phức: ℂ • Số phức (dạng đại số): z = a + bi Trong ▪ a, b ∈ ℝ ; a phần thực, b phần ảo ▪ i đơn vị ảo, i = −1 • z số thực ⇔ phần ảo z (b = 0) • z số ảo (hay gọi ảo) ⇔ phần thực (a = ) Số vừa số thực vừa số ảo Hai số phức Hai số phức z1 = a + bi (a; b ∈ ℝ ) z = c + di (c ; d ∈ ℝ ) gọi a = c ⇔  Khi ta viết z1 = z b = d Biểu diễn hình học số phức Số phức z = a + bi (a; b ∈ ℝ ) biểu diễn điểm M (a; b ) hay u = (a; b ) mặt tọa độ y M (a ; b ) • x O Phép cộng phép trừ số phức Cho hai số phức z1 = a + bi (a; b ∈ ℝ ) z = c + di (c ; d ∈ ℝ ) Khi • z1 + z = (a + c ) + (b + d )i • z1 − z = (a − c ) + (b − d )i • Số đối số phức z = a + bi −z = −a − bi Phép nhân số phức Cho hai số phức z1 = a + bi (a; b ∈ ℝ ) z = c + di (c ; d ∈ ℝ ) Khi z1 z = (a + bi )(c + di ) = (ac – bd ) + (ad + bc )i Nhận xét Với số thực k số phức z = a + bi (a; b ∈ ℝ ) , ta có k.z = k.(a + bi ) = ka + kbi Đặc biệt: 0.z = với số phức z Số phức liên hợp Số phức liên hợp z = a + bi (a; b ∈ ℝ ) z = a − bi Một số tính chất: z  z • z = z ; z ± z ' = z ± z ' ; z z ' = z z ';   = ; z z = a + b  z  z • z số thực ⇔ z = z ; z số ảo z = −z Môđun số phức Môđun số phức z = a + bi (a; b ∈ ℝ ) số thực không âm a + b kí hiệu z = a2 + b2 Một số tính chất: • z = a + b = zz = OM hay z = z z • z ≥ 0, ∀z ∈ ℂ; z = ⇔ z = • z.z ' = z z ' • z z = z' z' • z − z' ≤ z±z' ≤ z + z' Chia hai số phức Số phức nghịch đảo z khác số z −1 = Phép chia hai số phức z ' z ≠ z z z' z '.z z '.z = z ' z −1 = = z z z z Lũy thừa đơn vị ảo i i = 1, i = i , i = −1, i = i i = −i ,…, quy nạp ta được: i n = 1, i n +1 = i , i n +2 = −1, i n +3 = −i , ∀n ∈ ℕ∗ Do đó: i n ∈ {−1;1;−i ; i }, ∀n ∈ ℕ * 10 Phương trình bậc hai với hệ số thực a Căn bậc hai số thực âm Tương tự bậc hai số thực dương, từ đẳng thức i = −1 , ta nói i bậc hai −1 ; −i bậc hai −1 , (−i ) = −1 Từ đó, ta xác định bậc hai số thực âm, chẳng hạn: = −2 = −3 ( ) ( ) Căn bậc hai −2 ±i , ±i Căn bậc hai −3 ±i , ±i Căn bậc hai −4 ±2i , (±2i ) = −4 Tổng quát, bậc hai số thực a âm ±i a b Phương trình bậc hai với hệ số thực Cho phương trình bậc hai ax + bx + c = với a, b, c ∈ ℝ a ≠ Xét biệt số ∆ = b − ac phương trình Ta thấy: ● Khi ∆ = , phương trình có nghiệm thực x = − b ; 2a ● Khi ∆ > , có hai bậc hai (thực) ∆ ± ∆ phương trình có hai nghiệm thực phân biệt, xác định công thức x1,2 = −b ± △ ; 2a ● Khi ∆ < phương trình khơng có nghiệm thực không tồn bậc hai thực ∆ Tuy nhiên, trường hợp ∆ < , xét tập hợp số phức, ta có hai bậc hai ảo ∆ ±i ∆ Khi đó, phương trình có hai nghiệm phức xác định công thức x1,2 = −b ± i ∆ 2a CÂU HỎI VO BOI TẬP TRẮC NGHIỆM 12 NGUYỄN PHÚ KHÁNH – HUỲNH ĐỨC KHÁNH Đăng ký mua trọn trắc nghiệm 12 FILE WORD Liên hệ tác giả HUỲNH ĐỨC KHÁNH – 0975120189 https://www.facebook.com/duckhanh0205 Khi mua có sẵn File đề riêng; File đáp án riêng để thuận tiện cho việc in ấn dạy học CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM Vấn đề PHẦN THỰC – PHẦN ẢO Câu Tìm phần thực phần ảo số phức z = + 2i A Phần thực −3 phần ảo −2i B Phần thực −3 phần ảo −2 C Phần thực phần ảo 2i D Phần thực phần ảo Câu Cho số phức z = a + bi (a; b ∈ ℝ ) Tìm phần thực phần ảo số phức z A Phần thực a + b phần ảo a b B Phần thực a − b phần ảo ab C Phần thực a + b phần ảo a b D Phần thực a − b phần ảo ab Câu (ĐỀ CHÍNH THỨC 2016 – 2017) Số phức số ảo? A z = −2 + 3i B z = 3i C z = −2 D z = + i Câu Kí hiệu a , b phần thực phần ảo số phức − 2i Tính P = ab A P = 2i B P = C P = −6 2i D P = −6 Câu Kí hiệu a , b phần thực phần ảo số phức z = i (1 − i ) Khẳng định sau đúng? A a = 1, b = i B a = 1, b = C a = 1, b = −1 D a = 1, b = −i Câu Tính tổng T phần thực phần ảo số phức z = A T = 11 B T = 11 + ( ) + 3i C T = −7 + D T = −7 Câu Tìm phần thực phần ảo số phức z = − 3i + (1 − i ) A Phần thực phần ảo −5i B Phần thực phần ảo −7i C Phần thực phần ảo −5 D Phần thực −2 phần ảo 5i Câu Tìm giá trị tham số thực m để số phức z = (m − 1) + (m + 1)i số ảo A m = B m = −1 C m = ±1 D m = Câu Tìm giá trị tham số thực x , y để số phức z = ( x + iy ) − ( x + iy ) + số thực A x = y = B x = −1 C x = y = D x = Câu 10 Cho số phức z = a + bi Khi z ? A b = a b = 3a C b = 5a số thực, khẳng định sau B b = 3a D a = b b = a Vấn đề HAI SỐ PHỨC BẰNG NHAU Câu 11 Cho hai số phức z1 = a + bi (a; b ∈ ℝ ) z = 2017 − 2018i Biết z1 = z , tính tổng S = a + 2b A S = −1 B S = 4035 C S = −2019 D S = −2016 Câu 12 Cho hai số phức z = (2 x + 3) + (3 y − 1) i z ' = 3x + ( y + 1) i Khi z = z ' , chọn khẳng định khẳng định sau: 5 A x = − ; y = B x = − ; y = 3 C x = 3; y = D x = 1; y = Câu 13 Biết có cặp số thực (x ; y) thỏa mãn ( x + y ) + ( x − y )i = + 3i Tính S = x + y A S = B S = C S = D S = Câu 14 Tìm tất số thực x ; y thỏa mãn (2 x − y )i + y (1 − 2i ) = + 7i A x = 1; y = −1 B x = 1; y = C x = −1; y = D x = −1; y = −1 Câu 15 Cho hai số thực x , y thỏa mãn x + + (1 − y )i = (2 − i ) − yi + x Tính giá trị biểu thức P = x − xy − y A P = 13 B P = −3 C P = 11 D P = −12 Câu 16 (ĐỀ CHÍNH THỨC 2016 – 2017) Tìm tất số thực x ; y cho x −1 + yi = −1 + 2i A x = 0; y = B x = 2; y = −2 C x = 2; y = D x = − 2; y = Câu 17 Tìm tất số thực x , y thỏa mãn x + y − (2 y + )i = 2i A ( x ; y ) = ( B ( x ; y ) = ( C ( x ; y ) = ( D ( x ; y ) = ( ) ( ) 3;−3 ( x ; y ) = − 3;3 ) 3;3 ( x ; y ) = ( ) ) 3;−3 ( ) 3;−3 ( x ; y ) = − 3;−3 ) ( ) 3;3 ( x ; y ) = − 3;−3 Câu 18 Cho hai số phức z1 = a + bi (a; b ∈ ℝ ) z = − 4i Biết z1 = z 22 , tính P = ab A P = 168 B P = −600 C P = 31 D P = −12 Câu 19 Cho số phức z = x + iy thỏa mãn z = −8 + 6i Mệnh đề sau sai?  x − y = −8 A    xy =  x + x − =  B    y =  x  x =  x = −1  C     y =  y = −3 D x + y + xy = −8 + 6i Câu 20 Với x , y hai số thực thỏa mãn x (3 + 5i ) + y (1 − 2i ) = + 14i Tính giá trị biểu thức P = x − y 205 109 172 C P = 61 353 61 94 D P = 109 A P = B P = Vấn đề BIỂU DIỄN HÌNH HỌC SỐ PHỨC Câu 21 Điểm biểu diễn số phức z = − 3i có tọa độ là: A (2;3) B (−2;−3) C (2; −3) D (−2;3) Câu 22 (ĐỀ CHÍNH THỨC 2016 – 2017) Cho số phức z = − 2i Điểm điểm biểu diễn số phức w = iz mặt phẳng tọa độ? A Q (1;2) B N (2;1) C M (1;−2) Câu 24 Trong mặt phẳng tọa độ (hình vẽ bên), số phức z = − 4i biểu diễn điểm điểm A, B, C , D ? A Điểm A B Điểm B C Điểm C D Điểm D D P (−2;1) y A B x -4 O -3 C -4 D Câu 25 (ĐỀ CHÍNH THỨC 2016 – 2017) Số phức có điểm biểu diễn mặt phẳng tọa độ điểm M hình vẽ ? A z = + i y M B z = + 2i x O -2 C z = −2 + i D z1 = − 2i Câu 26 Giả sử M , N , P , Q cho hình vẽ bên điểm biểu diễn số phức z1 , z , z , z mặt phẳng tọa độ N Khẳng định sau đúng? A Điểm M điểm biểu diễn số phức z1 = + i -1 B Điểm Q điểm biểu diễn số phức z =−1 + 2i y M x O C Điểm N điểm biểu diễn số phức z = − i D Điểm P điểm biểu diễn số phức z =− − 2i Câu 27 Trong mặt phẳng tọa độ, điểm M điểm biểu diễn số phức z (như hình vẽ bên) Điểm hình vẽ điểm biểu diễn số phức 2z ? A Điểm N B Điểm Q C Điểm E D Điểm P -2 P Q y Q E x M O N P Câu 28 Trong mặt phẳng tọa độ cho hai điểm A (4;0) B (0;−3) Điểm C thỏa mãn điều kiện OC = OA + OB Khi đó, số phức biểu diễn điểm C là: A z = −3 − 4i B z = − 3i C z = −3 + 4i D z = + 3i Câu 29 Gọi A điểm biểu diễn số phức z = −1 + 6i B điểm biểu diễn số phức z ' = −1 − 6i Mệnh đề sau đúng? A Hai điểm A B đối xứng với qua trục hoành B Hai điểm A B đối xứng qua trục tung C Hai điểm A B đối xứng qua gốc tọa độ O D Hai điểm A B đối xứng qua đường thẳng y = x Câu 30 Gọi A điểm biểu diễn số phức z = + 5i B điểm biểu diễn số phức z ' = −2 + 5i Mệnh đề sau đúng? A Hai điểm A B đối xứng với qua trục hoành B Hai điểm A B đối xứng qua trục tung C Hai điểm A B đối xứng qua gốc tọa độ O D Hai điểm A B đối xứng qua đường thẳng y = x Câu 31 Gọi A điểm biểu diễn số phức z = − 7i B điểm biểu diễn số phức z ' = −4 + 7i Mệnh đề sau đúng? A Hai điểm A B đối xứng với qua trục hoành B Hai điểm A B đối xứng qua trục tung C Hai điểm A B đối xứng qua gốc tọa độ O D.Hai điểm A B đối xứng qua đường thẳng y = x Câu 32 Gọi A điểm biểu diễn số phức z = + 2i B điểm biểu diễn số phức z ' = + 3i Mệnh đề sau đúng? A Hai điểm A B đối xứng với qua trục hoành B Hai điểm A B đối xứng qua trục tung C Hai điểm A B đối xứng qua gốc tọa độ O D Hai điểm A B đối xứng qua đường thẳng y = x Câu 33 Trong mặt phẳng tọa độ, điểm biểu diễn số phức z = + bi với b ∈ ℝ nằm đường có phương trình phương trình sau: A x = B y = C y = x D y = x + Câu 34 Trong mặt phẳng tọa độ, cho số phức z = a + a 2i với a ∈ ℝ Khi điểm biểu diễn số phức z nằm trên đường có phương trình phương trình sau: A Parabol x = y B Parabol y = −x B Đường thẳng y = x D Parabol y = x Câu 35 Trong mặt phẳng tọa độ, cho ba điểm A, B, M điểm biểu diễn số phức −4, 4i , x + 3i Với giá trị thực x A, B, M thẳng hàng? A x = B x = −1 C x = −2 D x = Câu 36 Xét điểm A, B, C mặt phẳng tọa độ theo thứ tự biểu diễn số phức z1 = − 2i , z = + i z = 2i Mệnh đề sau đúng? A Ba điểm A, B, C thẳng hàng B Tam giác ABC C Tam giác ABC cân A D Tam giác ABC tam giác vuông cân Câu 37 Gọi A, B, C điểm biểu diễn số phức z1 = −1 + 3i ; z = −3 − 2i ; z = + i Mệnh đề sau đúng? A Ba điểm A, B, C thẳng hàng B Tam giác ABC C Tam giác ABC cân B D Tam giác ABC tam giác vuông cân Câu 38 Trong mặt phẳng tọa độ, ba điểm A, B, C biểu diễn cho ba số phức z1 = + i , z = (1 + i ) z = a − i (a ∈ ℝ ) Tìm a để tam giác ABC vng B A a = −3 B a = −2 C a = D a = Câu 39 Cho số phức z1 , z , z có điểm biểu diễn mặt phẳng tọa độ ba đỉnh 2 tam giác có phương trình đường tròn ngoại tiếp ( x + 2017) + ( y − 2018) = Tổng phần thực phần ảo số phức w = z1 + z + z bằng: A −1 B C D −3 Câu 40 Cho tam giác ABC có ba đỉnh A, B, C biểu diễn hình học số phức z1 = − i , z = −1 + 6i , z = + i Số phức z có điểm biểu diễn hình học trọng tâm tam giác ABC Mệnh đề sau đúng? A z = B z = − 2i C ( z ) = 13 + 12i D z = − 2i Vấn đề PHÉP CỘNG – PHÉP TRỪ HAI SỐ PHỨC Câu 41 (ĐỀ CHÍNH THỨC 2016 – 2017) Cho hai số phức z1 = − 7i z = + 3i Tìm số phức z = z1 + z A z = − 4i B z = + 5i C z = −2 + 5i D z = −10i Câu 42 Tìm số phức w = z1 − z , biết z1 = + 2i z = − 3i A w = −3 − 4i B w = −3 + 8i C w = − i D w = + 8i Câu 43 Cho hai số phức z1 = + 2i z = − 3i Xác định phần ảo a số phức z = z1 − z A a = 11 B a = 12 C a = −1 D a = −12 Câu 44 Cho hai số phức z1 = − 2i z = −3 + i Tìm điểm biểu diễn số phức z = z1 + z mặt phẳng tọa độ A M (2;−5) B N (4;−3) C P (−2;−1) D Q (−1;7) Câu 45 Gọi A (3;1), B (2;3) điểm biểu diễn y P số phức z1 z Trong hình vẽ bên điểm điểm M , N , P , Q biểu diễn số phức z , biết M z1 + z = z A M B N C P D Q Q N x -1 O Vấn đề NHÂN HAI SỐ PHỨC Câu 46 Cho hai số phức z1 = 2017 − i z = − 2016i Tìm số phức z = z1 z A z = 2017 − 4066274i B z = 2018 + 4066274i C z = 2018 − 4066274i D z = 2016 − 4066274i Câu 47 Kí hiệu a, b phần thực phần ảo số phức z = z1 z với z1 = − 4i z = −i Tính tổng S = a − b + A S = B S = C S = D S = 16 Câu 48 Phân tích z = 27 + i dạng tích hai số phức Mệnh đề sau đúng? A z = (3 + i )(8 + 3i ) B z = (3 − i )(8 + 3i ) 1 D z = − (3 − i )(8 + 3i ) C z = (3 − i )(8 − 3i ) 2 N Câu 49 (ĐỀ MINH HỌA 2016 – 2017) Cho số phức z thỏa mãn (1 + i ) z = − i Hỏi điểm biểu diễn z y M điểm điểm M , N , P , Q hình bên ? A Điểm P B Điểm Q C Điểm M D Điểm N x -1 O P -2 Q Câu 50 Cho hai số phức z = m + 3i z ' = − (m + 1) i Tìm giá trị tham số thực m để z.z ' số thực A m = m = −3 B m = −2 m = C m = m = D m = −1 m = Vấn đề SỐ PHỨC LIÊN HỢP Câu 51 Tìm số phức liên hợp z số phức z = a + bi A z = −a + bi B z = b − C z = −a − bi D z = a − bi Câu 52 (ĐỀ MINH HỌA 2016 – 2017) Cho số phức z = − 2i Tìm phần thực phần ảo số phức z A Phần thực −3 phần ảo −2i B Phần thực −3 phần ảo −2 C Phần thực phần ảo 2i D Phần thực phần ảo Câu 53 Cho số phức z = − 2i Trên mặt phẳng tọa độ, điểm điểm biểu diễn số phức liên hợp số phức z A M (1;2) B M (−1;2) C M (−1; −1) D M (1; −2) Câu 54 Tìm số phức liên hợp số phức z = i (3i + 1) A z = − i B z = −3 + i C z = + i D z = −3 − i Câu 55 (ĐỀ MINH HỌA 2016 – 2017) Cho số phức z = + 5i Tìm số phức w = iz + z A w = − 3i B w = −3 − 3i C w = + 7i D w = −7 − 7i Câu 56 Cho hai số phức z1 = + 4i , z = − 3i Mệnh đề sau đúng? A z1 = z B z1 = − z C z1 = − i.z D z1 = i.z Câu 57 Cho số phức z ≠ số ảo Mệnh đề sau đúng? A z = i.z B z = − i.z C z = z D z = − z Câu 58 Cho số phức z ≠ z ≠ z Gọi A, B điểm biểu diễn số phức z z Mệnh đề sau ? A A, B đối xứng qua gốc tọa độ O B A, B đối xứng qua trục hoành C A, B đối xứng qua trục tung D A, B đối xứng qua đường thẳng y = x Câu 59 Cho số phức z tùy ý hai số phức α = z + ( z ) , β = z z + i ( z − z ) Hỏi khẳng định đúng? A α, β số thực B α, β số ảo D α số ảo, β số thực C α số thực, β số ảo Câu 60 Cho số phức z = − 3i Tìm phần thực a số phức + z + ( z ) A a = −22 B a = 22 C a = −33 D a = 33 Câu 60 Ta có z = − 3i  → z = + 3i Câu 61 Cho số phức z thỏa z = i + ( A b = B b = −2 ) (1 − ) 2i Tìm phần ảo b số phức z C b = − D b = Câu 62 Cho hai số phức z1 = − 3i + (1 − i ) z = + i Tìm phần thực a số phức w = z1 z A a = B a = C a = 18 D a = −74 Câu 63 Cho số phức z thỏa mãn z + 2.z = − 3i Tìm phần ảo b số phức z A b = B b = −3 C b = 3i D b = Câu 64 Cho số phức z = a + bi (a; b ∈ ℝ ) thỏa mãn iz = ( z −1 − i ) Tính S = ab A S = −4 B S = C S = D S = −2 Câu 65 Có số phức z thỏa mãn z z = 10 ( z + z ) z có phần ảo ba lần phần thực? A B C D Câu 66 Cho số phức z = a + bi (a; b ∈ ℝ ) thỏa (1 + i ) z + z = + 2i Tính P = a + b 1 A P = B P = C P = −1 D P = − 2 Câu 67 Cho số phức z thỏa mãn z − (2 + 3i ) z = − 9i Gọi a, b phần thực phần ảo z Tính P = ab A P = B P = −1 C P = D P = −2 Câu 68 Cho số phức z = a + bi (a; b ∈ ℝ ) thỏa (1 + i ) z + (3 − i ) z = − 6i Tính T = b − a A T = B T = −8 C T = D T = −1 Câu 69 Cho số phức z thỏa mãn (1 − i ) z + 2iz = + 3i Tìm số phức w = z + z A w = − i B w = −6 − i C w = + i D w = −6 + i Câu 70 Gọi S tổng phần thực phần ảo số phức w = z − i , biết z thỏa mãn z + − 4i = (2 − i )iz Mệnh đề sau đúng? A S = −46 B S = −36 C S = −56 D S = −1 Vấn đề MÔ ĐUN CỦA SỐ PHỨC Câu 71 Gọi M điểm biểu diễn số phức z = a + bi (a; b ∈ ℝ ) mặt phẳng tọa độ Mệnh đề sau đúng? A OM = z B OM = a − b C OM = a + b D OM = a − b Câu 72 Gọi M , N hai điểm biểu diễn số phức z1 , z mặt phẳng tọa độ Mệnh đề sau đúng? A z1 − z = OM + ON B z1 − z = MN C z1 − z = OM + MN D z1 − z = OM − MN Câu 73 Mệnh đề sau sai? A Hai số phức z1 z có z1 = z ≠ điểm biểu diễn z1 z mặt phẳng tọa độ nằm đường tròn có tâm gốc tọa độ B Phần thực phần ảo số phức z điểm biểu diễn số phức z nằm đường phân giác góc phần tư thứ thứ ba C Cho hai số phức u, v hai số phức liên hợp u , v uv = u v  z1 = a + bi (a; b ∈ ℝ ) D Cho hai số phức  z1 z = (ac − bd ) + (ad + bc )i  z = c + di (c ; d ∈ ℝ )  Câu 74 Cho số phức z = z12 + z1 với z1 số ảo Mệnh đề sau đúng? A z số thực âm B z = C z số thực dương D z ≠ Câu 75 Cho số phức z Mệnh đề sau đúng? A z = z B z = z C z = z D z = z Câu 76 Cho số phức z thỏa mãn z = z Mệnh đề sau đúng? A z số thực không âm B z số thực âm C z số ảo có phần ảo dương D z số ảo có phần ảo âm Câu 77 (ĐỀ CHÍNH THỨC 2016 – 2017) Cho số phức z = + i Tính z A z = B z = C z = D z = Câu 78 (ĐỀ MINH HỌA 2016 – 2017) Cho hai số phức z1 = + i z = − 3i Tính mơđun số phức z1 + z A z1 + z = 13 B z1 + z = C z1 + z = D z1 + z = Mặt khác f ( z ) = có bốn nghiệm z1 , z , z , z hệ số bậc cao đa thức f ( z ) 15  → f ( z ) = 15 ( z − z1 )( z − z )( z − z )( z − z ) Nhận thấy z12 + = ( z1 + i )( z1 − i ) nên ( z12 + 1)( z 22 + 1)( z 32 + 1)( z 42 + 1) = = f (i ) f (−i ) 15 15 85 17 Chọn C = 15 15 Câu 190 Đặt t = z , phương trình trở thành t + mt + = có hai nghiệm t1 , t  t1 + t = − m 2 2 Ta có  Do vai trò bình đẳng, giả sử ta có z1 = z = t1 , z = z = t   t1 t = Yêu cầu toán ⇔ (t1 + ) (t + ) = 324 ⇔ t1t + (t1 + t ) + 16 = 324 2 −m + 17 = 18  m = −1 Chọn C ⇔ (−m + 17) = 182 ⇔  ⇔ −m + 17 = −18  m = 35   Cách Đặt f ( z ) = ( z − z1 )( z − z )( z − z )( z − z ) Do z12 + = ( z1 + 2i )( z1 − 2i ) nên ( z12 + )( z 22 + )( z 32 + )( z 42 + ) = f (2i ) f (−2i ) (* ) 4 Mà f (2i ) = f (−2i ) = (2i ) + m (2i ) + = 68 − m Vậy (*) ⇔ 324 = (68 − m) 4.4  m = −1 ⇔  m = 35  Câu 191 Số phức z có phần thực nên có dạng z = + bi (b ∈ ℝ )  x = Do điểm biểu diễn số phức z mặt phẳng tọa độ thỏa mãn  , b∈ℝ  y = b Tập hợp điểm nằm đường x = cố định Chọn B Câu 192 Đặt z = x + yi   ( x ; y ∈ ℝ ) , suy z = x − yi Theo giả thiết, ta có ( x + yi ) + ( x − yi ) = 2 y = x ⇔ ( x − y + xyi ) + ( x − y − xyi ) = ⇔ ( x − y ) = ⇔   y = −x  Vậy tập hợp điểm biểu diễn số phức z đường phân giác gốc tọa độ có phương trình y = x , y = −x Chọn D Câu 193 Theo ra, ta có x + + ( y + 3)i = x − + ( y − 1)i 2 2 ⇔ ( x + 1) + ( y + 3) = ( x − 2) + ( y −1) ⇔ x + y + x + y + 10 = x + y − x − y + ⇔ x + y + = Phương trình đường trung trực AB là: x + y + = Vậy tập hợp điểm M ( x ; y ) biểu diễn số phức z thỏa mãn yêu cầu toán đường thẳng trung trực đoạn AB với A (−1; −3), B (2;1) Chọn C z + i x + ( y + 1)i  x + ( y + 1)i   x − ( y −1)i  = =  x + ( y −1)i   x − ( y −1)i  z −i x + ( y −1)i     x + y −1 2x = + i 2 x + ( y −1) x + ( y −1) Câu 194 Ta có Để   x = z +i 2x 2 x = số thực = ⇔ ⇔   2   z −i x + ( y − 1)  x + ( y − 1) ≠  y ≠ Vậy tập hợp điểm M ( x ; y ) cần tìm trục tung bỏ điểm biểu diễn số phức z = i Chọn D Câu 195 Gọi z = x + yi   ( x ; y ∈ ℝ ) , suy z = x − yi Theo giả thiết, ta có x + yi + ( x + yi ) + ( x − yi ) = 2 ⇔ x + y + x = ⇔ ( x + 3) + y = Vậy tập hợp số phức z đường tròn tâm I (−3;0) , bán kính R = Chọn A Câu 196 Gọi z = x + yi   ( x ; y ∈ ℝ ) , suy z = x − yi Khi (2 − z )( z + i ) =  − ( x + yi ) ( x − yi ) + i  = (2 − x ) − yi   x + (1 − y )i  = (−x − y + x + y ) + (−x − y + )i  1 Để (2 − z )( z + i ) số ảo ⇔ −x − y + x + y = ⇔ ( x −1) +  y −  =  2   Vậy tập hợp điểm biểu diễn số phức z đường tròn tâm I 1;  , bán kính   Chọn A Câu 197 Đặt z = x + yi ( x ; y ∈ ℝ ) M ( x ; y ) điểm biểu diễn số phức z R= Để M nằm đường tròn tâm I (0;1) , bán kính R = ← → x + ( y −1) = 2 ⇔ x + ( y −1) = ⇔ z − i = Chọn D Câu 198 Ta có w = z + z + 2i = x + 2i → ( x − 1) ≤ ↔ −1 ≤ x ≤  →−2 ≤ x ≤ Vì z = x + yi thuộc đường tròn (C )  w = x + 2i Từ ta có   → tập hợp điểm biểu diễn số phức w đoạn  −2 ≤ x ≤ thẳng có hai đầu mút tọa độ điểm (−2;2) (6;2) Chọn B  M 2;  z = + i   Câu 199 Ta có z − z + = ⇔   →   → M ≠ N  z = − i   N 2;−  MP = x − 2; y − Điểm P biểu diễn số phức w = x + yi  → P ( x ; y ) , suy  NP = x − 2; y +  ( ( ) ) ( ( ) ) Để tam giác MNP vng P MP NP = ( )( ) 2 ⇔ ( x − 2) + y − y + = ⇔ ( x − 2) + y − = ⇔ ( x − 2) + y = (*) Đẳng thức (* ) phương trình đường tròn ngoại tiếp tam giác vuông MNP P ≠ M Để ba điểm M , N , P tạo thành tam giác   P ≠ N Vậy tập hợp điểm biểu diễn số phức P đường tròn có phương trình ( x − 2) + y = không chứa M , N Chọn C Câu 200 Đặt w = x + yi ( x ; y ∈ ℝ ) Từ giả thiết, ta có x + yi = z + − i ← → z = x −1 + ( y + 1)i Lại có z − + 4i ≤ ⇔ z − + 4i ≤ ⇔ z − + 8i ≤ 2  → x −1 + ( y + 1)i − + 8i ≤ ⇔ x − + ( y + 9)i ≤ ⇔ ( x − 7) + ( y + 9) ≤ 16 Vậy tập hợp điểm biểu diễn số phức w hình tròn bán kính R =  → S = 16π Chọn C w −1 + i w − + 9i  → z − + 4i = 2 w − + 9i w − + 9i Suy = z − + 4i ⇔ ≤ ⇔ w − + 9i ≤ 2 Cách Ta có w = z + − i  →z = Câu 201 Đặt z = a + bi (a, b ∈ ℝ ) w = x + yi ( x , y ∈ ℝ )  z = a + b = Theo ra, ta có  ⇔  2    z − w = ( x − a ) + ( y − b ) = a + b =  a + b = ⇔ ⇔  x + y   = ax + by  x + y = (ax + by )   Áp dụng bất đẳng thức Bunhiacopxki, ta có (ax + by ) ≤ (a + b )( x + y ) = x + y  x + y 2  ≤ x + y ⇔ x + y ≤ Suy    Vậy tập hợp điểm biểu diễn số phức w hình tròn (C ) : x + y ≤ Chọn A Câu 202 Gọi z = x + yi ( x ; y ∈ ℝ ) Ta có z − i + z + i = ⇔ x + ( y −1) + x + ( y + 1) = 2   x + ( y + 1) ≤ 2 ⇔ x + ( y −1) = − x + ( y + 1) ⇔  2  2  x + ( y −1) = 16 + x + ( y + 1) − x + ( y + 1)   x + ( y + 1)2 ≤ 16  x + y + ≤ 16  ( ) ()   x + ( y + 1) ≤ 16    ⇔  ⇔  y ≥ −4 ⇔  y ≥ −4 (2) 2 x + ( y + 1)2 = y +   2 2 4 x + y = 12  x  y  =1 (3)  +  Tập hợp điểm thỏa mãn (3) thỏa mãn (1) (2) Vậy tập hợp điểm M elip ( E ) : x y2 + = Chọn B Câu 203 Gọi w = a + bi (a; b ∈ ℝ ) Ta có w = a + bi = (3 + 4i ) z + i ⇔ z = a + (b −1)i + 4i a + (b −1)i  (3 − 4i )  = −16i 2 ⇔z= (3a + 4b − ) + (3b − a − 3) 3a + 4b − (3b − a − 3) + i  →z = 25 25 25 Mà z = nên (3a + 4b − ) + (3b − a − 3) = 1002 ⇔ a + b − 2b = 399 2 ⇔ a + (b − 1) = 20 Chọn C Cách Ta có w = (3 + 4i ) z + i ⇔ w − i = (3 + 4i ) z Lấy môđun hai vế, ta w − i = (3 + 4i ) z = (3 + 4i ) z = 5.4 = 20 ( 3i ) = (1 + ) ( ← → w − (3 + 3i )( z −1) Lấy môđun hai vế, ta w − (3 + 3i ) = + ) Câu 204 Ta có w = + 3i z + ← → w = + 3i ( z −1) + + 3i 3i z −1 = 2.2 = Chọn B 2  − 2i  Câu 205 Ta có iz −1 + 2i = ⇔ i  z −  = ⇔ i (z + + i ) = ⇔ i z + + i =  i  ⇔ z + + i = Đẳng thức chứng tỏ tập hợp điểm biểu diễn số phức z đường tròn tâm I (− 2;−1) , bán kính R = Chọn B  i  z+ → w = − + i  z + + i   13 13  − 2i − 2i 13 13  4  7     → w = − + i ( z −1) + + i  → w −  + i  = − + i ( z −1)  13 13    13 13   13 13  13 13 4  3 Lấy môđun, hai vế ta w −  + i  = − + i z −1 = 13 13  13 13 13 Câu 206 Ta có (3 − 2i ) w = iz + → w = 13 4 7 Vậy tập hợp số phức w thuộc đường tròn tâm I  ;  , bán kính r = 13 13  13 Chọn C Câu 207 Từ giả thiết, ta có w + 2i = (3 − 4i ) z Lấy môđun hai vế w + 2i = − 4i z = 5.(m + 2m + 5) = (m + 1) +  ≥ 20 Chọn C   Câu 208 Đặt z = x + yi ( x ; y ∈ ℝ ) M ( x ; y ) điểm biểu diễn số phức z z − = z + + i  → x − + y.i = x + − ( y − 1).i 2 ⇔ (2 x −1) + y = ( x + 1) + ( y −1) ⇔ x + y − x + y −1 = (1) Lại có M ∈ (C ) : ( x − 1) + ( y − 1) = ⇔ x + y − x − y − = 2 3 x + y − x + y −1 =  x = ⇔ Từ (1) (2) , ta có hệ   2  x + y − x − y − =  y = −1 Vậy có hai số phức thỏa mãn điều kiện toán z1 = − i 2 (2 )  x =   y = −1 z2 = − i Do z1 z = − i − i = Chọn A Câu 209 Gọi M điểm biểu diễn số phức z M thỏa mãn phương trình z − − 6i = nên M thuộc đường tròn tâm A (3;6) , bán kính R = Ta có (1 + 2i ) z −1 −12i = 15 ⇔ z − + 12i 15 = ⇔ z − − 2i = + 2i + 2i  → M thuộc đường tròn tâm B (5;2) , bán kính R ' = Nhận thấy AB = (5 − 3) + (2 − 6) = = R '− R 2 Vậy hai đường tròn tiếp xúc M , hay có số phức z Chọn B Nhận xét Bài tốn khơng q khó cách suy luận hay Câu 210 Đặt z = x + yi ( x ; y ∈ ℝ ) z z =  → x + y = (C1 ) Đường tròn (C1 ) tâm I (0;0), bán kính R1 = ( ) z − + i = m  → x − + yi + i = m ⇔ x − + ( y + 1) = m (C ) Đường tròn (C ) tâm I ( ) 3;−1 , bán kính R2 = m (m > 0) Để tồn số phức z (C1 ) tiếp xúc với (C ) TH1: (C1 ) (C ) tiếp xúc ngoài, ta I I = R1 + R2 ⇔ = m + ⇔ m = (thỏa) m = TH2: (C1 ) (C ) tiếp xúc trong, ta I I = R1 − R2 ⇔ = m −1 ⇔   m = −1 (loại) Chọn A Câu 211 Ta có z − − 4i = z − 2i  → ( x − 2) + ( y − ) = x + ( y − 2) 2 ⇔ x + y − x − y + 20 = x + y − y +  → y = 4−x 2 Khi z = x + y = x + (4 − x ) = x − x + 16 = ( x − 2) + ≥ 2 Vậy môđun nhỏ z 2 Xảy ⇔ x = y =  → M = Chọn A Câu 212 Đặt z = x + yi ( x ; y ∈ ℝ ) Ta có z + − 2i = z − 4i  → ( x + 2) + ( y − ) = x + ( y − ) 2 2 2 ⇔ ( x + ) + ( y − ) = x + ( y − )  → y = 2− x Khi w = iz + = i ( x + yi ) + = ix − y + = ix − (2 − x ) + = ( x −1) + xi  1 2 Suy w = ( x −1) + x =  x −  + ≥ Chọn A  2 2 → M (2 y −1; y ) Câu 213 Vì M ∈ d  Điểm M biểu diễn số phức z , suy z = (2 y −1) + yi ( x ; y ∈ ℝ ) Ta có w = 3z − z − z1 = (2 y −1 + yi ) − (−5 − 3i ) − (1 + 3i ) = y + (3 y − 3)i Suy w = (6 y ) + (3 y − 3) = y + ( y −1) = y − y + 2 2    =  y −  + ≥ =    5 Dấu " = " xảy ⇔ y =  1  → x = −  → M − ;  Chọn D  5  5 Câu 214 Gọi z = x + yi ( x ; y ∈ ℝ ) Ta có z + − i = z − 3i , suy ( x + 1) + ( y −1) = x + ( y − 3) ⇔ x + y − = 2 Suy tập hợp số phức z thuộc đường thẳng ∆ : x + y − = Ta có z = d [O ; ∆] = −7 22 + = 5  → w max = = Chọn B z 10 Câu 216 Ta có z − z + = ( z − + 2i )( z + 3i − 1) 2 ⇔ ( z −1) + = ( z −1 + 2i ) ( z + 3i −1) ⇔ ( z −1) − (2i ) = ( z −1 + 2i ) ( z + 3i −1)  z −1 + 2i = (1) ⇔ ( z −1 + 2i )( z −1 − 2i ) = ( z −1 + 2i ) ( z + 3i −1) ⇔   ( z −1 − 2i ) = ( z + 3i −1) (2) Từ (1) ⇒ z = − 2i  → w = −1  → P = w = Xét (2) Gọi z = x + yi ( x ; y ∈ ℝ ) 2 2 → ⇔ ( x −1) + ( y − 2) = ( x −1) + ( y + 3) ⇔ y = − Ta có ( z −1 − 2i ) = ( z + 3i −1)   2 3 → P = w = ( x − 2) +   ≥ > Khi w = x − i − + 2i = ( x − 2) + i    2 Vậy Pmin = Chọn C Câu 217 Đặt z1 = x1 + y1i z = x + y2 i với x1 , x , y1 , y2 ∈ ℝ ● z1 − 2i = → x12 + ( y1 − 2) =  → tập hợp số phức z1 đường tròn (C ) : x + ( y − ) = ● z + + 2i = z + + 4i 2 2 → ( x + ) + ( y2 + ) = ( x + ) + ( y2 + ) ⇔ y2 + =  → tập hợp số phức z đường thẳng d : y = −3 Ta có khoảng cách từ điểm P = z1 − z = ( x − x1 ) + ( y2 − y1 ) B ( x ; y2 ) ∈ d đến điểm A ( x1 ; y1 ) ∈ (C ) Do z − z1 ⇔ ABmin Dựa vào hình vẽ ta tìm ABmin = A (0;−1), B (0;−3) Chọn B Nhận xét Ở đường thẳng đường tròn có vị trí đặc biệt nên vẽ hình nhận hai điểm A & B , khơng viết phương trình đường thẳng qua tâm (C ) vng góc với d , sau tìm giao điểm với (C ) d loại điểm Câu 218 Gọi z = x + yi ( x ; y ∈ ℝ ) Ta có 2 2 z − − z + i = → ( x − 2) + y − x − ( y + 1) =  → x + y −1 = Suy tập hợp số phức z1 đường thẳng ∆ : x + y −1 = z − − i =  → ( x − ) + ( y − 1)i = 2 ⇔ ( x − ) + ( y −1) = Suy tập hợp số phức z đường tròn (C ) : ( x − ) + ( y −1) = có tâm I (4;1) bán 2 kính R = Khi biểu thức P = z1 − z khoảng cách từ điểm thuộc ∆ đến điểm thuộc (C ) Từ suy Pmin = MN = d [ I , ∆] − R = − = Chọn D → ( x − 3) + ( y − ) = Câu 219 Vì z − (3 + 4i ) =  2 Suy tập hợp điểm biểu diễn số phức z đường tròn (C ) có tâm I (3;4 ) bán kính R = 2 2 Ta có P = ( x + 2) + yi − x + ( y −1)i = ( x + 2) + y −  x + ( y −1)    = x + y + ⇔ x + y + − P = Ta tìm P cho đường thẳng ∆ : x + y + − P = đường tròn (C ) có điểm chung ⇔ d [ I , ∆] ≤ R ⇔ 12 + + − P 20 ≤ ⇔ 23 − P ≤ 10 ⇔ 13 ≤ P ≤ 33 4 x + y − 30 =  x = Do Pmax = 33 Dấu " = " xảy ⇔  ⇔  2  y =5 ( x − 3) + ( y − ) =  Vậy z = 52 + (−5) = Chọn D Câu 220 Gọi z = x + yi ( x ; y ∈ ℝ ) Ta có z − − 4i = → ( x − 2) + ( y − ) = 2 Suy tập hợp số phức z1 , z đường tròn (C ) có tâm I (2;4 ) , bán kính R = Phương trình đường thẳng OI y = x Gọi M , N hai điểm biểu diễn số phức z1 , z Khi tọa độ điểm  y = x M , N nghiệm hệ phương trình   ( x − )2 + ( y − )2 =   x =   y =  z1 = + 2i  ⇔   →   → w = + 8i Chọn A  x =  z = + 6i   y = − 7i Câu 221 Ta biến đổi (1 + i ) z + − 7i = ⇔ + i z + = 1+ i ⇔ z − (3 + 4i ) = ⇔ z − (3 + 4i ) = (*) Đẳng thức (*) chứng tỏ tập số phức z đường tròn tâm I (3; ) , bán kính R = m = Pmin = OI − R = −1 = Khi   →   → S = Chọn B  Pmax = OI + R = + =  M =  − − 3i − − 3i Câu 222 Ta có = −i nên z + = ⇔ −iz + = − 2i − 2i ⇔ −i z + = ⇔ z − (−i ) = Đẳng thức chứng tỏ tập số phức z đường −i tròn tâm I (0;−1) , bán kính R = m = Pmin = OI − R = −1 = Khi   →   → S = 2018 Chọn C    M = Pmax = OI + R = + = Câu 223 Gọi z = x + yi ( x ; y ∈ ℝ ) M điểm biểu diễn số phức z Từ giả thiết, ta có ( x − 2) + ( y − 3)i = 1← → ( x − 2) + ( y − 3) = 2 Khi tập hợp điểm M thuộc đường tròn tâm I (2;3) , bán kính R = Ta có P = z + + i = z + + i = z + − i Đặt A (−1;1)  → P = MA P = AI − R = 13 −1  Vậy  Chọn B P = AI + R = 13 +  max Cách Đại số: Ta có P = z + + i = z + + i = z + − i Theo giả thiết: = z − − 3i = ( z + − i ) − − 2i ≥ z + − i − −3 − 2i = P − 13 Suy ≥ P − 13  →−1 ≤ P − 13 ≤ 1← → 13 −1 ≤ P ≤ 13 + Câu 224 Vì z khơng số thực nên z − z ≠ z z z  →w = = + z2 + z2 + z z z Vì w số thực nên w = w ⇔ = 2+z 2+z2 Ta có w =  z − z = ( loaïi) ⇔ z (2 + z ) = z (2 + z ) ⇔ ( z − z ) = z z ( z − z ) ⇔  ⇔ z = → z =  z.z = Suy tập số phức z đường tròn tâm O (0;0) , bán kính R = Đặt A (−1;1)  → P = MA với M điểm biểu diễn số phức z Vậy Pmax = AO + R = + = 2 Chọn B Câu 225 Biến đổi P = z +i i 1 = 1+ = i − = −i z z z z Đặt z ' = , z   z ' ≤   P = z '− i (1) (2 ) → tập hợp số phức z ' hình tròn tâm O (0;0) , bán kính R = (1)  (trừ tâm O ) Xét (2) Đặt A (0;1)  → P = MA với M điểm biểu diễn số phức z ' Dựa vào hình vẽ ta thấy  Pmin = AM = z ' = i  → z = = −2i  z = −2i  2 z  →   → w = + 0i Chọn C    z = 2i 1 → z = = 2i Pmax = AM = z ' = − i  2 z  Câu 226 Đặt z = −2 z  → P = z1 + z = z1 − (−2 z ) = z1 − z Từ z = −2 z → z = − z , thay vào iz − = ta − iz − = ↔ iz + = ↔ z − 4i = 2 Gọi A, B hai điểm biểu diễn cho hai số phức z1 , z ● z1 − =  → A ∈ đường tròn tâm I (4;0), R1 = ● z − 4i =  → B ∈ đường tròn tâm J (0, ), R2 = P = IJ − R − R = −  Khi P = z1 − z = AB  Chọn B → P = IJ + R + R = +  max iz − 2 Cách Biến đổi iz − = ↔ = ↔ z − = ↔ z + 2i = ↔ z + 4i = i i Ta có P = z1 + z = ( z1 − ) + (2 z + 4i ) + (4 − 4i ) ≥ ( z + 4i ) + ( − i ) − z − ≥ − 4i − z + 4i − z1 − = − Câu 227 Giả sử z = a + bi (a, b ∈ ℝ ) Ta có 2 ● z −1 = (a −1) + b ≤ → (a −1) + b ≤ 52  → tập hợp số phức nằm đường tròn tâm A (1;0) bán kính R=5 ● z − i = a + (b −1) ≥ → a + (b −1) ≥ 32 2  → tập hợp cố phức nằm đường tròn tâm B (0;1) bán kính R' =  z = z1 = − 2i Dựa vào hình vẽ ta thấy    z max = z = + 0i  → z1 + z = 12 − 2i Chọn A Cách Áp dụng bất đẳng thức z1 − z ≤ z1 − z ≤ z1 + z (1) (2 ) 3 ≤ z − i ≤ z + i 2 ≤ z Ta có   →  ← → ≤ z ≤   z − ≤ z −1 ≤  z ≤   Dấu '' = '' thứ xảy z1 − i = , kết hợp với z −1 ≤ ta hệ  z1 − i =   z −1 ≤  → z1 = −2i    z1 =   z −1 =  Tương tự cho dấu '' = '' thứ hai, ta   → z =  → z1 + z = 12 − 2i  z2 =   z − i ≥  Câu 228 Giả sử z = x + yi ( x ; y ∈ ℝ ) Ta có 10 = z − + z + ≥ z − + z + = z  → z ≤5 Áp dụng bất đẳng thức Bunhiacopxki, ta có 2 100 = ( z − + z − 1) ≤ ( z − ) + ( z + )    ← → (a + ) + b + (a − ) + b ≥ 50 ← → a + b ≥  → z ≥ Chọn D 2 Cách Giả sử z = x + yi ( x ; y ∈ ℝ ) Từ giả thiết, ta có 2 ( x − ) + y + ( x + 4) + y = 10 (*) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , gọi M ( x ; y ) F1 (−4;0) , F2 (−4;0) (*) có dạng MF1 + MF2 = 2.5 Vậy tợp hợp điểm M ( x ; y ) biểu diễn số phức z Elip có độ dài trục lớn a = , tiêu cự F1 F2 =  → c = Suy độ dài trục bé b = a2 − c = Khi ta ln có b ≤ OM ≤ a hay ≤ z ≤ Câu 229 Áp dụng bất đẳng thức z1 − z ≤ z1 + z , ta có  z + z − ≥  z ≥ −1 + z −4 4i ≤ z+ = ↔ −2 ≤ ≤ ↔   → z z z  z − z − ≤  z ≤ +  M = +  → S = Chọn A Vậy   m = −1 +  z− Câu 230 Gọi z = x + yi ( x ; y ∈ ℝ ) M ( x ; y ) điểm biểu diễn số phức z → x + yi = ⇔ x + y = Gọi A (−1;0), B (1;0) Ta có z =  Suy M thuộc đường tròn đường kính AB nên MA + MB = AB = Khi T = MA + MB ≤ (12 + 22 )( MA2 + MB ) = 5.4 = Chọn A Cách Phương pháp hàm số (bạn đọc tìm hiểu rõ sau)   2 a + b =  Câu 231 Với z = a + bi (a, b ∈ ℝ ) , ta có z z = z =  → a, b ∈ [−1;1]    z = z   1 Do biến đổi P , ta P = z  z +  − z + = z + − z + = z + z − z +  z z 2 = a − (a + 1) + b = a − (a + 1) + − a = a − (a + 1) Khảo sát hàm f (a ) = a − (a + 1) đoạn [−1;1] , ta − ≤ f (a ) ≤ Suy m = − 2, M =  → S = − Chọn A   2 a + b =  Câu 232 Với z = a + bi (a, b ∈ ℝ ) , ta có z z = z =  → a, b ∈ [−1;1]    z = z    1 Do biến đổi P , ta P = z  z −1 +  + z + = z −1 + + z + = z −1 + z + z +  z z 2 = 2a −1 + (a + 1) + b = 2a −1 + (a + 1) + − a = 2a −1 + (a + 1) Khảo sát hàm f (a ) = 2a −1 + (a + 1) đoạn [−1;1] , ta Suy m = 3, M = ≤ f (a ) ≤ 13 13 13  → P = Chọn D 16   2 a + b =  Câu 233 Với z = a + bi (a, b ∈ ℝ ) , ta có z z = z =  → a, b ∈ [−1;1]    z = z  Do biến đổi P , ta P = z + z + z + 3z + 1 − z+z = − z+z z z  1 = z + z + − z + z = z  z + +  − z + z = z + + − z + z  z  z  1 =  z +  + − z + z = ( z + z ) + − z + z = a + − 2a = a − a +  z Khảo sát hàm f (a ) = 4a − a + đoạn [−1;1] , ta ≤ f (a ) ≤ 17 Suy m = , M =  →w = + = Chọn B 16 Câu 235 Đặt z = x + yi ( x ; y ∈ ℝ ) Ta có z −1 = ⇔ ( x −1) + yi ⇔ ( x −1) + y = 2 ⇔ ( x −1) + y = ⇔ x − x + + y = ⇔ x + y = x + Khi T = z + i + z − − i = x + ( y + 1)i + x − + ( y − 1)i 2 = x + ( y + 1) + ( x − 2) + ( y −1) = x + y + y + + x + y − x − y + = x + y + + − x − y = ( x + y ) + + − ( x + y ) Đặt t = x + y , T = f (t ) = 2t + + − 2t với t ∈ [−1;3] Xét hàm f (t ) = 2t + + − 2t [−1;3] , ta f (t )max = f (1) = Chọn B Câu 236 Đặt z1 = x ≥ 0, z = y ≥ suy biểu thức P = z1 + z = x + y ( Áp dụng công thức z1 − z + z1 + z = z1 + z 2 2 )⇒ z 2 + z2 = 0 ≤ x ≤  ⇔ x + y2 = ⇔ y2 = 5− x ⇔   → P = x + 5− x2  y = − x  Khảo sát hàm f ( x ) = x + − x đoạn 0;  , ta    M = 10 M Suy   → = Chọn D  m = m  ≤ f ( x ) ≤ 10 Câu 237 Gọi z = x + yi ( x ; y ∈ ℝ ) M ( x ; y ) điểm biểu diễn số phức z Gọi A (−2;1), B (4,7) , suy AB = Từ giả thiết, ta có z + − i + z − − 7i = ⇔ MA + MB = AB suy M nằm đoạn thẳng AB có phương trình x − y + = Suy M ( x ; x + 3) với x ∈ [−2;4 ] 2 Ta có z −1 + i = ( x −1) + ( y + 1)i = ( x −1) + ( y + 1) 2 = ( x −1) + ( x + ) = x + x + 17 Khảo sát hàm f ( x ) = x + x + 17 đoạn [−2;4 ] , ta 25 ≤ f ( x ) ≤ 73  m = 5 + 73 Chọn B ≤ z −1 + i ≤ 73  →  →P =   2  M = 73 Câu 238 Gọi z = x + yi ( x ; y ∈ ℝ ) M ( x ; y ) điểm biểu diễn số phức z Suy Gọi A (− 3;2), B (3; −1) , suy AB = Từ giả thiết, ta có z + − 2i + z − + i = ⇔ MA + MB = AB suy M nằm đoạn thẳng AB có phương trình x + y −1 = Suy M (1 − y; y ) với y ∈ [−1;2 ] 2   z + = x + + yi = ( x + 2) + y = (3 − y ) + y Ta có    2 2 z − − i = x − + y − i = x − + y − = y + y − ( ) ( ) ( ) ( )  Khi P = z + + z −1 − 3i = y −12 y + + y − y + Khảo sát hàm f ( y ) = y −12 y + + y − y + đoạn [−1;2 ] , ta min f ( y ) = f (1) =  [−1;2]  Chọn B max f ( y ) = f (−1) = 26 +  [−1;2] Câu 239 Gọi z = x + yi ( x ; y ∈ ℝ ) M ( x ; y ) điểm biểu diễn số phức z Gọi A (− 2;3), B (6;1) , suy AB = 17 Từ giả thiết, ta có z + − 3i + z − − i = 17 ⇔ MA + MB = AB suy M thuộc đoạn thẳng AB có phương trình x + y −10 = Suy M (10 − y; y ) với y ∈ [1;3] 2 2   z + − 2i = x + + ( y − 2)i = ( x + 1) + ( y − 2) = (11 − y ) + ( y − 2) Ta có    2 2 z − + i = x − + y + i = x − + y + = − y + y + ( ) ( ) ( ) ( ) ( )  Khi P = z + − 2i − z − + i = 17 y − 92 y + 125 − 17 y − 62 y + 65 Khảo sát hàm f ( y ) = 17 y − 92 y + 125 − 17 y − 62 y + 65 đoạn [1;3] , ta min f ( y ) = f (2) =  [1;3] Chọn A  max f ( y ) = f (3) =  [1;3] Câu 240 Gọi z = x + yi ( x ; y ∈ ℝ ) M ( x ; y ) điểm biểu diễn số phức z Gọi A (2;− 2), B (−1;3) , suy AB = 34 Từ giả thiết, ta có z − + 2i − z + − 3i = 34 ⇔ MA − MB = AB , suy M thuộc tia AB M nằm ngồi đoạn AB M trùng B Phương trình đường thẳng AB : x + y − =  − x  Từ suy M  x ;  với x ≤ −1    − 5x 2 2 + 1 Khi P = z + + i = x + + ( y + 1)i = ( x + 1) + ( y + 1) = ( x + 1) +     − 5x 2 + 1 (−∞;−1] , ta Khảo sát hàm f ( x ) = ( x + 1) +    f ( x ) = f (−1) = Chọn D (−∞;−1] Câu 241 Đặt z = a + bi (a, b ∈ ℝ ) Từ z =  → a + b = Ta có = 1 1 − a + bi − a + bi = = = = − z − (a + bi ) − a − bi (1 − a − bi )(1 − a + bi ) (1 − a )2 + b 1− a (1 − a ) + b + bi (1 − a ) + b Suy phần thực Ta có 1− a (1 − a ) + b = 1− a 1− z (1 − a ) + b 1− a 1− a = = Chọn A − 2a + a + − a 2 (1 − a ) Cách Chọn z = −1 thỏa mãn z = z ≠ Khi 1 = = − z − (−1) Câu 242 Đặt z = a + bi (a, b ∈ ℝ ) Từ z =  → a + b = Ta có z + a + + bi (a + + bi )(a −1 − bi ) a + b −1 − 2bi −2bi = = = = 2 z −1 a −1 + bi (a −1 + bi )(a −1 − bi ) (a −1) + b (a −1) + b Do phần thực số phức z +1 Chọn A z −1 z +1 = z −1 1 = z1 + z1 + z z1 z z + z2 Ta có w = = = =w z1 z + 1 + z1 z + = z2 z1 z Cách Chọn z = −1 thỏa mãn z = z ≠ Khi w =   z Câu 243 Do z1 = z =  →     z Vì w = w nên w số thực hay phần ảo w Chọn A Cách Chọn z1 = z = thỏa z1 = z = + z1 z ≠ Khi w = z1 + z = 1 + z1 z Câu 244 Chọn z = thỏa mãn z = Bây ta chọn z1 cho thỏa z1 = z1 − =  a = a + b =  Đặt z1 = a + bi (a, b ∈ ℝ ) Từ ta có hệ   →   (2a − 3)2 + 4b = 16   b =  55 Khi ta có z1 = + i , z =  → M = 11 Chọn C 4 Câu 245 Gọi u = a + bi (a; b ∈ ℝ ) 55   u = z = z =  w w Từ giả thiết, suy    z − w z −w z  = = −1 = u − =  w w w  a + b = 3  →   → (a −1) − a = ↔ − 2a = ↔ a = Chọn D  4 2 (a −1) + b =  z −1 =  Cách Chọn w = Ta cần chọn số phức z = x + yi ( x ; y ∈ ℝ ) cho   z =  2 ( x −1) + y = 1 z   →  → x =  → u = = x + yi = + yi  x + y = w  z + z1 1 = + ⇔ = Câu 246 Từ giả thiết z1 + z z1 z z1 + z z1 z ⇔ z1 z = ( z1 + z ).( z + z1 ) ⇔  z1  z1 z  =  + 11 +   z  z z   z1 , ta phương trình t = (t + 1)(1 + 2t ) z2  1 t = + i  2 Chọn D ⇔ 2t + 2t + = ⇔  ⇒t = 1  t = − i  2 Đặt t = → Cách Chọn z = i  1 1−i = +  → z1 =  →P = z1 + i z1 i 2  z 2  z 2  z z  Câu 247 Ta có P =   +   =  +  −  z   z1   z z1  Mà (1) z1 z z z z z + = 22 + 21 = z1 z + z z1 z z1 z2 z1 (2 ) Theo giả thiết: = z1 − z = ( z1 − z ).( z1 − z ) = ( z1 − z ).( z1 − z ) = z1 + z − ( z1 z + z z1 )  → z1 z + z z1 = 2 (3) Từ (1) , (2) (3) suy P = −1 Chọn D Cách Chọn z1 = , z chọn cho thỏa mãn z = z1 − z = Ta chọn sau: Đặt z = a + bi ● z =  → a2 + b2 = ● z1 − z = 1← → z −1 = 1← → (a −1) + bi = 1← → (a −1) + b =  a =  Từ giải hệ  →   → z2 = + i  2 b =  + i vào P bấm máy 2 3 Hoặc ta chọn z1 = − + i z = + i 2 2 Thay z1 = z = Câu 248 Đặt z = a + bi (a; b ∈ ℝ ) Do z ∉ ℝ  → b ≠ Suy z = a − b + abi Khi = (a + bi )(1 + a − b − 2abi ) z a + bi = = + z + a − b + 2abi (1 + a − b ) + (2ab )2 a + ab + a 2 (1 + a − b ) + (2ab ) − b3 + a2b − b i ∈ ℝ ← → b3 + a 2b − b = (1 + a − b ) + (2ab ) b = (loaïi) z 1 ⇔  ⇔ a + b =  → z = Vậy P = = = Chọn B 2 +1 1+ z 1 − b − a = z z 1 Cách Chọn w = = ⇔ ( z −1) = ⇔ z = ⇒ z =  →P = = 2 1+ z 2 1+ z  z1 z z =  Câu 249 Do z1 = z = z =  →  1  = z1 , = z2 , = z3  z1 z2 z3 z z + z z + z z1 1 Áp dụng, ta P = z1 z + z z + z z1 = = + + = z1 + z + z z1 z z z1 z z = z1 + z + z = z1 + z + z = a Chọn C Cách trắc nghiệm Chọn trường hợp đặc biệt z1 = z = z = thỏa z1 = z = z = Khi z1 + z + z = P = z1 z + z z + z z1 = Vậy P = a → z1 = Câu 250 Từ giả thiết z1 = z = z =  1 , z2 = , z3 = z1 z2 z3 Ta có A = z12 + z 22 + z 32 = ( z1 + z + z ) − ( z1 z + z z + z z1 ) = − ( z1 z + z z + z z1 ) 1 1 = − z1 z z  + +  = − z1 z z ( z1 + z + z )  z1 z z  Mà z1 + z + z =  → z1 + z + z = , suy A = Chọn B 3 Cách Chọn z1 = 1, z = − + i, z3 = − − i thỏa mãn điều kiện toán 2 2 Câu 251 Đặt z = x + yi ( x ; y ∈ ℝ )   x =  x + y =  z = 1 Ta có z = = z −1  →  →  ⇔  2 z  z = z −1  x + y = ( x −1) + y  y =  Khi w = z + = ( x + 1) + y = + = Chọn D 4 Cách Từ giả thiết, suy z = z −1 = ( Áp dụng công thức z1 + z + z1 − z = z1 + z 2 ( ) 2 ) , ta có z + = z + 12 − z − = (12 + 12 ) − 12 = Câu 252 Đặt w1 = z1 w2 = z Từ giả thiết, ta có w1 = 3, w2 = w1 − w2 = ( Áp dụng công thức w1 + w2 + w1 − w2 = w1 + w2 2 ( w1 + w2 = w1 + w2 2 )− w − w 2 2 ) , ta có = x = (9 + 16) −1 = 49  → w1 + w = hay z = Chọn B ( z + w ) − zw 1 z +w + = ⇔ − =0⇔ =0 z w z +w zw z +w zw ( z + w ) Câu 253 Từ giả thiết 2  i 3w 2         → z + w + zw = ⇔ z + zw + w + w = ⇔  z + w  = − w ⇔  z + w  =      4   2 2  i 3w   i    Từ  z + w  =  → z = − ±    w     2   i Lấy môđun hai vế, ta z = − ± w = w = w → w = z = 2018 Chọn C 2 Cách Chọn z = 1028 thỏa mãn z = 2018 Khi ta có 1 + =  → giải phương trình tìm w 2018 w 2018 + w Câu 254 Dựng hình bình hành OMPN mặt phẳng phức  z1 + z = OP Khi    z1 − z = MN  2   z1 + z = z1 + z + z1 z cos 30 = 13 Ta có  2   z1 − z = z1 + z + z1 z cos150 =  → z + z2 z1 + z = = 13 Chọn B z1 − z z1 − z   z1 = a1 + b1i  M (a1 ; b1 ) OM = (a1 ; b1 ) Cách Giả sử   →   →   N (a2 , b2 ) ON = (a2 ; b2 )  z = a2 + b2 i Theo giả thiết, ta có a12 + b12 = a1a2 + b1b2  ⇔ a1a2 + b1b2 = cos OM ,ON = cos 30 =  2 a2 + b22 = a1 + b12 a22 + b22  ( ) Vậy A = = (a1 + a2 ) + (b1 + b2 )i (a1 + a2 ) + (b1 + b2 ) z1 + z = = 2 z1 − z (a1 − a2 ) + (b1 − b2 )i (a1 − a2 ) + (b1 − b2 ) (a12 + b12 ) + (a22 + b22 ) + (a1a2 + b1b2 ) = (a12 + b12 ) + (a22 + b22 ) − (a1a2 + b1b2 ) + + 2.3 + − 2.3 = 13 Câu 255 Ta xét H = (1 + 2i ) z − z = z (1 + 2i ) − z = 125 (1 + 2i ) − z Xét T = z − (1 + 2i ) Sử dụng bất đẳng thức z1 − z ≤ z1 − z ≤ z1 + z , ta z − + 2i ≤ z − (1 + 2i ) ≤ z + + 2i ← → 25 − ≤ T ≤ 25 +  M = 125 25 +  Từ suy 125 25 − ≤ H ≤ 125 25 +  →  m = 125 25 −  ( )  → P = M + m = 6250 Chọn C ( ) ( ( ) ) ... hai nghiệm phức xác định công thức x1,2 = −b ± i ∆ 2a CÂU HỎI VO BOI TẬP TRẮC NGHIỆM 12 NGUYỄN PHÚ KHÁNH – HUỲNH ĐỨC KHÁNH Đăng ký mua trọn trắc nghiệm 12 FILE WORD Liên hệ tác giả HUỲNH ĐỨC KHÁNH... = x Câu 59 Cho số phức z tùy ý hai số phức α = z + ( z ) , β = z z + i ( z − z ) Hỏi khẳng định đúng? A α, β số thực B α, β số ảo D α số ảo, β số thực C α số thực, β số ảo Câu 60 Cho số phức. .. 1 Hỏi tập S có tất bao C D z +1 Câu 142 Hỏi có tất số phức z thỏa mãn z = số ảo? z −1 A B C D Vơ số Câu 143 (ĐỀ CHÍNH THỨC 2016 – 2017) Có số phức z thỏa mãn z số ảo? z + 3i = 13 z +2 A Vô số
- Xem thêm -

Xem thêm: Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm chuyên đề số phức, Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm chuyên đề số phức

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay