1 BAI HOC THEO NGHIA HEP

3 29 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/03/2018, 21:42

... DẠY HỌC TRUYỀN THỐNG 1) 2) Kiểm 5) Dặn dò 4) Củng Ổn định lớp tra cũ cố 3) Dạy TIẾN TRÌNH DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC 1) Khởi động 2) Hình thành KT 3) Luyện 4) Vận 5) Tìm tòi tập
- Xem thêm -

Xem thêm: 1 BAI HOC THEO NGHIA HEP, 1 BAI HOC THEO NGHIA HEP

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay